Fakturering – företag

Företag som har Tullens tillstånd till anstånd med betalning, , dvs. så kallade kreditkunder, får i Tullklareringstjänsten beslutet om frigörandet av varan samtidigt med förtullningsbeslutet. 

Dylika företag får från Tullen en periodspecifikation, dvs. en s.k. samlingsfaktura, med vilken man på en gång kan betala alla räkningar som förfaller till betalning, dvs. förtullnings-, beskattnings- och avgiftsbeslut. Mera information om periodspecifikationen finns nedan.  

Kontantkunderna får beslutet om frigörandet av varan först efter att de har betalat tullräkningen i Tullklareringstjänsten. 

Hur får man en enskild tullräkning?  

Tullen skickar en separat tullräkning för varje förtullningsbeslut bara till meddelandedeklaranter. Kunderna kan vid behov hämta enskilda tullräkningar från Tullklareringstjänsten, där enskilda räkningar visas som ett separat dokument för tulldeklarationen.

I Tullklareringstjänsten kan man inte få fram en periodspecifikation, dvs. en samlingsfaktura, med vilken man på en gång betalar alla räkningar som förfaller till betalning.

Meddelandedeklaranterna kan hämta en deklarationsspecifik faktura i PDF-format och skicka den till en importör (deklarant) som har tillstånd till anstånd med betalning. 

Innehavaren av tillståndet till anstånd med betalning kan betala importdeklarationernas avgifter med en samlingsfaktura, dvs. periodspecifikation, eller med en enskild faktura. Om avgiften betalas med en enskild faktura är det viktigt att använda den enskilda fakturans referens, inte periodspecifikationens referens. 

Den enskilda fakturan och periodspecifikationen har samma förfallodag. Faktureringskörningen görs 10 dagar före förfallodagen. Om en enskild faktura betalas mer än 10 dagar före förfallodagen, syns fakturan inte i periodspecifikationen. Om en redan betald faktura dock visas i periodspecifikationen, ska det betalda beloppet dras av från periodspecifikationens slutsumma.

I räkningen anges de tullar, skatter och avgifter som uppbärs och den innehåller också gällande bankförbindelseuppgifter (kontonummer och referensnummer). Om räkningen betalas med felaktiga eller bristfälliga betalningsuppgifter, kan inriktandet av betalningen fördröjas. 

Periodspecifikation 

Företag som har tillstånd till samlad garanti och tillstånd till anstånd med betalning kan få en periodspecifikation, dvs. en samlingsfaktura, av Tullen. Med periodspecifikationen kan kunden på en gång betala alla förtullnings-, beskattnings- och avgiftsbeslut som förfaller till betalning samtidigt.

Periodspecifikationen skickas som en nätfaktura (rekommenderas) eller som en pappersfaktura per post. Pappersfakturorna skickas som brev i Economy-klassen, vilket innebär att tiden för handläggningen av räkningen före förfallodagen kan bli kort. Betalningstiden är 10 dagar från räkningens datum.

Periodspecifikationens tidtabell:  

 1. Vecka 1. Veckan då tulldeklarationen inges (varorna frigörs)
 2. Vecka 2
 3. Vecka 3
 4. Vecka 4. Periodspecifikationen (samlingsfakturan) genereras på tisdagen och skickas till företaget.
 5. Vecka 5. Periodspecifikationens (samlingsfakturans) förfallodag är fredag.

Räkningarnas förfallodagar 

 • Tullarna, skatterna och avgifterna för de varor som frigjorts under en kalendervecka förfaller till betalning på fredagen den fjärde veckan efter frigörandeveckan. 
 • Förfallodagen för sjöfartsavgifter är fredagen den sjunde veckan efter fartygets ankomst. 

Till vem skickas räkningen

 • Om företaget använder direkt ombudskap skickas periodspecifikationen till deklaranten. 
 • Om det är fråga om indirekt eller direkt ombudskap med garantens ansvar skickas periodspecifikationen till ombudet.

Nätfaktura

Endast periodspecifikationen kan fås som en nätfaktura 

Om nätfakturaadressen har angetts med koden för ytterligare uppgifter FIVER i importdeklarationen, faktureras förtullningen med en periodspecifikation som skickas som en nätfaktura. Nätfakturaadressen ska absolut anges i rätt form för att nätfakturan ska kunna skickas.

Om du inte angett nätfakturaadressen i tulldeklarationen, skickas periodspecifikationen automatiskt till den nätfakturaadress som finns angiven i Tullens kundregister.

Observera: 

 • Om nätfakturaadress saknas, om den har angetts i fel form eller om den inte motsvarar FO-numret för företaget som faktureras, skickas periodspecifikationen i pappersform per post till den postadress som är kopplad till identifieringsnumret för verksamhetsstället och som visas i tulldeklarationen. Om identifieringsnumret för verksamhetsstället inte har angetts, skickas periodspecifikationen till företagets huvudkontor enligt företags- och organisationsdatasystemet (FODS).    
 • Om nätfakturaadressen har angetts formellt korrekt, men Tullens nätfakturaoperatör inte hittar en mottagare för den, söker operatören en annan nätfakturaadress dit nätfakturan kan skickas. Om en sådan inte hittas, skickas periodspecifikationen i pappersform per post.
 • Periodspecifikationerna genereras separat för företagets olika verksamhetsställen. Identifieringsnumret för verksamhetsstället ska anges i tulldeklarationen för att man ska kunna få periodspecifikationen per verksamhetsställe.

Se till att företagets nätfakturaadress och förmedlarkod är uppdaterade i Tullen kundregister. Om företagets nätfakturaadress ändras, anmäl ändringen via tjänsten Egna uppgifter eller per e-post till Tillståndscentralen (lupakeskus(at)tulli). I tjänsten Egna uppgifter görs ändringen via knappen ”Gör begäran om ändring av uppgifter om verksamhetsställe”.

När du anmäler en ny nätfakturaadress eller förmedlarkod, sparar Tillståndscentralen dem i kundregistret. Ange i din begäran om ändring den gamla nätfakturaadressen samt den nya nätfakturaadressen och förmedlarkoden. Om företaget har flera verksamhetsställen, ange i begäran tydligt vilket företagsnummer och identifieringsnummer för verksamhetsställe du vill ändra.

Om du angett fel nätfakturaadress i importdeklarationen be Tullen ogiltigförklara förtullningsbeslutet och gör en ersättande tulldeklaration. Läs mer om ogiltigförklaring av en tulldeklaration för vilken ett förtullningsbeslutet redan fattats.

Nätfakturaadressernas former 

Tullen rekommenderar att man använder en EDI-kod eller en EDI-kod med identifierare som nätfakturaadress. I en EDI-kod med identifierare kan mottagaren av nätfakturan fritt ange en 1‒5 tecken lång identifierare efter EDI-koden (användning av siffror rekommenderas). Användning av EDI-kod med identifierare är den bästa garantin för att skickandet av nätfakturan ska lyckas.

Tullen godkänner följande former av nätfakturaadresser:

 • EDI-kod 
 • EDI-kod med identifierare
 • EDI-kod som börjar med TE
 • IBAN-kod.

Skickande av nätfaktura 

Tullen kan skicka periodspecifikationen som en nätfaktura till Posti Messaging Oy:s partneroperatörer (tieke.fi). Om företagets nätfakturaadress inte har en av Tullen godkänd form, rekommenderar vi att du agerar enligt följande för att säkerställa att räkningen kommer fram: 

Om mottagaren av nätfakturan har en nätfakturaadress som inte har en av Tullen godkänd form, ska man i tulldeklarationen ange en EDI-kod med identifierare. För att du ska kunna ta koden i bruk skicka följande uppgifter till Posti Messaging Oy, som är Tullens operatör för förmedling av nätfakturor (messaging.fi(at)posti.com):

 • EDI-kod med identifierare 
 • nätfakturaförmedlare
 • nätfakturaadress.

Var får jag mera information? 

Tfn 0295 5200 (växel), veroreskontra(at)tulli.fi

 • fakturering
 • periodspecifikationer
 • betalningar