Hoppa till innehåll

Övervakningssystemet för bank- och betalkonton

Lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton trädde i kraft den 1 maj 2019. Syftet med lagen är att förbättra myndigheternas elektroniska tillgång till information om medborgares, företags och samfunds bank- och betalkonton. Genom detta effektiveras arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Övervakningssystemet för bank- och betalkonton består av två tekniskt olika system:

  • ett register över bank- och betalkonton som förvaltas av Tullen (nedan Kontoregistret) och
  • ett decentraliserat datasöksystem.

Aktörerna inom finansbranschen ska för utlämning av uppgifter om sina kunders bank- och betalkonton antingen ansluta sig till Kontoregistret eller själv bygga upp ett eget datasöksystem. Båda sätten kräver att aktörer gör vissa förberedelser som Tullen ger anvisningar om på dessa webbsidor. Kontoregistret och datasöksystemen samt deras gränssnitt ska vara i bruk för myndigheters förfrågningar fr.o.m. 1.9.2020

Kreditinstituten har ålagts att förvalta ett datasöksystem. Kreditinstitut kan också få tillstånd av Finansinspektionen till undantag från skyldigheten att förvalta ett datasöksystem, vilket i praktiken betyder att institutet ansluter sig till Kontoregistret.

Betalningsinstitut, institut för elektroniska pengar och tillhandahållare av virtuella valutor kan välja om de  skapar ett datasöksystem själv eller om de ansluter sig till Kontoregistret.

 

Processchema över övervakningssystemet för bank- och betalkonton. Bildens innehåll finns som text på sidan.

Aktörer inom finansbranschen:

Kontoregistret, dvs. registret över bank- och betalkonton, är ett system som byggs upp och förvaltas av Tullen och som består av ett system för kontoregistret och dess uppdaterings- och frågegränssnitt.  Registret är en del av övervakningssystemet för bank- och betalkonton.  

Uppgifterna i kontoregistret utgörs av sådana uppgifter om konton, kunder och bankfack som aktörerna inom finansbranschen (leverantörer av uppgifter) skickat till registret och som behöriga myndigheter (användare av uppgifter) kan göra elektroniska förfrågningar om.

Så här ansluter du dig till registret

Anslut dig till Kontoregistret genom att skicka ett fritt formulerat, till Tullens kontoregisterprojekt riktat e-postmeddelande till Tullens registratorskontor kirjaamo(at)tulli.fi.

Kreditinstitut ska ansöka om undantagstillstånd hos Finansinspektionen för att avvika från förvaltningen av datasöksystemet genom att skicka ett fritt formulerat e-postmeddelande till Finansinspektionens registratorskontor kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi senast den 30 april 2020.

Kontoregistret tas i bruk med Tullen – anvisningar

Leverantören av uppgifter svarar för sina egna system, tjänster och dataförbindelser till Tullens uppdateringsgränssnitt samt för de kostnaderna som dessa orsakar leverantörens egen organisation och de tredje parter som eventuellt behövs för produktionssättning.

Leverantörer av uppgifter ska först ta del av beskrivningen av kontoregistergränssnittet och instruktionerna för produktionssättning och underhåll

Tullen fastställer tillsammans med leverantören av uppgifter en tidtabell och godtagbarhetskriterier för produktionssättningen av uppdateringsgränssnittet.   Produktionssättningen innefattar öppning och testning av dataförbindelser samt godkännande av tjänsten. Tullen önskar att organisationen utser en person för produktionssättning och för senare kontakter. Personens uppgifter kan meddelas till Tullens e-postadress tilirekisteri(at)tulli.fi

I oklara fall får man mera anvisningar och stöd från Tullen på e-postadressen tilirekisteri(at)tulli.fi.

Från och med den 1 september 2020 börjar leverantörerna av uppgifter lämna uppgifter till Kontoregistret, dvs. användningen i produktionsmiljön börjar.

Ansvar för uppgifternas riktighet i Kontoregistret

Den som levererar uppgifter till Kontoregistret är personuppgiftsansvarig. Den personuppgiftsansvarige är skyldig att påvisa att personuppgifterna är exakta och vid behov uppdaterade. Tullen i egenskap av den som förvaltar Kontoregistret sparar uppgifterna i registret som sådana. Den som levererar uppgifter svarar för att uppgifterna är korrekta och up-to-date.

Gränssnittsspecifikationerna kan ändras – Tullen informerar om ändringarna i god tid

Tullen informerar om gränssnittsändringarna i beskrivningen av uppdateringsgränssnittet för Kontoregistret och underrättar också  uppgiftsleverantörernas kontaktpersoner om ändringarna.

Om leverantörer av uppgifter upptäcker ändringsbehov i Kontoregistrets uppdateringsgränssnitt eller i Kontoregistersystemet, kan de skicka ett ändringsförslag till Tullen per e-post tilirekisteri(at)tulli.fi. 

Störnings- och felsituationer i uppdateringsgränssnittet

Leverantören av uppgifter och Tullen ska utan dröjsmål informera andra aktörer om sådana felsituationer i sin tjänst som inverkar på hur uppdateringsgränssnittet fungerar. Leverantörerna ska också meddela Tullen alla planerade underhålls- och driftavbrott med inverkan på uppdateringsgränssnittet eller leveransen av uppgifterna till Tullen.  Också Tullen underrättar uppgiftsleverantörerna i god tid om alla planerade driftavbrott i Kontoregistret.

Mera information      

Beskrivning av Kontoregistrets uppdateringsgränssnitt och intstruktioner för produktionssättning och underhåll
Tullens föreskrift om Kontoregistret

Ta kontakt

tilirekisteri(at)tulli.fi
Mån–fre 7–18

Back to top

Datasöksystemet är ett system som byggts upp av leverantören av uppgifter. Det består av leverantörens egna system samt av ett frågegränssnitt som specificerats av Tullen.

Datasöksystemet är en del av övervakningssystemet för bank- och betalkonton.

I datasöksystemet levererar kreditinstitut och också betalningsinstitut, institut för elektroniska pengar, tillhandahållare av virtuella valutor, om dessa så vill, uppgifterna till systemet.  Myndigheterna, dvs. användare av uppgifterna, gör förfrågningar om bank- och betalkonton via datasöksystemets frågegränssnitt. Leverantören av uppgifter ska omedelbart och utan hinder av sekretessbestämmelserna lämna de uppgifter som avses i lagen, när myndigheten gör en förfrågan i systemet.

Tullen underrättar de myndigheter som använder uppgifterna i övervakningssystemet för bank- och betalkonton om vilka alla aktörer inom finansbranschen som bygger upp ett eget datasöksystem. 

Datasöksystemets frågegränssnitt ska vara i bruk 1.9.2020.

Anmäl till Tullens registratorskontor om du bygger upp datasöksystemet själv

Leverantörer av uppgifter ska till Tullens registratorskontors e-postadress kirjaamo(at)tulli.fi anmäla om de kommer att bygga upp datasöksystemet själv.  Därefter skickar Tullen anvisningar för hur systemet kan byggas upp och testas.

Leverantören av uppgifter bygger sedan upp datasöksystemet enligt Tullens tekniska specifikationer. Beskrivning av datasöksystemets frågegränssnitt.

Tullen ger stöd vid uppbyggande av datasöksystemet och ger mera information i oklara situationer.  Tullen önskar att organisationen utser en person för produktionssättning och för senare kontakter. Personens uppgifter kan meddelas till Tullens e-postadress tilirekisteri(at)tulli.fi

I oklara fall får man mera anvisningar och stöd från Tullen på e-postadressen tilirekisteri(at)tulli.fi. vardagar kl. 7–18.

I datasöksystemet ansvarar leverantören av uppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig för att uppgifterna är tillgängliga genom att upprätthålla datasöksystemet och gränssnittet. Den behöriga myndigheten ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för de uppgifter den hanterar med hjälp av datasöksystemet.

Ansvar för uppgifternas riktighet i datasöksystemet

Den som bygger upp ett datasöksystem, dvs. leverantören av uppgifter, har i egenskap av personuppgiftsansvarig skyldighet att påvisa att personuppgifterna är exakta och vid behov uppdaterade. Skyldigheten grundar sig direkt på EU:s dataskyddsförordning.

Den personuppgiftsansvariga ska vidta alla möjliga och rimliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter som i förhållande till behandlingsändamålen är inexakta och felaktiga raderas eller korrigeras utan dröjsmål. 

Datasöksystemets frågegränssnitt 

Leverantören av uppgifter ska omedelbart och utan att filtrera uppgifter svara på en elektronisk förfrågan som en behörig myndighet gjort i gränssnittet.

Datasöksystemets frågegränssnitt ska vara tillgängligt hela tiden.

Byter du från Kontoregistret till ett datasöksystem? Anmäl det till Tullens registratorskontor

Alla aktörer inom finansbranschen kan byta från Kontoregistret till ett datasöksystem.  Bytet ska anmälas till Tullen till e-postadressen kirjaamo(at)tulli.fi. Därefter skickar Tullen anvisningar för hur systemet kan byggas upp. Efter testning och godkännande stänger Tullen kreditinstitutets uppdateringsgränssnitt mot Kontoregistret.

Mera information

Decentraliserat datasöksystem och dess dataskydd och certifikat
Tullens föreskrift om datasöksystemet

Ta kontakt

tilirekisteri(at)tulli.fi
Mån–fre 7–18

Back to top

Bra att veta

Övervakningssystemets två delar, dvs. Kontoregistret och datasöksystemen som förvaltas av aktörerna inom finansbranschen, är likadana ur medborgarnas synpunkt. Uppgifter samlas in för att vissa myndigheter kan använda dem vid utredningar som gäller förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Insamlingen av uppgifter och själva övervakningssystemet regleras av den nationella lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton. Lagen grundar sig på EU:s direktiv om penningtvätt.

I övervakningssystemet samlas de uppgifter av medborgares och företags bank- och betaluppgifter som det bestäms om i ovannämnda lag. I övervakningssystemet samlas inte noggrannare uppgifter som i detta syfte är irrelevanta, såsom uppgifter om kontotransaktioner eller kontosaldon.


I lagen om övervakningssystemet för bank- och betalkonton fastställs de myndigheter som kan utnyttja  uppgifterna i övervakningssystemet. Dessa är Patent- och registerstyrelsen, Finansinspektionen, Regionalförvaltningsverket, Centralkriminalpolisens central för utredning av penningtvätt, Polisens lotteriförvaltning och advokatföreningen. Rätten att erhålla information fastställs i speciallagar som stiftats om varje användare av information. 

Med hjälp av övervakningssystemet skapas en elektronisk och datasäker kanal för att erhålla information från kreditinstitut, betalningsinstitut, institut för elektroniska pengar, tillhandahållare av virtuella valutor. Lagen ökar inte myndigheters befogenheter utan erbjuder dem ett nytt sätt att hämta information elektroniskt och datasäkert.


Vid överföring och lagring av uppgifter används adekvata datassäkerhetsmetoder med hög nivå. I systemet finns noggranna användarbehörigheter för olika myndigheter och varje förfrågan lämnar ett spår i systemets logguppgifter.


På grund av EU-direktivet och den nationella lagstiftningen har bara vissa myndigheter tillgång till uppgifterna i övervakningssystemet för bank- och betalkonton. Om du misstänker att uppgifterna inte stämmer ta kontakt med de kredit- eller betalinstitut där du har konton, bankfack eller kundrelationer.


Tullen fick i uppdrag att bygga upp ett system för bank- och betalkonton och grundade ett s.k. kontoregisterprojekt för ändamålet. Tullen bygger upp Kontoregistret samt dess gränssnitt: ett uppdateringsgränssnitt för banker och betalinstitut och ett frågegränssnitt för myndigheter som använder registret. Därutöver har Tullen i sin föreskrift gett anvisningar om hur aktörerna inom finansbranschen kan bygga upp  decentraliserade datasöksystem och därtill hörande gränssnitt. Kontoregisterprojektet styrs av finansministeriet.