Hoppa till innehåll

Övervakningssystemet för bank- och betalkonton

Lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton trädde i kraft den 1 maj 2019. Syftet med lagen är att förbättra myndigheternas elektroniska tillgång till information om medborgares, företags och samfunds bank- och betalkonton. Genom detta effektiveras arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Övervakningssystemet för bank- och betalkonton består av tre tekniskt olika system:

  • ett register över bank- och betalkonton som förvaltas av Tullen (nedan Kontoregistret),
  • ett decentraliserat datasöksystem och
  • ett sammanställningsprogram

Bra att veta

Övervakningssystemets tre delar är likadana ur medborgarnas synpunkt. Uppgifter samlas in för att vissa myndigheter kan använda dem vid utredningar som gäller förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Insamlingen av uppgifter och själva övervakningssystemet regleras av den nationella lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton. Lagen grundar sig på EU:s direktiv om penningtvätt.

I övervakningssystemet samlas de uppgifter av medborgares och företags bank- och betaluppgifter som det bestäms om i ovannämnda lag. I övervakningssystemet samlas inte noggrannare uppgifter som i detta syfte är irrelevanta, såsom uppgifter om kontotransaktioner eller kontosaldon.


I lagen om övervakningssystemet för bank- och betalkonton fastställs de myndigheter som kan utnyttja  uppgifterna i övervakningssystemet. Dessa är Patent- och registerstyrelsen, Finansinspektionen, Regionalförvaltningsverket, Centralkriminalpolisens central för utredning av penningtvätt, Polisens lotteriförvaltning och advokatföreningen. Rätten att erhålla information fastställs i speciallagar som stiftats om varje användare av information. 

Med hjälp av övervakningssystemet skapas en elektronisk och datasäker kanal för att erhålla information från kreditinstitut, betalningsinstitut, institut för elektroniska pengar, tillhandahållare av virtuella valutor. Lagen ökar inte myndigheters befogenheter utan erbjuder dem ett nytt sätt att hämta information elektroniskt och datasäkert.


Vid överföring och lagring av uppgifter används adekvata datassäkerhetsmetoder med hög nivå. I systemet finns noggranna användarbehörigheter för olika myndigheter och varje förfrågan lämnar ett spår i systemets logguppgifter.


På grund av EU-direktivet och den nationella lagstiftningen har bara vissa myndigheter tillgång till uppgifterna i övervakningssystemet för bank- och betalkonton. Om du misstänker att uppgifterna inte stämmer ta kontakt med de kredit- eller betalinstitut där du har konton, bankfack eller kundrelationer.


Tullen fick i uppdrag att bygga upp ett system för bank- och betalkonton och grundade ett s.k. kontoregisterprojekt för ändamålet. Tullen bygger upp Kontoregistret samt dess gränssnitt: ett uppdateringsgränssnitt för banker och betalinstitut och ett frågegränssnitt för myndigheter som använder registret. Därutöver har Tullen i sin föreskrift gett anvisningar om hur aktörerna inom finansbranschen kan bygga upp  decentraliserade datasöksystem och därtill hörande gränssnitt. Kontoregisterprojektet styrs av finansministeriet.