Suomi.fi-identifikation och -fullmakter vid ansökan om tillstånd via EU:s e-tjänster CDS, BTI och eAEO

Gäller för följande tjänster:

 • Systemet för tullbeslut (CDS) för ansökan om unionstillstånd
 • BTI-tjänsten för ansökan om bindande klassificeringsbesked
 • eAEO-tjänsten för ansökan om AEO-tillstånd

Med ’tillstånd’ avses i denna text unionstillstånd, beslut om bindande klassificeringsbesked och AEO-tillstånd.

När används endast Suomi.fi-identifikation?

Suomi.fi-identifikation används alltid vid inloggning till tjänsten. Om företagets verkställande direktör eller en annan person med firmateckningsrätt bläddrar i, bereder eller söker tillstånd själv, behöver denne inte Suomi.fi-fullmakt, utan det räcker med Suomi.fi-identifikation eftersom hen på basis av sin status har rätt att sköta tillståndsärenden.

När behövs också Suomi.fi-fullmakt?

Suomi.fi-fullmakt behövs alltid när någon annan anställd vid företaget än den verkställande direktören vill bläddra i, bereda eller söka tillstånd. Verkställande direktören ska ge dylika andra anställda fullmakt att sköta företagets tullärenden.

Vad måste företag som ansöker om unionstillstånd fatta beslut om innan Suomi.fi-identifikation och -fullmakter tas i bruk?

 • Vem söker tillstånden i tjänsten i praktiken: verkställande direktören eller någon annan anställd?
 • Vem beviljar fullmakter som behövs av andra inom företaget: verkställande direktören eller någon annan anställd?

Vad ska en verkställande direktör som ansöker om unionstillstånd göra i praktiken?

 1. Verkställande direktören söker själv tillstånden i tjänsten.
  Verkställande direktören behöver inte bevilja Suomi.fi-fullmakter till någon. Verkställande direktören har på basis av sin status rätt att sköta företagets tillståndsärenden.
 2. Verkställande direktören söker inte själv tillstånden i tjänsten, men beviljar fullmakterna inom företaget.
  Verkställande direktören beviljar alla anställda vid företaget som sköter tullärenden ärendefullmakt att sköta tillståndsärenden på företagets vägnar.
 3. Verkställande direktören söker inte själv tillstånden i tjänsten och beviljar inte heller fullmakter inom företaget.
  Verkställande direktören ger en anställd fullmaktsrätt, varefter denne person har rätt att bevilja ärendefullmakter till sig själv och andra anställda vid företaget.

Hur omfattande befogenheter behövs och beviljas?

Innan befullmäktigandet, ska företaget bestämma hur omfattande befogenheter den anställda som sköter tullärenden ska ha och hur omfattande rättigheter man vill ge de anställda.

Det är viktigt att ta i beaktande, att den anställda med befullmäktigandet får rätten att sköta alla företagets tillståndsärenden även i de andra e-tjänsterna gällande EU-tillstånd och beslut.Förutom detta får den anställda också rätten att använda den nationella tjänsten Tillstånd när Suomi.fi-identifikation införs i den.

Vad heter fullmakterna som används?

De Suomi.fi-fullmakter för tullärenden som används i ansökningsprocessen för tillstånd hör till ämneskategorin ”Import och export”. För Tullens fullmakter används inte fullmaktsspecifikationer. Namnen på fullmakterna och deras rättigheter är:

 • Granskning av tillstånd för tullverksamhet: Den befullmäktigade kan gå igenom giltiga tillstånd som anknyter till tullverksamheten.
 • Beredning av tillstånd för tullverksamhet: Den befullmäktigade kan gå igenom tillstånd, bereda tillståndsansökningar och redigera utkast till ansökningar.
 • Ansökan om tillstånd för tullverksamhet: Den befullmäktigade kan gå igenom tillstånd, bereda ansökningar, skicka och ta emot meddelanden samt skicka tillståndsansökningar.

Samma fullmaktskoder används också i Tullens nationella e-tjänst Tillstånd och i EU:s e-tjänster för tillstånd och beslut som öppnas 1.10.2019. EU:s nya e-tjänster är tjänsten för Beslut om bindande klassificeringsbesked (BTI) och den elektroniska söktjänsten för AEO-tillstånd (eAEO).

Befullmäktigande av en anställd vid företaget som söker tillstånd

Fullmakterna ges i tjänsten Fullmakter på webbplatsen Suomi.fi.

 1. Logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med egna nätbankskoder, eget mobilcertifikat eller certifikatkort.
 2. Välj för företagets del de ärenden och det företag för vilket du uträttar ärenden.
 3. Välj "Ge fullmakt" och antingen fullmaktstypen
  1. Ärendefullmakt: personen eller företaget har rätt att uträtta ärenden för företagets räkning eller
  2. Fullmaktsrätt: personen har rätt att bevilja ärendefullmakter för företagets räkning.
 4. Lägg till den anställdas namn och personbeteckning i delen Parter.
 5. Välj de ärenden som den befullmäktigade kan uträtta
  1. granskning av tillstånd för tullverksamhet eller  
  2. beredning av tillstånd för tullverksamhet eller  
  3. ansökan om tillstånd för tullverksamhet.
 6. Välj tillståndets giltighet.
 7. Granska och bekräftar att uppgifterna är korrekta.

Närmare bildanvisningar gällande befullmäktigande finns på Suomi-fi webbplatsen.

Befullmäktigande av ett ombud, dvs. ett annat företag

Fullmakt behövs också om företaget vill befullmäktiga ett ombud att sköta ansökningsprocessen för tillstånd.

Tullen rekommenderar inte att Suomi.fi-fullmaktstjänsten används då ett ombud sköter tullklarering elektroniskt på huvudmannens vägnar, eftersom ombudet får se alla huvudmannens uppgifter.Om du trots allt vill använda ombud, rekommenderar vi att du kontaktar Tullens företagsrådgivning.

 

Identifikation i EU:s e-tjänster

Logga in i EU:s kundportal (EU:s autentiseringsportal). I systemet används Suomi.fi-identifikation och -fullmakter.Kirjaudu EU:n asiointipalveluun (todentamisportaalin) kautta.  Gå till EU:s kundportal

 1. Välj språk uppe till höger.
 2. När du loggar in väljer du följande uppgifter (både tillståndssökanden och ombud)
 • domän för programmet som du begär tillgång till: Customs (Tullen)
 • land där du vill bli autentiserad: Finland
 • aktörstyp: Employee (anställd)

Jag agerar på följande persons/organisations vägnar:

 • följande (fysiska/juridiska) person
 • aktörstyp: välj Economic Operator (ekonomisk aktör)
 • typ av ID: EORI
 • ID: mata in EORI-numret för företaget som ansöker om tillstånd

Välj alltid "direkt" oberoende om du är anställd hos företaget som ansöker om tillstånd eller anställd av ett ombud

Ge till sist tillstånd till förmedling av uppgifter om identifikation via Suomi.fi i EU:s e-tjänst genom att välja

"Jag samtycker till att information om min identitetsprofil kan begäras ut och delas med UUM&DS och tullförvaltningarnas europeiska system för informationsutbyte"

 

3. Välj därefter identifieringsmetod.

4. Därefter talar Suomi.fi-identifikationstjänsten om vilka uppgifter om dig som skickas till e-tjänsten.

 

5. Knappen "Jatka palveluun" (Fortsätt till tjänsten) i identifieringsvyn för dig vidare till tjänsten.

 


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag