Ogiltigförklaring av tulldeklaration för tullagring

Du kan begära att Tullen ogiltigförklarar deklarationen antingen före frigörandet för förfarandet eller därefter. Tullen kan också ogiltigförklara deklarationen. Före frigörandet för förfarandet har deklarationen godtagits, om du har fått ett MRN-referensnummer för deklarationen.

När ska jag begära om ogiltigförklaring av deklarationen?

En till Tullen ingiven, godtagen tulldeklaration för tullagring ska ogiltigförklaras, om

  • flera deklarationer i misstag har gjorts för varorna
  • varorna samtidigt har hänförts till ett annat tullförfarande
  • det inte längre är berättigat att hänföra varorna till tullagerförfarandet, t.ex. på grund av att varorna har förstörts.

När omfattas ogiltigförklarandet av restriktioner?

Om Tullen har meddelat att den kommer att granska varorna, kan begäran om ogiltigförklaring godtas först efter varugranskningen.

Om varorna redan har hänförts till tullagerförfarandet, kan deklarationen endast ogiltigförklaras, om

  • man i tulldeklarationen har angett sådana felaktiga uppgifter som inte kan ändras
  • man i misstag har gjort flera deklarationer för varorna eller
  • varorna är unionsvaror som överhuvudtaget inte borde ha hänförts till tullagerförfarandet.

Ogiltigförklaring och upprättande av en ny deklaration får inte användas som substitut för korrigering eller ändring. När det i en tullagerdeklaration finns ett fel som kan korrigeras eller ändras så ska deklarationen korrigeras eller ändras.

Hur begär jag om ogiltigförklaring av deklarationen?

Om en tulldeklaration för tullagring som du upprättat måste ogiltigförklaras, ska du begära att Tullen ogiltigförklarar deklarationen. Begäran om ogiltigförklaring görs med en fritt formulerad kontakt. Om du har ingett tulldeklarationen via Tullens e-tjänst, ska du skicka begäran om ogiltigförklaring från deklarationens sida ”Sammandrag och sändning”. Om du har ingett tulldeklarationen med ett meddelande, ska du skicka begäran om ogiltigförklaring med meddelandet ”Fritt formulerad kontakt”. Kontrollera vilka bilagor du behöver för begäran om ogiltigförklaring eller om det räcker att MRN anges.

Du får alltid ett beslut angående din begäran om ogiltigförklaring. Detta beslut är antingen ett beslut om ogiltigförklaring eller ett avslag på begäran om ogiltigförklaring. I beslutet anges på vilka grunder Tullen har godtagit eller avslagit din begäran om ogiltigförklaring.

Vilka bilagor eller utredningar behöver jag för min begäran om ogiltigförklaring?

Om du i misstag har gjort två tulldeklarationer för tullagring för samma försändelse, ska den ena deklarationen ogiltigförklaras. I begäran om ogiltigförklaring ska du hänvisa till MRN-referensnumret som dubbeldeklarationen tilldelats.

Om varorna redan har hänförts till ett annat förfarande med en deklaration, ska du i begäran om ogiltigförklaring ange MRN-referensnumret som tilldelats tulldeklarationen för tullagring.

Om orsaken till begäran om ogiltigförklaring är t.ex. att varorna har förstörts, det år fråga om en dubbeldeklaration eller att varorna överhuvudtaget inte borde ha hänförts till tullagerförfarandet, ska en utredning över det inträffade bifogas till begäran om ogiltigförklaring. Ladda upp de behövliga utredningarna till Tullens e-tjänst eller skicka dem med ett meddelande. Nämn bilagorna i begäran om ogiltigförklaring.

Om du har ingett en tulldeklaration för tullagring på förhand och det har t.ex. skett en olycka där varorna förstörts, ska du till begäran om ogiltigförklaring bifoga bevis över de förstörda varorna, t.ex. försäkringsbolagets dokument över det inträffade.

Om du i misstag har hänfört unionsvaror till tullagerförfarandet, ska du till begäran om ogiltigförklaring bifoga bevis över unionsvarornas tullstatus. Detta kan vara t.ex. ett T2L-dokument, T2LF-dokument eller ett manifest för tulländamål.

Tullen kan också ogiltigförklara tulldeklarationen

Tullen kan också ogiltigförklara en redan godtagen tulldeklaration. Detta kan ske t.ex. när Tullen granskar varorna och upptäcker att de inte uppfyller villkoren för frigörandet. Du får i dylika fall ett beslut från Tullen där det anges varför deklarationen ogiltigförklarats.

Lagstiftning som tillämpas

  • Ogiltigförklarande av en tulldeklaration, artikel 174 i UTK, artikel 148.4 i DA, artikel 237.2 i UTK