Korrigering av tulldeklaration för tullagring

Om du upptäcker fel i tulldeklarationen, kan du be Tullen om tillstånd att korrigera felen även efter att Tullen godtagit deklarationen för handläggning. Begäran om korrigering ska dock göras innan varorna har frigjorts för förfarandet. Tullen kan också be dig korrigera deklarationen.

Nästan alla uppgifter i tulldeklarationen kan korrigeras. Om du har ingett tulldeklarationen med ett meddelande, ska du också begära om korrigering med ett meddelande. Om du har ingett tulldeklarationen via Tullens e-tjänst, ska du begära om korrigering samt korrigera deklarationen i e-tjänsten.

Om följande uppgifter är felaktiga, ska deklarationen ogiltigförklaras och en ny deklaration inges:

  • De två första siffrorna i tullförfarandekoden
  • Deklarantens EORI-nummer
  • Ombudets EORI-nummer
  • Typen av ombudskap.

De två första siffrorna i tullförfarandekoden kan alltså inte korrigeras. Däremot kan du korrigera de två sista siffrorna i förfarandekoden. Förfarandet 7100 kan t.ex. korrigeras till förfarandet 7171. Om du i misstag har gjort t.ex. en tulldeklaration för tullagring (7100) trots att det var meningen att du skulle göra en förtullning till fri omsättning (4000), ska du begära ogiltigförklaring av deklarationen och inge en ny tulldeklaration med rätt förfarandekod.

Namn- och adressuppgifter som angetts i uppgifterna om aktör kan korrigeras genom att ändra identifieringsnumret för verksamhetsstället. Identifieringsnumret för verksamhetsstället är en tresiffrig nummerserie, t.ex. 000, som anges efter EORI-numret.

Tullen avslår begäran om korrigering, om

  • Tullen har meddelat att den ämnar kontrollera varorna.
  • Tullen har fastställt att uppgifterna i den ursprungliga tulldeklarationen är felaktiga.
  • varorna redan har frigjorts för tullförfarandet. Då ska man ansöka om ändring av deklarationen.

Tullen kan be dig korrigera deklarationsuppgifter

Tullen kan be dig korrigera deklarationsuppgifterna, om man upptäcker fel i dem t.ex. under handläggningen av deklarationen eller vid varugranskningen.

  • Om du har ingett deklarationen med ett meddelande, skickar Tullen ett felmeddelande (FI444A) till dig. Felmeddelandet är en begäran att korrigera de upptäckta felen.
  • Om du har ingett tulldeklarationen via Tullens e-tjänst, meddelas du om felet via gränssnittet för e-tjänsten. Korrigera de felaktiga uppgifterna och skicka deklarationen till Tullen.

Kontrollera i felmeddelandet huruvida felet gäller hela deklarationen eller en enskild varupost. Kontrollera också hur mycket tid Tullen har gett dig för att korrigera felet. Om du inte svarar inom den utsatta tiden så ogiltigförklarar Tullen din deklaration. Om du behöver tilläggstid för svarandet, kan du begära detta med meddelandet ”Fritt formulerad kontakt” eller med vederbörande funktion i e-tjänsten.

Hur korrigerar jag deklarationen?

Om du har ingett en standardtulldeklaration FI415A med ett meddelande, ska du skicka ett meddelande om begäran om korrigering FI413A till Tullen.

Om du har ingett en anmälan av varors ankomst FI475A med ett meddelande, ska du skicka en begäran om korrigering av anmälan av varors ankomst FI473A till Tullen.

Om du har ingett en standardtulldeklaration eller en anmälan av varors ankomst via Tullens e-tjänst, ska du korrigera den i e-tjänsten. I anvisningarna för Tullens e-tjänst finns mer detaljerade anvisningar om upprättandet av en begäran om korrigering.

När Tullen har godtagit din begäran om korrigering, får du beroende på ditt deklareringssätt ett beslut om frigörande antingen till Tullens e-tjänst eller som ett meddelande.

Lagstiftning som tillämpas

  • Artikel 173 i UTK