Vanliga frågor om Intrastat-deklarering

Uppgiftsskyldighet

Detta ska anmälas. Deklareringen fortsätter utan avbrott om verksamheten med det nya momsnumret fortsätter oförändrad.


Tullen följer upp de uppgiftsskyldiga företagens gemenskapsinterna handel med hjälp av moms- och statistikuppgifterna. Om företagets utförsel för hela året underskrider tröskelvärdet, registreras företagets Intrastat-uppgiftsskyldighet som upphörd och Tullen underrättar företaget skriftligen om detta. I praktiken görs detta på våren på basis av uppgifterna för hela föregående år.


Företag kan själva välja om varje verksamhetsställe avger sin egen deklaration eller om alla verksamhetsställens uppgifter anmäls med en och samma deklaration. Om deklareringen decentraliseras till de olika verksamhetsställena ska företaget ansöka om s.k. INT-koder åt verksamhetsställena. Ansökan kan formuleras fritt och den ska innehålla verksamhetsställenas kontaktuppgifter. Ansökan ska skickas per e-post till: [email protected].


Företag behöver inte själva registrera sig som Intrastat-deklarant. Om tröskelvärdet för skyldigheten att lämna in statistiska uppgifter överskrids vid införsel, meddelar Tullen företaget om att uppgiftsskyldigheten börjat. På samma sätt meddelas när uppgiftsskyldigheten börjar vid export.


Deklarering

Ja och nej. För handel med Förenade konungariket (landskod GB) ska Intrastat-deklarationer lämnas in fram till statistikperiod 12/2020. Statistik om handel med Nordirland (landskod XI) samlas in med Intrastat-deklarationer från och med 1/2021. Statistik om handel med Storbritannien (landskod GB) samlas in med tulldeklarationer från och med 1/2021.


Deklarationernas uppgifter kan korrigeras ända till den 15 augusti påföljande år.


Av varuleveranser som fattats i en deklaration görs en vanlig Intrastat-deklaration gällande den månad i vars deklaration de fattades. Dessa extra deklarationer ersätter inte tidigare deklarationer, vilket gör att företag kan ha flera deklarationer för en månad. Extra deklarationer kan lämnas ända till den 15 augusti påföljande år.


Ja. Intrastat-deklaration är en månadsdeklaration som ska lämnas in för varje månad. Om det under en månad inte alls förekommit EU-införsel eller -utförsel att statistikföra, avges en s.k. nolldeklaration.


Ta kontakt

Intrastat-deklarationer
mån–fre 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav