Vad ska rapporteras till Intrastat?

I statistikdeklarationen ska man deklarera införseln av varor från medlemsländer till Finland samt utförseln av varor från Finland till medlemsländer. För att en vara ska upptas i statistiken förutsätts att varan fysiskt överskrider den finska gränsen. Undantag utgör fartyg och flygplan, produkter från havet, rymdfarkoster och i vissa fall varor som levereras till och från offshoreanläggningar.

Statistikdeklarationen är en månadsdeklaration som ska lämnas in även om det under månaden inte har skett införsel eller utförsel som borde statistikföras. I ett sådant fall ska en s.k. nolldeklaration, en deklaration utan en enda varukodsrad, lämnas in. Om företaget tilldelats INT-koder som anger företagets olika verksamhetsställen, ska den eventuella nolldeklarationen göras separat för varje verksamhetsställe.

Varor som upptas i statistiken är både varor som tillverkats inom unionens område och varor med ursprung i tredje land som tidigare förtullats till fri omsättning inom unionens område och således fått gemenskapsstatus (T2-varor).

Med tanke på statistiken spelar det ingen roll om varuleveranserna innefattar betalningsrörelse eller inte. Således deklareras t.ex. gratisförsändelser i statistikdeklarationen, om de annars uppfyller de statistikvillkor som ges i denna handledning.

Informationen och mer detaljerade definitioner i Intrastat-deklarationen finns på sidan Uppgifter som gäller deklarationen.


Exempel 1

Det estniska företaget EE köper varor av det polska företaget PL. PL skickar en räkning till EE, men varorna levereras direkt från Polen till FI i Finland.

Det finländska företaget FI lämnar in en Intrastat-deklaration för denna varuleverans eftersom varorna fysiskt anländer till Finland.


Exempel 2

Det finländska företaget FI köper varor av det estniska företaget EE. EE skickar en räkning till FI, men varorna levereras direkt från Estland till Polen.

Det finländska företaget FI lämnar inte in någon Intrastat-deklaration för denna varuleverans eftersom varorna inte fysiskt anländer till Finland.


Exempel 3

Det finländska företaget FI köper varor av det svenska företaget SE. SE skickar en räkning till FI, men varorna levereras direkt från Norge till Finland, där de förtullas.

Det finländska företaget FI lämnar inte in någon Intrastat-deklaration för denna varuleverans eftersom varorna förtullas i Finland och statistikuppgifterna fås från förtullningssystemet för externhandeln.


Leveranser som ska uppges i statistikdeklarationen:

 • köpta och sålda varor (även varor köpta för företagets eget bruk)
 • annan kommersiell införsel och utförsel: t.ex. lönbearbetning och reparation samt retur av varorna efter dessa
 • trepartshandel, om varan överskrider den finska gränsen
 • lageröverföringar
 • finansiella leasingvaror och returvaror
 • hyrda varor, om hyrestiden är längre än 24 månader
 • varuleveranser i anslutning till projektinförsel och -utförsel
 • gratisförsändelser
 • indirekt införsel och utförsel
 • varor som levereras till fartyg och flygplan

Beakta följande

Varor vars värde på samma faktura under samma statistikmånad är mindre än 1 000 euro kan hänföras till varukod 9950 00 00. För varukoden 9950 00 00, avsändningsland (införsel), bestämmelseland (utförsel), handelspartners momskod (utförsel) och faktureringsvärdet ska redovisas som obligatorisk uppgift.

I deklarationer som avges i Intrastat-deklarationstjänsten anges 11 som transaktionstyp och 1 som transportsätt samt den verkliga vikten eller 0 som nettovikt. Ursprungsland eller annan kvantitet anges inte.


Med delleveranser avses varuförsändelser som hänförs till en varukod, närmast stora maskin- och anläggningsleveranser, och som av transporttekniska eller andra skäl levereras i flera partier och eventuellt också faktureras i flera rater.

Delleveranserna statistikförs oberoende av faktureringstiden på en och samma gång, dvs. då alla delleveranser av varan har mottagits eller avsänts.

Som statistiskt värde anges varans totalpris. Transaktionskoden är 11.


Distansförsäljning är försäljning av varor som transporteras till privatpersoner eller deras assimilerade köpare. När köparen av varan är en momsregistrerad näringsidkare sker ingen distansförsäljning av varan. I det här fallet är försäljningen av varor som transporteras till ett annat EU-land vanligtvis en gemenskapsintern försäljning och ett köp från ett annat EU-land är ett gemenskapsinternt förvärv.

Ett företag som idkar distansförsäljning fastställs hos oss som statistikuppgiftslämnare om EU-internhandeln enligt samma allmänna principer som andra uppgiftslämnare, dvs. när den statistiktröskel som fastställts för kalenderåret i fråga överskrids.

Om ett företag registrerar sig i OSS-systemet i ett annat medlemsland och företagets FO-nummer upphör i Finland (bolaget har inte längre ett finskt FO-nummer) måste företaget kontakta Tullstatistiken på intrastat@tulli.fi för att avsluta Intrastat-rapporteringsskyldighet.

De särskilda ordningarna för moms (One Stop Shop)

 • Enligt särskilda system kan säljaren betala moms på försäljning av varor och tjänster till konsumenter i hela EU genom ett enda EU-land.
 • En säljare som inte använder särskilda system kommer att registreras för moms i de EU-länder där den har försäljning till konsumenter.
 • Särskilda momssystem finns i alla EU-länder. Eftersom momsplikter kan hanteras centralt i ett EU-land kommer användningen av ett särskilt system att minska den administrativa bördan för företag som handlar gränsöverskridande.

Läs mer från Skatteverkets webbsida De särskilda ordningarna för moms (One Stop Shop) - vero.fi.


Införsel och utförsel av elenergi ingår i statistiken över internhandeln, men statistikuppgifterna uppges inte i Intrastat-deklarationen. Statistikuppgifterna samlas in genom ett särskilt förfarande.


För statistiken över internhandeln ska också de varor uppges som levereras indirekt via ett annat medlemsland. När varor som i Finland förtullats till fri omsättning levereras till något annat medlemsland så att importtransporten avslutas där ska leveransen ingå i en Intrastat-utförseldeklaration som avges i Finland.

På motsvarande sätt ska man i en Intrastat-införseldeklaration som avges i Finland uppge:

 • varor som avsänts från ett annat medlemsland till Finland och som här hänförs till exportförfarandet och levereras vidare till tredje land.
 • varor som i ett annat medlemsland förtullats till fri omsättning, och importtransporten av varorna avslutas i Finland

Varor som beställs eller säljs samt också levereras via Internet betraktas som tjänster. Dessa leveranser deklareras inte i Intrastat-deklarationen.

Varor som beställts eller sålts via Internet och som levereras till kunder ”på traditionellt vis”, t.ex. per post, deklareras i Intrastat-deklarationen, om villkoren för statistikföring annars uppfylls.


Det finns två olika varukoder för naturgas:
2711 11 00 "Naturgas, flytande"
2711 21 00 "Naturgas, i gasformigt tillstånd"

Naturgas kan importeras från EU-länder och exporteras till EU-länder. Flytande naturgas transporteras med fartyg eller som vägtransport. Naturgas i gasform passerar genom sammanlänkningen Balticconnector.

Import och export av naturgas rapporteras i Intrastat. Även företag som handlar med gas på gasbörsen är uppgiftsskyldiga. Förutsättning för statistikföring är fysisk överföring och fakturering av naturgas.

Om ett företag köper naturgas från en naturgasbörs (virtuell handelsplats) rapporteras köp och försäljning av gas enligt fakturering och den fysiska överföringen av gaspartiet.

Till exempel köper företaget FI naturgas från naturgasbörsen och får en faktura från ett lettiskt företag. FI rapporterar naturgas med importdeklaration. Avsändningslandet är LV och ursprungslandet är LV.

Även andra typer av gas rapporteras enligt samma princip (t.ex. biogas).


I statistikdeklarationen uppges också produkter från havet med vilka avses fiskeriprodukter, mineraler och dylika produkter som ännu inte lossats från fartyget.

Vid införsel anmäls dessa produkter när de införs till en hamn i Finland eller när finländska fartyg skaffar sådana produkter från andra medlemsstaters fartyg.

Vid utförsel anmäls dessa produkter när de lossas från ett finländskt fartyg i en annan medlemsstats hamn eller när andra medlemsstaters fartyg skaffar sådana produkter från ett finländskt fartyg.

Ett fartyg anses tillhöra den medlemsstat där företaget som har den ekonomiska äganderätten är etablerat. Med ekonomisk äganderätt avses rätten att göra anspråk på den nytta som är förbunden med användningen av ett fartyg inom ramen för en näringsverksamhet genom att ta de risker som är förknippade med användningen.


Från statistiken utelämnas varor som levererats avgiftsfritt i syfte att demonstrera varor som är föremål för en handelstransaktion. Sådana varor är olika reklammaterial (t.ex. broschyrer och reklamblad) och varuprover.

Exempel 1
Ett finländskt företag, FI, sänder till ett svenskt företag, SE, broschyrer som gör reklam för varor tillverkade av FI. I samma försändelse ingår också varuprover av dessa produkter. Broschyrerna och varuproverna levereras avgiftsfritt och de returneras inte till Finland. Senare säljer FI till SE varor tillverkade av FI.
FI anmäler inte broschyrerna och varuproverna med en Intrastat-deklaration. Däremot anmäls normalt de varor som sålts till SE.

Exempel 2
Ett finländskt företag, FI, har av ett tyskt företag, DE, köpt 10 000 st. försäljningskataloger som presenterar varor tillverkade av FI. DE skickar en faktura på katalogerna till FI.
FI anmäler försäljningskatalogerna med en Intrastat-deklaration.


Rymdfarkoster

Med rymdfarkoster avses satelliter och andra varor som färdas utanför jordens atmosfär, samt delar av dessa varor. Rymdfarkoster statistikförs då de skjuts upp i rymden och den ekonomiska äganderätten ändras. Med ekonomisk äganderätt avses rätten att göra anspråk på den nytta som är förbunden med användningen av en rymdfarkost inom ramen för en näringsverksamhet genom att ta de risker som är förknippade med användningen.

Med rymdfarkoster avses satelliter som klassificeras i CN grupp 88. Möjliga varukoder är 8802 60 11 och 8802 60 19

En rymdfarkost, för vilken den ekonomiska äganderätten har ändrats och som ska skjutas upp i rymden, ska anmälas i en Intrastat-utförseldeklaration i den medlemsstat där rymdfarkosten färdigbyggdes och i en Intrastat-införseldeklaration i den medlemsstat där den nya ägaren är etablerad. Vid införsel är avsändningslandet den medlemsstat där rymdfarkosten färdigbyggdes. Vid utförsel är bestämmelselandet den medlemsstat där den nya ägaren är etablerad.

Rymdfarkoster statistikförs i den statistiska perioden då den ekonomiska äganderätten överförs.

Det statistiska värdet skall vara värdet av rymdfarkosten fabriksfritt (EXW) för både utförsel och införsel. Värdet inkluderar inte transport- och försäkringskostnaderna för att skicka rymdfarkosten till uppskjutningsbaserna och vidare i omloppsbana.

Alla varuleveranser relaterade till byggandet av en rymdfarkost registreras enligt allmänna principer när varorna fysiskt passerar över den finska gränsen.

Satelliter som redan befinner sig i omloppsbana statistikförs inte om den ekonomiska äganderätten ändras.

Bärraketer

Bärraketer statikförs enligt allmänna principer när varan fysiskt passerar över den finska gränsen.

Uppskjutningen av en bärraket i rymden statistikförs inte. Satellituppskjutningsfordon (CN 8802 60 90, såsom Soyuz-, Vega- eller Ariane-raketen) behandlas som transportmedel. Av denna anledning betraktas det som en tjänst att skicka ut en bärraket i rymden och därför statistikförs det inte som utförsel i uppskjutningslandet.

Alla varuleveranser relaterade till byggandet av bärraketen statistikförs dock enligt allmänna principer.


Vissa varor som levereras till en annan medlemsstats (annan än Finland) fartyg och flygplan i en finländsk hamn eller på en finsk flygplats ingår i utrikeshandelsstatistiken. Dessa är varor till passagerarna och besättningen samt driftsförnödenheter för motorer, maskiner eller annan utrustning på fartyget eller flygplanet, t.ex. livsmedel samt bränsle och smörjmedel.

Obs! Varor som levereras till fartyg och flygplan ska dock inte uppges i Intrastat-deklarationen. Dessa statistikuppgifter fås genom ett särskilt förfarande. Läs mera: https://tulli.fi/sv/foretag/export/fartygsleveransforfarande.


Vad ska inte rapporteras till Intrastat?

Handel med tjänster som inte omfattar varuleveranser inkluderas inte i statistiken. Som tjänster kan klassificeras bl.a. överlåtelse av upphovsmannarätt, patent, licens, varumärke och liknande rättigheter, reklam- och annonstjänster, konsulterings-, produktutvecklings- och bokföringstjänster o.d. samt andra immaterialfall enligt 68 § i mervärdesskattelagen. Undantag utgör införsel och utförsel av elström, samt hyrning av ett löst föremål, vilka ska uppges i statistikdeklarationen om hyrestiden är över 24 månader.

Ett adb-specialprogram som lagrats på ett datamedium anses också vara service och ska inte uppges i statistikdeklarationen. Ett adb-standardprogram däremot ska uppges i deklarationen på normalt sätt. Med adb-standardprogram avses en masstillverkad kommersiell produkt (t.ex. PC-program och spelpaket), som är allmänt tillgänglig för alla kunder.


A. Monetärt guld

B. Lagliga betalningsmedel och värdepapper, inklusive medel som utgör betalning för tjänster, t.ex. porto, skatter, användaravgifter. Med lagliga betalningsmedel menas pengar eller frimärken som kan betalas med, dessa rapporteras inte i Intrastat. Gamla frimärken eller pengar som samlarobjekt skall rapporteras.

C. Varor avsedda för tillfälligt bruk eller som har varit i tillfällig användning (t.ex. uthyrning, utlåning, operationell leasing), förutsatt att alla följande villkor är uppfyllda:

 • Antingen planeras eller planerades ingen förarbetning, eller så görs eller gjordes eller inte ha gjorts ingen förarbetning
 • Den tillfälliga användningen förväntades eller förväntas inte vara längre än 24 månader
 • Utförsel eller införsel inom unionen behövs inte deklareras för momsändamål som ett förvärv eller försäljning. Det har inte skett något ägarbyte och varorna är inte avsedda för export till unionen för extern export/import.

T.ex. följande:

 • varor avsedda för mässor eller utställningar
 • scendekorationer för teaterbruk samt karuseller och annan utrustning för nöjesfält
 • utrustning för yrkesmässigt hantverk (arbetsmaskiner o.d.)
 • biograffilmer (presentationsfilmer, nyhetsmaterial o.d.)
 • djur för utställning, avel, tävling och liknande
 • containrar och utrustning, förpackningar etc. relaterat till transporter som inte handlas
 • varor för undersöknings-, analys- eller avprovningsändamål

D. Varor som sänds mellan

 • en medlemsstat och dess territoriala enklaver i andra medlemsstater och
 • värdmedlemsstaten och territoriala enklaver tillhörande andra medlemsstater eller internationella organisationer

Enklaver är ambassader, konsulat, militärbaser och vetenskapliga baser belägna utanför moderstatens territorium.

E. Varor som används som bärare av särskilt anpassad information, inklusive programvara

T.ex. ett särskilt ADB-program (programvara som skräddarsytts för en kund och som skapats enligt kundens krav) som lagrats på ett datamedium.

F. Data och programvara som laddas ner från internet

G. Varor som levereras avgiftsfritt och som inte själva är föremål för en handelstransaktion, förutsatt att avsändandet endast sker i syfte att förbereda eller understödja en planerad efterföljande handelstransaktion genom demonstration av varornas eller tjänsternas egenskaper, t.ex.:

 • reklammaterial
 • varuprover

H. Varor och reservdelar för reparation och underhåll med defekta delar utbytta under reparation eller underhåll

I. Transportmedel i rörelse under deras drift, inklusive rymdfarkoster vid uppskjutningstillfället

J. Prenumererade tidningar

K. Handel med tjänst utan varuleverans

L. Hyrda varor, om hyrestiden är kortare än 24 månader

M. Transitvaror

N. Trepartshandel, om varan inte överskrider den finska gränsen

Varuleveranser som inte omfattas av Intrastat-systemet:

O. På varor som hänförts till förfarandet för aktiv förädling (suspensionssystemet) eller varor som tillverkats under detta förfarande

P. På varuhandel med områden som lämnats utanför mervärdesskattesystemet för internhandeln

Utförseln från Åland till medlemsländerna och införseln från medlemsländerna till Åland förblir utanför Intrastat-systemet. Dessa fall (O, P) ska visserligen ingå i statistiken över internhandeln, men upp-gifterna om dem erhålls genom förtullningsförfarandet.


Frågor?

Intrastat-deklarationer
mån–fre 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav

Du kan ställa frågor om

 • deklarering av internhandel mellan EU-länder
 • användning av Intrastat-deklarationstjänsten.

Nyckelord Intrastat