TYVI-tjänsten

Statistikdeklarationen kan lämnas in med en elektronisk blankett på Posti Messagings webbsidor Tyvi.fi eller som en formbunden fil. För filöverföring behövs Posti Messagings avgiftsbelagda TYVI Pro-användarkod.

Den elektroniska blanketten lämpar sig väl för sådana uppgiftslämnare vars deklaration innehåller färre än 50 varukoder. Även flera varukoder kan deklareras.

För att använda Tyvi-servicen behövs Suomi.fi-fullmakter

Om du har en finsk personbeteckning kan du identifiera dig med

  • nätbankskoder
  • mobilcertifikat (dvs. med en mobiltelefon vars SIM-kort har försetts med ett mobilcertifikat) eller med
  • certifikatkort (identitetskort utfärdat av polisen, organisationskort utfärdat av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller yrkeskort för social- och hälsovården).

En elektronisk fullmakt är nödvändig för personer som inger Intrastat-deklarationer. Fullmakten ges i Suomi.fi-fullmakter av verkställande direktören eller en annan person med firmateckningsrätt vid företaget.

Vid Intrastat-deklarering används fullmakten Intrastat-statistikdeklarationer om handeln mellan EU:s medlemsländer.

Ombud befullmäktigas också i Suomi.fi-fullmakter

Om du anlitar ett ombud, dvs. en representant, vid Intrastat-deklarering, ska du befullmäktiga ombudet elektroniskt i Suomi.fi-fullmakter genom att ge företaget som fungerar som ombud ärendefullmakt (Statistikdeklarationer om handeln mellan EU:s medlemsländer).

Ombudets verkställande direktör eller en annan person med firmateckningsrätt vid företaget ska sedan ännu ge representationsfullmakt (Statistikdeklarationer om handeln mellan EU:s medlemsländer) till de personer som upprättar deklarationerna.

Utländska medborgares Suomi.fi-identifikation och -fullmakter vid Intrastat-deklarering

Finländska företags firmatecknare som är utländska medborgare och inte har en finsk personbeteckning, ska ta i bruk en identifieringstjänst för utländsk medborgare (UID) i Finnish Authenticator-identifieringstjänsten.

Gör en ansökan för att registrera fullmakt i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas tjänst för tjänstemannabefullmäktigande. För att du ska kunna ge fullmakter i Suomi.fi-fullmakter, ska det utländska företaget i fråga vara registrerat i Finland.

UID-identifieringskod ska sökas innan man ansöker om fullmakter. Personen som befullmäktigas ska också ha en UID-identifieringskod, om man inte har finsk personbeteckning.

Mera information om identifiering och befullmäktigande:

Att skicka deklarationer som filer

Statistikdeklarationer för internhandeln kan också skickas som en formbunden fil via TYVI-tjänsten på Internet. För filöverföring behövs både Suomi.fi-fullmakter och Posti Messaging TYVI Pro-användarkod.

Posti Messaging TYVI Pro-användarkod

Användarkoden kan sökas på adressen Tyvi.fi > på svenska > Beställ här. Koden är avgiftsbelagd.

Posti Messaging ingår ett avtal med kunden om användningen av tjänsten. Det tar cirka 3 arbetsdagar att få användarkoderna.

Statistikdeklarationen skickas antingen som en ascii-fil eller csv-fil (excel-tabeller sparas i csv-format). Filöverföringen lämpar sig bra för uppgiftslämnare med många varukodsrader och statistikuppgifterna finns tillgängliga antingen delvis eller helt i elektronisk form i företagets egna datasystem. Någon separat testning av filen behövs inte i Tyvi-tjänsten. Vid filöverföring kontrollerar systemet genast att uppgifterna är korrekta, vilket gör att man inte kan ange t.ex. felaktiga koder.

Ta kontakt

Intrastat-deklarationer
måndag–fredag 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav