Koder för transaktionstyper

1. Transaktioner som omfattar faktisk eller avsedd överlåtelse av äganderätten från bosatta i gemenskapen till icke bosatta i gemenskapen mot ersättning (ekonomisk eller annan) (utom de transaktioner som förtecknas under 2, 70 och 80)

11. Fast köp eller försäljning

12. Leverans för försäljning efter godkännande eller provning, försäljning via konsignation eller genom förmedling via en kommissionär (inkl. lageröverföring från ett gemenskapsland till ett annat)

13. Byteshandel (ersättning i natura)

14. Finansiell leasing (hyrköp) [1]                                                                           

19. Övrigt

2. Varor som returneras och gratis ersättningsleveranser efter det att den ursprungliga transaktionen har registrerats

21. Återlämnade varor

22. Ersättningsleveranser för återlämnade varor

23. Ersättningsleveranser för icke återlämnade varor (t. ex. enligt garanti)

29. Övrigt

30. Transaktioner som innebär överlåtelse av äganderätten utan ersättning (ekonomisk eller in natura) (t. ex. hjälpsändningar)

4. Varuleveranser för lönbearbetning (utan att äganderätten övergår till förädlaren) [2]

41. Varor som förväntas återföras till den ursprungliga avsändande medlemsstaten

42. Varor som inte förväntas återföras till den ursprungliga avsändande medlemsstaten

5. Varuleveranser efter lönbearbetning (utan att äganderätten övergår till förädlaren)

51. Varor som återförs till den ursprungliga avsändande medlemsstaten

52. Varor som inte återförs till den ursprungliga avsändande medlemsstaten

60. Varor levererade till reparation samt returnerade [3]

70. Varuleveranser inom ramen för gemensamma försvarsprojekt eller andra mellanstatliga produktionsprogram

80. Transaktioner som omfattar leveranser av byggnadsmaterial och teknisk utrustning i enlighet med ett avtal om allmän bygg- eller anläggningsverksamhet där ingen separat fakturering av varorna fordras och en enda totalfaktura utfärdas.

9. Övriga transaktioner som inte kan klassificeras enligt andra nummer 

91. Hyror, lån och operationell leasing som överstiger 24 månader

99. Övrigt

Förklaringar:

[1] Finansiell leasing omfattar operationer där leasingkostnaden beräknas så att den täcker hela eller praktiskt taget hela varuvärdet. Risker och förmåner kopplade till äganderätten överförs på leasingtagaren. Vid kontraktstidens utgång blir leasingtagaren ägare till varan.

[2] Lönbearbetning omfattar ingrepp (ombyggnad, tillverkning, montering, utbyggnad, renovering m.m.) som syftar till att åstadkomma en ny eller ordentligt förbättrad vara. Detta betyder inte nödvändigtvis att varan byter varuklass. Bearbetning på förädlarens egen bekostnad omfattas inte utan bör redovisas under punkten 1.

[3] Reparationer medför ett återställande av varorna till deras ursprungliga funktion. Detta får innefatta viss ombyggnad eller vissa förbättringar.

Ta kontakt

Intrastat-deklarationer
mån–fre 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav