Intrastats framtid

Läget för förändringarna i EU-förordningarna om Intrastat

För att minska uppgiftslämnarbördan vid Intrastat-deklarering godkände EU-kommissionens ESS-kommitté och kommitté för utrikeshandelsstatistik att planering av ett SIMSTAT-projekt (Single Market Statistics) skulle inledas 2012. Förslaget var att alla medlemsländer samlar in uppgifter om den EU-interna exporten men att data om den interna importen konstrueras på basis av exportuppgifter från de övriga länderna. Data som insamlas om export skulle göras mera detaljerade genom att ange handelspartner, men medlemsländerna skulle i fortsättningen ha möjlighet att ta nationella beslut om insamlingen av importdata (medlemsländerna har fortsatt ansvar för sin statistik).

SIMSTAT-projektet verkställdes 2012 - 2016. Finland koordinerade ett pilotprojekt med 17 medlemsländer under 9/2013 - 9/2014. Frankrike koordinerade ett testprojekt, i vilket 21 medlemsländer deltog under 11/2014 - 12/2015. Projekten lyckades och visade att mikrodata om exportlandet kan användas som en alternativ informationskälla om importlandet. De multilaterala avtalen om utbyte av data som ingick i SIMSTAT-projektet gick ut vid utgången av 2017, och alla medlemsländer har enligt avtalen förstört de mikrodata om export de fått under projektet, där statistikdirektören för Finska Tullen fungerade som avtalskoordinator.

SIMSTAT-projektet resulterade i att Intrastat-datainsamlingen om den EU-interna handeln ska utökas med två nya variabler: ”Handelspartnerns momskod” och ”Ursprungsland”. Utbyte av mikrodata om EU-export ska vara obligatoriskt men användningen av uppgifterna för statistik över EU-import frivillig. Tidtabellen för insamlingen av exportdata ska efterföljas av alla uppgiftslämnare i alla medlemsländer. Kvalitetskraven ska harmoniseras. Från och med april 2016 har arbetsnamnet för reformen varit ”Modernisering av Intrastat”.

En ramförordning (FRIBS, Framework Regulation Integrating Business Statistics) där nuvarande EU-förordningar om företagsstatistik ska slås ihop har varit under beredning i flera års tid. En av modulerna i den är statistikföring av den EU-interna handeln med varor, s.k. Intrastat-modul, där förändringarna enligt ”Modernisering av Intrastat” ingår. FRIBS-grundförordningen (BA) gick vidare från kommissionen till rådet i slutet av 2016 och rådets statistikarbetsgrupp nådde ett avtal i slutet av 2018. Finland kommer att vara rådets ordförande under andra halvåret 2019. Ramförordningen om företagsstatistik torde således träda i 1.1.2021, men obligatoriskt utbyte av mikrodata enligt Intrastat kommer antagligen att träda i kraft ett år efter grundförordningen, dvs. från 1.1.2022. Detta är Tullens statistikdirektörs uppskattning.

Britanniens brexit ska enligt plan bli verklighet i 31.10.2019, men under förhandlingarna har man behandlat möjligheten att landet blir kvar på internmarknaden över en övergångsperiod till och med 2020. Därför kommer Intrastat-systemet knappast ändras före utgången av 2020, så att Britannien inte behöver ändra på statisktikdeklareringen vid den EU-interna handeln. I praktiken innebär detta att ändringarna av ramförordningen för Intrastat företagsstatistik kommer tidigast från början av statistikåret 2021. Detta är Tullens statistikdirektörs uppskattning.

FRIBS-grundförordningen (BA) behandlas av rådet, men i kommissionen bereds dessutom, åtminstone till slutet av 2019, en genomförandeförordning (IA) och en delegerad förordning (DA). Den senare gäller detaljerna för moderniseringen av Intrastat. I beredningen deltar representanter av Tullens statistikföring både i olika arbetsgrupper och i styrgruppen.

För Finlands del skulle ändringen innebära att publiceringstidtabellen för statistiken över utrikeshandeln av varor förblir oförändrad. De största riskerna är att medlemsländer inte följer den överenskomna tidtabellen och att datainsamlingen av de nya variablerna inte uppnår önskad kvalitet. Finska Tullen har som mål att i och med moderniseringen av Intrastat, när ramförordningen om EU:s företagsstatistik träder i kraft efter en övergångsperiod på några år, upphöra med nuvarande Intrastat-deklarering av EU-intern import. Som jämförelse kan nämnas att det i dagens läge finns över 5 000 importdeklaranter i Intrastat. Intrastat kommer också i fortsättningen att ha drygt 2 000 företag som exportdeklaranter, och deras deklarationer kommer att utökas med de två nya variablerna.

Mellan EU-medlemsländerna har det även överenskommits om enhetliga datasäkerhetskrav i samband med hanteringen av företagsspecifika statistiska data. Av denna anledning kommer datasäkerhetsauditering (ISO27001, ISO27002) att genomföras i alla medlemsländer. För Finlands del planerar man att genomföra en datasäkerhetsauditering av Tullen och för datalagringens del av Statistikcentralen på 2019.

Nya uppgifter som ska deklareras via Intrastat

Till Skattemyndigheten deklareras i samband med månadssammandraget värdet av gemenskapsinternt förvärv och gemenskapsintern försäljning av varor. Dessa data använder Tullen som en ram för EU-intern handel med varor. I slutet av 2017 fanns det 5 900 Intrastat-deklaranter i Finland, medan antalet företag som idkar EU-handel och som gett skattemyndigheten en momsdeklaration var 77 320. Utan Intrastat-deklaration kan man inte uppgöra varuspecifik statistik över den EU-interna handeln. Deklaranterna upplever att angivandet av KN-nummer är den mest belastande punkten. Genom Intrastat insamlas i Finland bara minimiantalet uppgifter enligt EU-förordningarna. Deklarering via Intrastat har underlättats bl.a. enligt följande:

  • Angivandet av statistiskt värde upplevdes 2008 vara den femte mest belastande punkten. Från och med deklarationerna för januari 2010 har det varit frivilligt för alla företag att ange det statistiska värdet. Enligt mätningen 2014 hade deklaranternas syn på belastningen av att ange denna uppgift trots allt inte minskat  Tullen vill påminna Intrastat-deklaranterna om att det inte är obligatoriskt att ange statistiskt värde.
  • År 2008 upplevdes angivandet av nettovikt vara den tredje mest arbetsdryga punkten. Från och med deklarationerna för januari 2011 har det varit frivilligt att ange nettovikt (kg) för de varukoder som har annan kvantitet. Enligt mätningen 2014 ökade emellertid deklaranternas upplevelse om hur svårt det är att ange nettovikten med åtta procentenheter, samtidigt som nettovikten blev den andra mest belastande punkten.

I samband med att Intrastat moderniseras kommer exportdeklarationen att utökas med ovannämnda två nya variabler: ”Handelspartnerns momskod” och ”Ursprungsland”. I vissa medlemsländer samlas dessa in via Intrastat genom nationellt beslut redan nu. Finland följer tidtabellen för ikraftträdandet av ovannämnda ramförordning om EU:s företagsstatistik när det gäller att lägga till nya variabler i exportdeklareringen via Intrastat.

Nya sätt att deklarera via Intrastat

Det finns olika sätt att deklarera via Intrastat. Tullen rekommenderar följande:

Intrastat-deklarationstjänsten har också en ändringsfunktion som låter dig meddela korrigeringar och raderingar till deklarationer som tidigare gjordes med deklarationstjänsten.

Tullen upphör med stödet för meddelandedeklarering via operatör i Intrastat-systemet (EDIFACT) före utgången av 2020. Dessa kunder eller deras operatörer ska i tid, dock senast under 2020, övergå till direkt meddelandedeklarering https://tulli.fi/artikkeli/-/asset_publisher/operaattorivalitteinen-sanoma-asiointi-paattyy-tullissa-vuonna-2020?_101_INSTANCE_QFqaWaieEuk1_languageId=sv_SE

Mera information:
Statistikdirektör Olli-Pekka Penttilä, [email protected], tfn 0403321862

Ta kontakt

Intrastat-deklarationer
måndag–fredag 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav