Yrkesmässig internationell trafik

Med yrkesmässig internationell trafik avses trafikering mellan Finland och ett annat EU-land eller tredje land så att resans huvudsakliga ändamål är att mot vederlag transportera passagerare eller gods.

I sjötrafik betyder detta i regel ett besök i en hamn belägen i ett annat land varvid passagerarna har möjlighet att avlägsna sig från fartyget eller i luftfartygstrafik ett flyg till en flygplats belägen i ett annat land. Enligt den åländska undantagslagstiftningen betraktas såsom yrkesmässig internationell trafik även luftfartygstrafik mellan landskapet Åland och det övriga Finland.

Därtill kan trafik med charterfartyg och med flygplan som utför charterflygningar anses vara yrkesmässig internationell trafik.

Myndighetsfartyg i internationell trafik

Under vissa förutsättningar varor levereras skattefritt också till myndighetsfartyg.

I det avseende som avses i punktskattelagen och tullagen är myndighetsfartyg utländska fartyg som är i en myndighets bruk och befinner sig på besök på Finlands område eller inhemska fartyg som är i en myndighets bruk och avseglar till ett område utanför Finlands tullområde på en officiell representationsresa enligt en fastställd besöksplan..

Inhemska myndighetsfartyg ska lämna en kopia av besöksplanen till Tullen innan varorna levereras till fartyget. Därefter kan fartygsleverantören upprätta en förhandsanmälan och be Tullen om tillstånd till leverans. Tillstånd begärs per e-post under tjänstetid kl. 8–16.15 till alustoimitukset(at)tulli.fi eller utanför tjänstetid till johtokeskus(at)tulli.fi. 

Kryssningsfartyg

Ett fartyg som idkar kryssningstrafik från Finland kan anses tillhöra yrkesmässig internationell trafik då det uppfyller förutsättningarna för charterfartyg och besöker minst två utländska hamn.

Fiskefartyg

Skattefritt bränsle kan levereras till fartyg registrerade i fiskefartygsregistret genom fartygsleveransförfarandet eller genom Skatteförvaltningens skatteåterbäringsförfarande, då den betalda punktskatten kan återbäras på ansökan.

Charterflyg

Ett luftfartyg som utför charterflygningar ska vara korrekt registrerad, besiktad och bemannad för transport av personer eller varor. På begäran ska en separat plan över flygningen presenteras till tullmyndigheten. Utöver detta ska varje passagerare ha ett resedokument som berättigar till resan i fråga.

Charterfartyg

Ett charterfartyg ska vara korrekt registrerat, besiktigat och bemannat för persontrafik till utlandet. Utöver detta ska varje passagerare ha ett resedokument som berättigar till resan i fråga..

Fritidsbåtar

Fritidsbåtar har inte rätt till skattefria fartygsleveranser..