Hur tolkar jag nomenklaturen?

Vid klassificering av varor i en nomenklatur ska man tillämpa vissa regler som kallas för allmänna bestämmelser för tolkning av nomenklaturen (tolkningsregler). Det finns sex tolkningsregler av vilka några har underpunkter. Reglerna används globalt.

 • Cirka 90 % av varorna kan klassificeras enligt tolkningsregeln 1, dvs. enligt varukodstexten och de därtill hörande anmärkningstexterna.
 • Utöver tolkningsregeln 1 ska också tolkningsregeln 6, dvs. klassificering enligt undernummer, tillämpas alltid. Regeln talar om hur undernumren ska läsas eller jämföras osv.
 • Om varan inte kan klassificeras enligt tolkningsregeln 1 ska tolkningsreglerna 2–4 tillämpas.
 • Tolkningsregeln 5 styr klassificeringen av vissa behållare och förpackningsmaterial.

De allmänna tolkningsreglerna i korthet

 1. Klassificering med ledning av lydelsen av varukodstexten och anmärkningarna

 2. a) innehåller två delar

  del I: inkompletta och icke-färdigarbetade varor

  del II: icke-hopsatta varor eller isärtagna varor

  b) blandningar och föreningar av ämnen

 3. a) den mest specificerade varubeskrivningen

  b) varans huvudsakliga karaktär

  c) den sista av de varukoder som kan komma i fråga

 4. Närmast liknande varor

 5. a) förvaringsartiklar lämpliga att användas under lång tid

  b) förpackningsmaterial

 6. Klassificering enligt undernummer