Transport och lagring

Lagrets referensbelopp, dvs. tull- och skatteansvarets belopp, fastställs vanligtvis utgående från lagrets maximivärde. I referensbeloppet används som standard 24 % mervärdesskatteansvar och 6 % tullansvar. Om innehållet i lagret består av endast en eller några få produkter, kan referensbeloppet fastställas utgående från faktiska skatte- och tullprocenter.

Till referensbeloppet räknas också eventuella punktskatter. Av punktskatterna beaktas till referensbeloppet 30 % av genomsnittet på skatternas värde.

Exempel

Det maximala värdet på de varor som samtidigt finns i tullagret: 100 000 e
Den genomsnittliga punktskatten på de varor som samtidigt finns i tullagret: 50 000 e
Tullansvar: 6 % x 100 000 e = 6 000 e
Mervärdesskatteansvar: 24 % x 100 000 e = 24 000 e
Punktskatteansvar: 30 % x 50 000 e = 15 000 e
Punktskattens mervärdesskatteansvar: 24 % x 15 000 e = 3 600 e
Referensbelopp sammanlagt: 48 600 e

Enligt EU:s tullagstiftning ska aktören följa och säkerställa att tull- och skattebeloppen för varor samtidigt i lagret inte överskrider referensbeloppet. Om referensbeloppet visar sig vara otillräckligt, ska aktören kontakta garantitullkontoret ([email protected]) innan förfarandet påbörjas. 

Lagergaranti av referensbeloppet i de olika garantiklasserna:                     

Garantiklass BD BC BB BA
Tull och punktskatter 0 % 30 % 50 % 100 %
Moms 0 % 0 % 10 % 50 %

Ankomsten av alla varor som importeras till landet ska anmälas till Tullen. Varor som transporteras landvägen uppvisas för tullen vid gränsen, i andra trafikformer lämnar transportfirman en elektronisk anmälan om uppvisande till Tullen. Om de oförtullade varorna därefter lossats till ett tillfälligt lager har du 90 dagar från datumet på anmälan om uppvisande, dvs. cirka tre månader, att bestämma vad du ska göra med varorna. Du kan till exempel återexportera varorna ut ur EU eller förtulla dem in i Finland.

Observera att dessa 90 dagar är en maximitid enligt lag, och en del av lagerhavarna tillämpar en kortare tidsfrist.


                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning