Statistik

Tullens gränstrafikstatistik beskriver trafikmängderna över Finlands gräns per gränsövergångsställe, dvs. bl.a. per hamn. Ur statistiken framgår såväl tomma som lastade containrar som anländer till eller avgår från Finland. Ur gränstrafikstatistiken framgår dock varken transportens avgångshamn eller varuspecifika uppgifter. Statistikcentralen publicerar också olika trafikstatistiker.


Ja och nej. För handel med Förenade konungariket (landskod GB) ska Intrastat-deklarationer lämnas in fram till statistikperiod 12/2020. Statistik om handel med Nordirland (landskod XI) samlas in med Intrastat-deklarationer från och med 1/2021. Statistik om handel med Storbritannien (landskod GB) samlas in med tulldeklarationer från och med 1/2021.


I Uljas-statistikdatabasen kan man söka statistik enligt SITC revision 3-klassificeringen ända från år 1987. På Tullens webbplats kan man ladda ned excel-tabeller som innehåller import- och exportuppgifter från år 1881. Av enhetsvärde- och volymindex finns tidsserier tillgängliga från år 1866.


Välj ”Kod för kvantitetsenhet” och ”Kod för annan kvantitetsenhet” i valboxen Indikator. Observera att annan kvantitet inte statistikförs för alla varukoder. Koderna visas i den framsökta tabellen bredvid kolumnen för kvantitet eller annan kvantitet. Kodförklaringen finns i fotnoten i tabellen, t.ex. ”1 = kg”.

Se också Anvisningar för Uljas-statistikdatabas på Tullens webbplats.


Välj någon kumulativ indikator genom att scrolla ned i valboxen Indikator (den sista boxen av fem) och välj december eller den sista tillgängliga månaden i önskat år i valboxen Tiden.

Se också Anvisningar för Uljas-statistikdatabas på Tullens webbplats.


Klicka på rullgardinsmenyn ovanför valboxen Varuklassifikation (den första boxen av fem) och välj där önskad nivå.

Se också Anvisningar för Uljas-statistikdatabas på Tullens webbplats.


Tullens utrikeshandelsstatistik publiceras på Tullens webbplats under Utrikeshandelsstatistik. Där finns de senaste statistikpublikationerna och -översikterna. På sidorna finns också information om statistikföringen, publiceringstidtabeller för statistik och färdiga statistiska figurer. På sidan Tabeller finns färdiga excel-tabeller om Finlands import och export per bl.a. varugrupp och land.

Detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor finns tillgänglig i Tullens Uljas-statistikdatabas. Databasen är gratis att använda och kräver ingen registrering.


Deklarationernas uppgifter kan korrigeras ända till den 15 augusti påföljande år.


Tullen följer upp de uppgiftsskyldiga företagens gemenskapsinterna handel med hjälp av moms- och statistikuppgifterna. Om företagets utförsel för hela året underskrider tröskelvärdet, registreras företagets Intrastat-uppgiftsskyldighet som upphörd och Tullen underrättar företaget skriftligen om detta. I praktiken görs detta på våren på basis av uppgifterna för hela föregående år.


Företag behöver inte själva registrera sig som Intrastat-deklarant. Om tröskelvärdet för skyldigheten att lämna in statistiska uppgifter överskrids vid införsel, meddelar Tullen företaget om att uppgiftsskyldigheten börjat. På samma sätt meddelas när uppgiftsskyldigheten börjar vid export.


Företag kan själva välja om varje verksamhetsställe avger sin egen deklaration eller om alla verksamhetsställens uppgifter anmäls med en och samma deklaration. Om deklareringen decentraliseras till de olika verksamhetsställena ska företaget ansöka om s.k. INT-koder åt verksamhetsställena. Ansökan kan formuleras fritt och den ska innehålla verksamhetsställenas kontaktuppgifter. Ansökan ska skickas per e-post till: [email protected].


Detta ska anmälas. Deklareringen fortsätter utan avbrott om verksamheten med det nya momsnumret fortsätter oförändrad.


Ja. Intrastat-deklaration är en månadsdeklaration som ska lämnas in för varje månad. Om det under en månad inte alls förekommit EU-införsel eller -utförsel att statistikföra, avges en s.k. nolldeklaration.


Av varuleveranser som fattats i en deklaration görs en vanlig Intrastat-deklaration gällande den månad i vars deklaration de fattades. Dessa extra deklarationer ersätter inte tidigare deklarationer, vilket gör att företag kan ha flera deklarationer för en månad. Extra deklarationer kan lämnas ända till den 15 augusti påföljande år.


Företagsspecifika uppgifter i Tullens utrikeshandelsstatistik är enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet sekretessbelagda uppgifter som inte kan lämnas ut till utomstående.

Tullen publicerar statistik över utrikeshandeln enligt företagstyp (endast på finska) och utrikeshandeln enligt företags storleksklass (endast på finska). De innehåller inga företagsspecifika uppgifter.


Tullen publicerar översikter över utrikeshandeln med varor landskapsvis (endast på finska) där landskapens andelar av Finlands totala export kommer fram. Den nyaste översikten finns här.


Förändringen hänvisar till hur mycket värdet på importen eller exporten förändrats jämfört med motsvarande tidsperiod året innan.


Information om att hitta rätt varukod finns på Tullens webbplats. Du kan också fråga tullrådgivningen med webblanketten eller per telefon (0295 5202 måndag–fredag kl. 8-16). Vid behov förmedlas din fråga vidare till Tullens nomenklaturexperter.


                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning