Import

Kontantkunder kan betala tullräkningen i Tullklareringstjänsten som nätbetalning, kortbetalning med Visa- och Mastercard-kort (Credit/Debit) och MobilePay. Överlåtelsebeslutet för varan genereras åt kunden omedelbart när tullräkningen har betalats i Tullklareringstjänsten.

Om tullräkningen betalas genom kontoöverföring till Tullens konto, får kunden överlåtelsebeslutet när betalningen har registrerats på Tullens konto.

Du kan även betala antingen med kontanter eller med Visa-, MasterCard- och American Express-kort vid tullkontor som erbjuder kundservice.


Med deklarationsparti avses varor som angetts i en och samma tulldeklaration och grunduppgifter om varorna, såsom leveransvillkor, transportuppgifter och uppgifter om förvaringsplats. Uppgifterna om deklarationspartiet gäller hela tulldeklarationen och varuposterna som anges i deklarationen.  

En tulldeklaration kan omfatta flera varuposter. I uppgifterna om en varupost anges mer detaljerade uppgifter om varor med samma varukod, varubeskrivning, föregående förfarande, ytterligare förfarande och ursprungsland. 


Incoterms, dvs. leveransklausuler, har fastställts av Internationella handelskammaren (ICC) och bestämmer köparens och säljarens ansvar för leverensen, varan och kostnaderna.

Ange i tulldeklarationen det leveransvillkor som står på fakturan.

Läs mer: Incoterms


Angivande av tidigare handling/summarisk deklaration hänför sig till övervakning av att varan blir införtullad när den förs in i tullområdet.

  • vid postförsändelser anges ankomstnummer
  • vid fraktförsändelser anges tidigare handling som i regel är AREX MRN-nummer + varupostens nummer. Fraktföraren meddelar dig vilken tidigare handling som ska anges i tulldeklarationen.

Läs mer: Tidigare dokument ska anges i importtulldeklarationen


EU har en tullunion med Turkiet som omfattar import av och handel med de flesta s.k. industriprodukter. Industriprodukter som importeras från Turkiet är berättigade till tullfri behandling om de har övergått till fri omsättning i Turkiet. Produkternas ursprungsland saknar betydelse. Rätten till tullfri tullunionsbehandling bevisas vid import med varucertifikat A.TR.

Läs mer om förmånsbehandlingar
Anvisningar om ifyllande av tulldeklaration


Med ursprungsland avses det land där varan är producerad eller tillverkad. Om varan är tillverkad i två eller flera länder, anses som ursprungsland det land där den sista betydande och ekonomiskt motiverade bearbetningen eller behandlingen har skett och där bearbetningen eller behandlingen har lett till att en ny produkt har kommit till. Som bearbetning eller behandling anses inte t.ex. att varan packas, sorteras eller hanteras på annat motsvarande sätt.

Som ursprungsland ska man dock enligt statistikbestämmelserna ange varans avsändningsland i följande fall:

  • varor vars ursprungsland inte är känt (kan inte redas ut)
  • återinförda varor och andra varor med ursprung i unionen
  • varor tillhörande kapitel 97 i tulltariffen
  • varor som importeras efter passiv förädling (koden för transaktionens art är 51, 52 eller 53).

Med statistiskt värde avses varans pris som vid import inbegriper tilläggskostnader som uppstått utanför Finlands gränser och vid export tilläggskostnader som uppstått inom Finlands gränser (t.ex. frakt och försäkringskostnader) samt vid behov gratisleveranser som inte ingår i priset. För helt eller delvis vederlagsfria varor fastställs priset utifrån det pris som skulle fås vid försäljning av varan. I det statistiska värdet inkluderas inte de skatter och avgifter som uppbärs i Finland, t.ex. tull, mervärdesskatt, punktskatt, importavgift, andra skatter med motsvarande verkan och/eller exportbidrag.

Som statistiskt värde för en vara som importeras/exporteras för lönbearbetning eller reparation anges varans värde. Vid återexport av varan räknas löne- och dylika kostnader enligt fakturan samt frakt- och försäkringskostnaderna fram till den finska gränsen in i varans värde.


På sidorna om import finns detaljerad information om import och separata anvisningar för olika importförtullningsfall.


Taric är en EU-gemensam förteckning över varor (tulltaxa, brukstariff), som bestämmer vilka unionsskatter och -avgifter som ska tillämpas på varorna. Taric-numren finns i Taric-databasen. Den innehåller en nomenklatur, varukoderna och tilläggskoderna, tillämpliga tullsatser, andra debiteringsgrunder samt uppgifter som behövs vid genomförande och hantering av åtgärderna vid unionsimport och -export.

Gå till Taric


Avgiftsfria och avgiftsbelagda varor ska deklareras i skilda tulldeklarationer.

Läs mer:  Angivande av avgiftsfria varor i importtulldeklaration 


Importören ska på eget initiativ räkna ut och deklarera importmomsen till Skatteförvaltningen. Om du behöver ett förtullningsbeslut för begäran om utredning, beakta följande:

  • Om företagets förtullning har gjorts av ett ombud, är det i regel ombudet som skickar förtullningsbeslutet till företaget. Kontrollera vart man skickar ditt företags förtullningsbeslut som ska arkiveras. Förtullningsbeslutet kan vara ett pappersdokument eller ett elektroniskt dokument.  Kontrollera att ditt ombud vet till vilket adress ditt företags förtullningsbeslut ska skickas, så att personen som deklarerar uppgifterna om moms till Skatteförvaltningen får de uppgifter som behövs.
  • Om företaget har gjort förtullningen på nätet, finns förtullningsbeslutet i Deklarationstjänsten för import. (Tjänsten är inte ett arkiv, så där kan du bara se de senaste förtullningsbesluten under en begränsad tid.)                                                                                                                                     
  • Om förtullningen har gjorts i form av meddelanden från företagets eget datasystem, då finns också förtullningsbeslutet där.

Den jämförelseuppgift om importer som Tullen skickar till Skatteförvaltningen finns i Skatteförvaltningens MinSkatt. Jämförelseuppgifterna från Tullen baserar sig på förtullningsbeslut som förutom tullvärdet innehåller de tullar och andra avgifter som Tullen tagit ut.

Om du behöver en lista över förtullningsbesluten, läs anvisningarna för arkivering av importförtullningsdokument.


                            

Frågor?