Import

Ansök om tillståndet genom att i meddelandedeklarationen i fältet för deklarationspartiets bilagda handlingar eller i SAD-blankettens fält 44 ange koden 7TKL (Tillstånd att få tillämpa art. 177 i UTK). Skicka fakturan till Tullen som en bifogad fil till tulldeklarationen i meddelandeform eller uppvisa den som en bilaga till SAD-blanketten. I deklarationstjänsten för import finns inte denna möjlighet.

Tillståndet beviljas inte om

 • försändelsen innehåller produkter som omfattas av restriktioner,
 • försändelsen omfattas av handelspolitiska åtgärder (t.ex. antidumpnings-/utjämningstull) eller
 • varorna hänförs till ett särskilt förfarande.

Du kan begära förmånsbehandling i tulldeklarationen och en särskild tidsfrist för uppvisande av ursprungsintyget efter importen. Observera också att säkerhet reserveras.


Försändelsen ska tullklareras. Läs mer om förtullning av postpaket i efterhand.

Åländska kunder ombedes ta kontakt med Mariehamns tull för mera information om hur oförtullade postpaket ska tullklareras.

Observera att du via deklarationstjänsten för import inte kan förtulla en postförsändelse som har levererats direkt till företaget oförtullad. Man ska göra en begäran om efterförtullning av försändelsen enligt den ovannämnda anvisningen.


Du kan göra en ny (ersättande) förtullning åt rätt kund. Använd i den ersättande förtullningen samma skattebestämningsdag som i den ursprungliga förtullningen. Skicka en begäran om återbetalning eller eftergift av tull gällande den felaktiga förtullningen till Tullens registratorskontor

Du kan ansöka om snabb omprövning om tullräkningen enligt det felaktiga förtullningsbeslutet är obetald och det är minst en vecka till räkningens förfallodag. Om förfallodagen redan är passerad ska båda förtullningarna betalas och återbetalning sökas i efterhand.

Läs mer: Snabb omprövning


Importören ska på eget initiativ räkna ut och deklarera importmomsen till Skatteförvaltningen. Om du behöver ett förtullningsbeslut för begäran om utredning, beakta följande:

 • Om företagets förtullning har gjorts av ett ombud, är det i regel ombudet som skickar förtullningsbeslutet till företaget. Kontrollera vart man skickar ditt företags förtullningsbeslut som ska arkiveras. Förtullningsbeslutet kan vara ett pappersdokument eller ett elektroniskt dokument.  Kontrollera att ditt ombud vet till vilket adress ditt företags förtullningsbeslut ska skickas, så att personen som deklarerar uppgifterna om moms till Skatteförvaltningen får de uppgifter som behövs.
 • Om företaget har gjort förtullningen på nätet, finns förtullningsbeslutet i Deklarationstjänsten för import. (Tjänsten är inte ett arkiv, så där kan du bara se de senaste förtullningsbesluten under en begränsad tid.)                                                                                                                                     
 • Om förtullningen har gjorts i form av meddelanden från företagets eget datasystem, då finns också förtullningsbeslutet där.

Den jämförelseuppgift om importer som Tullen skickar till Skatteförvaltningen finns i Skatteförvaltningens MinSkatt. Jämförelseuppgifterna från Tullen baserar sig på förtullningsbeslut som förutom tullvärdet innehåller de tullar och andra avgifter som Tullen tagit ut.

Om du behöver en lista över förtullningsbesluten, läs anvisningarna för arkivering av importförtullningsdokument.


Du kan begära förmånsbehandling i tulldeklarationen. I tulldeklarationen ska du ange koderna för tullbehandling och ursprungshandlingar.

Koder som ska anges i tulldeklarationen hittar du i följande kodförteckningar:

 • 0017 Tullbehandling (förmånsbehandling)
 • 0127 Tullsystem

Ange dessa uppgifter under Grunduppgifter om varupost. Ange också dokumentkoden för ursprungsintyget som bilagd handling för varuposten. Koden hittar du i kodförteckning 0006.


Det är exportören i det land varifrån varorna exporteras som upprättar ursprungsdeklarationen för köparen i EU. Exportören upprättar denna formbundna ursprungsdeklaration i det kommersiella dokument som hänför sig till exportförsändelsen med ursprungsprodukter och där ursprungsprodukterna specificerats tillräckligt noggrant för att de ska kunna identifieras.

Exportören ska ha ett tillståndsbeslut om status som godkänd exportör, utfärdat av tullen i det exporterande landet, om värdet på ursprungsprodukterna i exportförsändelsen överstiger 6 000 euro. Godkända exportörer ska ange sitt tillståndsnummer i de ursprungsdeklarationer de upprättar. Vid export från Kanada anger exportören sitt företagsnummer i ursprungsdeklarationen och behöver inget separat tillstånd eller tillståndsnummer.

Vilken exportör som helst kan upprätta fakturadeklarationer för ursprungsprodukter när värdet på ursprungsprodukterna i exportförsändelsen inte överstiger 6 000 euro. Då ska ursprungsdeklarationen undertecknas av exportören.


Du kan begära att Tullen omprövar och ändrar förtullningsbeslutet så att tullen som uppburits till fullt belopp (s.k. tredjelandstull) ändras till en förmånstull. Ändringen påverkar också hur mycket som uppbärs i mervärdesskatt.


 • varukod för vilken den högsta importtullen enligt tariffen/förmånsbehandlingen tas ut
 • hela försändelsens tullvärde som tullvärde
 • hela försändelsens kvantitet som kvantitet
 • kod XXX och en förklarande text: ”inga handelspolitiska åtgärder tillämpas, inga produkter som omfattas av restriktioner” i meddelandedeklarationen i tilläggsuppgifterna om varuposten eller i SAD-blankettens fält 44.

Taric är en EU-gemensam förteckning över varor (tulltaxa, brukstariff), som bestämmer vilka unionsskatter och -avgifter som ska tillämpas på varorna. Taric-numren finns i Taric-databasen. Den innehåller en nomenklatur, varukoderna och tilläggskoderna, tillämpliga tullsatser, andra debiteringsgrunder samt uppgifter som behövs vid genomförande och hantering av åtgärderna vid unionsimport och -export.

Gå till Taric


Deklaranten, som avger tulldeklarationen eller på vars vägnar tulldeklarationen avges via deklarationstjänsten för import, ska själv arkivera alla importhandlingar.

Läs mer om arkivering


Om du informeras om att din försändelse inte utlämnas från lagret på grund av felaktiga uppgifter om antalet kollin eller felaktiga viktuppgifter, kan du genast göra en ny förtullning med rätt uppgifter så får du varan ur lagret. Därefter kan du begära omprövning av den felaktiga förtullningen i utbyte mot den ersättande förtullningen. I regel ska dock importskatterna enligt båda förtullningarna betalas senast förfallodagen, om omprövningen inte gjorts före den dagen.. 

 • Skicka ansökan om att ogiltigförklara det felaktiga förtullningsbeslutet till kirjaamo(at)tulli.fi.
 • Bifoga båda förtullningsbesluten och ett dokument som visar de korrekta uppgifterna samt lagerhavarens försäkran om att varan inte kunde utlämnas mot ett felaktigt överlåtelsebeslut.

Beakta dock att lagerhavaren i vissa fall kan utlämna varorna, och då behövs ingen ersättande förtullning.

Tillåtna avvikelser mellan lagerbokföringen och överlåtelsebeslutet

Innehavaren av det tillfälliga lagret får utlämna varorna fastän följande uppgifter i överlåtelsebeslutet skiljer sig från lagerbokföringens uppgifter:

 • Containernummer
 • Varans märken och nummer
 • Uppgifter om transportmedlet
 • Kolliantal (kvantitet) och bruttovikt, förutsatt att mängden i överlåtelsebeslutet är större än i bokföringen. Lagerhavaren kan utlämna varorna eftersom avvikelsen i sig inte leder till att en tullskuld uppstår.
 • Varans förvaringsplats, inkl. lagerkod.

Du kan vända dig till Tullens registratorskontor på kirjaamo(at)tulli.fi eller 0295 527 000. Registratorskontoret kan berätta för dig när din omprövningsansökan har anlänt till Tullen, dvs. datumet när ansökan blivit anhängig.

Notera att handläggningen av omprövningsansökningar tar cirka tre månader.


Med så kallade negationskoder anges att varan inte omfattas av en import- eller exportrestriktion. Till exempel om en leksak inte innehåller förbjuden päls från katt eller hund, anges Y922 som negationskod.

Negations- och andra villkors- och tilläggskoderna kan kontrolleras i EU:s Taric-databas vid varje berörd varukod.


Om tullklareringen gjorts av ett ombud kan du begära förtullningsbeslutet av ombudet. Om du själv gjort tullklareringen i Tullens deklarationstjänst för import, logga in i tjänsten på nytt med samma nätbankskoder.
Genast när du godkänt användarvillkoren öppnas Startsidan där du kan skriva ut förtullningsbeslutet.

Enligt användarvillkoren för deklarationstjänsten för import är en privatperson skyldig att arkivera handlingarna som hänför sig till förtullningen under innevarande år + följande 3 år efter förtullningen, medan företag ska arkivera dem under innevarande år + följande 6 år efter förtullningen. Tullen kan be dig uppvisa handlingarna.


Återbetalningen syns inte nödvändigtvis på ditt konto då beslutet anländer, utan det kan ta några dagar innan pengarna har överförts till ditt konto.


Du kan ansöka om återbetalning av importskatterna till exempel om du hävt köpet och skickat varorna tillbaka till säljaren utanför EU, eller om varans värde har angetts fel vid förtullningen.

Läs mer: Returer, reparationer och utbyten

 


Ansökningarna handläggs i den ordning de kommit in. Den genomsnittliga handläggningstiden för omprövningsansökningar som skickats in av privatpersoner är omkring två månader från den dag ärendet blivit anhängigt.
Handläggningstiden för ansökningar från företag är något längre, omkring fyra månader från att ärendet registrerades som anhängigt.
Om du inte har fått ett beslut inom de genomsnittliga handläggningstiderna, kan du vända dig till Tullens registratorskontor på kirjaamo(at)tulli.fi eller 0295 527 000. Vänligen undvik onödiga förfrågningar eftersom de fördröjer handläggningen av ansökningarna.


Du kan ansöka om snabb omprövning om tullräkningen enligt det förtullningsbeslut som ska omprövas är obetald och det är minst en vecka till räkningens förfallodag. Genom snabb omprövning handläggs endast ansökningar om att sänka skatterna. Begäranden om efteruppbörd och ansökningar som gäller ändring av varukoden handläggs inte genom snabb omprövning.

Läs mer: Snabb omprövning

 


                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning