Garantier

Du kan betala tullar och skatter eller ställa garantier med följande betalningsmedel vid tullkontoren:

 • kontant
 • check
 • Visa Debit/Kredit
 • Visa Electron
 • Mastercard Debit/Kredit
 • Maestro samt
 • V Pay.

Garantin kan postas till adressen Tullen, Kredithantering, PB 261, 65101 Vasa.

Läs mer: Garantier


Referensbeloppet för aktiv förädling eller för tillfällig införsel är det maximibelopp av tullskulden samt mervärdesskatte- och punktskatteskulden (tullansvaret och skatteansvaret) som eventuellt uppbärs för varor som samtidigt är hänförda till förfarandet. Garanti krävs emellertid bara för tullansvaret.


Om beloppet av den garanti som ställts är mindre än tullbeloppet som uppbärs i samband med förtullningen, kan förtullningen inte göras med företagets kreditnummer. Du kan be en speditionsfirma sköta förtullningen med sitt eget kreditnummer, varvid garantireserveringarna riktas mot ombudets garanti. Du kan också höja garantibeloppet genom att själv ställa en ytterligare garanti (se godkända garantiformer).

Läs mer: Garantier


Referensbeloppet för transitering är maximibeloppet av öppet tull- och skatteansvar (tull, mervärdesskatt och punktskatt) i förfarandet.


Referensbeloppet för förfarandet för slutanvändning är maximibeloppet av de importtullar som inte ska uppbäras för de varor som samtidigt är hänförda till förfarandet. Med importtullar som inte ska uppbäras avses skillnaden mellan varornas allmänna tullsats och den nedsatta tullsatsen enligt deras slutanvändning.


Lagrets referensbelopp, dvs. tull- och skatteansvarets belopp, fastställs vanligtvis utgående från lagrets maximivärde. I referensbeloppet används som standard 24 % mervärdesskatteansvar och 6 % tullansvar. Om innehållet i lagret består av endast en eller några produkter, kan referensbeloppet fastställas utgående från faktiska skatte- och tullprocenter. Till referensbeloppet räknas också eventuella punktskatter. Av punktskatterna beaktas till referensbeloppet 30 % av genomsnittet på skatternas värde.


I garantiklasserna som hänför sig till tillståndet till samlad garanti krävs garanti för tullansvar enligt följande:

 • garantiklass BA (100 %), BB (50 %), BC (30 %) och BD (0 %).

Garantiklassen för tullansvar fastställs när kunden tillämpar transitering, lagring eller andra särskilda förfaranden vid import.

På garantiklassen inverkar kundens självförsörjningsgrad, betalningsbeteende och garantiklasspecifika särskilda krav gällande bl.a. tillräckliga resurser, bokföring och intern uppföljning.


Referensbeloppet för import är företagets högsta tullskuldbelopp under kredittiden.

För att säkerställa garantibeloppets tillräcklighet rekommenderas att det referensbelopp för import som anmäls är minst lika stort som kundens högsta tullskuldbelopp under 7 veckor. Företaget kan anmäla ett större referensbelopp om det vill lämna mer utrymme för fluktueringar i tullfaktureringen.


Garantiklassen för tullansvar fastställs när kunden tillämpar transitering, lagring eller andra särskilda förfaranden vid import. För att beviljas nedsättning på garantin som krävs för tullansvar ska kunden ha tillräckliga resurser i förhållande till referensbeloppet.

Vid fastställande av resursernas tillräcklighet räknar man ihop referensbeloppet för kundens alla olika förfaranden (import, transitering, lagring och särskilda förfaranden), dvs. beloppet av tullskuld samt tull- och skatteansvar.

De garantier som kunden tillställt Tullen avdras från det totala referensbeloppet, och referensbeloppet utan garanti jämförs med kundens balansomslutning.

Kravet på tillräckliga resurser uppfylls när balansomslutningen är minst hälften av referensbeloppet utan garanti:

(Det totala referensbeloppet - garantier) / balansomslutning ≤ 2.

I garantiklassen BD har kravet på tillräckliga resurser därtill graderats enligt självförsörjningsgrad på så vis att då självförsörjningsgraden ökar, uppfylls kravet på tillräckliga resurser med en mindre balansomslutning.

Exempel:

 • Kundens totala referensbelopp är 200 000 euro (referensbeloppet för import är 50 000 euro och referensbeloppet för aktiv förädling är 150 000 euro).
 • Balansomslutningen är 60 000 euro och självförsörjningsgraden 10%.
 • Kunden har inte betalningsförseningar eller betalningsstörningar.

För tullskuldens del är kunden i garantiklass AA (100 %).

För tullansvarets del är kunden på basis av självförsörjningsgrad och betalningsbeteende i garantiklass BD (0 %). Kunden uppfyller också de garantiklasspecifika kraven gällande bl.a. bokföring och intern uppföljning.

För att beviljas garantinedsättningar ska kunden också ha tillräckliga resurser i förhållande till referensbeloppet.

Tillräckliga resurser i garantiklass BD (0 %) kontrolleras:

Garantibehovet är sammanlagt 50 000 euro. Garantin för import är 100 % och garantin för aktiv förädling är 0 % av referensbeloppet.

(200 000 - 50 000 euro) / 60 000 euro = 2,5, vilket innebär att kraven gällande tillräckliga resurser och garantiklass BD inte uppfylls.

Tillräckliga resurser i garantiklass BC (30 %) kontrolleras:

Garantibehovet är sammanlagt 95 000 euro (50 000 euro + 45 000 euro). Garantin för import är 100 % och garantin för aktiv förädling är 30 % av referensbeloppet.

(200 000 - 95 000 euro) / 60 000 euro = 1,75, dvs. < 2.

Kravet på tillräckliga resurser uppfylls, när kunden har ställt en garanti enligt garantiklass BC för tullansvaret och en garanti enligt garantiklass AA för tullskulden.


Garantiklasserna som hänför sig till tillståndet till samlad garanti är för tullskulden AB för AEO-aktörer och AA för övriga aktörer.

I garantiklass AA krävs 100 % garanti för tullskulden och 0 % garanti för mervärdesskatteskulden (garantin gäller bara i Finland) eller för både tull- och mervärdesskatteskulden en garanti på 100 % (EU-omfattande garanti).

Godkända ekonomiska aktörer (AEO) får nedsättning på garantin. Det krävs 30 % garanti för tullskulden och 0 % garanti för mervärdesskatteskulden (garantin gäller bara i Finland) eller för både tull- och mervärdesskatteskulden en garanti på 30 % (EU-omfattande garanti).


En EU-omfattande garanti kan användas i mer än en medlemsstat. Garantin kan ställas i Finland och användas för förtullningar i de EU-länder där garantin är giltig. På motsvarande sätt kan garantin ställas i ett annat EU-land och användas för förtullningar i Finland.

En EU-omfattande garanti kan ställas för import, särskilda förfaranden, transitering och tillfällig lagring.

Transiteringsgarantin ska dock gälla i hela EU och i valfria avtalsländer (Norge, Island, Schweiz, Makedonien, Turkiet, Serbien, Andorra och San Marino).

Läs mer: Garantier


Kunder som registrerats före 1.5.2016 behöver inte göra något angående förnyandet av tillstånd och garantier, eftersom Tullen förnyar tillstånden på myndighetsinitiativ och kontaktar kunderna under övergångsperioden (enligt nuvarande uppgifter fram till 30.4.2019).

Läs mer: Garantier


Som garanti godkänns bl.a. följande garantiformer eller kombinationer av dessa:

 • bankgaranti/borgensförsäkring
 • pantsättning av bankkonto.

Pantsättningar av företag, fartyg, bilar och apparatur eller insättningar på Tullens konto godkänns inte som samlad garanti.

Tullen fastställer alltid vilken garantiform och vilka garantidokument som godkänns och kontaktar kunden innan garantin ställs.

Läs mer: Garantier

 


Om garantin inte är tillräcklig kan du betala inkomna periodspecifikationer eller förtullningsbeslut senast på förfallodagen. Vid betalningen ska du använda den betalningsreferens som anges i förtullningsbeslutet eller periodspecifikationen.

Du kan också kontakta en speditionsfirma och be dem sköta förtullningen med ett ombuds kreditnummer, varvid garantireserveringarna riktas mot ombudets garanti (typen av ombudskap är då indirekt ombud eller direkt ombud med garantens ansvar). Du kan också förbereda dig på faktureringstoppar genom att ställa en större garanti.

Läs mer: Garantier


Ett belopp som motsvarar tullskulden reserveras från garantin i samband med förtullningen. Ingen garanti reserveras för en mervärdesskatteskuld. När tullräkningar betalas frisläpps ett garantibelopp som motsvarar tullbeloppet i tullräkningen. Den garanti som frisläpps när en tullräkning betalas är alltså inte lika stor som räkningens slutsumma.

Läs mer: Garantier


Garantireserveringen gäller till fullt belopp fram tills hela förtullningsbeslutet och eventuella dröjsmålspåföljder har betalats. Garantireserveringen frisläpps inte som en följd av delbetalningar.

Läs mer: Garantier


I samband med övergången till fri omsättning reserveras vid förtullningen en garanti som motsvarar beloppet av tullskulden. Reserveringen frisläpps när skulden har betalats (konteringen tar 1–2 dagar från betalningstidpunkten). Konteringen av betalningar mellan olika bankgrupper eller från utländska konton tar längre. Extra helgdagar kan också medföra fördröjningar. Därför lönar det sig att kontakta Tullen redan innan limiten blir uppnådd.

Läs mer: Garantier


I förtullningsbeslutets punkt ”Andel reserverad ur garantin %” kan du kontrollera att garantin är tillräcklig. Om garantin inte är tillräcklig kan du betala inkomna periodspecifikationer eller förtullningsbeslut senast på förfallodagen. Vid betalningen ska du använda den betalningsreferens som anges i förtullningsbeslutet eller periodspecifikationen.

Du kan också kontakta en speditionsfirma och be dem sköta förtullningen med ett ombuds kreditnummer, varvid garantireserveringarna riktas mot ombudets garanti. Du kan också förbereda dig på faktureringstoppar genom att ställa en större garanti.

Läs mer: Garantier

 


                            

Ta kontakt

ALLMÄN RÅDGIVNING FÖR FÖRETAGSKUNDER
må–fr 8–16

RÅDGIVNING GÄLLANDE VARUKODER

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag