Garantier

Referensbeloppet för transitering är maximibeloppet av öppet tull- och skatteansvar (tull, mervärdesskatt och punktskatt) i förfarandet.

Referensbeloppet för transitering baserar sig på genomförda transiteringar under ett år samt en uppskattning av det kommande behovet.

Exempel på hur referensbeloppet beräknas

Engångsreserveringen för en enskild transitering är 10 000 € x det maximala antalet samtidigt öppna transiteringar 10 st. = referensbelopp 100 000 €.

En engångsreservering är det genomsnittliga tull- och skattebeloppet för en enda transitering. För nya aktörer utan transiteringshistoria är engångsreserveringen 10 000 €. Engångsreserveringen ska täcka de verkliga tullarna och skatterna så väl som möjligt. Om beloppet av tullar och skatter för en transitering avviker klart från 10 000 euro, ska engångsreserveringen också för nya aktörer vara det verkliga beloppet av tullar och skatter.

När du ansöker om tillstånd till samlad garanti, kan du samtidigt i tilläggsuppgifterna till ansökan ange transiteringens referensbelopp, engångsreserveringen och det maximala antalet samtidigt öppna transiteringar.

Enligt EU:s tullagstiftning ska aktören se till att tull- och skattebeloppen för öppna transiteringar inte överskrider referensbeloppet. Om referensbeloppet visar sig vara otillräckligt, ska aktören kontakta garantitullkontoret ([email protected]) innan förfarandet påbörjas.

Garanti av referensbeloppet i de olika garantiklasserna:    

Garantiklass BD BC BB BA
Referensbelopp 0 % 30 % 50 % 100 %

En EU-omfattande garanti kan användas i mer än en medlemsstat. Garantin kan ställas i Finland och användas för förtullningar i de EU-länder där garantin är giltig. På motsvarande sätt kan garantin ställas i ett annat EU-land och användas för förtullningar i Finland.

En EU-omfattande garanti kan ställas för import, särskilda förfaranden, transitering och tillfällig lagring.

Transiteringsgarantin ska dock gälla i hela EU och i valfria avtalsländer (Norge, Island, Schweiz, Nordmakedonien, Turkiet, Serbien, Andorra och San Marino).

Läs mer: Garantier


Garantiklassen för tullansvar fastställs när kunden tillämpar transitering, lagring eller andra särskilda förfaranden vid import. För att beviljas nedsättning på garantin som krävs för tullansvar ska kunden ha tillräckliga resurser i förhållande till referensbeloppet.

Vid fastställande av resursernas tillräcklighet räknar man ihop referensbeloppet för kundens alla olika förfaranden (import, transitering, lagring och särskilda förfaranden), dvs. beloppet av tullskuld samt tull- och skatteansvar.

De garantier som kunden tillställt Tullen avdras från det totala referensbeloppet, och referensbeloppet utan garanti jämförs med kundens balansomslutning.

Kravet på tillräckliga resurser uppfylls när balansomslutningen är minst hälften av referensbeloppet utan garanti:

(Det totala referensbeloppet - garantier) / balansomslutning ≤ 2.

I garantiklassen BD har kravet på tillräckliga resurser därtill graderats enligt soliditetsgrad på så vis att då soliditetsgraden ökar, uppfylls kravet på tillräckliga resurser med en mindre balansomslutning.

Exempel:

  • Kundens totala referensbelopp är 200 000 euro (referensbeloppet för import är 50 000 euro och referensbeloppet för aktiv förädling är 150 000 euro).
  • Balansomslutningen är 60 000 euro och soliditetsgraden 10%.
  • Kunden har inte betalningsförseningar eller betalningsstörningar.

För tullskuldens del är kunden i garantiklass AA (100 %).

För tullansvarets del är kunden på basis av soliditetsgrad och betalningsbeteende i garantiklass BD (0 %). Kunden uppfyller också de garantiklasspecifika kraven gällande bl.a. bokföring och intern uppföljning.

För att beviljas garantinedsättningar ska kunden också ha tillräckliga resurser i förhållande till referensbeloppet.

Tillräckliga resurser i garantiklass BD (0 %) kontrolleras:

Garantibehovet är sammanlagt 50 000 euro. Garantin för import är 100 % och garantin för aktiv förädling är 0 % av referensbeloppet.

(200 000 - 50 000 euro) / 60 000 euro = 2,5, vilket innebär att kraven gällande tillräckliga resurser och garantiklass BD inte uppfylls.

Tillräckliga resurser i garantiklass BC (30 %) kontrolleras:

Garantibehovet är sammanlagt 95 000 euro (50 000 euro + 45 000 euro). Garantin för import är 100 % och garantin för aktiv förädling är 30 % av referensbeloppet.

(200 000 - 95 000 euro) / 60 000 euro = 1,75, dvs. < 2.

Kravet på tillräckliga resurser uppfylls, när kunden har ställt en garanti enligt garantiklass BC för tullansvaret och en garanti enligt garantiklass AA för tullskulden.


När en transitering påbörjas reserveras ur referensbeloppet ett belopp som motsvarar engångsreserveringen. Engångsreserveringen frisläpps när transiteringen har kommit fram till destinationsorten. Garantin för ansvaret vid transitering frisläpps först när transiteringen avslutas. 

Ur referensbeloppet för transiteringen reserveras ett belopp enligt en genomsnittlig engångsreservering som tullen fastställt tillsammans med kunden, oberoende av transiteringens faktiska tull- och skattebelopp.

Engångsreserveringen för transitering baserar sig på genomförda transiteringar under ett år samt en uppskattning av det kommande behovet. En engångsreservering är det genomsnittliga tull- och skattebeloppet för en enda transitering.

För nya aktörer utan transiteringshistoria är engångsreserveringen 10 000 e. Engångsreserveringen ska dock motsvara beloppet av eventuella tullar och skatter så väl som möjligt. Om beloppet av tullar och skatter för en transitering avviker klart från 10 000 euro, ska engångsreserveringen också för nya aktörer vara det verkliga beloppet av tullar och skatter.


Referensbeloppet är maximibeloppet av skulden eller ansvaret för de varor som samtidigt är hänförda till förfarandet. Aktören ska se till att referensbeloppet är tillräckligt. Om referensbeloppet visar sig vara otillräckligt, ska aktören kontakta garantitullkontoret (lupakeskus(at)tulli.fi) innan förfarandet påbörjas. 

Att ta i beaktande gällande garanti- och referensbelopp för olika förfaranden

Förfarande (med sedvanligt tillstånd) Referensbelopp*) Garanti*)
Övergång till fri omsättning Tullar Tullar
Förädling, tillfällig införsel Tullar, moms och punktskatter Tullit
Slutanvändning Tullar Tullar
Lagring Tullar, moms och punktskatter Tullar, moms och punktskatter
Transitering Tullar, moms och punktskatter Tullar, moms och punktskatter

*) Undantag är bl.a. ombudskapet Garantens ansvar samt särskilda förfaranden med förenklat tillstånd (tulldeklaration)  

Läs mer:


Garantiklasserna som hänför sig till tillståndet till samlad garanti är för tullskulden AB för AEO-aktörer och AA för övriga aktörer.

I garantiklass AA krävs 100 % garanti för tullskulden och 0 % garanti för mervärdesskatteskulden (garantin gäller bara i Finland) eller för både tull- och mervärdesskatteskulden en garanti på 100 % (EU-omfattande garanti).

Godkända ekonomiska aktörer (AEO) får nedsättning på garantin. Det krävs 30 % garanti för tullskulden och 0 % garanti för mervärdesskatteskulden (garantin gäller bara i Finland) eller för både tull- och mervärdesskatteskulden en garanti på 30 % (EU-omfattande garanti).


Vid fastställande av storleken på den samlade garantin för transitering, lagring och andra särskilda förfaranden delas företagen i garantiklasser utgående från solvens och betalningsbeteende.

Därtill ska ett företag i garantiklass BD 0%, BC 30 % och BB 50 % uppfylla vissa krav gällande bl.a. tillräckliga resurser, bokföring och intern uppföljning.

Om ni ansöker om tillstånd till samlad garanti för särskilt förfarande eller tillfällig lagring, och befrielse från ställande av garanti (garantiklass BD 0%) eller nedsatt garanti (garantiklass BC 30% eller BB 50%), begär vi att ni fyller i förfrågan som hänför sig till systemet för hantering av affärs- och transportuppgifter.    Förfrågan behöver inte besvaras i garantiklass 100%.

Utöver kriterierna i förfrågan påverkas fastställandet av garantiklass bl.a. av kundens solvens. Nedan finns en riktgivande tabell med garantiklasser som soliditet möjliggjort. Garantiklassen bestyrks av Tullen i samband med handläggningen av ansökan.

Soliditet Garantiklass
negativ BA 100
0% - 4,9% BB 50
5% - 9,9% BC 30
10 % - BD 0

 

Länk till förfrågan: System för hantering av affärs- och transportuppgifter

Mera information om hur förfrågan ska fyllas i: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi                                                                                                           


Lagrets referensbelopp, dvs. tull- och skatteansvarets belopp, fastställs vanligtvis utgående från lagrets maximivärde. I referensbeloppet används som standard 24 % mervärdesskatteansvar och 6 % tullansvar. Om innehållet i lagret består av endast en eller några få produkter, kan referensbeloppet fastställas utgående från faktiska skatte- och tullprocenter.

Till referensbeloppet räknas också eventuella punktskatter. Av punktskatterna beaktas till referensbeloppet 30 % av genomsnittet på skatternas värde.

Exempel

Det maximala värdet på de varor som samtidigt finns i tullagret: 100 000 e
Den genomsnittliga punktskatten på de varor som samtidigt finns i tullagret: 50 000 e
Tullansvar: 6 % x 100 000 e = 6 000 e
Mervärdesskatteansvar: 24 % x 100 000 e = 24 000 e
Punktskatteansvar: 30 % x 50 000 e = 15 000 e
Punktskattens mervärdesskatteansvar: 24 % x 15 000 e = 3 600 e
Referensbelopp sammanlagt: 48 600 e

Enligt EU:s tullagstiftning ska aktören följa och säkerställa att tull- och skattebeloppen för varor samtidigt i lagret inte överskrider referensbeloppet. Om referensbeloppet visar sig vara otillräckligt, ska aktören kontakta garantitullkontoret ([email protected]) innan förfarandet påbörjas. 

Lagergaranti av referensbeloppet i de olika garantiklasserna:                     

Garantiklass BD BC BB BA
Tull och punktskatter 0 % 30 % 50 % 100 %
Moms 0 % 0 % 10 % 50 %

Referensbeloppet för förfarandet för slutanvändning är maximibeloppet av de importtullar som inte ska uppbäras för de varor som samtidigt är hänförda till förfarandet. Med importtullar som inte ska uppbäras avses skillnaden mellan varornas allmänna tullsats och den nedsatta tullsatsen enligt deras slutanvändning.

Enligt EU:s tullagstiftning ska aktören följa och säkerställa att de icke-uppburna tullbeloppen för öppna förfaranden för slutanvändning inte överskrider referensbeloppet. Om referensbeloppet visar sig vara otillräckligt, ska aktören kontakta garantitullkontoret (lupakeskus(at)tulli.fi) innan förfarandet påbörjas. 

Garanti av referensbeloppet i de olika garantiklasserna

Garantiklass BD BC BB BA
Referensbelopp 0 % 30 % 50 % 100 %

Tillstånd som söks med tulldeklaration (förenklat tillståndsförfarande)

I garantiklass BA (100%) är referensbeloppet för aktiv förädling eller för tillfällig införsel det maximibelopp av tullskulden (tullansvaret) som eventuellt uppbärs för varor som samtidigt är hänförda till förfarandet.

I de övriga garantiklasserna är referensbeloppet för aktiv förädling eller för tillfällig införsel det maximibelopp av tullskulden samt mervärdesskatte- och punktskatteskulden (tullansvaret och skatteansvaret) som eventuellt uppbärs för varor som samtidigt är hänförda till förfarandet. Garanti krävs emellertid bara för tullansvaret.

Sedvanligt tillstånd

Referensbeloppet för aktiv förädling eller för tillfällig införsel är det maximibelopp av tullskulden samt mervärdesskatte- och punktskatteskulden (tullansvaret och skatteansvaret) som eventuellt uppbärs för varor som samtidigt är hänförda till förfarandet. Garanti krävs emellertid bara för tullansvaret.

Enligt EU:s tullagstiftning ska aktören följa och säkerställa att tull- och skattebeloppen för samtidigt öppna förfaranden för förädling och tillfällig införsel inte överskrider referensbeloppet. Om referensbeloppet visar sig vara otillräckligt, ska aktören kontakta garantitullkontoret ([email protected]) innan förfarandet påbörjas. 

Garanti för tullansvar i de olika garantiklasserna:

Garantiklass BD BC BB BA
Tullansvar 0 % 30 % 50 % 100 %

Referensbeloppet för import (överlåtelse till fri omsättning) är företagets högsta tullskuldbelopp under kredittiden.

För att säkerställa garantibeloppets tillräcklighet rekommenderas att det referensbelopp för import som anmäls är minst lika stort som kundens högsta tullskuldbelopp under 7 veckor. Företaget kan anmäla ett större referensbelopp om det vill lämna mer utrymme för fluktuationer i tullfaktureringen.

Vid övergång till fri omsättning krävs en garanti på 100 % för tullskulden.

AEO-aktörer får nedsättning på garantin som krävs för tullskuld. För dem krävs 30 % garanti för tullskulden.

  • Läs mer om referensbeloppet vid import för företag vilka agerar som ombud: Att agera som ombud

Garantin kan postas till adressen Tullen, Kredithantering, PB 261, 65101 Vasa.

Läs mer: Garantier


Om beloppet av den garanti som ställts är mindre än tullbeloppet som uppbärs i samband med förtullningen, kan förtullningen inte göras med företagets kreditnummer. Du kan be en speditionsfirma sköta förtullningen med sitt eget kreditnummer, varvid garantireserveringarna riktas mot ombudets garanti. Du kan också höja garantibeloppet genom att själv ställa en ytterligare garanti (se godkända garantiformer).

Läs mer: Garantier


Kunder som registrerats före 1.5.2016 behöver inte göra något angående förnyandet av tillstånd och garantier, eftersom Tullen förnyar tillstånden på myndighetsinitiativ och kontaktar kunderna under övergångsperioden (enligt nuvarande uppgifter fram till 30.4.2019).

Läs mer: Garantier


Som garanti godkänns bl.a. följande garantiformer eller kombinationer av dessa:

  • bankgaranti/borgensförsäkring
  • pantsättning av bankkonto.

Pantsättningar av företag, fartyg, bilar och apparatur eller insättningar på Tullens konto godkänns inte som samlad garanti.

Tullen fastställer alltid vilken garantiform och vilka garantidokument som godkänns och kontaktar kunden innan garantin ställs.

Läs mer: Garantier

 


Om garantin inte är tillräcklig kan du betala inkomna periodspecifikationer eller förtullningsbeslut senast på förfallodagen. Vid betalningen ska du använda den betalningsreferens som anges i förtullningsbeslutet eller periodspecifikationen.

Du kan också kontakta en speditionsfirma och be dem sköta förtullningen med ett ombuds kreditnummer, varvid garantireserveringarna riktas mot ombudets garanti (typen av ombudskap är då indirekt ombud eller direkt ombud med garantens ansvar). Du kan också förbereda dig på faktureringstoppar genom att ställa en större garanti.

Läs mer: Garantier


Ett belopp som motsvarar tullskulden reserveras från garantin i samband med förtullningen. Ingen garanti reserveras för en mervärdesskatteskuld. När tullräkningar betalas frisläpps ett garantibelopp som motsvarar tullbeloppet i tullräkningen. Den garanti som frisläpps när en tullräkning betalas är alltså inte lika stor som räkningens slutsumma.

Läs mer: Garantier


Garantireserveringen gäller till fullt belopp fram tills hela förtullningsbeslutet och eventuella dröjsmålspåföljder har betalats. Garantireserveringen frisläpps inte som en följd av delbetalningar.

Läs mer: Garantier


I samband med övergången till fri omsättning reserveras vid förtullningen en garanti som motsvarar beloppet av tullskulden. Reserveringen frisläpps när skulden har betalats (konteringen tar 1–2 dagar från betalningstidpunkten). Konteringen av betalningar mellan olika bankgrupper eller från utländska konton tar längre. Extra helgdagar kan också medföra fördröjningar. Därför lönar det sig att kontakta Tullen redan innan limiten blir uppnådd.

Läs mer: Garantier


I förtullningsbeslutets punkt ”Andel reserverad ur garantin %” kan du kontrollera att garantin är tillräcklig. Om garantin inte är tillräcklig kan du betala inkomna periodspecifikationer eller förtullningsbeslut senast på förfallodagen. Vid betalningen ska du använda den betalningsreferens som anges i förtullningsbeslutet eller periodspecifikationen.

Du kan också kontakta en speditionsfirma och be dem sköta förtullningen med ett ombuds kreditnummer, varvid garantireserveringarna riktas mot ombudets garanti. Du kan också förbereda dig på faktureringstoppar genom att ställa en större garanti.

Läs mer: Garantier

 


                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning