Export

Om man i en exportdeklaration anger varuposter som är likadana varandra (dvs. har samma varukod, förfarandekod och tidigare handling) ska dessa sammanföras till en enda varupost. Skillnader i godsmärkning som anges för identifiering av varor eller olika kolliuppgifter utgör inte i sig en grund för att upprepa samma varukod flera gånger.


  • Om värdet på ursprungsprodukterna i en försändelse överstiger 6 000 euro ska exportören ha ett skriftligt tillstånd av Tullen att verka som godkänd exportör och därmed ett företagsspecifikt tillståndsnummer. Med stöd av detta tillstånd kan exportören upprätta formbundna ursprungsdeklarationer på de kommersiella dokument som gäller exportförsändelserna (i allmänhet på exportföretagets fakturor). Texten för ursprungsdeklarationen ska innehålla det tillståndsnummer som Tullen tilldelat exportören. Se sidan Hur bevisas en varas ursprung?, punkt Godkänd exportör
  • Om värdet på de ursprungsprodukter som ingå i försändelsen inte överstiger 6 000 euro kan vilken exportör som helst upprätta ursprungsdeklarationen på ett kommersiellt dokument som gäller försändelsen (i allmänhet på säljarföretagets faktura). Då ska ursprungsdeklarationen undertecknas av exportören.
  • Den som upprättar en ursprungsdeklaration ska alltid med dokument kunna bevisa produkternas ursprungsstatus. Dokumenten ska förvaras hos företaget och vara tillgängliga för Tullen när ursprungsdeklarationen upprättas.

.


Här är det fråga om en leverantörsdeklaration per sändning för produkter med förmånsursprungsstatus enligt bilaga 22-15 till förordning 2015/2447.

”Undertecknad deklarerar härmed att de varor som tas upp i detta dokument _ _ _ _ _ (1) har ursprung i (2) EU och uppfyller ursprungsreglerna för förmånshandel med Schweiz, Tunisien och Marocko (3).

Följande gäller (4):

 (X ) Kumulation har tillämpats med Norge
 ( ) Ingen kumulation har tillämpats.

I punkt 3 anges det avtalsland (t.ex. Schweiz) dit den EU-etablerade köparen tänker exportera varan. Förutsättningen är att varan uppfyller villkoren i ursprungsreglerna i frihandelsavtalet mellan EU och Schweiz.

Köparen kan ha bett säljaren att i punkt 3 ange alla länder som EU slutit ett frihandelsavtal med för den händelsen att köparen exporterar varor till flera av EU:s avtalsland. Här kan man dock bara ange de avtalsländer i fråga om vilka villkoren enligt ursprungsreglerna i de avtal som slutits med dem uppfylls.

Om man i punkt 4 anger att kumulation tillämpats med t.ex. Norge kan villkoren för ursprungsreglerna i punkt 3 uppfyllas endast enligt avtalen i det Europa-Medelhavstäckande avtalsnätverket.


Leverantörsdeklaration (supplier´s declaration) är ett dokument som styrker ursprunget på varor och som i huvudsak används i handeln inom EU.

En köpare av varor kan behöva få en leverantörsdeklaration från säljaren för att kunna upprätta en förmånsberättigande ursprungsdeklaration för varorna, när hen säljer varorna vidare till ett land som slutit avtal med EU. En leverantörsdeklaration kan också upprättas för att underrätta köparen i en handelstransaktion inom EU om hur mycket EU-material som ingår i varan. Köparen kan då vid bearbetning av varan utnyttja den EU-andel som redan ingår i varan när hen utökar EU-andelen i varan så att varan blir en EU-ursprungsprodukt.


Varucertifikat EUR.1 kan undantagsvis utfärdas efter exporten av de produkter som certifikatet avser, om:

  1. certifikatet inte utfärdades vid exporttillfället på grund av fel, förbiseenden eller särskilda omständigheter, eller
  2. det på ett för tullmyndigheten tillfredsställande sätt visas att ett varucertifikat EUR.1 utfärdades men av tekniska skäl inte godtogs vid importen i bestämmelselandet.

Fält 7 i det varucertifikat EUR.1 som utfärdas i efterhand ska förses med följande fras på engelska: ”ISSUED RETROSPECTIVELY”. 


På baksidan av ansökningsdelen av varucertifikat EUR.1, dvs. i ”exportörens deklaration”, står vad exportören ska ange där. Exportören ska ange på vilka villkor produkten kan anses ha blivit en sådan ursprungsprodukt som avses i certifikatet. 

Vad som ska anges beror på vad som förutsätts i den berörda produktens (varukodens) ursprungsregler för att uppnå ursprungsstatus. Produkten kan till exempel vara helt framställd i EU (t.ex. säd odlad och behandlad i EU). Produkten kan vara tillräckligt bearbetad eller behandlad i EU till exempel när andelen icke-ursprungsmaterial inte överstiger den största tillåtna mängden. Vidare kan regeln beroende på varukod vara till exempel att det icke-ursprungsmaterial som använts vid tillverkningen har en annan varukod än slutprodukten (exportprodukten). Med andra ord så beror det som exportören i denna punkt ska ange på de krav som ställs i ursprungsregeln för varukoden i fråga.

I fotnot 1 till exportörens deklaration anges exempel på de dokument som kan användas som underlag för att bevisa riktigheten av det angivna ursprunget. Exportören ska ange vilka dokument hen har hos sig. 


Ja. I frihandelsavtalens protokoll om ursprungsregler anges att exportören eller ett ombud som denna befullmäktigat fyller i varucertifikat EUR.1 och ansökan om det.


Varucertifikat EUR.1 säljs av nätbutik nätbutik PunaMusta (på finska). 

Varucertifikat EUR.1 bestyrks i första hand per post. Skicka certifikaten till adressen: 

Kotka tullkontor
Certifikat
Merituulentie 424
48310 Kotka

Kotka tullkontor bestyrker certifikaten senast dagen efter att certifikaten har ankommit och skickar de bestyrkta certifikaten tillbaka till kunden till den adress som begärts genast efter handläggningen. 

Man kan också få sitt varucertifikat EUR.1 bestyrkt vid ett tullkontor som erbjuder kundservice: Kontaktuppgifter och postadresser

Det lönar sig för exportörer som ofta exporterar ursprungsprodukter att ansöka om status som godkänd exportör. Då kan exportören själv ange en ursprungsdeklaration på det kommersiella dokument som gäller försändelsen, och då behövs inget varucertifikat EUR.1 som bestyrkts av Tullen.


När fartygsleverantören levererar varor till ett fartyg i Finland ska denne be fartygets representant att underteckna exportföljedokumentet (EAD). Fartygsleverantören ska sedan spara detta undertecknade följedokument i sin bokföring som bevis.

Fartygsleverantören kan också få ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut för sin bokföring genom att för Tullen uppvisa följedokumentet som undertecknats av fartygets representant.

Läs mer: Bekräftelse av utförsel


En elektronisk exportdeklaration som inlämnas för fartygsleveranser behandlas på samma sätt som en fullständig exportdeklaration, med vissa avvikelser.

Det är dock enklare att upprätta en exportdeklaration för fartygsleveranser än en normal exportdeklaration, eftersom man som varukod för fartygsleveransvaror endast använder tre Taric-nummer: 99302400 livsmedel, 99302700 bränslen och 99309900 övriga varor.

Varken säkerhetsuppgifter för exporten eller utförseldeklarationer behöver inlämnas.

Läs mer: Fartygsleveransförfarande


Ja.

När man från ett företag beställer varor som ska levereras till ett fartyg, ska en elektronisk exportdeklaration inlämnas till Tullen angående leveransen av varorna till fartyget. Tulldeklarationen ska lämnas in i god tid innan varorna levereras till fartyget så att Tullen har möjlighet att granska varorna.

Ett företag som regelbundet levererar varor till fartyg kan hos Tullen ansöka om tillstånd att få tillämpa ett förenklat deklarationsförfarande där man i stället för en leveransspecifik exportdeklaration inlämnar till Tullen en sammanfattande deklaration som omfattar flera olika leveranspartier.

Läs mer: Fartygsleveransförfarande


Fartyg (skepp och flygplan) som går i internationell trafik behöver för sin verksamhet olika varor och förnödenheter som t.ex. bränsle och smörjmedel, proviant och diverse varor som installeras och används i samband med underhåll och reparationer. Leveransen av dessa varor till fartygen kallas i tullagstiftningen för fartygsleveranser.

Till fartygsleveranser hör också varor som levereras skattefritt till fartyg för försäljning och för att införas som gåvor.

En fartygsleverans förutsätter att beställningen av varor görs i ett rederis eller flygbolags namn. Varor avsedda för fartygspersonalens personliga bruk behandlas som resandeinförsel och -utförsel.

Läs mer: Fartygsleveransförfarande


En exportlast som lämnat EU:s område förlorar sin unionsstatus, och därmed ska man för lasten som returneras både upprätta en förhandsanmälan om ankomsten och genomföra en tullklarering av varorna.

Om varorna returneras i samma skick som de exporterades i, kan varorna på kundens begäran importförtullas som återinförda varor (returvaror) utan att eventuella EU-importtullar behöver betalas för dem. Mervärdesskatt ska dock betalas för varan, om den har sålts utan mervärdesskatt.

I samband med importförtullningen ska man för Tullen uppvisa blanketten ”Utredning om returvaror” (tullblankett 348r) och det utförselbekräftade överlåtelsebeslutet för exporten.

Om en produkt som exporterats till ett land utanför EU returneras tillfälligt till Finland t.ex. för reparation, kan företaget som ansvarar för reparationen av varan vid importförtullningen hänföra varan till förfarandet för aktiv förädling.


En exportdeklaration upprättas i följande fall:

  • En utländsk näringsidkare hämtar varan själv (ex works-leverans) och för ut varan omedelbart ur EU. Säljaren upprättar exportdeklarationen i eget namn och försäljningen är skattefri för företaget,
  • En resande (inte en näringsidkare) köper varan och säljaren levererar varan antingen själv eller genom att anlita en transportfirma på så sätt att varan överlämnas till mottagaren först vid Finlands gräns. Säljaren upprättar exportdeklarationen i eget namn och varan som levereras till resanden på detta sätt kan säljas skattefritt.
  • Säljaren kan göra exportdeklarationen i resandens namn och överlämna varorna på normalt sätt i samband med försäljningen. Försäljningen sker då inklusive skatt. Köparen anges som exportör och säljaren som upprättar exportdeklarationen anges som ombud. I detta fall är det fråga om skattefri försäljning till resande och då ska säljaren också iaktta Skatteförvaltningens anvisningar. Både försäljningsverifikatet och exportdeklarationen ska visas upp vid utförseltullkontoret.
  • Om utförseltullkontoret konstaterar att resanden i själva verket köpt varan för kommersiella ändamål kan Tullen kräva att resanden fyller i en exportdeklaration där resanden själv anges som exportör.

Den skattefria försäljningen till resande styrs av Skatteförvaltningen. Enligt Skatteförvaltningens anvisning ”Momsfri försäljning till resande - Anvisning för säljaren” är det fråga om försäljning till resande när en resenär som varaktigt bor utanför EU och Norge köper sig själv en vara i Finland och för sedan varan oanvänd ut ur landet i sitt personliga bagage.

Skattefri försäljning till resande omfattas inte av andra värdegränser än minimivärdet 40 euro. Köparen betalar mervärdesskatten vid tidpunkten för köpet, men får den helt eller delvis tillbaka när hen senare presenterar en utredning enligt 8 § i mervärdesskattelagen (verifikat stämplat av Tullen eller intyg från återbäringsaffären) över att varan har förts ut ur EU.

Anvisningen ”Momsfri försäljning till resande - Anvisning för säljaren” finns på Skatteförvaltningens webbplats.

 


Ett indirekt ombud har en deklarants ansvar. Ombudet, dvs. representanten, som vanligtvis är en speditionsfirma har då samma ansvar för uppgifterna i exportdeklarationen som exportören har för sina egna exportdeklarationer och ombudet gör exportklareringen på egen hand.

Ett direkt ombud har ett ombuds ansvar. Detta innebär att ombudet ansvarar för uppgifternas riktighet till den grad som denne hade eller borde ha haft kännedom om uppgifterna.


Som reservförfarandedokument används i första hand tullblankett nr 892 och dess tilläggsblankett (tullblankett nr 895).

Alternativt kan man använda enhetsdokumentet, dvs. SAD-blanketten tillsammans med tullblankett nr 890.

Läs mer: Reservförfarande vid export

 


En helt ny exporttulldeklaration ska lämnas in för de varor som blivit kvar på EU:s område.
Den utförselbekräftade exportdeklarationen ska i sin tur rättas vad gäller de varor som blivit kvar på EU:s område.


Exportdeklarationen ska korrigeras om kreditfakturans värde är statistiskt signifikant.


Det är inte möjligt att korrigera tulldeklarationen efter att den angivna varan har överlåtits till exportförfarandet. Efter överlåtandet till exportförfarandet kan man begära om korrigering av exportdeklarationen. Alla uppgifter kan dock inte korrigeras. Läs mer: Korrigering, rättelse och ogiltigförklaring av exportdeklaration


Det lönar sig att registrera sig för att de elektroniska deklarationerna ska kunna handläggas så smidigt som möjligt hos Tullen.

I samband med registreringen inför Tullen företagets namn- och adressuppgifter samt eventuella tillståndsuppgifter i kundregistret. När företaget skickar en elektronisk exportdeklaration till Tullens exportsystem så handlägger exportsystemet deklarationen fortare eftersom uppgifterna redan finns i kundregistret.

Registreringen är obligatorisk om företaget inger mer än fyra exportdeklarationer per år.


Deklarationsförfarande i två faser tillämpas endast om Tullen har beviljat tillstånd till förenklat förfarande vid export. I de flesta fall kan man använda en normal fullständig tulldeklaration i en fas som inlämnas på förhand.

I en deklaration som inlämnas på förhand ska man ange datumet och klockslaget då Tullen kan granska exportpartiet. Vikten och andra uppgifter kan korrigeras tills varorna överlåts till förfarandet. I praktiken innebär detta den tidpunkt som angivits för uppvisandet av varorna.


Adressen ska vara en existerande gatuadress, t.ex. Fraktgränden 3 B, Vasa.


För den första varuposten anges som kolliantal 1 + förpackningsslag samt förpackningars märken och nummer. För övriga varuposter anges som kolliantal 0 + förpackningsslag samt förpackningars märken och nummer.

Förpackningsslag och förpackningars märken och nummer ska vara exakt de samma för varje varupost, de ska även skrivas på exakt samma sätt.


Med statistiskt värde avses varans pris som inbegriper vissa tilläggskostnader som uppstått inom Finlands gränser, som t.ex. frakt- och försäkringskostnader, om de inte redan ingår i priset. I det statistiska värdet inkluderas också vid behov gratisleveranser som inte ingår i priset.

För helt eller delvis vederlagsfria varor fastställs värdet utifrån det pris som skulle fås vid försäljning av varan.

Vid fastställandet av statistiskt värde vid export tillämpas omräkningskurser som fastställts av Tullen. Det statistiska värdet anges i euro.


Deklarationens uppgifter ska anges antingen på finska eller på svenska. Varubeskrivningen får vara på engelska.

I Deklarationstjänsten för export kan man välja finska, svenska eller engelska som språk för gränssnittet (restriktioner, meddelanden, beslut o.d. som gäller deklarationen finns emellertid bara på finska eller svenska).


Exportdeklarationen kan inges i Finland, dvs. i utförsellandet, om värdet på de varor som exporteras är högst 3 000 euro och om varorna inte omfattas av restriktioner eller förbud.

Om värdet på varorna överstiger 3 000 euro kan exportdeklarationen avges i Finland om varorna har tillverkats eller köpts i Finland eller om varorna finns i ett konsignationslager i Finland.

Med konsignationslager avses i samband med exportförfarandet vilket som helst lager som har en adress och till och från vilket varor som är avsedda för export levereras.

Utöver exportdeklarationen ska man i EU:s momskontrollsystem (VIES) registrera befordran av varor avsedda för export till Finland som befordran av egna varor. Därför ska antingen exportören eller någon annan på dennes vägnar registrera varan som mottagen med sitt momsnummer (börjar med FI) som denne sökt hos den finländska beskattningsmyndigheten.

Om exporten av varan kräver ett tillstånd ska exportdeklarationen göras enligt tillståndskraven, i regel endast till exportlandet.

Exportören ska vara etablerad i unionen. En i unionen etablerad avtalspart betraktas som exportör även i sådana fall där varornas äganderätt i enlighet med ett handelsvillkor (t.ex. ex works-leveransvillkoret) eller ett annat avtal har övergått till en köpare som är etablerad utanför unionen.


Exportförtullningen ska göras i Tyskland om varorna inte fysiskt exporteras från Finland. Exportören kan vara ett finskt företag, men de tyska myndigheterna kan kräva att exportören registrerar sig i Tyskland.


                            

Frågor?