Importförtullningstjänst

Deklarationstjänsten för import kan användas såväl av Tullens kontantkunder som av Tullens registrerade kreditkunder. Företag använder Suomi.fi-identifikation och -fullmakter vid inloggningen i tjänsten. Personen som inger tulldeklarationer behöver en fullmakt av företagets verkställande direktör eller av någon annan person med firmateckningsrätt vid företaget eller av en person som erhållit fullmaktsrätt av endera av dessa. Om företaget använder sig av ett ombud, kan man göra befullmäktigandet i Suomi.fi-tjänsten eller på något annat valfritt sätt. I denna tjänst används Suomi.fi-fullmaktskoden ”Tullklarering”.

Företag som ännu inte kan använda Suomi.fi-identifikation kan fortfarande använda sina Katso-koder. Katso-koden ska vara försedd med behörigheten TULL Tullklarering. Katso-koder beviljas gratis av Skatteförvaltningen.

Läs mer om identifikation på Suomi.fi

Läs mer om fullmakter på Suomi.fi

Läs mer om Katso-autentisering


Företag använder Suomi.fi-identifikation och -fullmakter vid inloggningen i tjänsten. Personen som inger tulldeklarationer behöver en fullmakt av företagets verkställande direktör eller av någon annan person med firmateckningsrätt vid företaget eller av en person som erhållit fullmaktsrätt av endera av dessa. Om företaget använder sig av ett ombud, kan man göra befullmäktigandet i Suomi.fi-tjänsten eller på något annat valfritt sätt. I denna tjänst används Suomi.fi-fullmaktskoden ”Tullklarering”.

Företag som ännu inte kan använda Suomi.fi-identifikation kan fortfarande använda sina Katso-koder. Katso-koden ska vara försedd med behörigheten TULL Tullklarering. Katso-koder beviljas gratis av Skatteförvaltningen.

Läs mer om identifikation på Suomi.fi

Läs mer om fullmakter på Suomi.fi

Läs mer om Katso-autentisering


Tullen skickar inga automatiska svarsmeddelanden om genomförda förtullningar. Tjänsten informerar dig om genomförda förtullningar. När du loggar in i tjänsten hittar du förtullningarna och besluten på sidan Mina förtullningar. Uppgifterna sparas i 90 dagar.


Beroende på betalningssätt kan det ta 2–3 bankdagar för betalningen att registreras på Tullens konto. När betalningen har registrerats är förtullningen klar och dess status ändras. När din förtullning är klar, meddelar Tullen automatiskt Posten om att försändelsen kan levereras till dig. Notera också Postens behandlingsavgift. Kolla upp saken på Postens webbplats.

Om en annan transportfirma behöver få överlåtelsebeslutet av dig, hittar du det på sidan Mina förtullningar.


Om du har gjort förtullningen före 11.2.2020, hittar du den genom att logga in i den gamla tjänsten. Förtullningar som gjorts i den gamla tjänsten överförs till den nya Importförtullningstjänsten för privatpersoner.


Försändelsen ska tullklareras. Läs mer om förtullning av postpaket i efterhand.

Åländska kunder ombedes ta kontakt med Mariehamns tull för mera information om hur oförtullade postpaket ska tullklareras.

Observera att du via deklarationstjänsten för import inte kan förtulla en postförsändelse som har levererats direkt till företaget oförtullad. Man ska göra en begäran om efterförtullning av försändelsen enligt den ovannämnda anvisningen.


Skicka omprövningsansökan per e-post till Tullens registratorskontor till kirjaamo(at)tulli.fi eller i ett brev till adressen Tullen, Omprövningsansökningar vid import, PB 512, 00101 Helsingfors.

Som ansökan kan du använda:

 • tullblankett 643r (Ansökan om återbetalning/eftergift av tullar)
 • tullblankett 99r (Ändringsanmälan som leder till efteruppbörd). Med denna blankett kan man även ansöka om återbetalning.

eller

 • en fritt formulerad ansökan som innehåller de uppgifter som ska anges i blanketterna ovan samt andra uppgifter som behövs.

Läs mer:
Att upprätta en omprövningsansökan
Snabb omprövning


Via Tullens deklarationstjänst för import kan kontantkunder betala tullräkningen direkt i sin nätbank eller med kort (Visa Credit/Debit och Mastercard Credit/Debit). Överlåtelsebeslutet genereras till kunden omedelbart efter att tullräkningen har betalats i deklarationstjänsten för import. Om tullräkningen betalas genom kontoöverföring till Tullens konto, får kunden överlåtelsebeslutet först när betalningen har registrerats på Tullens konto.


EU har en tullunion med Turkiet som omfattar import av och handel med de flesta s.k. industriprodukter. Industriprodukter som importeras från Turkiet är berättigade till tullfri behandling om de har övergått till fri omsättning i Turkiet. Produkternas ursprungsland saknar betydelse. Rätten till tullfri tullunionsbehandling bevisas vid import med varucertifikat A.TR.

Läs mer om förmånsbehandlingar
Anvisningar om ifyllande av tulldeklaration


Avgiftsfria och avgiftsbelagda varor ska deklareras i skilda tulldeklarationer.


Observera att du inte behöver bifoga handlingar till en elektronisk tulldeklaration. Tullen skickar vid behov per e-post en separat begäran om att handlingarna ska visas upp. Du kan skicka de begärda handlingarna per e-post till den e-postadress som uppgetts i begäran.


Ange det sammanlagda värdet på alla varor i försändelsen. Om frakt- och andra kostnader specificerats anges de separat på varupostnivå.


Med ursprungsland avses det land där varan är producerad eller tillverkad. Om varan är tillverkad i två eller flera länder, anses som ursprungsland det land där den sista betydande och ekonomiskt motiverade bearbetningen eller behandlingen har skett och där bearbetningen eller behandlingen har lett till att en ny produkt har kommit till. Som bearbetning eller behandling anses inte t.ex. att varan packas, sorteras eller hanteras på annat motsvarande sätt.

Som ursprungsland ska man dock enligt statistikbestämmelserna ange varans avsändningsland i följande fall:

 • varor vars ursprungsland inte är känt (kan inte redas ut)
 • återinförda varor och andra varor med ursprung i unionen
 • varor tillhörande kapitel 97 i tulltariffen
 • varor som importeras efter passiv förädling (koden för transaktionens art är 51, 52 eller 53).

När du fyller i tulldeklarationen, kan du i ifrågavarande punkt välja rätt kod i rullgardinsmenyn.


Angivande av tidigare handling/summarisk deklaration hänför sig till övervakning av att varan blir införtullad när den förs in i tullområdet.

 • vid postförsändelser anges ankomstnummer
 • vid fraktförsändelser anges tidigare handling som i regel är AREX MRN-nummer + varupostens nummer. Fraktföraren meddelar dig vilken tidigare handling som ska anges i tulldeklarationen.

Med statistiskt värde avses varans pris som vid import inbegriper tilläggskostnader som uppstått utanför Finlands gränser och vid export tilläggskostnader som uppstått inom Finlands gränser (t.ex. frakt och försäkringskostnader) samt vid behov gratisleveranser som inte ingår i priset. För helt eller delvis vederlagsfria varor fastställs priset utifrån det pris som skulle fås vid försäljning av varan. I det statistiska värdet inkluderas inte de skatter och avgifter som uppbärs i Finland, t.ex. tull, mervärdesskatt, punktskatt, importavgift, andra skatter med motsvarande verkan och/eller exportbidrag.

Som statistiskt värde för en vara som importeras/exporteras för lönbearbetning eller reparation anges varans värde. Vid återexport av varan räknas löne- och dylika kostnader enligt fakturan samt frakt- och försäkringskostnaderna fram till den finska gränsen in i varans värde.


Incoterms, dvs. leveransklausuler, har fastställts av Internationella handelskammaren (ICC) och bestämmer köparens och säljarens ansvar för leverensen, varan och kostnaderna. Ange i tulldeklarationen det leveransvillkor som står på fakturan.


Med deklarationsparti avses alla varor som anmäls med en och samma tulldeklaration.


En valfri referens med vilken företaget identifierar en försändelsen, t.ex. fakturanummer.


Välj rätt aktörens natur. Om företaget är finskt, välj företag/Finland.


Taric är en EU-gemensam förteckning över varor (tulltaxa, brukstariff), som bestämmer vilka unionsskatter och -avgifter som ska tillämpas på varorna. Taric-numren finns i Taric-databasen. Den innehåller en nomenklatur, varukoderna och tilläggskoderna, tillämpliga tullsatser, andra debiteringsgrunder samt uppgifter som behövs vid genomförande och hantering av åtgärderna vid unionsimport och -export.

Gå till Taric


Vid import anges en tiosiffrig varukod. Varukoderna hittas i Taric-databasen. Om du inte vet eller hittar den rätta varukoden, kan du fråga Tullrådgivningen, tfn 0295 5202, eller Stödet för webbdeklarering, tfn 0295 5202. Du kan också fråga elektroniskt.

Läs mer om varukoder


När man upprättar importdeklarationer i företagets namn kan man logga in i tjänsten antingen med företagets Katso-huvudanvändarkoder eller med sådana Katso-koder som skapats av företagets huvudanvändare och försetts med Tullens behörighet Tullklarering.

Om företaget för sina tullärenden behöver Katso-koder också för andra anställda än huvudanvändaren ska följande åtgärder vidtas:

 1. Företagets Katso-huvudanvändare ska skapa en underkod för en annan person.
 2. Mottagaren av underkoden ska certifiera sin underkod till en Katso-kod. Samtidigt kan personen också skriva ut en lista med lösenord åt sig själv.
 3. Företagets Katso-huvudanvändare förser den anställdas certifierade Katso-kod med behörigheten Tullklarering.
 4. För att koden ska börja fungera ska den som beviljats behörigheten ännu godkänna behörigheten genom att logga in i Katso-hanteringstjänsten med sina egna koder.

Läs mer om Katso-autentisering

 


När man klickar på Spara som utkast sparas den halvfärdiga deklarationen, och man kan fortsätta fylla i den vid ett senare tillfälle. I samband med att deklarationen sparas får den ett identifieringsnummer som börjar med NETT. Med detta nummer kan man ta fram deklarationen senare. Det sparade utkastet visas sedan på startsidan under rubriken Utkast.


Ja, om du har angett din e-postadress i deklarationstjänsten för import under Uppgifter om aktör. Det lönar alltid sig att ange sin e-postadress, eftersom begäranden om tilläggsutredning och andra meddelanden då skickas för kännedom till kunden per e-post. I annat fall kan du följa med handläggningen av deklarationen genom att på nytt logga in i deklarationstjänsten för import.


Deklaranten, som avger tulldeklarationen eller på vars vägnar tulldeklarationen avges via deklarationstjänsten för import, ska själv arkivera alla importhandlingar.

Läs mer om arkivering


För en fraktförsändelse kan du lämna in deklarationen på förhand, om du har MRN för tidigare handling (t.ex. AREX eller transitering).

Beakta att du inte kan lämna in deklarationen på förhand för en postförsändelse.


Postförsändelserna ska förtullas och skatterna betalas inom 20 dagar. Beakta också att det kan ta 2–3 dagar för betalningen att komma in på Tullens konto, om du betalar förtullningsbeslutet på något annat sätt än via deklarationstjänsten för import. Fastän betalningstiden för tullräkningen är 10 dagar, ska skatterna betalas så att betalningen är inne på Tullens konto innan förvaringstiden på 20 dagar går ut.

Posten skickar automatiskt tillbaka de försändelser som inte förtullats och betalats inom tidsfristen. Posten beviljar ingen extra förvaringstid.

Vid fraktförsändelser fråga vid behov fraktföraren om tidsfristen för tullklareringen.


För tulldeklarationen behöver du:

 • ankomstavi från fraktföraren med behövliga uppgifter om försändelsen:
  • försändelsens vikt (anges inte alltid)
  • vid postförsändelser anges ankomstnummer
 • vid fraktförsändelser anges i regel AREX MRN-nummer + varupostens nummer som tidigare handling
 • uppgiften om varans förvaringsplats
 • faktura eller någon annan tillförlitlig utredning om försändelsens värde
 • eventuell frakträkning
 • andra handlingar, tillstånd och intyg som har med försändelsen att göra 
 • produktens varukod.

Läs mer om varukoder


På sidorna om import finns detaljerad information om import och separata anvisningar för olika importförtullningsfall.


Med så kallade negationskoder anges att varan inte omfattas av en import- eller exportrestriktion. Till exempel om en leksak inte innehåller förbjuden päls från katt eller hund, anges Y922 som negationskod.

Negations- och andra villkors- och tilläggskoderna kan kontrolleras i EU:s Taric-databas vid varje berörd varukod.


                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag