Hoppa till innehåll

Vanliga frågor ställda av företag

På denna sida finns vanliga frågor om de mest populära ämnesområdena.
Du kan bläddra bland frågorna eller skriva din fråga direkt i fältet nedan.

Import

Skicka omprövningsansökan per e-post till Tullens registratorskontor till kirjaamo(at)tulli.fi eller i ett brev till adressen Tullen, Omprövningsansökningar vid import, PB 512, 00101 Helsingfors.

Som ansökan kan du använda:

  • tullblankett 643r (Ansökan om återbetalning/eftergift av tullar)
  • tullblankett 99r (Ändringsanmälan som leder till efteruppbörd). Med denna blankett kan man även ansöka om återbetalning.

eller

  • en fritt formulerad ansökan som innehåller de uppgifter som ska anges i blanketterna ovan samt andra uppgifter som behövs.

Läs mer:
Att upprätta en omprövningsansökan
Snabb omprövning


Du kan ansöka om snabb omprövning om tullräkningen enligt det förtullningsbeslut som ska omprövas är obetald och det är minst en vecka till räkningens förfallodag. Genom snabb omprövning handläggs endast ansökningar om att sänka skatterna. Begäranden om efteruppbörd och ansökningar som gäller ändring av varukoden handläggs inte genom snabb omprövning.

Läs mer: Snabb omprövning

 


Ansökningarna handläggs i den ordning de kommit in. Den genomsnittliga handläggningstiden för omprövningsansökningar som skickats in av privatpersoner är omkring två månader från den dag ärendet blivit anhängigt.
Handläggningstiden för ansökningar från företag är något längre, omkring fyra månader från att ärendet registrerades som anhängigt.
Om du inte har fått ett beslut inom de genomsnittliga handläggningstiderna, kan du vända dig till Tullens registratorskontor på kirjaamo(at)tulli.fi eller 0295 527 000. Vänligen undvik onödiga förfrågningar eftersom de fördröjer handläggningen av ansökningarna.


Export

Ja. I frihandelsavtalens protokoll om ursprungsregler anges att exportören eller ett ombud som denna befullmäktigat fyller i varucertifikat EUR.1 och ansökan om det.


På baksidan av ansökningsdelen av varucertifikat EUR.1, dvs. i ”exportörens deklaration”, står vad exportören ska ange där. Exportören ska ange på vilka villkor produkten kan anses ha blivit en sådan ursprungsprodukt som avses i certifikatet. 

Vad som ska anges beror på vad som förutsätts i den berörda produktens (varukodens) ursprungsregler för att uppnå ursprungsstatus. Produkten kan till exempel vara helt framställd i EU (t.ex. säd odlad och behandlad i EU). Produkten kan vara tillräckligt bearbetad eller behandlad i EU till exempel när andelen icke-ursprungsmaterial inte överstiger den största tillåtna mängden. Vidare kan regeln beroende på varukod vara till exempel att det icke-ursprungsmaterial som använts vid tillverkningen har en annan varukod än slutprodukten (exportprodukten). Med andra ord så beror det som exportören i denna punkt ska ange på de krav som ställs i ursprungsregeln för varukoden i fråga.

I fotnot 1 till exportörens deklaration anges exempel på de dokument som kan användas som underlag för att bevisa riktigheten av det angivna ursprunget. Exportören ska ange vilka dokument hen har hos sig. 


Varucertifikat EUR.1 kan undantagsvis utfärdas efter exporten av de produkter som certifikatet avser, om:

  1. certifikatet inte utfärdades vid exporttillfället på grund av fel, förbiseenden eller särskilda omständigheter, eller
  2. det på ett för tullmyndigheten tillfredsställande sätt visas att ett varucertifikat EUR.1 utfärdades men av tekniska skäl inte godtogs vid importen i bestämmelselandet.

Fält 7 i det varucertifikat EUR.1 som utfärdas i efterhand ska förses med följande fras på engelska: ”ISSUED RETROSPECTIVELY”. 


Här är det fråga om en leverantörsdeklaration per sändning för produkter med förmånsursprungsstatus enligt bilaga 22-15 till förordning 2015/2447.

”Undertecknad deklarerar härmed att de varor som tas upp i detta dokument _ _ _ _ _ (1) har ursprung i (2) EU och uppfyller ursprungsreglerna för förmånshandel med Schweiz, Tunisien och Marocko (3).

Följande gäller (4):

 (X ) Kumulation har tillämpats med Norge
 ( ) Ingen kumulation har tillämpats.

I punkt 3 anges det avtalsland (t.ex. Schweiz) dit den EU-etablerade köparen tänker exportera varan. Förutsättningen är att varan uppfyller villkoren i ursprungsreglerna i frihandelsavtalet mellan EU och Schweiz.

Köparen kan ha bett säljaren att i punkt 3 ange alla länder som EU slutit ett frihandelsavtal med för den händelsen att köparen exporterar varor till flera av EU:s avtalsland. Här kan man dock bara ange de avtalsländer i fråga om vilka villkoren enligt ursprungsreglerna i de avtal som slutits med dem uppfylls.

Om man i punkt 4 anger att kumulation tillämpats med t.ex. Norge kan villkoren för ursprungsreglerna i punkt 3 uppfyllas endast enligt avtalen i det Europa-Medelhavstäckande avtalsnätverket.


Statistik

Tullen publicerar översikter över utrikeshandeln med varor landskapsvis (endast på finska) där landskapens andelar av Finlands totala export kommer fram. Den nyaste översikten finns här.


Av varuleveranser som fattats i en deklaration görs en vanlig Intrastat-deklaration gällande den månad i vars deklaration de fattades. Dessa extra deklarationer ersätter inte tidigare deklarationer, vilket gör att företag kan ha flera deklarationer för en månad. Extra deklarationer kan lämnas ända till den 15 augusti påföljande år.


Företag behöver inte själva registrera sig som Intrastat-deklarant. Om tröskelvärdet för skyldigheten att lämna in statistiska uppgifter överskrids vid införsel, meddelar Tullen företaget om att uppgiftsskyldigheten börjat. På samma sätt meddelas när uppgiftsskyldigheten börjar vid export.


Tullen följer upp de uppgiftsskyldiga företagens gemenskapsinterna handel med hjälp av moms- och statistikuppgifterna. Om företagets utförsel för hela året underskrider tröskelvärdet, registreras företagets Intrastat-uppgiftsskyldighet som upphörd och Tullen underrättar företaget skriftligen om detta. I praktiken görs detta på våren på basis av uppgifterna för hela föregående år.


Kund hos Tullen

Det lönar sig att registrera sig för att de elektroniska deklarationerna ska kunna handläggas så smidigt som möjligt hos Tullen.

I samband med registreringen inför Tullen företagets namn- och adressuppgifter samt eventuella tillståndsuppgifter i kundregistret. När företaget skickar en elektronisk exportdeklaration till Tullens exportsystem så handlägger exportsystemet deklarationen fortare eftersom uppgifterna redan finns i kundregistret.

Registreringen är obligatorisk om företaget inger mer än fyra exportdeklarationer per år.

I samband med registreringen sköts också EORI-registreringen. EORI-numret är obligatoriskt om exportören inger mer än fyra exportdeklarationer per år.


Kunder som registrerats före 1.5.2016 behöver inte göra något angående förnyandet av tillstånd och garantier, eftersom Tullen förnyar tillstånden på myndighetsinitiativ och kontaktar kunderna under övergångsperioden (enligt nuvarande uppgifter fram till 30.4.2019).

Läs mer: Garantier


Vid fastställande av storleken på den samlade garantin för transitering, lagring och andra särskilda förfaranden delas företagen i garantiklasser utgående från solvens och betalningsbeteende.

Därtill ska ett företag i garantiklass BD 0%, BC 30 % och BB 50 % uppfylla vissa krav gällande bl.a. tillräckliga resurser, bokföring och intern uppföljning.

Om ni ansöker om tillstånd till samlad garanti för särskilt förfarande eller tillfällig lagring, och befrielse från ställande av garanti (garantiklass BD 0%) eller nedsatt garanti (garantiklass BC 30% eller BB 50%), begär vi att ni fyller i förfrågan som hänför sig till systemet för hantering av affärs- och transportuppgifter.    Förfrågan behöver inte besvaras i garantiklass 100%.

Utöver kriterierna i förfrågan påverkas fastställandet av garantiklass bl.a. av kundens solvens. Nedan finns en riktgivande tabell med garantiklasser som soliditet möjliggjort. Garantiklassen bestyrks av Tullen i samband med handläggningen av ansökan.

Soliditet Garantiklass
negativ BA 100
0% - 4,9% BB 50
5% - 9,9% BC 30
10 % - BD 0

 

Länk till förfrågan: System för hantering av affärs- och transportuppgifter

Mera information om hur förfrågan ska fyllas i: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi                                                                                                           


Garantiklasserna som hänför sig till tillståndet till samlad garanti är för tullskulden AB för AEO-aktörer och AA för övriga aktörer.

I garantiklass AA krävs 100 % garanti för tullskulden och 0 % garanti för mervärdesskatteskulden (garantin gäller bara i Finland) eller för både tull- och mervärdesskatteskulden en garanti på 100 % (EU-omfattande garanti).

Godkända ekonomiska aktörer (AEO) får nedsättning på garantin. Det krävs 30 % garanti för tullskulden och 0 % garanti för mervärdesskatteskulden (garantin gäller bara i Finland) eller för både tull- och mervärdesskatteskulden en garanti på 30 % (EU-omfattande garanti).


Referensbeloppet är maximibeloppet av skulden eller ansvaret för de varor som samtidigt är hänförda till förfarandet. Aktören ska se till att referensbeloppet är tillräckligt. Om referensbeloppet visar sig vara otillräckligt, ska aktören kontakta garantitullkontoret (lupakeskus(at)tulli.fi) innan förfarandet påbörjas. 

Att ta i beaktande gällande garanti- och referensbelopp för olika förfaranden

Förfarande (med sedvanligt tillstånd) Referensbelopp*) Garanti*)
Övergång till fri omsättning Tullar Tullar
Förädling, tillfällig införsel Tullar, moms och punktskatter Tullit
Slutanvändning Tullar Tullar
Lagring Tullar, moms och punktskatter Tullar, moms och punktskatter
Transitering Tullar, moms och punktskatter Tullar, moms och punktskatter

*) Undantag är bl.a. ombudskapet Garantens ansvar samt särskilda förfaranden med förenklat tillstånd (tulldeklaration)  

Läs mer:


När en transitering påbörjas reserveras ur referensbeloppet ett belopp som motsvarar engångsreserveringen. Engångsreserveringen frisläpps när transiteringen har kommit fram till destinationsorten. Garantin för ansvaret vid transitering frisläpps först när transiteringen avslutas. 

Ur referensbeloppet för transiteringen reserveras ett belopp enligt en genomsnittlig engångsreservering som tullen fastställt tillsammans med kunden, oberoende av transiteringens faktiska tull- och skattebelopp.

Engångsreserveringen för transitering baserar sig på genomförda transiteringar under ett år samt en uppskattning av det kommande behovet. En engångsreservering är det genomsnittliga tull- och skattebeloppet för en enda transitering.

För nya aktörer utan transiteringshistoria är engångsreserveringen 10 000 e. Engångsreserveringen ska dock motsvara beloppet av eventuella tullar och skatter så väl som möjligt. Om beloppet av tullar och skatter för en transitering avviker klart från 10 000 euro, ska engångsreserveringen också för nya aktörer vara det verkliga beloppet av tullar och skatter.


Åland

Om kreditfakturan gäller ett inköp som skett samma månad tas det upp som två rader i skattedeklarationen, en rad för inköp (+) och en rad för kreditering (-).  Om returen skett en annan månad än försäljningen får man inte göra avdrag i skattedeklarationen.


Ja, skattegränsnumret beviljas till ett visst FO-nummer. Lämna in en ny ansökan på blankett 580r.


I första hand är det leveransdatumet som avgör till vilken period en leverans hör. Om man inte vet leveransdatumet kan man som följande alternativ anmäla leveransen utgående från fakturadatumet.


En vara anses begagnad när den inte längre kan säljas momsfritt, vanligtvis efter att en privatperson eller ett företag utan rätt till momsavdrag i månadsdeklarationen till Skatteförvaltningen ägt varan.


Tillstånd

Kunder som registrerats före 1.5.2016 behöver inte göra något angående förnyandet av tillstånd och garantier, eftersom Tullen förnyar tillstånden på myndighetsinitiativ och kontaktar kunderna under övergångsperioden (enligt nuvarande uppgifter fram till 30.4.2019).

Läs mer: Garantier


Garantier

Referensbeloppet för transitering är maximibeloppet av öppet tull- och skatteansvar (tull, mervärdesskatt och punktskatt) i förfarandet.

Referensbeloppet för transitering baserar sig på genomförda transiteringar under ett år samt en uppskattning av det kommande behovet.

Exempel på hur referensbeloppet beräknas

Engångsreserveringen för en enskild transitering är 10 000 € x det maximala antalet samtidigt öppna transiteringar 10 st. = referensbelopp 100 000 €.

En engångsreservering är det genomsnittliga tull- och skattebeloppet för en enda transitering. För nya aktörer utan transiteringshistoria är engångsreserveringen 10 000 €. Engångsreserveringen ska täcka de verkliga tullarna och skatterna så väl som möjligt. Om beloppet av tullar och skatter för en transitering avviker klart från 10 000 euro, ska engångsreserveringen också för nya aktörer vara det verkliga beloppet av tullar och skatter.

När du ansöker om tillstånd till samlad garanti, kan du samtidigt i tilläggsuppgifterna till ansökan ange transiteringens referensbelopp, engångsreserveringen och det maximala antalet samtidigt öppna transiteringar.

Enligt EU:s tullagstiftning ska aktören se till att tull- och skattebeloppen för öppna transiteringar inte överskrider referensbeloppet. Om referensbeloppet visar sig vara otillräckligt, ska aktören kontakta garantitullkontoret ([email protected]) innan förfarandet påbörjas.

Garanti av referensbeloppet i de olika garantiklasserna:    

Garantiklass BD BC BB BA
Referensbelopp 0 % 30 % 50 % 100 %

I förtullningsbeslutets punkt ”Andel reserverad ur garantin %” kan du kontrollera att garantin är tillräcklig. Om garantin inte är tillräcklig kan du betala inkomna periodspecifikationer eller förtullningsbeslut senast på förfallodagen. Vid betalningen ska du använda den betalningsreferens som anges i förtullningsbeslutet eller periodspecifikationen.

Du kan också kontakta en speditionsfirma och be dem sköta förtullningen med ett ombuds kreditnummer, varvid garantireserveringarna riktas mot ombudets garanti. Du kan också förbereda dig på faktureringstoppar genom att ställa en större garanti.

Läs mer: Garantier

 


I samband med övergången till fri omsättning reserveras vid förtullningen en garanti som motsvarar beloppet av tullskulden. Reserveringen frisläpps när skulden har betalats (konteringen tar 1–2 dagar från betalningstidpunkten). Konteringen av betalningar mellan olika bankgrupper eller från utländska konton tar längre. Extra helgdagar kan också medföra fördröjningar. Därför lönar det sig att kontakta Tullen redan innan limiten blir uppnådd.

Läs mer: Garantier


Garantireserveringen gäller till fullt belopp fram tills hela förtullningsbeslutet och eventuella dröjsmålspåföljder har betalats. Garantireserveringen frisläpps inte som en följd av delbetalningar.

Läs mer: Garantier


Ett belopp som motsvarar tullskulden reserveras från garantin i samband med förtullningen. Ingen garanti reserveras för en mervärdesskatteskuld. När tullräkningar betalas frisläpps ett garantibelopp som motsvarar tullbeloppet i tullräkningen. Den garanti som frisläpps när en tullräkning betalas är alltså inte lika stor som räkningens slutsumma.

Läs mer: Garantier


Transport och lagring

Ankomsten av alla varor som importeras till landet ska anmälas till Tullen. Varor som transporteras landvägen uppvisas för tullen vid gränsen, i andra trafikformer lämnar transportfirman en elektronisk anmälan om uppvisande till Tullen. Om de oförtullade varorna därefter lossats till ett tillfälligt lager har du 90 dagar från datumet på anmälan om uppvisande, dvs. cirka tre månader, att bestämma vad du ska göra med varorna. Du kan till exempel återexportera varorna ut ur EU eller förtulla dem in i Finland.

Observera att dessa 90 dagar är en maximitid enligt lag, och en del av lagerhavarna tillämpar en kortare tidsfrist.


Lagrets referensbelopp, dvs. tull- och skatteansvarets belopp, fastställs vanligtvis utgående från lagrets maximivärde. I referensbeloppet används som standard 24 % mervärdesskatteansvar och 6 % tullansvar. Om innehållet i lagret består av endast en eller några få produkter, kan referensbeloppet fastställas utgående från faktiska skatte- och tullprocenter.

Till referensbeloppet räknas också eventuella punktskatter. Av punktskatterna beaktas till referensbeloppet 30 % av genomsnittet på skatternas värde.

Exempel

Det maximala värdet på de varor som samtidigt finns i tullagret: 100 000 e
Den genomsnittliga punktskatten på de varor som samtidigt finns i tullagret: 50 000 e
Tullansvar: 6 % x 100 000 e = 6 000 e
Mervärdesskatteansvar: 24 % x 100 000 e = 24 000 e
Punktskatteansvar: 30 % x 50 000 e = 15 000 e
Punktskattens mervärdesskatteansvar: 24 % x 15 000 e = 3 600 e
Referensbelopp sammanlagt: 48 600 e

Enligt EU:s tullagstiftning ska aktören följa och säkerställa att tull- och skattebeloppen för varor samtidigt i lagret inte överskrider referensbeloppet. Om referensbeloppet visar sig vara otillräckligt, ska aktören kontakta garantitullkontoret ([email protected]) innan förfarandet påbörjas. 

Lagergaranti av referensbeloppet i de olika garantiklasserna:                     

Garantiklass BD BC BB BA
Tull och punktskatter 0 % 30 % 50 % 100 %
Moms 0 % 0 % 10 % 50 %

Importförtullningstjänsten

Tullen skickar inga automatiska svarsmeddelanden om genomförda förtullningar. Tjänsten informerar dig om genomförda förtullningar. När du loggar in i tjänsten hittar du förtullningarna och besluten på sidan Mina förtullningar. Uppgifterna sparas i 90 dagar.


Beroende på betalningssätt kan det ta 2–3 bankdagar för betalningen att registreras på Tullens konto. När betalningen har registrerats är förtullningen klar och dess status ändras. När din förtullning är klar, meddelar Tullen automatiskt Posten om att försändelsen kan levereras till dig. Notera också Postens behandlingsavgift. Kolla upp saken på Postens webbplats.

Om en annan transportfirma behöver få överlåtelsebeslutet av dig, hittar du det på sidan Mina förtullningar.                            

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16: [email protected]

Tullrådgivning


Nyckelord Vanliga frågor

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag