Vanliga frågor ställda av företag

På denna sida finns vanliga frågor.
Du kan bläddra bland frågorna eller skriva din fråga i fältet nedan.

Import

Om provet belagts med förbud så länge undersökningarna pågår, får varorna inte tas i bruk. Om det finns en särskild motiverad orsak till att varan måste få tas i bruk, kan man kontakta Tullens produktsäkerhetsenhet. Vid provtagning på den inre marknaden är prover i allmänhet inte föremål för förbud mot att tas i bruk, vilket innebär att de kan levereras till försäljning.


Med ursprungsland avses det land där varan är producerad eller tillverkad.

Om varan är tillverkad i två eller flera länder, anses som ursprungsland det land där den sista betydande och ekonomiskt motiverade bearbetningen eller behandlingen har skett och där bearbetningen eller behandlingen har lett till att en ny produkt har kommit till. Som bearbetning eller behandling anses inte t.ex. att varan packas, sorteras eller hanteras på annat motsvarande sätt.

Som ursprungsland ska man dock enligt statistikbestämmelserna ange varans avsändningsland i följande fall:

  • varor vars ursprungsland inte är känt (kan inte redas ut)
  • återinförda varor och andra varor med ursprung i unionen
  • varor tillhörande kapitel 97 i tulltariffen
  • varor som importeras efter passiv förädling (koden för transaktionens art är 51, 52 eller 53).

Tullaboratoriet tar inte emot några kommersiella analysbeställningar. Deklaranten ansvarar för produktens överensstämmelse med kraven och kan låta testa produktens överensstämmelse hos kommersiella aktörer. Mera information finns på Livsmedelsverkets och TUKES webbplatser. 

När du planerar att importera (Tullen)
Import och export (Livsmedelsverket)
Produkter och tjänster (Säkerhets- och kemikalieverket)


Produkterna som undersöks väljs ut stickprovsmässigt enligt Tullens tillsynsplan och provtagningsbeslutet baserar sig på en bedömning av riskfaktorer. Tillsynen ska vara regelbunden. Hur ofta prover tas beror förutom på en bedömning av riskfaktorer också bl.a. på omfattningen av importen på den inre marknaden, produktsortimentet, produktens ursprung, varuleverantören, eventuella tidigare undersökningsresultat samt EU-kommissionens RASFF-varningsmeddelanden. Andra aktörers motsvarande produkter övervakas regelbundet också, för att säkerställa att produkterna överensstämmer med bestämmelserna.


Export

Varucertifikat EUR.1 säljs av nätbutik nätbutik PunaMusta (på finska). 

Varucertifikat EUR.1 bestyrks i första hand per post. Skicka certifikaten till adressen: 

Kotka tullkontor
Certifikat
Merituulentie 424
48310 Kotka

Kotka tullkontor bestyrker certifikaten senast dagen efter att certifikaten har ankommit och skickar de bestyrkta certifikaten tillbaka till kunden till den adress som begärts genast efter handläggningen. 

Man kan också få sitt varucertifikat EUR.1 bestyrkt vid ett tullkontor som erbjuder kundservice: Kontaktuppgifter och postadresser

Det lönar sig för exportörer som ofta exporterar ursprungsprodukter att ansöka om status som godkänd exportör. Då kan exportören själv ange en ursprungsdeklaration på det kommersiella dokument som gäller försändelsen, och då behövs inget varucertifikat EUR.1 som bestyrkts av Tullen.


Som reservförfarandedokument används i första hand tullblankett nr 892 och dess tilläggsblankett (tullblankett nr 895).

Alternativt kan man använda enhetsdokumentet, dvs. SAD-blanketten tillsammans med tullblankett nr 890.

Läs mer: Reservförfarande vid export

 


Det lönar sig att registrera sig för att de elektroniska deklarationerna ska kunna handläggas så smidigt som möjligt hos Tullen.

I samband med registreringen inför Tullen företagets namn- och adressuppgifter samt eventuella tillståndsuppgifter i kundregistret. När företaget skickar en elektronisk exportdeklaration till Tullens exportsystem så handlägger exportsystemet deklarationen fortare eftersom uppgifterna redan finns i kundregistret.

Registreringen är obligatorisk om företaget inger mer än fyra exportdeklarationer per år.


Den skattefria försäljningen till resande styrs av Skatteförvaltningen. Enligt Skatteförvaltningens anvisning ”Momsfri försäljning till resande - Anvisning för säljaren” är det fråga om försäljning till resande när en resenär som varaktigt bor utanför EU och Norge köper sig själv en vara i Finland och för sedan varan oanvänd ut ur landet i sitt personliga bagage.

Skattefri försäljning till resande omfattas inte av andra värdegränser än minimivärdet 40 euro. Köparen betalar mervärdesskatten vid tidpunkten för köpet, men får den helt eller delvis tillbaka när hen senare presenterar en utredning enligt 8 § i mervärdesskattelagen (verifikat stämplat av Tullen eller intyg från återbäringsaffären) över att varan har förts ut ur EU.

Anvisningen ”Momsfri försäljning till resande - Anvisning för säljaren” finns på Skatteförvaltningens webbplats.