Hoppa till innehåll

Tulldeklareringen förändras stegvis 20202025

Meddelandedeklaranter som skickar tulldeklarationer måste uppdatera eller förnya sina deklarationssystem så att de överensstämmer med EU:s tullagstiftning under åren 2020–2025. För deklaranter som inger sina deklarationer på nätet tas en förnyad e-tjänst i bruk.

De nya deklarationssystemen byggs upp enligt EU-specifikationer. De tas stegvis i bruk enligt tidtabellen som fastställts i kommissionens IT-strategi. Strategin utvärderas årligen och ändringarna i tidtabellen fastställs i lagstiftningen.

Tidtabellen i Finland

I det nya tullklareringssystemet handläggs i Finland redan

  • deklarationer för tullagring 
  • privatkundens importdeklarationer.

De övriga nya deklarationerna tas i bruk i Finland enligt följande (tidtabellerna preciseras senare):

  • importdeklarationer för varor som ska övergå till fri omsättning våren 2021 (med undantag av förenklade tulldeklarationer)
  • förenklade tulldeklarationer vid import i slutet av år 2021 (förnyade deklarationer med uppgifter som saknas kan inges redan på våren 2021)
  • deklarationer för särskilda förfaranden, dvs. aktiv förädling, slutanvändning och tillfällig införsel i slutet av år 2021
  • deklarationerna för tillfällig lagring av varor som anländer i sjö- och flygtrafik i slutet av år 2021
  • deklarationer för export, utförsel och transitering i de olika EU medlemsstaterna åren 2021–2023 (i Finland är målet att påbörja testningarna hösten 2022) 
  • deklarationerna för säkerhetsuppgifter för varor som anländer från områden utanför EU åren 2021–2024 (2021 post- och expressfrakt, 2023 övrig flygtrafik och 2024 övriga transportformer).

Från kundrespons till implementering

Tullen ger stöd vid förändringen – hurdant stöd behöver du?

Tullen stöder sina kunder på många sätt när tullklareringssystemen förnyas. Vi håller webbseminarier och publicerar webbinspelningar och olika handledningar. Vi publicerar anvisningar om tulldeklarering både i form av texter och videor. Vi informerar separat om kundtillställningar.

Vilket är det smidigaste sättet för dig att följa med förändringarna? Berätta oss: ucc(at)tulli.fi.

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Inbjudan: Bekanta dig med Tullens nya tjänst för tulldeklarationer och ge respons
22.10.2020 7.54
Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Inbjudan: Bekanta dig med Tullens nya tjänst för importdeklarationer och ge respons
21.10.2020 13.00
Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Handläggning av meddelandekunders bifogade filer i det nya tullklareringssystemet
21.10.2020 9.00
Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering


Importtulldeklarationerna förnyas först under våren 2021
5.10.2020 14.00
Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering