Tulldeklareringen förändras

EU:s reviderade tullagstiftning träder i kraft stegvis fr.o.m. 2016

Kraven enligt den nya unionstullkodexen och dess tillämpningsföreskrifter har tillämpats sedan maj 2016 på bl.a. tullförfaranden och tillståndsvillkor. Tillstånd som tidigare beviljats av Tullen omprövas och nya tillståndsbeslut fattas 1.5.2016–30.4.2019.  

De nya kraven på tulldeklarering börjar tillämpas när de nya deklarationssystem som specificerats på EU-nivå införs stegvis i enlighet med kommissionens IT-strategi. Strategin utvärderas årligen och ändringarna i tidtabellen fastställs vid behov separat i lagstiftningen. Till exempel har det föreslagits att ändringarna av export- och transiteringsdeklarationer som var planerade att genomföras år 2019 genomförs först på 2020-talet, vilket förutsätter ändringar i lagstiftningen.

I Finland börjar unionstullkodexens krav på tulldeklarering tillämpas först vid tullagring där målet är att införa elektroniska tulldeklarationerna under våren 2019. De övriga ändringarna i tulldeklarering genomförs senare i Finland.

När och var syns kundresponsen jag gett?

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Bästa kund som tillämpar tullagring - Deklarationerna för tullagring blir elektroniska under år 2019
10.9.2018 14.24
Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Meddelandebeskrivningarna för tullagring har kompletterats
7.9.2018 13.37
Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Kom och bekanta dig med klassificeringsinformationstjänsten Fintaric och Tullens nya tillståndstjänst
7.8.2018 13.00
Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering Meddelanden om varukoder

Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag