Tulldeklareringen förändras

EU:s reviderade tullagstiftning träder i kraft stegvis fr.o.m. 2016

Kraven enligt den nya unionstullkodexen och dess tillämpningsföreskrifter har tillämpats sedan maj 2016 på bl.a. tullförfaranden och tillståndsvillkor. Tillstånd som tidigare beviljats av Tullen omprövas och nya tillståndsbeslut fattas 1.5.2016–30.4.2019.  

De nya kraven på tulldeklarering börjar tillämpas när de nya deklarationssystem som specificerats på EU-nivå införs stegvis i enlighet med kommissionens IT-strategi. Strategin utvärderas årligen och ändringarna i tidtabellen fastställs vid behov separat i lagstiftningen. Till exempel har det föreslagits att ändringarna av export- och transiteringsdeklarationer som var planerade att genomföras år 2019 genomförs först på 2020-talet, vilket förutsätter ändringar i lagstiftningen.

I Finland börjar unionstullkodexens krav på tulldeklarering tillämpas först vid tullagring där målet är att införa elektroniska tulldeklarationerna under våren 2019. De övriga ändringarna i tulldeklarering genomförs senare i Finland.

När och var syns kundresponsen jag gett?

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Begäran om rättelse av förenklad exportdeklaration kan inte göras elektroniskt
18.12.2018 11.01
Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

De tekniska beskrivningarna av Fintaric-distributionstjänsten har publicerats
18.12.2018 10.00
Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Se videon om ändringarna i deklareringen vid tullagring
14.12.2018 10.00
Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Ta kontakt

Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag