Förändringar i transiteringsdeklarationer

Förändringarna i EU:s tullagstiftning medför stegvisa förändringar i tulldeklareringen åren 2019‒2025.

Transiteringsdeklarationer, nuläge

Transiteringsdeklarationerna inges antingen på nätet via Tullens deklarationstjänst för transitering eller genom meddelandedeklarering.

Transiteringsdeklarationer, kommande ändringar

Transiteringsdeklarationer med förnyat datainnehåll inges i Finland till Tullens nya tullklareringssystem, som enligt EU:s tidtabell kommer att införas åren 2021–2023.

I fortsättningen inges deklarationerna antingen på nätet via Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering.

Exempel på ändringar:

  • Varukoden (HS-nummer) ska anges med sex siffrors noggrannhet.
  • Transiteringsdeklarationen kan inges på förhand (deklaration D) tidigast 30 dagar innan varornas ankomst anmäls till Tullen. Ibruktagandet skjuts fram, tas inte i bruk ännu november 2023.
    • Varornas ankomst anmäls till Tullen med en anmälan av varors ankomst.
    • När deklarationen har ingetts på förhand, kan varorna frigöras till förfarandet endast vid ett tullkontor.
  • I deklarationen ska man som en ny uppgift om verksamhetsställe ange utförseltullkontoret för transiteringen, när transporten lämnar unionen, Norge eller Schweiz (s.k. skyddsområde) och anländer till ett land som omfattas av gemensam transitering, t.ex. Storbritannien.
  • Tullen antecknar händelser som förekommit under resan i transiteringsdeklarationen
  • Den som är ansvarig för förfarandet ska i fortsättningen uppge beloppet av den garanti som ska reserveras (beloppet av tullar och skatter) i transiteringsdeklarationen.

Transiteringsdeklarationerna som har en anknytning till säkerhetsuppgiftsdeklarationer kommer enligt nuvarande planer att ändras år 2025.