Förändringar i tillstånds-ansökningar

Funktion Ärende Läget 1.1.2019 Stegvisa förändringar 2019 och senare
Tillstånd Tillstånd beviljade före 1.5.2016 I verksamhet som regleras av tillstånd beviljade före 1.5.2016 tillämpas förfaranden och tillståndsvillkor som föreskrivs i unionens tullkodex (UTK) Tillstånd som beviljats före 1.5.2016 gäller giltighetstiden ut eller tills Tullen omprövat dem och fattat ett nytt tillståndsbeslut. Tullen kontaktar tillståndshavarna i samband med omprövningen.
Tillstånd Ansökningsblanketter för tillstånd Tillstånden enligt UTK söks med blanketter som reviderats 2016-2017. Blanketterna ska skickas till Tullen. Tillstånd som regleras i nationell lagstiftning söks åren 2016–2017 med de nya blanketterna. Tillstånd som regleras av UTK men gäller bara i Finland söks via ett nytt nationellt system. Systemet tas stegvis i bruk fr.o.m. början av 2019 vid ansökan om tillstånd till samlad garanti och tillstånd till anstånd med betalning.
Tillstånd Tillstånd som gäller i flera än bara en EU-stat

Ett nytt EU-omfattande elektroniskt tillståndssystem Tullbeslut (CD) togs i bruk den 2 oktober 2017. Via Tullbeslut-systemet söks tillstånd som involverar fler än en medlemsstat. Största delen av de tillstånd som Tullen beviljar söks fortfarande med blanketter hos Tullens tillståndscentral. Läs mer i Tullens meddelande Tillstånd som involverar fler än en medlemsstat söks via systemet för tullbeslut fr.o.m. 2.10.2017.

Kundportalen Tullbeslut kommer senare att omfatta andra beslut som fattas av Tullen, t.ex. beslut om bindande klassificeringsbesked och beslut om AEO-tillstånd. Dessa utvidgningar är planerade att ske i slutet av 2019.

 

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder
måndag–fredag 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag