Förändringar i tillstånds-ansökningar

Tillstånd som beviljats före 1.5.2016 omprövas

I verksamhet som regleras av tillstånd beviljade före 1.5.2016 tillämpas förfaranden och tillståndsvillkor som föreskrivs i unionens tullkodex. Tillstånd som beviljats före 1.5.2016 är giltiga den tid som fastställts i tillståndet eller tills Tullen omprövat dem och fattat ett nytt tillståndsbeslut. Tullen kontaktar tillståndshavarna när man börjar ompröva tillstånden.

Tillståndsansökningar, nuläge

Tillstånd enligt unionstullkodexen kan sökas antingen elektroniskt eller med blanketter som fylls i på Tullens webbplats och skickas till Tullen. För närvarande kan följande tillstånd sökas elektroniskt:

  • tillstånd till samlad garanti och tillstånd till anstånd med betalning
  • tillstånd till förenklad deklaration och EIR-tillstånd, dvs. tillstånd att hänföra varor till ett tullförfarande genom registrering i bokföringen
  • lagertillstånd
  • alla unionstillstånd, dvs. tillstånd som är giltiga i fler än en EU-medlemsstat.

Elektroniska tillstånd söks och handläggs i Finska tullens nationella tillståndssystem, med undantag av unionstillstånd. Unionstillstånd söks i EU:s system för Tullbeslut, till vilket man loggar in via EU:s e-tjänst.

Via EU:s e-tjänst ansöker man också om beslut om bindande klassificeringsbesked, som handläggs i EU:s BTI-tjänst, och om AEO-tillstånd, som handläggs i EU:s AEO-tjänst.

Tillståndsansökningar, kommande ändringar

Därtill kan man i fortsättningen ansöka elektroniskt om tillstånd för transitering, förädling och särskild användning i Tullens nationella tjänst.