Förändringar i tillstånds-ansökningar

Funktion Ärende Läget 1.11.2019 Stegvisa förändringar 2019 och senare
Tillstånd Tillstånd beviljade före 1.5.2016 I verksamhet som regleras av tillstånd beviljade före 1.5.2016 tillämpas förfaranden och tillståndsvillkor som föreskrivs i unionens tullkodex (UTK) Tillstånd som beviljats före 1.5.2016 gäller giltighetstiden ut eller tills Tullen omprövat dem och fattat ett nytt tillståndsbeslut. Tullen kontaktar tillståndshavarna i samband med omprövningen.
Tillstånd Ansökningsblanketter för tillstånd Tillstånden enligt unionens tullkodex söks med blanketter som reviderats våren 2016. Blanketterna skickas till Tullen. Tillstånd enligt den nationella lagstiftningen söks med blanketter som reviderats åren 2016-17.

Tillstånd som regleras av unionens tullkodex för vilka söks giltighet bara i Finland söks via det nya nationella elektroniska systemet.  Systemet tas stegvis i bruk fr.o.m. sommaren 2019 vid ansökan om tillstånd till samlad garanti och tillstånd till anstånd med betalning.

Tillstånd Tillstånd som gäller i flera än bara en EU-stat

Ett nytt EU-omfattande elektroniskt tillståndssystem Tullbeslut (CD) togs i bruk den 2 oktober 2017. Via Tullbeslut-systemet söks tillstånd som involverar fler än en medlemsstat. Största delen av de tillstånd som Tullen beviljar söks fortfarande med blankett hos Tullens tillståndscentral. EU:s kundportal används för att ansöka om beslut som fattas av Tullen, t.ex. beslut om bindande klassificeringsbesked och beslut om AEO-tillstånd.

 

 

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16: [email protected]

Tullrådgivning


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag