Förändringar i deklarationer för lagring i tullager

Funktion Ärende Läget 2019 Stegvisa förändringar 2019 och senare
Tullagring Standarddeklaration Deklaranten upprättar tulldeklarationen på papper (SAD) och lämnar den till ett tullkontor eller till Tullens elektroniska servicecentral. Elektroniska deklareringen inleddes i mars 2019.

Målet är att utvidga den elektroniska deklareringen till meddelandedeklarering i maj 2019. Elektronisk deklarering blir obligatorisk 1.6.2019. Varorna hänförs till tullagerförfarandet med en standardtulldeklaration för tullagring. Deklarationen kan också inges på förhand om man känner till referensnumret för den tidigare deklarationen.

Tullagring Tullklarering genom registrering i bokföring Tidigare tillstånd till tullklarering genom registrering i bokföring vid tullagring, som kallats hemförtullningstillstånd, gäller tills Tullen omprövat dem. Strängare kriterier för beviljande av tillstånd till tullklarering genom registrering i bokföring. Vid deklarering av varor genom registrering i bokföring ska tillståndshavaren skicka en elektronisk anmälan av varors ankomst till Tullen, om inte tillståndet beviljats med befrielse från kravet på denna anmälan.
Tullagring Deklarationer och anmälningar vid avslutande av förfarandet Tullagerförfarandet avslutas när det för varorna godtagits en tulldeklaration för påföljande tullförfarande eller när varorna förs ut hänförda till återexport. Innehavaren av tullagertillståndet behöver inte lämna in någon separat anmälan till Tullen.

Tullagerförfarandet avslutas när det för varorna godtagits en tulldeklaration för påföljande tullförfarande eller när varorna förs ut hänförda till återexport. Inga förändringar gällande lageruttag. Innehavaren av tullagertillståndet ska också lämna in en elektronisk anmälan om avslutande av förfarandet till Tullen.

Tullagring Specificering av deklaration Deklaranten ger från sin bokföring ett uppläggningsnummer till deklarationen för tullagring som används för specificering av deklarationen.

Tullens system tilldelar en godkänd tullagerdeklaration ett MRN-nummer som specificerar deklarationen. Deklaranten kan använda uppläggningsnumret från sin bokföring som sitt eget referensnummer.

Tullagring Uppgifter om tullager i deklarationen

I deklarationen anges identifieringsuppgifter om tullagret (lagerkod som börjar på R)

I deklarationen anges tullagertillståndets nummer samt lagerkoden i ny form.
Tullagring Angivande av statistiskt värde Det har varit frivilligt att ange statistiskt värde för transitvaror som hänförs till tullagerförfarandet. Statistiskt värde värde ska alltid ange för varor som hänförs till tullagerförfarandet.
Tullagring Angivande av varukod Det är frivilligt att ange varans varukod. Varukoden ska anges med minst sex siffrors noggrannhet. Också åtgärderna till följd av restriktioner och förbud gällande varukoden ska anges.

 

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder
måndag–fredag 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag