Förändringar i deklarationer för lagring i tullager

Deklarationer för tullagring, nuläge

Deklarationerna för tullagring inges elektroniskt till Finska tullens tullklareringssystem. Standarddeklarationer kan också inges på förhand. EIR-tillståndshavare ska inge en anmälan av varors ankomst för varor som hänförs till tullförfarandet genom registrering i bokföringen. Innehavare av tullagertillstånd inger en anmälan om avslutande till Tullen, när varorna har hänförts till ett påföljande tullförfarande eller återexporterats.

Deklarationer för tullagring, kommande ändringar

Tullen informerar separat om eventuella ändringar i deklarationerna för tullagring i samband med ibruktagandet av nya versioner av tullklareringssystemet.