Förändringar i importtulldeklarationer

Importdeklarationer vid övergång till fri omsättning (i nya tullklareringssystemet: frigörande till fri omsättning)

Nuvarande handlingssätt

Importdeklarationer (bl.a. med tullförfarandekoderna 07, 40, 42, 45, 49, 61 och 63) kan inges

  • elektroniskt i Tullens e-tjänst eller genom meddelandedeklarering, eller
  • genom att vid ett tullkontor uppvisa det dokument som behövs, vanligtvis en SAD-blankett.

Meddelandedeklareringen kan antingen ske genom en operatör eller vara direkt meddelandedeklarering.

En tullvärdedeklaration (D.V.1) ska inlämnas när värdet på försändelsen överstiger 20 000 euro, om tulldeklarationen upprättats manuellt med en SAD-blankett.

Vid begäran om tullförmån inom en tullkvot avges tulldeklarationen i två faser.

Ingen importtulldeklaration behöver avges för en vara om momsen på varan understiger fem euro. 

Importtulldeklarationen får en transaktionskod  från Tullen.

Förtullningsbeslutet utgör samtidigt en faktura.

Tulldeklarationen kan korrigeras före beslutet om frigörande av varorna när Tullen har meddelat om felet. Det rekommenderas att eventuella bilagor skickas via LIITU-systemet. Efter beslutet om frigörande söks ändring i tulldeklarationen eller ogiltigförklaring av deklarationen med en separat blankett som skickas till Tullen per post eller e-post.

Framtida handlingssätt

Datainnehållet i alla deklarationerna för frigörande av varor till fri omsättning ändras. Deklarationerna ska senast i april 2021 inges elektroniskt till Finska tullens nya tullklareringssystem (UTU), med undantag av förenklade deklarationer (t.ex. period- och hemförtullningsdeklarationer).

Vid meddelandedeklarering kan endast direkt meddelandedeklarering användas. Varorna kan endast i undantagsfall, t.ex. vid resandeinförsel, tullklareras på annat än elektroniskt sätt. 

Den separata tullvärdedeklarationen slopas. Deklarationens uppgifter ska lämnas med en elektronisk deklaration.

Vid begäran om tullförmån inom en tullkvot ska tulldeklarationen tillfälligt under år 2021 avges med en standardtulldeklaration. Deklarationsförfarandet i två faser, dvs. förenklat deklarationsförfarande, kan inte tillämpas vid kvotförtullningar under 2021.

Importdeklarationen ska inges oberoende av varans värde, när minimibeloppet på fem euro för uppbörden av moms avskaffas 1.7.2021. Deklarationen ska också inges i sådana fall där köparen av varan betalar mervärdesskatten i samband med köpet till en säljare som är etablerad utanför EU. Tulldeklarationerna för varuförsändelser av ringa värde, dvs. högst 150 euro, får innehålla färre uppgifter än en standardtulldeklaration.

Importulldekrationen får ett referensnummer (MRN) från Tullen.

Förtullningsbeslutet och tullräkningen separeras från varandra, när de nya tulldeklarationerna tas i bruk i slutet av år 2020. Faktureringen av kunder med tillstånd till anstånd med betalning styrs till en nätfakturaadress som angetts i tulldeklarationen eller till en adress som kunden angett för sitt verksamhetsställe.

Företag som tidigare kallats för varuhavare kallas i de nya deklarationerna för importör. Importföretag ska ha ett EORI-nummer som används vid skötandet av tullärenden i EU.

Tulldeklarationen kan också korrigeras före beslutet om frigörande av varorna på kundens initiativ utan att Tullen har meddelat om felet. Målet är att eventuella bilagor ska kunna skickas till Tullen i deklarationstjänsten i samband med deklarationen. Efter beslutet om frigörande söks ändring i tulldeklarationen eller ogiltigförklaring av deklarationen elektroniskt.

Periodförtullning och tullklarering genom registrering i bokföringen vid övergång/frigörande till fri omsättning

Nuvarande handlingssätt

Vid periodförtullning kan en fraktsedel användas som en förenklad tulldeklaration för en försändelse när varor frigörs för ett tullförfarande.

När varor hänförs till ett tullförfarande genom registrering i bokföringen enligt EIR-tillståndet, krävs en anmälan av varors ankomst endast om Tullen separat ber om den.

Framtida handlingssätt

Vid periodförtullning ska en elektronisk förenklad tulldeklaration inges för varje varuförsändelse i förväg eller senast när varorna frigörs för ett tullförfarande. Fraktsedel godkänns inte längre som en tulldeklaration vid frigörandet.

EIR-tillståndshavare ska inge en anmälan av varors ankomst för varje varuförsändelse som hänförts till ett tullförfarande genom registrering i bokföringen. Tullen kan på vissa villkor bevilja AEOC-aktörer befrielse från att inge anmälan av varors ankomst. Befrielse ska sökas separat hos Tullen.

Båda ändringarna genomförs i slutet av år 2021, när deklarationerna inges till det nya tullklareringssystemet.

Centraliserad klarering

Nuvarande handlingssätt

Importören kan ha ett giltigt SASP-tillstånd för centraliserad klarering. Med detta tillstånd får importdeklarationen inges till en annan medlemsstat än den där importvarorna befinner sig i vid deklarationstidpunkten. AEOC-aktörer kan ansöka om tillstånd till centraliserad klarering. Det finns dock inte ännu några nya handlingsmodeller för tillämpningen av tillståndet.

Framtida handlingssätt

AEOC-aktörer kan ansöka om tillstånd till centraliserad klarering, om aktörens verksamhet grundar sig på nya handlingsmodeller, t.ex. elektroniskt utbyte av information mellan medlemsstaterna, nya deklarationer och nya deklarationsmallar. De nya handlingsmodellerna tas stegvis i bruk i medlemsstaterna. Genomförandet av den första fasen sker åren 2022–2023.

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning