Förändringar i importtulldeklarationer

Importdeklarationer vid övergång till fri omsättning (i nya tullklareringssystemet: frigörande till fri omsättning)

Nuvarande handlingssätt

Importdeklarationer (bl.a. med tullförfarandekoderna 07, 40, 42, 45, 49, 61, 63 och 68) kan inges

  • elektroniskt i Tullens e-tjänst eller genom meddelandedeklarering eller
  • genom att vid ett tullkontor uppvisa ett dokument som behövs, vanligtvis en SAD-blankett.

Meddelandedeklareringen kan antingen ske genom en operatör eller vara direkt meddelandedeklarering.

En tullvärdedeklaration (D.V.1) ska inlämnas när värdet på försändelsen överstiger 20 000 euro, om tulldeklarationen upprättats manuellt med en SAD-blankett.

Vid begäran om tullförmån inom en tullkvot avges tulldeklarationen i två faser.

Ingen importtulldeklaration behöver avges för en vara om momsen på varan understiger fem euro.

För en importdeklaration tilldelar Tullen en transaktionskod.

Förtullningsbeslutet fungerar samtidigt som en räkning.

Tulldeklarationen kan korrigeras före man fått beslutet om frigörande av varorna när Tullen har meddelat om felet. Det rekommenderas att eventuella bilagor skickas via Liitu-systemet. Efter beslutet om frigörande söks ändring i tulldeklarationen eller ogiltigförklaring av deklarationen med en separat blankett som skickas till Tullen per post eller e-post.

Handlingsätt efter förändringen 

Datainnehållet i alla deklarationer för frigörande av varor till fri omsättning ändras. Deklarationerna ska lämnas elektroniskt till finska Tullens nya tullklareringssystem (UTU) i april 2021 med undantag av förenklade import deklarationer (till exempel deklarationer för periodförtullning och hemförtullning).

Vid meddelandedeklarering kan endast direkt meddelandedeklarering användas. Meddelandekunderna ska övergå till att använda förnyade deklarationsmeddelanden före slutet av maj 2021. Varorna kan endast i undantagsfall, t.ex. vid resandeinförsel, tullklareras på annat än elektroniskt sätt.

Den separata tullvärdedeklarationen slopas. Tullvärdedeklarationens uppgifter ska inges med en elektronisk deklaration.

Vid begäran om tullförmån inom en tullkvot ska tulldeklarationen tillfälligt från april 2021 avges endast med en standardtulldeklaration. Deklarationsförfarandet i två faser, dvs. förenklat deklarationsförfarande, kan inte tillämpas vid kvotförtullningar före uppdateringen våren 2022.

Importdeklarationen ska inges oberoende av varans värde, när minimibeloppet på fem euro för uppbörden av moms avskaffas den 1 juli 2021. Tulldeklarationen ska inges fastän momsen i samband med inköpet skulle betalas till en säljare utanför EU eller som ett särskilt arrangemang till posten eller expressfraktföretaget. En tulldeklaration för varuförsändelser till ett värde av högst 150 euro kräver mindre uppgifter än en standardtulldeklaration för import.

Tullen förser tulldeklarationen med ett MRN-referensnummer.

Förtullningsbeslutet och tullräkningen separeras från varandra, när de nya tulldeklarationerna tas i bruk i slutet av år 2020. Faktureringen av kunder med tillstånd till anstånd med betalning styrs till en nätfakturaadress som angetts i tulldeklarationen eller till en adress som kunden angett för sitt verksamhetsställe.

Företag som tidigare kallats för varuhavare, kallas i de nya deklarationerna för deklarant och mottagaren är importör. Oftast anges importören som deklarant, och då måste även importören ha ett EORI-nummer som används vid skötsel av tullärenden i EU.

Kunden kan korrigera tulldeklarationen före hen fått beslutet om frigörande av varorna också utan att Tullen har skickat ett felmeddelande. En eventuell bilaga kan skickas i deklarationstjänsten i samband med deklarationen eller som meddelandedeklarering. Efter beslutet om frigörande söks ändring i tulldeklarationen eller ogiltigförklaring av deklarationen elektroniskt.

Deklarationer i varutrafiken mellan Åland och övriga Finland

Nuvarande handlingssätt 

Om varor kommer som frakt till den momsregistrerade mottagaren dvs. importören, ska frakten deklareras till Tullen med en elektronisk anmälningsblankett som samtidigt är en tulldeklaration. Alternativt kan importören göra tulldeklarationen i två faser. Då varan överskrider skattegränsen kan importören skicka till exempel fraktsedeln eller godslistan till Tullen och inom 10 dagar inge en tulldeklaration. 

Om varor kommer via posten till den momsregistrerade mottagaren, behöver de inte anmälas med en elektronisk anmälningsblankett. Posten utlämnar varorna till mottagaren genom en registrering i sin bokföring.

Om ett företag eller en förening som inte finns i momsregistret får varor via post från övriga Finland till Åland och avsändaren inte har ett skattegränsnummer, besöker importören Mariehamns tull för att förtulla varan. Importören visar upp fakturan och betalar momsen till Tullen. Hen kan också anlita posten som sitt ombud och betala momsen till posten som redovisar den till Tullen. 

Om en privatperson får varor från en avsändare som har skattegränsnummer och avsändaren har inkluderat momsen i varans försäljningspris, fyller avsändaren i en sammandragsdeklaration i Tullens ALA-system och betalar momsen. Mottagaren behöver inte förtulla varorna. 

Handlingsätt efter förändringen

Företags och föreningars importdeklarationer i varutrafiken mellan Åland och övriga Finland förnyas i april 2021.

Om varor kommer som frakt till den momsregistrerade mottagaren dvs. importören, behöver varorna inte längre anmälas till Tullen med en elektronisk blankett. Importören eller dennes ombud inger en tulldeklaration till Tullens nya Tullklareringstjänst. Deklarationen kan också inges som meddelandedeklarering.

Deklarationen kan inlämnas på förhand, högst 30 dagar före ankomsten av varan. Deklarationen ska lämnas in senast när varorna anländer över skattegränsen. I tulldeklarationen ska man ange numret på den bifogade handling som hänför sig till varuförsändelsen. Om importören är momsregistrerad behöver den bifogade handlingen inte vara en faktura, och ingen exakt värdeuppgift behöver anges i tulldeklarationen, om den inte är känd. Som bifogad handling kan man ange vilken handling som helst som existerar när varorna transporteras över skattegränsen och vars referensnummer finns angivet i importföretagets bokföring. Den bifogade handlingen ska också gå att koppla till den deklaration som lämnats till Tullen. 

  • Om ingen elektronisk deklaration inlämnats senast vid ankomsttidpunkten kan ett förfarande med två faser tillämpas. Importören eller hens ombud skickar till Tullen per e-post först en anmälan av varors ankomst, t.ex. en fraktsedel, när varan överskrider skattegränsen. Importören gör inom 10 dagar en elektronisk tulldeklaration i Tullklareringstjänsten. Den elektroniska deklarationen ska innehålla referensnumret för anmälan av varors ankomst. Handlingen finns i bokföringen hos den skattskyldige som ansvarar för importen. Deklareringen i två faser förnyas under våren 2022.

Om varor anländer som post till en momsregistrerad importör, ska importören eller hens ombud inge en tulldeklaration till tullklareringstjänsten när försändelsen fått ett ankomstnummer från posten. Om den deklaration som ingetts i tullklareringstjänsten innehåller uppgift om både postens ankomstnummer och lagerkod, meddelar Tullen direkt till posten att varan får lämnas ut. Om importören inte angett någon lagerkod ska den själv förmedla uppgiften om Tullens beslut om frigörande till posten så att den ska kunna leverera varorna till importören.

Om importören är ett företag eller en förening som inte finns i momsregistret ska varans värde alltid anges i tulldeklarationen för att mervärdesskatt ska kunna beräknas. Mervärdesskatten ska betalas till Tullen innan varan kan lämnas ut till importören. Som bifogad handling ska då anges faktura eller någon annan handling som visar värdet på varan.

Om en privatperson får varan från en avsändare som har ett skattegränsnummer och avsändaren har inkluderat momsen i varans försäljningspris, fyller avsändaren i en sammandragsdeklaration i Tullens ALA-system och betalar momsen. Mottagaren behöver inte förtulla varorna. Denna deklarationsmodell förnya senare, tidigast våren 2022.

Import av unionsvaror till Åland från ett annat EU-land

Nuvarande handlingssätt

När varor förs in från ett annat EU-land till Åland ska man lämna in en tulldeklaration för import. Vid regelbunden import kan företaget lämna in en förenklad tulldeklaration i form av en fraktsedel eller annat motsvarande dokument till Tullen samt en kompletterande deklaration inom tio dagar. I den kompletterande deklarationen kan man hänvisa till det tidigare dokumentets ankomstnummer som Tullen har gett den förenklade deklarationen. 

För elström som förs in via elnätet inges i början av månaden en deklaration som inleder perioden och i slutet av perioden inges en kompletterande deklaration.

Alla deklarationer kan också lämnas in med en SAD-blankett.

Handlingsätt efter förändringen i april 2020

När varor förs in från ett annat EU-land till Åland ska man lämna in en importdeklaration till Tullens nya tullklareringstjänst senast då varorna anländer till Åland. Anmälan kan inlämnas tidigast samma dag som varorna anländer till Åland. 

Vid regelbunden import kan företaget lämna in en förenklad tulldeklaration i form av en fraktsedel eller annat motsvarande dokument till Tullen, och en kompletterande deklaration till tullklareringstjänsten inom tio dagar. I den kompletterande deklarationen kan man hänvisa till det tidigare dokumentets ankomstnummer som Tullen har gett den förenklade deklarationen. 

Den nya tullklareringstjänsten tas i bruk i april 2021. Deklarationsprocessen förnyas tidigast våren 2022. Målet är att det ska bli möjligt att inge deklarationen på förhand samt att varorna i deklarationen ska kunna anmälas elektroniskt vid ankomst.

För elström som förs in via elnätet inges i början av månaden en deklaration som inleder perioden och i slutet av perioden inges en kompletterande deklaration. Detta kan tills vidare också göras med en SAD-deklaration. Denna deklaration förnya senare, våren 2022.

Periodförtullning och tullklarering genom registrering i bokföringen vid övergång/frigörande till fri omsättning

Nuvarande handlingssätt

Vid periodförtullning kan en fraktsedel användas som en förenklad tulldeklaration för en försändelse när varor frigörs för ett tullförfarande.

När varor hänförs till ett tullförfarande genom registrering i bokföringen enligt EIR-tillståndet, krävs en anmälan av varors ankomst endast om Tullen separat ber om den.

Handlingsätt efter förändringen

Vid periodförtullning ska en elektronisk förenklad tulldeklaration inges för varje varuförsändelse på förhand eller senast i det skede då varor frigörs för ett tullförfarande. Fraktsedel godkänns inte längre som en tulldeklaration vid frigörandet.

EIR-tillståndshavare ska inge en anmälan av varors ankomst för varje varuförsändelse som hänförts till tullförfarandet genom registrering i bokföringen. Tullen kan på vissa villkor bevilja AEOC-aktörer befrielse från att inge en anmälan av varors ankomst. Befrielse ska sökas separat hos Tullen.

Båda ändringarna genomförs våren 2022, när deklarationerna inges till det nya tullklareringssystemet.

Centraliserad klarering

Nuvarande handlingssätt

Importören kan ha ett giltigt SASP-tillstånd för centraliserad klarering. Med detta tillstånd får importdeklarationen inges till en annan medlemsstat än den där importvarorna befinner sig i vid deklarationstidpunkten. AEOC-aktörer kan ansöka om tillstånd till centraliserad klarering. Det finns dock ännu inte några nya handlingsmodeller för tillämpningen av tillståndet.

Handlingsätt efter förändringen

AEOC-aktörer kan ansöka om tillstånd till centraliserad klarering, om aktörens verksamhet grundar sig på nya handlingsmodeller, såsom t.ex. elektroniskt utbyte av information mellan medlemsstaterna, nya deklarationer och nya deklarationsmodeller. De nya handlingsmodellerna tas stegvis i bruk i medlemsländerna. Genomförandet av den första fasen sker åren 2022–2023.

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning