Förändringar i importdeklarationer

Importdeklarationer vid övergång till fri omsättning, nuläge (i nya tullklareringssystemet: frigörande till fri omsättning)

Importdeklarationer (bl.a. med tullförfarandekoderna 07, 40, 42, 45, 49, 61 och 63) kan inges antingen elektroniskt i Tullens e-tjänst eller som meddelandedeklarering, eller genom att vid ett tullkontor uppvisa det dokument som behövs, vanligtvis en SAD-blankett. Meddelandedeklareringen kan antingen ske genom en operatör eller vara direkt meddelandedeklarering.

En tullvärdedeklaration (D.V.1) ska inlämnas när värdet på försändelsen överstiger 20 000 euro, om tulldeklarationen upprättats manuellt med en SAD-blankett.

Ingen importtulldeklaration behöver avges för en vara om momsen på varan understiger fem euro. 

Förtullningsbeslutet används som faktura.

Importdeklarationer vid övergång/frigörande till fri omsättning, kommande ändringar

Datainnehållet i alla deklarationerna för frigörande av varor till fri omsättning ändras, och dessa ska senast i slutet av år 2020 inges elektroniskt till Finska tullens nya tullklareringssystem. Vid meddelandedeklarering kan endast direkt meddelandedeklarering användas. Varorna kan endast i undantagsfall, t.ex. vid resandeinförsel, tullklareras på annat än elektroniskt sätt. En förnyad importförtullningstjänst för privatpersoner införs enligt en separat tidtabell under år 2020.

Tullvärdedeklarationen tas ur bruk senast i slutet av år 2020, när alla deklarationer ska inges elektroniskt.

Importdeklarationen ska inges oberoende av varans värde, när minimibeloppet på fem euro för uppbörden av moms avskaffas 1.1.2021. Deklarationen ska också inges i sådana fall där köparen av varan inte själv betalar mervärdesskatten, utan den betalas t.ex. av en i EU registrerad säljare i samband med köpet. Förtullningsbeslutet och tullräkningen separeras från varandra, när de nya tulldeklarationerna tas i bruk i slutet av år 2020.

Företag som tidigare kallats för varuhavare, kallas i de nya deklarationerna för importör. Importföretag ska ha ett EORI-nummer som används vid skötandet av tullärenden i EU.

Periodförtullning och tullklarering genom registrering i bokföringen vid övergång/frigörande till fri omsättning, nuläge

Vid periodförtullning kan en fraktsedel användas som en förenklad tulldeklaration för en försändelse när varor frigörs för ett tullförfarande.

När varor hänförs till ett tullförfarande genom registrering i bokföringen enligt EIR-tillståndet, krävs en anmälan av varors ankomst endast om Tullen separat ber om den.

Periodförtullning och tullklarering genom registrering i bokföringen vid övergång/frigörande till fri omsättning, kommande ändringar

Vid periodförtullning ska en elektronisk förenklad tulldeklaration inges för varje varuförsändelse när varor frigörs för ett tullförfarande. Fraktsedel godkänns inte längre som en tulldeklaration vid frigörandet.

EIR-tillståndshavare ska inge en anmälan av varors ankomst för varje varuförsändelse som hänförts till tullförfarandet genom registrering i bokföringen. Tullen kan på vissa villkor bevilja AEOC-aktörer befrielse från att inge en anmälan av varors ankomst. Befrielse ska sökas separat hos Tullen.

Båda ändringarna genomförs i slutet av år 2020, när deklarationerna inges till det nya tullklareringssystemet.

Centraliserad klarering, nuläge

Importören kan ha ett giltigt SASP-tillstånd för centraliserad klarering. Med detta tillstånd får importdeklarationen inges till en annan medlemsstat än den där importvarorna befinner sig i vid deklarationstidpunkten. AEOC-aktörer kan ansöka om tillstånd till centraliserad klarering. Det finns dock inte ännu några nya handlingsmodeller för tillämpningen av tillståndet.

Centraliserad klarering, kommande ändringar

AEOC-aktörer kan ansöka om tillstånd till centraliserad klarering, om aktörens verksamhet grundar sig på nya handlingsmodeller, bl.a. elektroniskt utbyte av information mellan medlemsstaterna, nya deklarationer och nya deklarationsmallar. De nya handlingsmodellerna tas stegvis i bruk i medlemsstaterna. Genomförandet av den första fasen sker åren 2022–2023.

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16: [email protected]

Tullrådgivning


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag