Förändringar i importtulldeklarationer

Importdeklarationer vid övergång till fri omsättning (i nya tullklareringssystemet: frigörande till fri omsättning)

Nuvarande handlingssätt

Tulldeklarationer vid övergång till fri omsättning (bl.a. tullförfarandekoderna 07, 40, 42, 45, 49, 61, 63 och 68) inges med nytt datainnehåll i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering, med undantag av förenklade tulldeklarationer (t.ex. periodförtullning).

Vid begäran om tullförmån inom en tullkvot ska tulldeklarationen inges med en standardtulldeklaration. Deklarationsförfarandet i två faser, dvs. förenklat deklarationsförfarande, kan inte tillämpas vid kvotförtullningar före förändringen hösten 2022.

Vad gäller deklarationer som inges i tjänsten Importförtullning för företag vid särskilda förfaranden (ITU) (t.ex. deklarationer vid periodförtullning och förenklade deklarationer), förblir handläggningen och handlingsmodellerna oförändrade.

Handlingssätt efter förändringen hösten 2022

Alla importdeklarationer inges med nytt datainnehåll i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering.

Varorna kan endast i undantagsfall, t.ex. vid resandeinförsel, tullklareras på annat än elektroniskt sätt.

Importdeklarationer i varutrafiken mellan Åland och övriga Finland

Nuvarande handlingssätt 

När mottagaren (importören) tar emot varor, inger importören eller dennes ombud en tulldeklaration (nationell skattegränsdeklaration) i Tullklareringstjänsten. Deklarationen kan också inges genom meddelandedeklarering.

Deklarationen kan inges på förhand, högst 30 dagar före ankomsten av varan. Deklarationen ska inges senast när varorna anländer över skattegränsen. I deklarationen ska man ange numret på den bifogade handling som hänför sig till varuförsändelsen. Om importören är momsregistrerad behöver den bifogade handlingen inte vara faktura, och ingen exakt värdeuppgift behöver anges i tulldeklarationen, om den inte är känd. Som bifogad handling kan man ange vilken handling som helst som existerar när varorna transporteras över skattegränsen och vars referensnummer finns angivet i importföretagets bokföring. Den bifogade handlingen ska också gå att koppla till den deklaration som ingetts till Tullen.

Momsregistrerade importörer kan inge tulldeklarationen i två steg. När varorna överskrider skattegränsen kan importören eller dennes ombud först skicka en förenklad deklaration, t.ex. en fraktsedel, till Tullen per e-post. Importören inger inom tio dagar en elektronisk tulldeklaration i Tullklareringstjänsten.Vad gäller deklarering av postförsändelser i två faser, skickar Posten ett förenklat dokument, dvs. en lista över varor som anlänt som postförsändelser, till Tullen.

Om en privatkund får varor från en avsändare som har ett skattegränsnummer och avsändaren har inkluderat momsen i varans försäljningspris, fyller avsändaren i en sammandragsdeklaration i Tullens ALA-system och betalar momsen. Mottagaren behöver inte förtulla varorna.

Handlingssätt efter förändringen hösten 2022

Värdeuppgiften ska alltid anges i tulldeklarationen, dvs. i den nationella skattegränsdeklarationen. Momsregistrerade importörer kan inte använda deklarering i två steg enligt den tidigare modellen. Deklarationen ska inges i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering innan varorna överlämnas till mottagaren. Värdeuppgiften kan anges i två faser så att man i deklarationen först anger en uppskattning av värdet enligt tillgänglig information, och när man har den exakta värdeuppgiften skickar man en begäran om ändring av deklarationen med de slutliga värdeuppgifterna.

Tullen har planer på att ändra deklarationsförfarandet i de fall där en privatkund får varor från en avsändare som har ett skattegränsnummer och avsändaren har inkluderat momsen i varans försäljningspris.

Import av unionsvaror till Åland från ett annat EU-land

Nuvarande handlingssätt

När unionsvaror förs in från ett annat EU-land till Åland ska man inge en importdeklaration i Tullklareringstjänsten senast då varorna anländer till Åland. Deklarationen kan inges tidigast samma dag som varorna anländer till Åland.

Vid regelbunden import kan företaget inge en förenklad tulldeklaration i form av en fraktsedel eller annat motsvarande dokument och en kompletterande deklaration i Tullklareringstjänsten inom tio dagar.
 
För elström som förs in via elnätet inges i början av månaden en deklaration som inleder perioden och i slutet av perioden inges en kompletterande deklaration.

Handlingssätt efter förändringen hösten 2022

Importdeklarationen kan inges på förhand innan varorna anländer. I dessa fall inges en separat anmälan av varors ankomst när varorna anländer. Om man inte har exakta mängd- eller värdeuppgifter när man inger deklarationen, ska man ange dem enligt tillgänglig information, och när man har de exakta uppgifterna skickar man en begäran om ändring av deklarationen med de slutliga mängd- och värdeuppgifterna.

Tullen kommer att precisera senare hur importdeklareringen av elström ändras hösten 2022.

Periodförtullning och tullklarering genom registrering i bokföringen vid övergång/frigörande till fri omsättning

Nuvarande handlingssätt

Vid periodförtullning kan en fraktsedel användas som en förenklad tulldeklaration för en försändelse när varor frigörs för ett tullförfarande.

När varor hänförs till ett tullförfarande genom registrering i bokföringen enligt EIR-tillståndet, krävs en anmälan av varors ankomst endast om Tullen separat ber om den.

Handlingssätt efter förändringen hösten 2022

Vid periodförtullning ska en elektronisk förenklad tulldeklaration inges för varje varuförsändelse på förhand eller senast i det skede då varor frigörs för ett tullförfarande. Fraktsedel godkänns inte längre som en tulldeklaration vid frigörandet.

EIR-tillståndshavare ska inge en anmälan av varors ankomst för varje varuförsändelse som hänförts till tullförfarandet genom registrering i bokföringen. Tullen kan på vissa villkor bevilja AEOC-aktörer befrielse från att inge en anmälan av varors ankomst. Befrielse ska sökas separat hos Tullen.

Centraliserad klarering

Nuvarande handlingssätt

Importören kan ha ett giltigt SASP-tillstånd för centraliserad klarering. Med detta tillstånd får importdeklarationen inges till en annan medlemsstat än den där importvarorna befinner sig i vid deklarationstidpunkten. AEOC-aktörer kan ansöka om tillstånd till centraliserad klarering. Det finns dock inte ännu några nya handlingsmodeller för tillämpningen av tillståndet.

Handlingssätt efter förändringen åren 2022–2023

AEOC-aktörer kan ansöka om tillstånd till centraliserad klarering, om aktörens verksamhet grundar sig på nya handlingsmodeller, såsom t.ex. elektroniskt utbyte av information mellan medlemsstaterna, nya deklarationer och nya deklarationsmodeller. De nya handlingsmodellerna tas stegvis i bruk i medlemsstaterna. Genomförandet av den första fasen sker åren 2022–2023.