Förändringar i importtulldeklarationer

Importdeklarationer vid övergång till fri omsättning

Nuvarande handlingssätt

Alla importdeklarationer inges med nytt datainnehåll i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering.
 
Varorna kan endast i undantagsfall, t.ex. vid resandeinförsel, tullklareras på annat än elektroniskt sätt.

Kommande ändringar i deklarationer för import

Tullen informerar separat om eventuella ändringar i deklarationerna för import i samband med ibruktagandet av nya versioner av tullklareringssystemet.

Centraliserad klarering

Nuvarande handlingssätt

Importören kan ha ett giltigt SASP-tillstånd för centraliserad klarering. Med detta tillstånd får importdeklarationen inges till en annan medlemsstat än den där importvarorna befinner sig i vid deklarationstidpunkten. AEOC-aktörer kan ansöka om tillstånd till centraliserad klarering. Det finns dock ännu inte några nya handlingsmodeller för tillämpningen av tillståndet.

Ändringar i handlingssättet

AEOC-aktörer kan ansöka om tillstånd till centraliserad klarering, om aktörens verksamhet grundar sig på nya handlingsmodeller, såsom elektroniskt utbyte av information mellan medlemsstaterna, nya deklarationer och nya deklarationsmodeller. De nya handlingsmodellerna tas stegvis i bruk i medlemsstaterna. I Finland sker genomförandet av den första fasen under våren 2024.

Bekanta dig med kodändringar:

Allmän information

 • De nationella förfarandekoderna anges framöver som koder för ytterligare förfarande, men koderna förblir desamma

Om du inger en muntlig tulldeklaration vid gränstullkontoret fyll då också i tullblankett 613r på samma sätt som tidigare

Avslutande av förfarandet för tillfällig införsel

 • Förfarandet för tillfällig införsel avslutas med ett hänförande av varorna till ett påföljande tullförfarande
  • Tullförfaranden 4053, 5153, 5353 och 7153
   • Ange i den här tulldeklarationen med koden för ytterligare uppgifter 00900 förkortningen ”TA” samt tillståndsnumret för den tillfälliga införseln
  • Återexport (3153)
   • Ange i återexportdeklarationen med koden för ytterligare uppgift FIXXX förkortningen ”TA” samt tillståndsnumret för den tillfälliga införseln
  • Övriga anmälningar
   • Ange med koden ZZZ förkortningen ”TA” samt tillståndsnumret för den tillfälliga införseln
  • Anmälan om avslutande av förfarandet ska lämnas till det övervakande tullkontoret
   • Skicka anmälan som ett separat dokument eller med en fritt formulerad kontakt FI439 med koden 007 som orsak till kontakt
   • Obs! För förfarandet för tillfällig införsel med partiell befrielse från importtullar ska man dessutom uppge uppgifter som behövs för uppbörd av uppkommen tullskuld med en ”Fritt formulerad kontakt”-begäran (se bild 7)
  • Ett påminnelsemeddelande om utgången av tidsfristen för förfarandet är på kommande. Anmälan om avslutande av förfarandet ska inges omedelbart efter avslutandet av förfarandet
  • Kunden kan begära en förlängning av tidsfristen för avslutande av förfarandet med meddelandet FI439 med orsakskoden ”003 – Förlängning av tidsgränsen”
  • Om varorna inte har återexporterats eller hänförts till ett påföljande tullförfarande inom tidsfristen för avslutande av förfarandet, ska tillståndshavaren underrätta det övervakande tullkontoret om detta. För sådana varor uppkommer en tullskuld (UTK art. 79), som fastställs utgående från tidpunkten för övergången till fri omsättning (UTK art. 85)

Koder som används oftast vid tillfällig införsel

 • Tullförfarandekod 53xx
 • Kod för ytterligare förfarande t.ex. ”D11 – Reklammaterial” (DF art. 225)
 • Förmånsbehandling 100
 • Typ av transaktion (transaktionens art) 60, 91 eller 99
 • Om du gör deklarationen med ett meddelande, ange ägar- och adressuppgifter efter koden ”FIOOG” för ytterligare uppgifter
 • Ange som ytterligare uppgift ägaren av varan och adressuppgifter, om det ytterligare förfarandet är något av följande:
  • D03 – Transportmedel, (DF art. 212))
  • D08 – Djur (DF art. 223)
  • D09 – Varor som används i gränsområden (DF art. 224)
  • D12 – Professionell utrustning (DF art. 226)
  • D13 – Undervisningsmateriel och vetenskaplig utrustning (DF art. 227)
  • D16 – Formar, matriser, klichéer, ritningar, skisser, mätnings-, kontroll- och testinstrument och andra liknande artiklar (DF art. 229)
  • D17 – Specialverktyg och -instrument (DF art. 230)
  • D24 – Varor som levereras för inspektion (DF art. 234, 2 punkten)

Tillstånd beviljat av Tullens tillståndscentralen

Typ av tillstånd och tillståndets nummer 

 • I deklarationen behövs inga andra uppgifter om tillståndet än typ och nummer
 • Ytterligare uppgifter som gäller förfarandet, såsom tidsfristen enligt tillståndet, skrivs ut automatiskt på beslutet.
 • Tillståndet som beviljats av Tullens tillståndscentral ska vara i kraft när förfarandet inleds.
 • Uppgifterna i deklarationen jämförs med uppgifterna i tillståndet, så ändringar i tillståndet ska göras omedelbart om de gäller
  • varukoder 
  • förädlingsplatsens adress

Tillstånd som söks med en tulldeklaration

 • När ett tillstånd söks med en tulldeklaration, ska man använda en standardtulldeklaration
 • När du ansöker om tillstånd med en tulldeklaration i Tullklareringstjänsten:
  • Efter att du valt tullförfarande, välj att du inte har något tillstånd som är i kraft. Du kan också till exempel kopiera en deklaration du gjort tidigare, då kopieras uppgifterna i tillståndsansökan automatiskt till den nya deklarationen.
  • Ange ytterligare uppgifter angående särskilda förfaranden i vyn ”Tillståndsansökan”. Ange ytterligare uppgifter genom att välja ytterligare uppgift i rullgardinsmenyn eller genom att fylla i den text som behövs.
 • I tullklareringstjänsten anges till exempel den föreslagna identifieringsmetoden genom att välja någondera identifieringsmetoden:
  • Välj kod ”1 – Serienummer eller tillverkningsnummer” samt ange varans serienummer eller tillverkningsnummer.
  • Välj kod ”7 – Andra identifieringssätt”: ange bokföringen och adressen till bokföringens förvaringsplats. 
 • När du söker tillstånd med en meddelandedeklaration, ange ytterligare uppgifter för särskilda förfaranden med följande koder:
  • ”00100 – Ansökan om tillstånd på tulldeklarationen för användning av ett särskilt förfarande annat än transitering” och lämna beskrivningsfältet tomt.
  • ”FIXBQ – Identifieringsmetod”
   • Ange som beskrivning koden och dess kvalificerare:
    • ”1” – Serienummer eller tillverkningsnummer 
    • ”2” – Anbringande av plomberingar, förseglingar, klämmor eller annan särskiljande märkning 
    • ”4” – Provtagning, illustrationer eller tekniska beskrivningar 
    • ”5” – Utförande av analyser 
    • ”6” – Informationsdokument för att underlätta temporär export av varor som sänds från ett land för tillverkning, förädling eller reparation i ett annat land (endast lämplig för passiv förädling) 
    • ”7” – Andra identifieringsmetoder (förklara vilken identifieringsmetod som används) 
    • ”8” – Avsaknad av identifieringsåtgärder enligt artikel 250.2 b i kodexen (endast lämplig för tillfällig införsel)
   • Ange t.ex. en bils tillverkningsnummer så här:
    • Ange kod ”1” (Serie- eller tillverkningsnummer) och som kvalificerare bilens tillverkningsnummer (i XML-meddelande i formen ”1;12356”).
 • Exempel på ändringar till koderna för ytterligare uppgifter som angetts på deklarationsnivå: 
  • ”FIXBH – Tid för avslutande av förfarandet (längd i månader;motiveringar)” och som beskrivning tiden i hela månader
  • ”FIXAA – övervakande tullkontor”
  • I Finland anges alltid ”FI002000 – Elektroniska servicecentralen” som identifierare
  • ”FIXBN – Karaktär av förädling eller annan process” och som beskrivning typen av användning (t.ex. testning eller utställning)
 • Platsen anges framöver med koden för ytterligare uppgifter:
  • Ange alltid ”FIXAC – Förädlingsplats(er)”
  • Ange dessutom den första förädlings- eller användningsplatsen ”FIFPU – Plats för förädling eller användning”, när
   • den första platsen för förädling eller användning är i ett annat unionsland eller
   • tillståndshavaren är etablerad utanför unionen

Förfarandet för tillfällig införsel med partiell befrielse från importtullar (D51)

 • Om villkoren för förfarandet för tillfällig införsel med fullständig tullbefrielse inte uppfylls, kan varorna hänföras till förfarandet för tillfällig införsel med partiell tullbefrielse. I det fallet uppbärs 3 % av importtullbeloppet, som skulle ha betalats om varorna hade övergått till fri omsättning Importtullbeloppet betalas för varje månad eller för en del av en månad, då varorna har varit hänförda till förfarandet
 • Tullförfarandekod 53xx
 • Kod för ytterligare förfarande D51
 • Varor som hänförts till förfarandet med en enda tulldeklaration kan återexporteras utanför unionen i flera olika partier eller hänföras till påföljande tullförfarande
 • Anmälan om avslutande av förfarandet kan inges med ”Fritt formulerad kontakt”-begäran och orsakskoden ”008 – Anmälan om återexport eller hänförande till ett annat tullförfarande efter tillfällig införsel (OSI)”
  • Bifoga en fil med uppgifter som behövs för tulluppbörd
 • Tullen skickar sitt beslut om uppbörd av tullskuld som svar till kunden
  • Beslutet om tullskuld skapas i den ursprungliga tulldeklarationen med vilken förfarandet inleddes

 

1. Allmänt om förenklade deklarationsförfaranden

Förenklade deklarationer för periodförtullning ska inges elektroniskt, t.ex. är det inte längre möjligt att använda transportdokument som tulldeklaration

När man som tulldeklaration använder sig av registrering i deklarantens bokföring (EIR) ska man dessutom inge en elektronisk anmälan av varors ankomst till Tullen

 • AEO-aktörer kan ansöka om befrielse från att inge anmälan av varors ankomst om alla förutsättningar för befrielse uppfylls

Förenklade och kompletterande tulldeklarationer i två faser kan i fortsättningen också inges i Tullklareringstjänsten

Då reservförfarande används i samband med förenklade deklarationer för periodförtullning kan tulldeklarationen även i fortsättningen inges med transportdokument

 • Samma uppgifter som i den förenklade deklarationen ska ingå i transportdokumentet
 • Efter att reservförfarandet avslutats ska en elektronisk tulldeklaration inges

Flera sammanfattande kompletterande tulldeklarationer kan inges för en period

 • alla förenklade tulldeklarationer som ingetts under perioden måste anmälas i någon kompletterande tulldeklaration.

Tidsfristerna för ingivande av en kompletterande deklaration är fortfarande

 • vid periodförtullning, dvs. sammanfattande deklarationer, inom 10 dagar från periodens slut
 • vid andra än sammanfattande deklarationer, inom 10 dagar från dagen för frigörande
 

2. Skapande av MRN-referensnummer

 • Den förenklade deklarationen och anmälan om varors ankomst får egna MRN-referensnummer
 • Den sammanfattande kompletterande deklarationen som inges för perioden samt den tulldeklaration som sammanfattar registreringen i deklarantens bokföring får ett nytt MRN-referensnummer
 • Om företaget beviljats befrielse från anmälan av varors ankomst, får den kompletterande deklarationen ett nytt MRN-referensnummer
 • Om det är fråga om andra deklarationer i två faser än de som inges för en period får de kompletterande deklarationerna inte något nytt MRN-referensnummer.
 

3. Allmänt om periodförtullning

Hur korrigeras ett fel som upptäckts i en förenklad tulldeklaration:

 • Om felet upptäcks innan varorna frigörs kan det korrigeras i den förenklade deklarationen
 • Om felet upptäcks efter frigörandet korrigeras felet i den kompletterande deklarationen
 • Om felet inte kan korrigeras i den kompletterande deklarationen ska man begära ändring i den förenklade deklarationen. Om det inte är möjligt att få ändring i den förändrade deklarationen ska man begära att tulldeklarationen ogiltigförklaras och inge en ny deklaration

Den kompletterande deklarationen ska inges separat för varje säljare och leveransvillkor

I den kompletterande deklarationen får man ange som föregående dokument endast en sådan förenklad deklaration där de anmälda varorna har frigjorts eller som inte är föremål för ett pågående ändringsförfarande

Om ingen anmälan av varors ankomst inges för en på förhand ingiven förenklad deklaration, ogiltigförklarar Tullen deklarationen automatiskt 30 dagar efter att den ingavs

I den kompletterande deklarationen kan det finnas högst 9 999 tidigare dokument, dvs. förenklade deklarationer

 • Ange ”MRN” som typ av tidigare dokument i uppgifterna om deklarationspartiet
Varor som omfattas av antidumpnings- och utjämningstullar får inte deklareras med deklarationer som inges för en period
 

4. Nya ytterligare typer av deklaration och därtill hörande koder

De ytterligare typerna av deklaration kommer att ändras. Ytterligare typen av deklaration bestämmer t.ex.

 • om deklarationen har ingetts på förhand eller i efterhand
 • om deklaranten har erhållit SDE-tillstånd för förenklade deklarationer från Tullens tillståndscentral eller om deklarationerna inges sporadiskt och därmed inte kräver något tillstånd

Ändringar som gäller ytterligare typer av deklaration:

 • typerna av förenklade deklarationer ”BPW” och ”BPM” är i fortsättningen ”C – förenklad tulldeklaration” och ”F – på förhand ingiven förenklad tulldeklaration”
 • typerna av sammanfattande kompletterande deklarationer ”XPW” och ”XPM” är i fortsättningen ”U – kompletterande sammanfattande tulldeklaration”

I deklarationer som inges för en period ska man i fortsättningen ange längden på den sammanfattande perioden med koden för ytterligare uppgifter ”FIPER” (med förklaringen W=vecka eller M=månad) samt även skattebestämningsdagen, som är periodens första dag.

 

5. Exempel på koder som ska användas

Ange tillståndstypen och tillståndsnumret under ”Tillstånd” i tulldeklarationen: 

 • SDE – tillstånd till användning av förenklad deklaration 
 • EIR – tillstånd till klarering genom registrering i deklarantens bokföring

Ange fortsättningsvis uppgifterna för produkter som kräver växtsundhetskontroll:

 • Växtskyddsregistrets registreringsnummer 
 • Sundhetscertifikatets nummer  
 • CHED-PP-numret som erhållits ur Traces-systemet
 

6. Preliminär förteckning över uppgifterna i en förenklad deklaration om den kompletterande deklarationen inges som en sammanfattande deklaration (ytterligare uppgift ”FIPER”)

 

6.1. Tabell 1 

 

Uppgifter på rubriknivå i en förenklad deklaration för tillståndspliktig periodförtullning då en sammanfattande deklaration används som kompletterande deklaration

Kan ändras i den kompletterande deklarationen

Att notera

Deklarationens referensnummer och tilläggsreferens

Måste ändras

Den kompletterande deklarationen har ett eget separat referensnummer.  Kan vara lastens nummer.

Typ av deklaration (IM)

Nej

 

Ytterligare typ av deklaration (C eller på förhand ingiven F)

Måste ändras

Egen typ i kompletterande deklaration (U)

Beräknad summa och valutaslag för deklarationspartiet

Ja

Frivillig i förenklad deklaration

Deklarationspartiets bruttovikt

-

Används inte

   

 

Ombudets identifieringsnummer (EORI), kod för ombuds status (direkt/indirekt) och ombudets natur (Y)

Nej

 

Deklarantens identifieringsnummer (EORI) och ombudets natur (Y)

Nej

 

Exportör (=säljare): identifieringsnummer frivilligt, namn- och adressuppgifter

Ja

Anges på rubriknivå; endast en exportör får vara angiven i en deklaration.

Tjänsteleverantör: EORI-numret för det företag som förmedlar meddelandet till Tullen (om meddeladeklarering används)

Nej

 

(Person)uppgifter för den som inger deklarationen: namn, e-postadress

Ja

 

Bifogade dokument som är gemensamma för hela deklarationen: typ, identifieringsnummer (om sådana finns)

Ja

 

Uppgifter om innehavaren av periodförtullningstillståndet (typ = SDE + tillståndsnummer och tillståndshavarens EORI)

Nej

 

Som en kod för ytterligare uppgifter som gäller hela deklarationen ska man ange ”FIPER” som visar periodens längd i W (veckor) eller M (månader)

Nej

 

Skattebestämningsdag, dvs. det datum som inleder perioden

Nej

Ändring av en förenklad deklaration krävs inte fastän lasten anländer något efter slutpunkten för perioden (månadsskiftet). Ändring krävs inte om växtinspektionen godkänns i början av följande period, så länge beslutet om frigörande har erhållits före den kompletterande deklarationen inges.

Uppgifter om det transportmedel som passerar gränsen

 

Frivillig (behövs ej); i varupostuppgifterna används inte heller uppgifter om transportmedlet

Leveransvillkor

 

Används inte i den förenklade deklarationen, utan anges först i den kompletterande deklarationen.

6.2. Tabell 2 

Uppgifter på varupostnivå i en förenklad deklaration för tillståndspliktig periodförtullning då en sammanfattande deklaration används som kompletterande deklaration

 

Kan ändras i den kompletterande deklarationen

Att notera

Typ av transaktion (Transaktionens art)

 

Används inte i förenklade deklarationer.

Kod för destinationsland

 

Frivillig (behövs ej)

Kod för avsändningsland

Nej

 

Importörens identifieringsnummer (EORI) och natur (Y)

Nej

 

Varans förvaringsplats, där Tullen kan kontrollera varan. Om ett växtinspektionsintyg krävs, ange ”C” som typ och den adress till CP:n som erhållits från Livsmedelsverket, i annat fall anges vanligtvis ”D” som typ och t.ex. gränsövergångsställets eller fabrikens adress som tilläggsuppgift.

Ja

Tullkontorskoden för tullen vid gränsövergångsstället får inte användas.  Denna uppgift behöver inte anges i den kompletterande deklarationen.

Varans förvaringsplats vid tidpunkten då tulldeklarationen görs: gränsövergångsställets adress

Ja

Behöver inte agnes i den kompletterande deklarationen.

Varupostnummer

Ja

 

Statistiskt värde

Ja

Används inte i förenklade deklarationer.

Varubeskrivning och varukod (10 siffror)

Ja

 

Varupostens faktureringsvärde (+ korrektivposter)

 

Frivillig (behövs ej)

Bruttovikt och nettovikt

Ja

 

Extra mängdenhet (m3)

Ja

 

Förfarande och föregående förfarande (40, 00)

Nej

 

Kod för ytterligare förfarande (999=inget ytterligare förfarande)

Ja

 

Förpackningsslag (då slaget är NE, dvs. oemballerat, anges inte förpackningsantal/märken som tilläggsuppgift)

Ja

 

Kod för ursprungsland (och kodtypen OC)

Ja

 

Bifogade dokument. T.ex. sundhetscertifikat för barrträd (typ N851) och Traces-anmälans nummer (typ C085) och Livsmedelsverkets registreringsnummer (typ 5REK) samt någon kommersiell handling eller något kontrakt som visar varans värde. Ange förutom dokumentets typ även dess identifieringsnummer.

Ja

I den kompletterande deklarationen behöver man inte ange numren på sundhetscertifikaten eller Traces-anmälningarna.

Tilläggsuppgifter om varuposten (om nödvändigt)

Ja

 

Tidigare dokument (typ för summarisk införseldeklaration = 355 och identifieringsnumret MRN)

Ja

Obs! I den kompletterande deklarationen anges MRN-referensnumren som de förenklade deklarationerna tilldelats på rubriknivå; en kompletterande deklaration kan innehålla så många som 9 999 referensnummer. 

 

7. Exempel på koder som används i deklarationsförfarandet med registrering i deklarantens bokföring (EIR)

Nya ytterligare typer av deklaration i tulldeklarationen 

 • Typerna av sammanfattande deklaration ”ZPW” och ”ZPM” motsvaras i fortsättningen av ”V – kompletterande sammanfattande tulldeklaration” 
 • När du inger en kompletterande deklaration till en anmälan av varors ankomst ska du fortfarande ange ”Z – kompletterande tulldeklaration” som ytterligare typ av deklaration
 • I anmälan av varors ankomst är tullförfarandet 40 eller annat tillståndsenligt tullförfarande 

När du inger en kompletterande sammanfattande deklaration för en period, ange i tilläggsuppgifterna för deklarationspartiet längden på samlingsperioden med koden ”FIPER” (W = vecka, M = månad)

 

8. Deklaration i två faser då man inger en kompletterande deklaration per enskild förenklad deklaration

Om du inger en kompletterande deklaration av typen X eller Y, tillåts förändringar endast i några uppgifter jämfört med den förenklade deklarationen

 • Om du inger en sammanfattande kompletterande deklaration av typen U, tillåts förändringar i flera uppgifter

I den kompletterande deklarationen ska man i uppgifterna om varuposten ange den förenklade deklarationens MRN-nummer som tidigare dokument

Deklarationen kan sporadiskt inges utan skriftligt tillstånd från Tullen. Om du regelbundet inger förenklade tulldeklarationer ska du ansöka om tillstånd till användning av förenklade deklarationer från Tullens tillståndscentral

När du sporadiskt inger en förenklad deklaration, ange ”B – Förenklad (sporadisk)” som ytterligare typ av deklaration 

 • När du inger deklarationen på förhand, ange ”E – På förhand ingiven förenklad (sporadisk)” som ytterligare typ av deklaration.
 • När du inger den kompletterande deklarationen, ange ”X – Kompletterande (sporadisk)” som ytterligare typ av deklaration

När du har ett tillstånd till förenklade deklarationer beviljat av Tullens tillståndscentral och du inger en förenklad deklaration, ange ”C – Förenklad (SDE-tillstånd)” som ytterligare typ av deklaration 

 • När du inger deklarationen på förhand, ange ”F – På förhand ingiven förenklad (SDE-tillstånd)” som ytterligare typ av deklaration
 • När du inger den kompletterande deklarationen, ange ”Y – Kompletterande (SDE-tillstånd)” som ytterligare typ av deklaration