Denna sida håller på att uppdateras

Vi uppdaterar sidan så fort som möjligt.

Förändringar i exportdeklarationer och deklarationer vid utförsel

Exportdeklarationer, nuläge

Elektroniska export- och återexportdeklarationer inges i Finland till Tullens exportsystem. För varor som godkänts för exportförfarandet har ett EAD-följedokument motsvarande EU:s specifikationer skrivits ut. Dokumentet ska visas upp vid utförselstullkontoret. För varor som varit högst 14 dygn i tillfälligt lager och som därifrån direkt förs ut till ett område utanför EU upprättas ingen egen deklaration. Om ingen exportdeklaration eller annan tulldeklaration som innehåller säkerhetsuppgifterna krävs för varor som förs över EU:s gräns, ska en summarisk utförseldeklaration inges för varorna till Tullens AREX-system.

Exportdeklarationer, kommande ändringar

Export- och återexportdeklarationerna med nytt datainnehåll införs i Finland under våren 2024.  Något EAD-följedokument krävs inte längre och definieras inte heller i lagstiftningen; det räcker att deklarationens referensnummer (MRN) visas upp vid utförseltullkontoret. Ändringen är planerad att genomföras senast i slutet av år 2023. I EU tar man i bruk en ny elektronisk anmälan om återexport för varor som varit högst 14 dygn i tillfälligt lager och som därifrån direkt förs ut till ett område utanför EU. Även denna anmälan liksom den summariska utförseldeklarationen inges till Tullens nya tullklareringssystem.

Deklarationer vid utförsel, nuläge

I Finland krävs det att varornas ankomst till utförselstället i sjö-, flyg- och järnvägstrafik anmäls elektroniskt till Tullens exportsystem samt att det senast vardagen efter utförseln av varorna inges en elektronisk anmälan om uppvisande vid utförsel och en elektronisk anmälan om utförsel till Tullens AREX-system.

Deklarationer vid utförsel, kommande ändringar

I EU krävs det att varornas ankomst till utförselstället i sjö-, flyg- och järnvägstrafik anmäls elektroniskt med en från exportdeklarationen separat deklaration. Anmälan om uppvisande vid utförsel och anmälan om utförsel slås samman till en anmälan. Alla deklarationer för utförsel förnyas samtidigt med deklarationerna för export under våren 2024.

Centraliserad klarering, nuläge

Exportören kan ha ett giltigt SASP-tillstånd för centraliserad klarering. Med detta tillstånd får exportdeklarationen inges till en annan medlemsstat än den där exportvarorna befinner sig i vid deklarationstidpunkten. AEOC-företag kan ansöka om tillstånd till centraliserad klarering, men utbytet av uppgifter mellan medlemsstaterna sker inte ännu elektroniskt vid deklareringen.

Centraliserad klarering, kommande ändringar

AEOC-aktörer kan ansöka om tillstånd till centraliserad klarering, om alla villkor som fastställs i den förnyade tullagstiftningen uppfylls. Medlemsstaternas tullar ska ha i bruk nya deklarationssystem för elektroniskt informationsutbyte myndigheterna emellan, och AEOC-aktören ska kunna skicka och ta emot alla nya deklarationer som krävs vid den centraliserade klareringen. Enligt EU:s tidtabell genomförs ändringarna stegvis under åren 2021–2023, i Finland under våren 2024.