Lagstiftning om tulldeklarering

Unionens tullagstiftning publiceras i EU-kommissionens EUR-Lex-portal. De viktigaste rättsakterna är följande:

Beslut om eTull
Europaparlamentets och rådets beslut nr 70/2008/EG av den 15 januari 2008 om en papperslös miljö för tullen och handeln

UTK
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, dvs. unionstullkodex. På engelska UCC, Union Customs Code.

GF
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i UTK, dvs. genomförandeförordning. På engelska IA, Implementing Act.

DA
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av UTK vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, dvs. delegerad förordning. På engelska DA, Delegated Act.

TDA
Övergångsförordningen 2016/341, dvs. kommissionens övergångsbestämmelser, som ska tillämpas tills tillämpningen av UCC börjar och när systemen är färdiga enligt tidtabellen i EU:s arbetsprogram. På engelska Transitional Delegated Act.

WP
Arbetsprogrammet, dvs. kommissionens genomförandebeslut 2016/578 om arbetsprogrammet för tullkodexen. Detta beslut om tidsplanerna för de nya deklarationssystemen uppdateras i samband med att EU:s mångåriga strategiska plan, Multi-Annual Strategic Plan (MASP), uppdateras med 1–2 års mellanrum. På engelska: Work Programme. Kommissionen uppdaterade i december 2018 sitt förslag till ett nytt beslut om arbetsprogrammet som väntas bli publicerat år 2019.

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder betjänar må-fr kl. 8-16. Ring, skicka en fråga eller läs de vanligaste frågorna.

Tullrådgivning


Nyckelord

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag