Hoppa till innehåll

Hur ansöka om lagertillstånd och vad krävs?

Ansök om lagertillstånd i Tullens tillståndstjänst

Fyll i ansökan noggrant, bifoga de bilagor som nämns i tjänsten (bl.a. planritning av lagret och beskrivning av transport- och logistiksystemet) och skicka ansökan till Tullens tillståndscentral.

Vid ett driftavbrott i tjänsten Tillstånd kan du ansöka om tillstånd med följande ansökningsblanketter:

  • Ansökan om tillstånd till tillfällig lagring: tullblankett 1012r (Ansökan om tillstånd till transport eller tillfällig lagring)
  • Ansökan om tillstånd att driva ett tullager: tullblankett 1017r
  • Bifoga till ansökan ett utdrag ur handelsregistret samt en planritning av lagret eller annan utredning om den lokal eller plats som är avsedd att användas för lagring av oförtullat gods.
  • Skicka ansökan med bilagor till Tullens tillståndscentral antingen
    • per e-post (med de ursprungliga dokumenten i skannad form) till lupakeskus(at)tulli.fi
    • per post till adressen: Tullens tillståndscentral, PB 261, 65101 Vaasa.

Du kan inverka på hur länge handläggningen av din ansökan tar, om du är aktiv och gör t.ex. en beskrivning av ditt företags lagringsrutiner redan innan du lämnar in ansökan. Ange i ansökan vem i ditt företag som svarar för lagringsärenden. När ansökan väl är inlämnad svara på handläggarens frågor så snabbt och noggrant som möjligt.

Beakta följande

Om ditt företag inte har tillstånd till samlad garanti eller om ditt nuvarande tillstånd inte omfattar lagring, ska du i Tullens tjänst Tillstånd ansöka om tillstånd till samlad garanti och bifoga de uppgifter om ditt företags ekonomiska situation som begärs i tjänsten.

Under processen för ansökan om tillstånd till samlad garanti informeras du om garantibeloppet som krävs för lagringen. Du får ett beslut på din ansökan där referensbeloppet för lagringen (skattebeloppet) anges. När du fått beslutet om tillståndet till samlad garanti, kan du inge din ansökan om lagertillstånd. Läs mer om samlad garanti.


Tullen ställer inga separata tekniska krav på lagerlokaler och -utrymmen. Personalrum, pausrum och kontorsrum kan inte tillhöra lagerutrymmet. Tullen granskar lagerutrymmet under tillståndsprocessen. Lagerutrymmet ska skiljas åt från annan del av byggnaden eller området så att inga utomstående har tillträde till utrymmet. Under lagrets öppettider kan övervakningen genomföras till exempel så att utomstående personer kan vistas i lagret endast tillsammans med personalen.

Om andra företag än innehavaren av lagertillståndet har verksamhet i samma byggnad eller område ska de utrymmen som dessa företag använder skiljas från lagret med hjälp av t.ex. nätstängsel.

Om man behöver göra ändringar i lagerutrymmet efter att tillståndet beviljats, ska tillståndshavaren ta kontakt med det tullkontor som övervakar lagrets operativa verksamhet innan ändringarna genomförs. Om lagret flyttar ska tillståndshavaren skicka en ändringsansökan till Tullens tillståndscentral.


De tillfälligt lagrade varorna ska bokföras på ett sådant sätt som godkänns av Tullen. Tullen granskar bokföringen under tillståndsprocessen. Bokföringen kan vara på finska, svenska eller engelska och den kan göras elektroniskt eller manuellt.

Bokföringen ska vara up-to-date, och med hjälp av den ska varorna gå att spåras oavbrutet från uppläggningen på lagret till uttaget ur lagret. Utifrån bokföringen ska man också kunna generera olika lagerrapporter till Tullen, om t.ex. lagersaldo och lagertransaktioner.

Läs mera om lagerrapportering: Bokföring och rapportering vid tillfällig lagring

Allmänna villkor för bokföring behandlas i Tullens föreskrift 13/2016 om bokföring vid tillfällig lagring.

 


Man ska föra bok över de varor som hänförts till tullagerförfarandet. Lagerbokföringen ska godkännas av Tullen. I lagertillståndet fastställs om det är tillståndshavaren eller den ansvariga för förfarandet som svarar för bokföringen. Bokföringen kan vara på finska, svenska eller engelska och den kan göras elektroniskt eller manuellt. Alla varuposter i en försändelse ska noteras separat i bokföringen. Om bokföringen sker på produktnivå ska den visa i vilket parti produkten lagts upp på lagret.

Bokföringen ska vara up-to-date, och med hjälp av den ska varorna gå att spåras oavbrutet från uppläggningen på lagret till uttaget ur lagret. Utifrån bokföringen ska man också kunna generera olika lagerrapporter till Tullen, om t.ex. lagersaldo och lagertransaktioner.

Läs mera om lagerrapportering: Bokföring och rapportering vid tullagring

Allmänna villkor för bokföring behandlas i Tullens föreskrift 15/2016 om bokföring vid tullagerförfarande.

 


                            

Läs mer