Vad får man göra i tillfälligt lager?

Tillfälligt lagrade varor får behandlas endast för att bevara dem i gott skick. Varornas utseende eller tekniska egenskaper får dock inte förändras till följd av behandlingen.

Behandling och granskning av varor i tillfälligt lager

Lagerhavaren eller varuhavaren kan ha behov att granska de mottagna varorna genom att öppna lådorna för att konstatera varubeskrivningen och kvantiteten. I vissa fall vill man ta prover på varorna för t.ex. importförtullning. Om lagerhavaren eller varuhavaren vill granska varorna eller ta prover på dem, ska hen kontakta Tullen.

På varuhavarens eller lagerhavarens begäran kan Tullen tillåta att varorna granskas eller proverna tas av den som hänför varorna till ett tullförfarande. Granskningen och provtagningen ska ske under Tullens övervakning och på de villkor som Tullen bestämmer.

Beakta följande

Begäran om granskning av varor kan skickas per e-post till det tullkontor som övervakar lagret eller till närmaste tullkontor. Begäran ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

  • sökandens kontaktuppgifter (varuhavare eller lagerhavare)
  • varornas förvaringsplats
  • varubeskrivning och kvantitet
  • uppgifter om föregående deklaration eller förfarande
  • vid behov uppgifter om transporten, t.ex. om transportmedlet.

Tullen svarar skriftligt på kundens begäran och kommer överens om detaljerna för granskningen. Lagerhavaren bifogar begäran, Tullens svar och sin redogörelse för de vidtagna åtgärderna till det tillfälliga lagrets bokföring. Eventuella korrigeringar i bokföringen ska godkännas av Tullen.


Företaget som begärt granskning svarar för de kostnader som granskningen eventuellt orsakar. Om en granskning av varor eller en åtgärd förutsätter tullens närvaro, kan tullkontoret ifråga ta ut en prestationsavgift.


Tullen kontrollerar varor som importeras, exporteras och transporteras via Finland till eller från Europeiska unionen. Under kontrollerna kontaktar Tullen också andra myndigheter för att utreda om förutsättningarna för import, export eller transitering uppfylls.

När Tullen har gett varuhavaren eller den lagerhavare som representerar varuhavaren besked om kontroll av försändelsen, kan varuhavaren be det tullkontor som utför kontrollen att tillåta att varorna befordras (flyttas) till ett annat, motsvarande lager som godkänts av Tullen. Tullen överväger i varje enskilt fall om befordran är möjlig. Motiverade skäl för befordran kan vara t.ex. lagringskostnader eller att man vill befordra varorna till ett lager som är mer lämpligt för lagring eller kontroll.

Om Tullen tillåter befordran, utförs den med T1-transitering. Tullen övervakar befordran mellan lagren genom att försegla eller ledsaga transporten. Om man använder transitering i egenskap av godkänd avsändare, ska man underrätta det tullkontor som ska kontrollera försändelsen om när man tänker hämta försändelsen från det avsändande lagret. Tullen kan kräva att det avsändande lagret inte får utlämna varorna utan Tullens närvaro.

Transiteringsföljedokumentet och en eventuell anmälan om administrativt omhändertagande ska bifogas som verifikat i både det avsändande och det mottagande lagrets bokföring. Varorna får överlåtas till följande förfarande först när Tullen ger tillstånd till det.