Transiteringsdeklaration och tillstånd vid transitering

Transiteringsdeklarationen kan inges genom webb- eller meddelandedeklarering. För meddelandedeklarering krävs Tullens tillstånd.

Hur gör jag en elektronisk transiteringsdeklaration?

Transiteringsdeklarationen kan inges på nätet via Tullens webbplats som oidentifierad eller identifierad användare. Identifieringen sker med Suomi.fi-identifikationen. I Tullens deklarationstjänst för transitering finns också en länk via vilken du kan skaffa koden.

Transiteringen kan också göras med ett meddelande. Då behöver du ett program som konstruerats för detta ändamål. Du behöver också ett tillstånd till meddelandedeklarering för att kunna göra transiteringen med ett meddelande.

Transiteringsdeklarationens datainnehåll

När du fyller i transiteringsdeklarationen på nätet, visas det vid varje fält som ska ifyllas en inforuta där det beskrivs vad du ska ange i fältet. Uppgifterna som behövs vid meddelandedeklarering hittar du på Tullens webbplats under elektroniska tjänster. Vid varje fält anges det huruvida uppgiften är obligatorisk eller inte och om uppgiften ska ges som en kod, med siffror eller bokstäver, samt hur många tecken uppgiften kan bestå av.

Varubeskrivning

Varubeskrivningen är väsentlig vid transitering. Den ska vara tillräckligt noggrann för att rätt transiteringsgaranti ska kunna fastställas. Varan ska också gå att identifiera på basis av varubeskrivningen, om Tullen vill kontrollera varan. Det är frivilligt att ange varans varukod. Även om varukoden skulle ge en noggrannare beskrivning av varan, ska varubeskrivningen trots det anges i transiteringsdeklarationen t.ex. med en noggrannhet på handelsbenämningens nivå. Om transiteringen omfattar flera olika varor så ska de anges som separata varuposter.

Beakta följande

Du kan själv korrigera en deklaration som du ingett på nätet genom att inge en ny deklaration. Deklarationen kan ännu korrigeras då du påbörjar transiteringen vid Tullen. En deklaration som ingetts med ett meddelande kan korrigeras tills du har fått ett meddelande om godkännande av Tullen. Därefter kan du inte längre korrigera deklarationen, utan du måste återkalla transiteringen och göra en ny deklaration.


Om du av någon orsak vill ogiltigförklara eller återkalla en transiteringsdeklaration som du upprättat, måste du kontakta Tullens elektroniska servicecentral. Om Tullen inte har överlåtit varorna till transiteringsförfarandet så kan transiteringen ogiltigförklaras. Om varorna däremot har överlåtits till transiteringsförfarandet så kan transiteringen återkallas. I dessa fall kan varorna som transiteras hänföras till det förfarande som föregått transiteringen, t.ex. tillfällig lagring eller tullagring. Om de transiterade varorna redan är på väg till sin destination så kan transiteringen inte längre återkallas. Då ska transiteringen avslutas vid destinationen eller genom ett meddelande av en godkänd mottagare.

Den som är ansvarig för transiteringen kan begära om återkallande av transiteringsdeklarationen med blankett nr 285r ”Begäran om ogiltigförklaring av transitering”. Blanketten skickas till tullkontoret där transiteringen påbörjats. Om företaget har tillstånd att verka som godkänd avsändare så skickas begäran till Elektroniska servicecentralen per e-post (spake.passitus(at)tulli.fi).


Vem som helst kan använda transiteringsförfarandet utan tillstånd gällande förenklingar.


Om du tänker använda transiteringsförfarandet regelbundet så lönar det sig att söka tillstånd till förenklingar. Förenklingar vid transitering är samlad garanti, godkänd avsändare och godkänd mottagare vid transitering samt tillstånd att använda förseglingar av särskild typ.

  • Ett tillstånd till samlad garanti berättigar till användning av bankgaranti som garanti. Då behöver du inte ställa mängden skatter som garanti till Tullen separat för varje transitering.
  • Om det inte finns något tullkontor på orten där företaget är beläget, lönar det sig att överväga att söka tillstånd att verka som godkänd avsändare vid transitering. Då behöver du inte sköta dina transiteringsärenden vid Tullens servicedisk och du kan verka som godkänd avsändare vid alla lager som godkänts av Tullen. Tillståndet att verka som godkänd avsändare förutsätter att du har tillstånd till samlad garanti.
  • Utöver tillståndet att verka som godkänd avsändare lönar det sig också att söka tillstånd att använda egna förseglingar. Genom försegling underlättas identifieringen av varorna vid gränstullkontoret eller destinationen. Innehavaren av förseglingstillståndet kan försegla transporten eller förpackningarna själv och behöver inte besöka ett tullkontor för att fästa förseglingarna. Förseglingarna måste dock uppfylla Tullens krav.
  • Företaget kan ansöka om förseglingstillstånd även om det inte har tillstånd att verka som godkänd avsändare.
  • Om företaget har ett av Tullen beviljat lagertillstånd så kan det söka tillstånd att verka som godkänd mottagare. Då kan företaget ansöka om lossningstillstånd med ett elektroniskt meddelande.

Tillstånden gällande transitering söks hos Tullens tillståndscentral. Ansökningsblanketterna finns på Tullens webbplats.