Transiteringsdeklaration och tillstånd vid transitering

Transiteringsdeklarationen kan inges i Tullklareringstjänsten som Suomi.fi-identifierad användare eller genom meddelandedeklarering. För meddelandedeklarering behövs utöver programvaran också Tullens beslut om registrering för meddelandedeklarering.

Transiteringsdeklarationens datainnehåll

När du fyller i en transiteringsdeklaration i Tullklareringstjänsten, får du anvisningar för ifyllande av deklarationen i inforutor eller under länken ”Anvisningar” där det beskrivs vad du ska ange i fältet. Uppgifterna som behövs vid meddelandedeklarering hittar du i meddelandebeskrivningen för transitering. För varje uppgift anges det huruvida uppgiften är obligatorisk eller inte och huruvida uppgiften ska anges som en kod, med siffror eller bokstäver, samt hur många tecken uppgiften kan bestå av.

Varubeskrivning och varukod

Varubeskrivningen är väsentlig vid transitering. Den ska vara tillräckligt noggrann för att rätt transiteringsgaranti ska kunna fastställas. Varan ska också gå att identifiera på basis av varubeskrivningen, om Tullen vill kontrollera varan.

Varans varukod anges med sex eller åtta siffrors noggrannhet, men tills vidare är angivandet av varukoden frivilligt. Även om varukoden skulle ge en noggrannare beskrivning av varan, ska varubeskrivningen trots det anges i transiteringsdeklarationen med en noggrannhet motsvarande handelsbenämningen. Om transiteringen omfattar flera olika varor, ska de anges som separata varuposter.

Notera att handläggningen av deklarationen påskyndas om varukoden anges. Om ingen varukod har angetts och du inger transiteringsdeklarationen i Tullklareringstjänsten, kan tjänsten inte beräkna ett uppskattat belopp för den garanti som ska reserveras.

När behöver jag ett transiteringstillstånd och vilka tillstånd behöver jag?

Om du tänker använda transiteringsförfarandet regelbundet så lönar det sig att ansöka om tillstånd till förenklingar. Förenklingar vid transitering är samlad garanti, godkänd avsändare och godkänd mottagare vid transitering samt tillstånd att använda förseglingar av en särskild typ i samband med tillståndet för godkänd avsändare.

  • Ett tillstånd till samlad garanti berättigar till användning av bankgaranti som garanti. Då behöver du inte ställa beloppet av skatterna som garanti till Tullen med kontanter eller med en borgensförbindelse separat för varje transitering.
  • Om det inte finns något tullkontor på orten där ditt företag är beläget, lönar det sig att överväga att söka tillstånd att verka som godkänd avsändare vid transitering. Då behöver du inte besöka ett tullkontor i transiteringsärenden och du kan verka som godkänd avsändare vid alla lager som godkänts av Tullen. Tillståndet att verka som godkänd avsändare förutsätter att du har tillstånd till samlad garanti.
  • Utöver tillståndet att verka som godkänd avsändare lönar det sig också att ansöka om tillstånd att använda förseglingar av en särskild typ. Förseglingen behövs för att identifiera varorna och för att underlätta gränsövergången. Innehavaren av förseglingstillståndet kan försegla transporten eller förpackningarna själv och behöver inte besöka ett tullkontor för att fästa förseglingarna. Förseglingarna måste dock uppfylla Tullens krav.
  • Om ditt företag har ett tillstånd av Tullen att verka som godkänd mottagare, kan du be om lossningstillstånd hos Tullen antingen i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering. Då behöver du inte besöka ett tullkontor.

Hur ansöker jag om tillstånd vid transitering?

Tillstånden gällande transitering söks i tjänsten Tillstånd och beslut.

Beakta följande

Deklarationen som du ingett i Tullklareringstjänsten kan du korrigera själv genom att skicka en korrigeringsdeklaration. Deklarationen kan ännu korrigeras då transiteringen påbörjas vid avgångstullkontoret. En deklaration som du ingett genom meddelandedeklarering kan du korrigera tills du har fått ett meddelande om frigörande för förfarandet. Därefter kan du inte längre korrigera deklarationen, utan du måste begära ogiltigförklaring av din transitering och göra en ny deklaration.


Begär ogiltigförklaring av deklarationen genom att skicka en begäran om ogiltigförklaring till Tullen. Begäran om ogiltigförklaring kan skickas när deklarationen har

  • registrerats och godtagits före frigörande för förfarandet
  • frigjorts för förfarandet men transporten har ännu inte passerat gränsen, lämnat säkerhetszonen eller anlänt till destinationen.
    • Om någon av dessa händelser redan ägt rum, ska transiteringen avslutas vid destinationstullkontoret eller med en godkänd mottagares meddelanden.

Man kan begära ogiltigförklaring för hela deklarationen eller för en varupost. Om transiteringsdeklarationen har registrerats men ännu inte godtagits, gäller ogiltigförklaringen alltid hela deklarationen.