Reservförfarande vid transitering

Kontinuitetsplan

För att det inte ska uppstå avbrott i ett företags verksamhet, kan man vid T-transiteringsförfarandet och TIR-förfarandet använda kontinuitetsplanen, dvs. reservförfarandet, om något av de följande systemen tillfälligt inte fungerar:

  • Tullens elektroniska transiteringssystem
  • företagets (den som är ansvarig för förfarandet) elektroniska system
  • dataförbindelsen mellan den som är ansvarig för förfarandet och Tullen.

För att använda reservförfarande krävs tillstånd från Tullen.

Godkända aktörer

  • Godkända avsändare vid T-transitering och godkända mottagare vid T- eller TIR-transitering ska begära tillstånd att använda reservförfarandet med webblanketten Reservförfarande vid transitering (Webropol-blankett på finska)
  • Om företaget inte kan använda webblanketten, kan det ansöka om tillståndet med blanketten ”Anmälan om att övergå till reservförfarande vid transitering” (tullblankett nr 289) eller genom att skicka en fritt formulerad begäran som innehåller motsvarande uppgifter till spake.passitus(at)tulli.fi
  • Begäran fungerar samtidigt som tillstånd att använda reservförfarandet.

Övriga aktörer

  • När ett standardförfarande av T-transitering eller TIR-förfarande påbörjas vid avgångstullkontoret ska den person som är ansvarig för förfarandet/deklaranten muntligt be avgångstullkontoret om tillstånd att använda reservförfarandet. Tullen beviljar tillståndet genom att godkänna T-transiteringsdeklarationen eller TIR-carneten för handläggning utan elektronisk deklarering.

Driftavbrott i Tullens system

Om driftavbrott uppstår i Tullens transiteringssystem krävs inget separat tillstånd för att använda reservförfarandet. Vid störningar skickar Tullen ett meddelande om driftavbrott per e-post. Om planerade driftavbrott informerar Tullen med ett förhandsmeddelande minst två dagar i förväg. Prenumerera på meddelanden om störningar 

Upphörande av reservförfarandet

Då användningen av reservförfarandet upphör ska detta anmälas till Tullen. Anmälan anses ha lämnats när en elektronisk transiteringsdeklaration följande gång presenteras för godkännande.

Beakta följande

Under reservförfarandet kan följande dokument med tillhörande godslistor användas:

  • administrativt enhetsdokument SAD (bladen 1, 4 och 5)
  • transiteringsföljedokument TAD eller transiteringsföljedokument med säkerhetsuppgifter TSAD utan streckkod och huvudreferensnummer MRN
  • TIR-carnet utan elektronisk deklaration
  • vid behov SSD-blankett för anmälan av säkerhetsuppgifter

Blanketterna ska ifyllas och lämnas till Tullen i tre exemplar.

Uppvisande av intyg om samlad garanti

När T-transiteringar påbörjas vid reservförfarande och samlad garanti används, ska den person som är ansvarig för förfarandet på begäran uppvisa intyget om samlad garanti (TC31 eller TC33) vid avgångstullkontoret för att rätten att underteckna transiteringsdeklarationen ska kunna kontrolleras.


Om transiteringsdeklarationen har inlämnats under reservförfarande och exportdeklarationen har inlämnats elektroniskt, ska koden och huvudreferensnumret MRN för föregående exportförfarande anges i fält 40 i transiteringsdeklarationen. Godkända avsändare ska förutom transiteringsdeklarationen också skicka exportföljedokumenten till Torneå tull som avslutar exporten. Vid standardförfarande avslutar avgångstullkontoret exportförfarandet i samband med att transiteringen påbörjas.

Anmälan av säkerhetsuppgifter

Om varorna förs in i unionen från tredje land eller om de förs ut ur unionen, ska säkerhetsuppgifterna inges för de transiterade varorna före införseln eller utförseln.

Transporter som anländer från ett område utanför unionen

Om säkerhetsuppgifterna anges som en del av T-transiteringsdeklarationen (transiteringsföljedokument med säkerhetsuppgifter TSAD), behöver säkerhetsuppgifterna inte anmälas med en separat deklaration.

Om säkerhetsuppgifterna inte har angetts som en del av T-transiteringsdeklarationen eller om varorna transporteras upptagna i en TIR-carnet, ska säkerhetsuppgifterna anmälas med ett dokument för säkerhets- och skyddsuppgifter (SSD-blankett). Om driftavbrott uppstår i Tullens deklarationstjänst för säkerhetsuppgifter (AREX) ska säkerhetsuppgifterna lämnas in med ett administrativt eller kommersiellt dokument eller med ett transportdokument.

Transporter ut ur unionen

När transporten anländer till platsen för utförsel och säkerhetsuppgifterna har angetts som en del av T-transiteringsdeklarationen (transiteringsföljedokument med säkerhetsuppgifter TSAD), behöver säkerhetsuppgifterna inte anmälas med en separat deklaration. TSAD-blanketten och varorna visas upp vid utförseltullkontoret.

Om företaget inte kan inge en elektronisk transiteringsdeklaration för en TIR-transport så ska säkerhetsuppgifterna anges med ett separat dokument för säkerhets- och skyddsuppgifter (SSD-blankett) eller med ett administrativt dokument, kommersiellt dokument eller transportdokument. Den ifyllda SSD-blanketten eller motsvarande dokument ska uppvisas vid utförseltullkontoret eller redan vid avgångstullkontoret, där dokumentet stämplas. Det stämplade dokumentet uppvisas också vid utförseltullkontoret.

Om en godkänd TIR-carnet uppvisas vid utförseltullkontoret utan en SSD-blankett som innehåller säkerhetsuppgifterna och Tullens stämpel, ska man vid utförseltullkontoret lämna in säkerhetsuppgifterna med en summarisk utförseldeklaration. Om Tullens deklarationstjänst för säkerhetsuppgifter (AREX) inte fungerar ska säkerhetsuppgifterna lämnas in med SSD-blanketten.

 


Om en godkänd avsändare har hunnit upprätta elektroniska transiteringsdeklarationer innan reservförfarandet tagits i bruk, men handläggningen av dem har avbrutits i det elektroniska systemet före överlåtelsen till förfarandet, måste den godkända avsändaren återkalla dem i sitt eget system.

Godkända avsändare numrerar själv de T-transiteringsdeklarationer som de inlämnat enligt kontinuitetsplanen och för dagbok över de T-transiteringar som påbörjats. Följande uppgifter ska anges i dagboken:

  • datum för transiteringen
  • transiteringsdeklarationens nummer
  • transportmedlets identifieringsuppgifter
  • destinationstullkontor.

SAD-blankettens blad 1 eller TAD/TSAD-dokumenten ska skannas och skickas per e-post till Tullens elektroniska servicecentral (passitusseuranta(at)tulli.fi) senast 30 minuter innan transporten av varorna inleds.

Den godkända avsändaren ska underrätta Tullens elektroniska servicecentral om transiteringsdeklarationen genom att skicka e-post till passitusseuranta(at)tulli.fi senast 30 minuter innan transporten av varorna inleds.

Den godkända avsändaren fyller i transiteringsdeklarationen enligt gällande ifyllningsanvisningar och lägger till följande:

  • en stämpel för kontinuitetsplanen eller en stämpel för reservförfarandet i blankettens fält A eller fält MRN
  • adressen för Torneå tull i SAD-blankettens blad 5 i fältet ”Returexemplar skickas” eller i TAD-/TSAD-blankettens returexemplar
  • blankettens fält 50 förses med texten ”Befrielse från underskrift – 99207” om den godkända avsändaren har befriats från underskrift
  • blankettens fält C ”Avgångstullkontor” ska förses med en stämpel enligt bilaga 72–04 del II kapitel II i genomförandeförordningen för unionens tullkodex, om inte denna stämpel har tryckts på blanketten på förhand
  • uppgifterna: ”Godkänd avsändare – 99206”
  • antal förseglingar och tidsfrist i fält D ”Kontrollerat av avgångstullkontoret”

Om T-transiteringen redan har påbörjats under reservförfarande behöver en godkänd mottagare inte ansöka om ett separat tillstånd.

När transporten anländer till den godkända mottagarens utrymmen antecknar den godkända mottagaren förseglingarnas skick och det mottagande lagrets identifieringsnummer i transiteringsföljedokumentet eller i SAD-blankettens blad 4. Det kompletterade följedokumentet eller SAD-blankettens blad 4 skickas till Elektroniska servicecentralen per e-post till spake.passitus(at)tulli.fi.

Om Tullen inte har tagit kontakt eller anlänt till platsen inom 30 minuter från det att följedokumentet eller SAD-blanketten skickades, kan den godkända mottagaren ta bort eventuella förseglingar och lossa varorna.

Efter att ha lossat varorna skickar den godkända mottagaren lossningsresultatet, T-dokumenten och eventuella bilagor till: Torneå tull, Uppföljning av transitering, PB 47, FI-95401 Torneå, eller per e-post till adressen passitusseuranta(at)tulli.fi.

I lossningsresultatet ska särskilt anges eventuella extra varor, varor som fattas och eventuella andra oegentligheter.


Kontinuitetsplanen har använts redan vid avgångstullkontoret och ingen elektronisk TIR-transiteringsdeklaration har upprättats:

  • Ingen separat ansökan för att använda reservförfarande behövs.
  • Ange i kopian av TIR-carnetens blad 2 (volet 2) förseglingarnas skick och lagrets identifieringsnummer (FO-nummer + R-nummer).
  • Anmäl varornas ankomst per e-post genom att skicka en kopia av blad 2 (volet 2) till Elektroniska servicecentralen på passitusseuranta(at)tulli.fi.  
  • Om Tullen inte tar kontakt eller anländer för att granska varorna inom en halvtimme efter att e-postmeddelandet skickats, får tillståndshavaren ta bort förseglingarna och lossa varorna.
  • Efter att ha lossat varorna ska den godkända mottagaren skicka TIR-carneten och lossningsresultatet i pappersform till ett tullkontor som erbjuder kundservice. Tullkontoret förser den stämplade TIR-carneten med behövliga anteckningar och ger den tillbaka till personen som visat upp den.

I lossningsresultatet ska man ange eventuella extra varor, varor som fattas och ersättande varor samt eventuella andra oegentligheter.

Reservförfarandet fungerar på följande sätt när TIR-transiteringsdeklarationen har inlämnats till det elektroniska transiteringssystemet vid avgångstullkontoret, men Tullens eller den godkända mottagarens system inte fungerar:

  • Ange förseglingarnas skick och lagrets identifieringsnummer (FO-nummer + R-nummer) i det följedokument som åtföljt TIR-transporten.
  • Tillståndshavaren skickar följedokumentet och en eventuell varuförteckning per e-post till Tullens elektroniska servicecentral på passitusseuranta(at)tulli.fi i stället för meddelandet om mottagande.
  • Om Tullen inte tar kontakt eller anländer för att granska varorna inom en halvtimme, får tillståndshavaren ta bort förseglingarna och lossa varorna.
  • Efter att ha lossat varorna skickar den godkända mottagaren lossningsresultatet, följedokumentet och eventuella bilagor i pappersform till Torneå tull, Uppföljning av transitering, PB 47, FI-95401 Torneå, eller per e-post till adressen passitusseuranta(at)tulli.fi.

I lossningsresultatet ska särskilt anges eventuella extra varor, varor som fattas och ersättande varor samt eventuella andra oegentligheter.

Tillståndshavaren ska se till att TIR-carneten, följedokumentet och lossningsresultatet utan dröjsmål visas upp vid vilket tullkontor som helst som är öppet. Tullkontoret förser den stämplade TIR-carneten med behövliga anteckningar och ger den tillbaka till personen som visat upp den.

Användning av särskilda lastspecifikationer

Tullen kan på begäran godta transiteringsdeklarationer som kompletterats med lastspecifikationer som skiljer sig från modellen enligt del II kapitel III i bilaga 72–04 till genomförandeförordningen för unionens tullkodex. Sådana specifikationer får bara användas om företagets bokföring är baserad på ett elektroniskt databehandlingssystem, om de utformas och fylls i på ett sådant sätt att tullen enkelt kan använda sig av dem och om de innehåller de uppgifter som krävs enligt del II kapitel IV i bilagan.


Denna sida håller på att uppdateras

Vi uppdaterar sidan så fort som möjligt.

                            


Nyckelord Reservförfaranden