Händelser under resan

Om varor som ska transiteras lastas om på ett annat transportmedel, om en tilläggslastning görs på ett transportmedel som innehåller transitvaror eller om andra ändringar sker, till exempel om en försegling går sönder, kontakta Tullen och gör enligt instruktionerna nedan.

Om händelser under resan antecknas i en transiteringsdeklaration som inletts i Finland, skickas information om händelserna också till den person som är ansvarig för förfarandet för kännedom med deklarationen "Händelser under resan".

Föraren ska anmäla varorna och huvudreferensnumret (MRN) till närmaste tullkontor, om

 • man har avvikit från den fastställda (föreskrivna) färdvägen
 • förseglingar bryts eller manipuleras i samband med transporten på grund av omständigheter som ligger utanför fraktförarens kontroll
 • man har blivit tvungen att lossa varor på grund av en farlig situation eller olycka
 • en händelse inträffar som påverkar förmågan hos den person som är ansvarig för förfarandet eller hos fraktföraren att fullgöra sina skyldigheter vid transiteringsförfarandet
 • någon av de delar som utgör ett enda transportmedel har ändrats, till exempel om en tågvagn tas bort eller endast dragfordonet byts
 • varorna omlastas under Tullens övervakning från ett transportmedel till ett annat
 • transportmedlet är förseglat och man önskar lasta mer varor på det.

Varorna och huvudreferensnumret (MRN) behöver inte anmälas till det närmaste tullkontoret, om transportmedlet inte har förseglats eller om endast dragfordonet byts utan att det förseglade lastutrymmet öppnas. 

Uppgifterna om befordran ska lämnas till Tullen som sedan för in uppgifterna i transiteringssystemet vid destinationstullkontoret eller transittullkontoret, till exempel vid gränsen.

Beakta följande

Om transportenheten har förseglats med förseglingar som nämns i följedokumentet ska tillstånd till tilläggslastning begäras hos Tullens ledningscentral (johtokeskus(at)tulli) eller hos kundservicen vid tullen på lastningsplatsen. Om själva förpackningarna eller varorna har förseglats, krävs inte tillstånd för tilläggslastning.


Man måste på förhand be om tillstånd till omlastning hos Tullens ledningscentral (johtokeskus(at)tulli) eller hos kundservicen vid tullen på lastningsplatsen. Omlastningen sker på en plats som fastställts av Tullen och på Tullens villkor.

När varor som är hänförda till T-transiteringsförfarandet omlastas i en annan transportenhet, ska varornas slag, mängd och förpackningsslag förbli desamma som vid den ursprungliga transiteringen. Förpackningarna får inte lossas eller bearbetas. Att ta isär förpackningarna kan hindra identifieringen av transiteringsvarorna och leda till att transiteringen inte kan avslutas utan en efterförtullning som riktas till den som är ansvarig för transiteringen.

 

Tullen kan bevilja tillstånd till omlastning utan övervakning. Efter omlastning, måste  transportören gå tullkontoret på vars område omlastningen har skett.
När varorna omlastas från ett transportmedel till ett annat krävs inget tillstånd av Tullen, om

 • varorna lastats på en släpvagn och enbart dragfordonet byts ut
 • varorna omlastas från ett transportmedel som,
  • inte är förseglat eller bara varorna (kollina) är förseglade
  • om godset lastas i en container och/eller om släpvagnen som fungerar som containerchassi byts ut under transporten. 

Den person som är ansvarig för transiteringsförfarandet ska anmäla omlastningen senast vid ankomst till transit- eller bestämmelsekontoret.


En tullförsegling får tas bort endast av Tullen eller av en person som befullmäktigats av Tullen. Om förseglingen bryts under transporten ska föraren utan dröjsmål be att tullmyndigheten i den stat där transportmedlet befinner sig förseglar transportmedlet på nytt. 

Om det är nödvändigt att lasta varorna till ett annat fordon ska omlastningen ske under tullmyndighetens övervakning. Om lasten hotas av en omedelbar risk för fara (t.ex. eldsvåda eller förskjutning av lasten), kan lasten lossas på eget initiativ. Lossningen ska utan dröjsmål meddelas till tullmyndigheten som fäster nya förseglingar och utfärdar ett intyg över det skedda. Om en olycka inträffar kan även polisen bekräfta händelsen i följedokumentet, eller ett dokument som innehåller motsvarande information, t.ex. en fraktsedel.

Om en i transiteringsdeklarationen angiven försegling upptäcks ha brutits ska den som är ansvarig för transiteringen eller fordonets förare alltid underrätta Tullen om detta.

Om förseglingen upptäcks vara bruten:

 • och upptäckten görs vid den godkända mottagarens lager, ska man kontakta Elektroniska servicecentralen (tfn 0295 5207) innan lossningen inleds
 • och upptäckten görs under resans lopp, ska man snarast möjligt kontakta närmaste tullkontor eller Tullens ledningscentral (tfn 0295 527 041)

Tullen ger kunden anvisningar om fortsatta åtgärder.

När en försegling bryts utan tillstånd leder det alltid till att en brottsanmälan görs. (Artikel 192.2 i unionstullkodexen; 96 § (felavgift) och 99 § (tullförseelse) i tullagen; 16 kap. 10 § i strafflagen).