Vilka garantier krävs?

För transitering krävs en garanti som motsvarar beloppet av de tullar och skatter som tas ut på varorna som transporteras. I garantibeloppet ingår den allmänna tullen, eventuella punkt- och andra skatter samt moms. Grovt beräknat utgör garantibeloppet ca 30 % av varornas värde. Som garanti kan man även använda en samlad garanti, vilket kräver tillstånd. För transitering behövs en separat samlad garanti, eftersom transiteringsgarantin kräver bankgaranti. Den som är ansvarig för förfarandet ska i transiteringsdeklarationen uppge det belopp av tullar och skatter som ska reserveras ur garantins referensbelopp.

Kontant deposition som transiteringsgaranti

Garantin kan ställas i form av en kontant deposition. Garantin omfattar en enda transitering och den ställs vid avgångstullkontoret av den som är ansvarig för förfarandet. Avgångstullkontoret återlämnar eller frisläpper garantin när det fått besked om att varorna har anlänt till destinationstullkontoret.

Skapande av transiteringsgarantin vid tullkontoret

Transiteringsgarantin kan betalas med kontanter, bankkort eller bankgiro. Det är ovanligt att man använder bankgiro, eftersom transiteringen inte kan påbörjas förrän betalningen syns i Tullens system. Den som är ansvarig för transiteringen ska underteckna pantsättningsförbindelsen vid avgångstullkontoret. Om undertecknaren är någon annan än den som är ansvarig för transiteringen, behövs en fullmakt från den ansvariga.

Att skapa en garanti på förhand

En individuell säkerhet kan skapas på förhand innan varorna anmäls till Tullen. Då garantin skapas ger tullkontoret garantin ett referensnummer, GRN, som ska anges i transiteringsdeklarationen. Den ursprungliga pantsättningsförbindelsen behöver inte uppvisas vid avgångstullkontoret.

Återbetalning av garantin

En kontant deposition återbetalas vid avgångstullkontoret eller till ett bankkonto när transiteringen är avslutad. Tullen kan betala tillbaka insättningen även till exempel vid Finlands östgräns när varorna lämnar transiteringsområdet. Garantin återbetalas av det lands myndighet som tog emot garantin. Garantin återbetalas i första hand till den transiteringsansvarigas bankkonto. För betalningen behövs ett IBAN-kontonummer och för utländska konton en ISO BIC-kod (SWIFT-kod).

Återbetalning med kontanter vid destinationstullkontoret

Om kunden inte har ett IBAN-kontonummer, kan säkerheten återbetalas med kontanter vid destinationstullkontoret. En individuell säkerhet återbetalas med kontanter endast till den som undertecknat pantsättningsförbindelsen och som har officiell firmateckningsrätt eller till en person som i fullmakten anges som mottagare av återbetalningen.

Användning av samlad garanti vid transitering

Företag kan söka tillstånd till samlad garanti hos Tullen. En samlad garanti underlättar och förenklar påbörjandet av transiteringar. Dessutom är den ett krav för de som vill bli godkända avsändare.