Ogiltigförklaring av en transiteringsdeklaration

Endast transiteringsdeklarationer som ingetts i Finland kan ogiltigförklaras. Ogiltigförklaring kan begäras innan transporten har passerat gränsen, lämnat säkerhetszonen eller anlänt till destinationen. 

Begär ogiltigförklaring av deklarationen genom att skicka en begäran om ogiltigförklaring till Tullen. Begäran om ogiltigförklaring kan skickas när deklarationen har 

  • registrerats och godtagits före frigörandet för förfarandet
  • frigjorts för förfarandet men transporten har ännu inte passerat gränsen, lämnat säkerhetszonen eller anlänt till destinationen.
    • Om någon av dessa händelser redan ägt rum, ska transiteringen avslutas vid destinationstullkontoret eller med en godkänd mottagares meddelanden.

Man kan begära ogiltigförklaring för hela deklarationen eller för en varupost. Om transiteringsdeklarationen har registrerats men ännu inte godtagits, gäller ogiltigförklaringen alltid hela deklarationen. 

Blanketten för begäran om ogiltigförklaring (tullblankett 295r) används endast då det inte är möjligt att avsluta transiteringen normalt vid ett tullkontor eller hos en godkänd mottagare.

Transiteringen ska ogiltigförklaras innan tidsfristen för transiteringen löper ut. Om begäran om ogiltigförklaring inkommer efter tidsfristen, kan Tullen påföra en felavgift.

Läs mer

TMD 148/010/10: Avslutande av transiteringsförfarande och ogiltigförklaring av transiteringsdeklaration