Andorra och San Marino

Transitering – Andorra och San Marino

EU har slutit separata avtal om tullunion med Andorra och San Marino. På tullunionens område tillämpas gemensamma tullar, men tullformaliteterna har inte avskaffats som på unionens tullområde. Vid transitering tillämpas därför särskilda förfaranden med dessa områden.

Andorra och San Marino omfattas inte av konventionen om gemensam transitering och därför kan transiteringar till dessa länder inte påbörjas från konventionsländerna (Efta, Turkiet, Nordmakedonien, Serbien, Ukraina).

San Marino

EU och republiken San Marino har ingått ett tullunionsavtal som omfattar alla varor som nämns i tulltariffen, med undantag av de produkter som hör till tillämpningsområdet för Europeiska kol- och stålgemenskapens grundfördrag. Dessa uteslutna varor hör till HS-kapitlen 72 och 73 och har i tulltariffen försetts med beteckningen EKSG.

Befordran av varor som befinner sig i fri omsättning mellan San Marino och EU

Vid befordran av varor som befinner sig i fri omsättning i San Marino och som införs till EU tillämpas intern unionstransitering (T2) eller ett T2L-dokument. I EU uppbärs mervärdesskatt på dessa varor.

Vid befordran av unionsvaror som förs ut ur EU till San Marino används T2-transitering och som destionationstullkontor fungerar tullkontor i San Marino.

Vidaresändning av varor som tidigare levererats från ett område utanför skatteområdet

Om varor med ursprung utanför EU:s skatteområde (t.ex. Kanarieöarna) tidigare har exporterats till San Marino med T2F-transitering eller med ett T2LF-dokument, och om varorna från San Marino skickas vidare till EU, ska man vid befordran av varorna tillämpa T2F-transitering eller ett T2LF-dokument i vilket man hänvisar till det dokument (T2F eller T2LF) med vilket varorna tidigare transporterades till San Marino. I EU uppbärs mervärdesskatt på dessa varor, på samma sätt som på andra varor som kommer från ett område utanför EU:s skatteområde.

Befordran av oförtullade varor

En del av varorna som hör till HS-kapitlen 72 och 73 (och som i TARIC har försetts med beteckningen EKSG efter varukoden) samt tredjelandsvaror omfattas inte av tullunionsavtalet. Ifrågavarande varor transporteras mellan avtalsparterna genom att använda förfarandet för extern unionstransitering (T1), dock med den skillnaden att T1-transiteringen inte kan adresseras från EU direkt till San Marino utan till vissa specifika italienska tullkontor som utsetts för detta ändamål. Dessa italienska tullkontor är: Forli, Genova, Livorno, Ravenna, Rimini, Roma II, Orio Al Serio, Milano II, Trieste och Bologna. Dessa tullkontor sköter varornas förtullning till fri omsättning för San Marinos räkning och skickar därefter varorna under T2SM-transitering eller med ett T2LSM-dokument till San Marino.

Andorra

EU och furstendömet Andorra har ingått ett tullunionsavtal som omfattar alla varor i HS-kapitlen 25–97. Varorna i HS-kapitlen 1–24 omfattas inte av tullunionsavtalet, och de transiteras inte.

Befordran av varor som befinner sig i fri omsättning mellan Andorra och EU

Vid befordran av varor som hör till HS-kapitlen 25–97 och som befinner sig i fri omsättning i Andorra och som införs till EU tillämpas intern unionstransitering (T2). I EU uppbärs mervärdesskatt på dessa varor.

Vid befordran av unionsvaror som hör till HS-kapitlen 25–97 och som exporteras från EU till Andorra tillämpas T2-transitering, och tullkontoren i Andorra (Sant Julià de Lòria, Pas de la Casa) fungerar då som destinationstullkontor.

Befordran av oförtullade varor

Vid befordran av tredjelandsvaror som hör till HS-kapitlen 25–97 och som importeras till EU från Andorra används förfarandet för extern unionstransitering (T1) och dessa varor behandlas som icke-unionsvaror.

Vid befordran av tredjelandsvaror som hör till HS-kapitlen 25–97 och som exporteras från EU till Andorra tillämpas T1-transitering, och tullkontoren i Andorra (Sant Julià de Lòria, Pas de la Casa) fungerar då som destinationstullkontor.

Befordran av bearbetade jordbruksprodukter

Vid befordran av sådana bearbetade jordbruksprodukter i HS-kapitlen 25–97 som exporteras från EU till Andorra och för vilka man ansöker om exportbidrag tillämpas T1-transitering, och tullkontoren i Andorra (Sant Julià de Lòria, Pas de la Casa) fungerar då som destinationstullkontor. För dessa produkter ska man också upprätta ett kontrollexemplar T5, som utförseltullkontoret i EU bestyrker och returnerar till avgångstullkontoret.

Vid befordran av bearbetade jordbruksprodukter som hör till HS-kapitlen 25–97 och som importeras till EU från Andorra används förfarandet för extern unionstransitering (T1) och dessa varor behandlas som icke-unionsvaror. Transiteringsdeklarationen ska innehålla följande anteckning: ”Charge agricultural component only – EC-Andorra Agreement”.