Vad är transitering?

Transitering är ett tullförfarande som underlättar varutransporter och internationell handel. Vid transitering transporteras varor under tullövervakning från ett avgångstullkontor till ett destinationstullkontor, där varorna tullklareras. Vid transitering kan man flytta varor inom transiteringsområdet utan att betala tullar eller andra avgifter. För detta krävs en garanti som motsvarar beloppet av eventuella tullar och skatter.

Var och hur används transitering?

 • Transiteringsförfarandet kan användas inom Europeiska unionens tullområde och i de länder som omfattas av gemensam transitering (Island, Norge, Schweiz, Liechtenstein, Turkiet, Nordmakedonien, Serbien, Storbritannien och Ukraina).
 • Transitering kan användas av ett företag eller en privatperson som agerar som ansvarig för transiteringsförfarandet.

För transiteringsförfarandet används termerna unionstransitering (EU-länder) och gemensam transitering (övriga avtalsländer).

Transiteringssätt

 • T1-transitering, dvs. extern unionstransitering, används när oförtullade varor förs in till EU från ett land utanför EU eller när oförtullade varor flyttas inom EU (mellan medlemsstater eller inom en och samma medlemsstat) eller till länder som omfattas av gemensam transitering.
 • T2-transitering, dvs. intern unionstransitering, används när unionsvaror (varor som tillverkats eller importförtullats i EU) transporteras från EU till länder som omfattas av gemensam transitering eller genom dessa länder tillbaka till EU. Till exempel en vägtransport av varor från Finland till Schweiz eller genom Schweiz till Italien.
 • T2F-transitering används när unionsvaror transporteras från områden som inte tillhör unionens skatteområde (s.k. särskilda skatteområden) till något annat medlemsland än det som varorna först anländer till (till exempel från Åland via Fastlandsfinland till Estland).  Särskilda skatteområden är Åland, Athos och de franska utomeuropeiska departementen (Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Franska Guayana, Réunion).

Hur lämnar jag in en transiteringsdeklaration?

Läs mer: Hur lämnar jag in en transiteringsdeklaration? 

TIR- och ATA-carnet vid transitering

En TIR-carnet används när oförtullade varor eller unionsvaror transporteras ut ur unionen till ett land som omfattas av TIR-konventionen eller via ett sådant land tillbaka till unionen. Det går inte att använda TIR-transitering enbart inom unionen. En TIR-carnet kan även användas när varor transporteras direkt till unionen från ett icke-unionsland som omfattas av TIR-konventionen.

 En ATA-carnet används vid tillfällig införsel eller utförsel av icke-kommersiella varor till utställningar, mässor, osv. Med en ATA-carnet kan man även transitera ovannämnda varor via de områden (t.ex. EU) eller länder där tillfällig införsel inte sker.

Beakta följande

Formulär 302 är ett för tulländamål avsett dokument som kan användas vid sådan befordran av varor som hänför sig till unionens gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Det används för att förenkla eller underlätta tullklareringen av varor som befordras eller används inom ramen för militär verksamhet.

Formuläret kan inges av en behörig militär myndighet eller dess representant.

Formulär 302 ersätter deklarationer som ska inges till Tullen

Formulär 302 kan ersätta tulldeklarationer i följande fall:

 • varors övergång till fri omsättning
 • tillfällig införsel
 • transitering
 • temporär export
 • återexport

som bevis för tullstatus som unionsvaror.
Då formulär 302 används behöver man inte inge en summarisk införsel- eller utförseldeklaration. Formuläret får inte användas för varor som befordras i kommersiellt syfte.

Användning av formulär 302

Formulär 302 upprättas i minst fem exemplar och sidnumreringen talar om hur exemplaren ska användas:

 • Copy 1: Den mottagande militära myndighetens exemplar
 • Copy 2: Returneras till avgångslandets militära myndighet av den mottagande militära myndigheten
 • Copy 3: Avgångstullkontorets uppföljningsexemplar
 • Copy 4: Destinationstullkontorets arkiveringsexemplar
 • Copy 5: Returneras till avgångstullkontoret av destinationstullkontoret som kvittering.

Om formulär 302 används som transiteringsdokument, kan man vid behov ta kopior på exemplar 4 och numrera dem, till exempel 4a, 4b och 4c.

Modellen för EU-formulär 302 har publicerats i bilaga 52-01 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446. Formuläret upprättas på engelska eller franska.

Hänförande till förfarande

Representanten för den behöriga militära myndigheten eller alliansen ska fylla i formulär 302 och bestyrka det med sin underskrift, stämpel och datum. Den behöriga myndigheten eller alliansen behåller exemplar 5.

Exemplar 1-4 av formulär 302 uppvisas vid avgångstullkontoret tillsammans med varorna. Tullen vid avgångsplatsen bekräftar formuläret som tulldeklaration. Bekräftelsen görs på sidan två vid punkten ”Goods presented to customs authorities (on/at place), Marchandises présentées aux autorités douanières (date et lieu)”. Vid punkten antecknas namnet på tullkontoret och postadressen, så att destinationslandet kan returnera exemplar 4.

Exemplar 1, 2 och 4 följer med varorna till destinationstullkontoret. Avgångstullkontoret behåller exemplar 3.

Avslutande av förfarandet

Varorna uppvisas för Tullen vid destinationstullkontoret. Tullen undertecknar och stämplar exemplaren 1, 2 och 4. Vid unionens utförseltullkontor stämplas punkten ”exit/sortie”. Vid destinationstullkontoret stämplas punkten ”entry/entrée”.

Exemplar 4 blir kvar vid destinationstullkontoret. Tullen skickar det som kvittens till avgångstullkontoret och sparar en kopia av exemplar 4. Förfarandet avslutas vid destionationstullkontoret, som är

 • införseltullkontor i unionen, om unionsvarorna har transporterats via ett tredjeland tillbaka till unionen
 • tullkontor i destinationslandet, när andra än unionsvaror transporteras under transiteringsförfarande.

Exemplaren 1 och 2 följer med varorna till mottagaren, som undertecknar och bestyrker mottagandet av varorna med en stämpel. Mottagaren returnerar exemplar 2 till avgångslandets behöriga myndighet eller allians.


TIR-transiteringsförfarandet är ett tillståndspliktigt förfarande som är avsett för transportföretag och används för att säkra en oavbruten färd för varorna till destinationen under tullövervakning. Förfarandet kan tillämpas endast i de länder som anslutit sig till TIR-konventionen. I Finland beviljas TIR-carneter av Finlands Transport och Logistik SKAL rf. Garantin för TIR-transiteringen utgörs av garantin fastställd av den sammanslutning (SKAL rf) som beviljat TIR-carneten, så någon individuell garanti behöver inte ställas hos Tullen.

Att starta en TIR-transitering

Förutom en TIR-carnet och bilagor (CMR-fraktsedel och TIR-godkännandebevis) ska de varor som deklarationen omfattar samt transportmedlet uppvisas vid avgångstullkontoret. Tullen gör behövliga anteckningar i TIR-carneten, granskar vid behov varorna och förseglar transportmedlet.

Att lämna TIR-uppgifterna elektroniskt

I transporter som sker inom EU ska uppgifterna i TIR-carneten även lämnas elektroniskt till Tullen vid sidan om TIR-carnet-häftet. Innehavaren av TIR-carneten ansvarar för att uppgifterna har förts in i det elektroniska transiteringssystemet innan TIR-carneten visas upp för bestyrkande vid avgångstullkontoret. De elektroniska deklarationsuppgifterna kan också lämnas in på webben via Tullens deklarationstjänst för transitering.

De aktörer som av Tullen fått tillstånd att använda meddelandedeklarering kan lämna in uppgifterna i TIR-carneten till Tullens transiteringssystem på TIR-carnetinnehavarens vägnar. Innehavaren av TIR-carneten ansvarar ändå alltid för att uppgifterna i deklarationen är riktiga och att bestämmelserna som hänför sig till förfarandet följs.

Från Tullens system får deklaranten ett huvudreferensnummer, MRN, som ska uppvisas vid avgångstullkontoret tillsammans med TIR-carneten, varorna och transportmedlet. Tullen överlåter varorna till TIR-förfarandet och bestyrker TIR-carneten samt skriver ut transiteringsföljedokumentet och bifogar det till TIR-carneten.

TIR-förfarandet avslutas när TIR-carneten och den elektroniska deklarationens huvudreferensnummer, MRN, samt varorna uppvisas vid destinationstullkontoret.


Du kan få ATA-carneten stämplad vid närmaste tullkontor som erbjuder kundservice eller vid Flygtullen. Alla hamnar har inte längre Tullens kundservice, men du kan boka en betjäningstid.

 ATA-carneten ska visas upp för tullens anteckningar alltid hos tullen i det land från vilket den avgår eller till vilket den anländer. Den behöver inte visas upp i varje land inom EU, eftersom EU utgör ett tullområde. 

Användning av ATA-carnet i olika situationer

Mellanbladen avsedda för olika ändamål är uppdelade i ATA-carneten med olika färger som följer:

 • Exportation = exportblad för tullen i exportlandet (gult)
 • Importation = importblad för tullen i importlandet (vitt)
 • Re-exportation = återexportblad för tullen i destinationslandet (vitt)
 • Re-importation = returblad för tullen i avgångslandet (gult)
 • Transit = transiteringsblad för tullen i transitlandet (blått)

Om varor transporteras till flera länder eller i flera partier, se till att ATA-carneten har tillräckligt med sidor. Under giltighetstiden för ATA-carneten kan man ansöka om flera sidor och av grundad anledning om förlängd giltighetstid. Du kan ansöka om duplikat för en ATA-carnet som förkommit. 

Temporär export med ATA-carnet

Att öppna en ATA-carnet vid tullen i exportlandet: Exportation-blad

Varorna och ATA-carneten visas upp vid tullen i exportlandet. Användaren av ATA-carneten ska underteckna pärmbladet och fylla i fälten D–F i Exportation-bladet samt underteckna det. Exportation-bladet blir kvar vid tullen i exportlandet.

ATA-carneten förses med exportanteckningar vid tullen i exportlandet. Om varorna förs ut via ett annat EU-land, ifylls fält 7 på talongens gula blad (exportation) inte, utan EU-utförseltullkontoret  bekräftar det med sin underskrift och datumstämpel. Talongerna tas inte bort från ATA-carneten.

Exempel: ATA-carnet-transport med flyg från Uleåborg via Helsingfors till Japan

Varorna lastas på flygplanet i Uleåborg och flyttas på tullområdet på flygfältet i Helsingfors-Vanda till ett flygplan som går till Japan. ATA-carneten stämplas och bekräftas i Uleåborg vid ett kontor som betjänar kunder via tidsbokning.

Exempel: ATA-carnet-transport med fartyg från Helsingfors till Tyskland och därifrån med flyg till Kanada

Varorna avgår från Helsingfors med bil och fortsätter färden med fartyg till Tyskland där de lastas på ett flygplan som går till Kanada. ATA-carneten ska visas upp för tullens anteckningar antingen vid Flygtullen eller vid ett tullkontor i hamnen som betjänar kunder via tidsbokning. Tullen bekräftar inte utförseln i Helsingfors i talongens fält 7, utan den bekräftas först vid tullen i Tyskland där varorna och ATA-carneten ska visas upp.                            

ATA-carnet-retur till avgångslandet: Re-importation-blad 

När varan kommer tillbaka ska ATA-carneten visas upp för tullen på första införselorten i EU. Användaren av ATA-carneten ska fylla i fälten D–F i Re-importation-bladet samt underteckna det. Tullen skickar Re-importation-bladet till exportlandets tull (returadress). 

Användning av ATA-carnet som transiteringsdokument: Transit-blad

 När en transitering påbörjas med en ATA-carnet i transitlandet eller -området, ifylls kolumnerna ”D Transportsätt”, ”E Förpackningsuppgifter” och ”F a) Varorna” (numren från varuförteckningen) i Transit-bladet. Därtill ska ort, datum, namnförtydligande och underskrift anges. Tullen ger en tidsfrist inom vilken ATA-carnet-transiteringen ska vara framme vid den angivna destinationsorten.

Se anvisningarna för privatpersoner om transport av varor med ATA-carnet.


ATA-carnet är ett internationellt dokument med vilket man temporärt kan exportera utställningsvaror, verktyg för yrkesutövning och kommersiella varuprover till länder som anslutit sig till ifrågavarande tullkonvention. Carneten utgör också en internationellt godkänd garanti för de tullar och importskatter som eventuellt uppbärs för de importerade varorna.

En ATA-carnet ersätter inte de övriga dokument eller tillstånd som eventuellt krävs vid import eller export, såsom importtillstånd för skjutvapen och sundhetsintyg. ATA-carneter beviljas på ansökan av handelskamrarna i alla de länder som anslutit sig till konventionen. I Finland beviljas ATA-carneter av Centralhandelskammaren.

Transitering med en ATA-carnet

Om man önskar transportera varor med en ATA-carnet till en utställning, mässa e.d. genom ett sådant land eller område (t.ex. EU) där tillfällig införsel inte sker, kan ATA-carneten användas som transiteringsdokument. Man behöver inte ställa någon separat transiteringsgaranti till Tullen. Säkerhetsuppgifter behöver heller inte inges för varor som transporteras med en ATA-carnet.


När unionsvaror transporteras direkt från ett område som hör till skatteområdet till delar av unionen som inte hör till skatteområdet, behöver transiteringsförfarandet inte tillämpas (till exempel från Fastlandsfinland till Åland). En faktura eller ett transportdokument kan användas som import- eller exportdeklaration när unionsvaror överskrider skattegränsen inom ett medlemsland i unionen, till exempel från Fastlandsfinland direkt till Åland.

Befordran av unionsvaror

Transitering av unionsvaror mellan ett särskilt skatteområde och unionens övriga tullområde är obligatorisk endast när varorna ska transporteras från skatteområdet till ett annat land än det medlemsland dit varorna först anländer. I sådana fall ska unionsvarorna transiteras med T2F-transitering. Till exempel när unionsvarorna befordras (flyttas) från Åland via Fastlandsfinland till Estland.

I övriga fall när unionsvaror befordras mellan ett särskilt skatteområde och det övriga unionsområdet, är det frivilligt att tillämpa intern unionstransitering (T2F).

När varor överskrider skattegränsen till ett annat medlemsland, följs i regel samma export- och importformaliteter som gäller varor som överskrider EU:s yttre gräns.  

Befordran av unionsvaror i vissa specialfall

När unionsvaror exporteras från ett särskilt skatteområde till ett land som omfattas av gemensam transitering (Norge, Schweiz, Island, Lichtenstein, Turkiet, Nordmakedonien, Serbien), eller via ett sådant land, ska extern unionstransitering T1 användas i följande fall:

 • unionsvarorna omfattas av bidrag inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken
 • unionsvarorna kommer från ett interventionslager
 • det krävs för återbäring eller eftergift av importtullarna på unionsvarorna.

Förflyttning av icke-unionsvaror

T1-transiteringsförfarandet är obligatoriskt när icke-unionsvaror förflyttas inom unionens tullområde eller när de återexporteras till ett land som omfattas av gemensam transitering. Till exempel när icke-unionsvaror förflyttas från Åland till Fastlandsfinland.