Vad är transitering?

Transitering är ett tullförfarande som underlättar varutransporter och internationell handel. Vid transitering transporteras varor under tullövervakning från ett avgångstullkontor till ett destinationstullkontor, där varorna tullklareras. Vid transitering kan man flytta varor inom transiteringsområdet utan att betala tullar eller andra avgifter. För detta krävs en garanti som motsvarar beloppet av eventuella tullar och skatter.

Var och hur används transitering?

  • Transiteringsförfarandet kan användas inom Europeiska unionens tullområde och i de länder som omfattas av gemensam transitering (Island, Norge, Schweiz, Liechtenstein, Turkiet, Nordmakedonien och Serbien).
  • Transitering kan användas av ett företag eller en privatperson som agerar som ansvarig för transiteringsförfarandet.

För transiteringsförfarandet används termerna unionstransitering (EU-länder) och gemensam transitering (övriga avtalsländer).

Koder som används vid transitering

  • T1-transitering, dvs. extern unionstransitering, används när oförtullade varor förs in till EU från ett land utanför EU eller när oförtullade varor flyttas inom EU (mellan medlemsstater eller inom en och samma medlemsstat) eller till länder som omfattas av gemensam transitering.
  • T2-transitering, dvs. intern unionstransitering, används när unionsvaror (varor som tillverkats eller importförtullats i EU) transporteras från EU till länder som omfattas av gemensam transitering eller genom dessa länder tillbaka till EU. Till exempel en vägtransport av varor från Finland till Schweiz eller genom Schweiz till Italien.
  • T2F-transitering används när unionsvaror transporteras från områden som inte tillhör unionens skatteområde (s.k. särskilda skatteområden) till något annat medlemsland än det som varorna först anländer till (till exempel från Åland via Fastlandsfinland till Estland).  Särskilda skatteområden är Åland, Athos och de franska utomeuropeiska departementen (Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Franska Guayana, Réunion).

TIR- och ATA-carnet vid transitering

En TIR-carnet används när oförtullade varor eller unionsvaror transporteras ut ur EU till ett land som omfattas av TIR-konventionen eller via ett sådant land tillbaka till EU. Det går inte att använda TIR-transitering enbart inom unionen.

En ATA-carnet används vid tillfällig införsel eller utförsel av icke-kommersiella varor till utställningar, mässor, osv. Med en ATA-carnet kan man även transitera ovannämnda varor via de områden (t.ex. EU) eller länder där tillfällig införsel inte sker.

Beakta följande

TIR-transiteringsförfarandet är ett tillståndspliktigt förfarande som är avsett för transportföretag och används för att säkra en oavbruten färd för varorna till destinationen under tullövervakning. Förfarandet kan tillämpas endast i de länder som anslutit sig till TIR-konventionen. I Finland beviljas TIR-carneter av Finlands Transport och Logistik SKAL rf. Garantin för TIR-transiteringen utgörs av garantin fastställd av den sammanslutning (SKAL rf) som beviljat TIR-carneten, så någon individuell garanti behöver inte ställas hos Tullen.

Att starta en TIR-transitering

Förutom en TIR-carnet och bilagor (CMR-fraktsedel och TIR-godkännandebevis) ska de varor som deklarationen omfattar samt transportmedlet uppvisas vid avgångstullkontoret. Tullen gör behövliga anteckningar i TIR-carneten, granskar vid behov varorna och förseglar transportmedlet.

Att lämna TIR-uppgifterna elektroniskt

I transporter som sker inom EU ska uppgifterna i TIR-carneten även lämnas elektroniskt till Tullen vid sidan om TIR-carnet-häftet. Innehavaren av TIR-carneten ansvarar för att uppgifterna har förts in i det elektroniska transiteringssystemet innan TIR-carneten visas upp för bestyrkande vid avgångstullkontoret. De elektroniska deklarationsuppgifterna kan också lämnas in på webben via Tullens deklarationstjänst för transitering.

De aktörer som av Tullen fått tillstånd att använda meddelandedeklarering kan lämna in uppgifterna i TIR-carneten till Tullens transiteringssystem på TIR-carnetinnehavarens vägnar. Innehavaren av TIR-carneten ansvarar ändå alltid för att uppgifterna i deklarationen är riktiga och att bestämmelserna som hänför sig till förfarandet följs.

Från Tullens system får deklaranten ett huvudreferensnummer, MRN, som ska uppvisas vid avgångstullkontoret tillsammans med TIR-carneten, varorna och transportmedlet. Tullen överlåter varorna till TIR-förfarandet och bestyrker TIR-carneten samt skriver ut transiteringsföljedokumentet och bifogar det till TIR-carneten.

TIR-förfarandet avslutas när TIR-carneten och den elektroniska deklarationens huvudreferensnummer, MRN, samt varorna uppvisas vid destinationstullkontoret.


ATA-carnet är ett internationellt dokument med vilket man temporärt kan exportera utställningsvaror, verktyg för yrkesutövning och kommersiella varuprover till länder som anslutit sig till ifrågavarande tullkonvention. Carneten utgör också en internationellt godkänd garanti för de tullar och importskatter som eventuellt uppbärs för de importerade varorna.

En ATA-carnet ersätter inte de övriga dokument eller tillstånd som eventuellt krävs vid import eller export, såsom importtillstånd för skjutvapen och sundhetsintyg. ATA-carneter beviljas på ansökan av handelskamrarna i alla de länder som anslutit sig till konventionen. I Finland beviljas ATA-carneter av Centralhandelskammaren.

Transitering med en ATA-carnet

Om man önskar transportera varor med en ATA-carnet till en utställning, mässa e.d. genom ett sådant land eller område (t.ex. EU) där tillfällig införsel inte sker, kan ATA-carneten användas som transiteringsdokument. Man behöver inte ställa någon separat transiteringsgaranti till Tullen. Säkerhetsuppgifter behöver heller inte inges för varor som transporteras med en ATA-carnet.


När unionsvaror transporteras direkt från ett område som hör till skatteområdet till delar av unionen som inte hör till skatteområdet, behöver transiteringsförfarandet inte tillämpas (till exempel från Fastlandsfinland till Åland). En faktura eller ett transportdokument kan användas som import- eller exportdeklaration när unionsvaror överskrider skattegränsen inom ett medlemsland i unionen, till exempel från Fastlandsfinland direkt till Åland.

Befordran av unionsvaror

Transitering av unionsvaror mellan ett särskilt skatteområde och unionens övriga tullområde är obligatorisk endast när varorna ska transporteras från skatteområdet till ett annat land än det medlemsland dit varorna först anländer. I sådana fall ska unionsvarorna transiteras med T2F-transitering. Till exempel när unionsvarorna befordras (flyttas) från Åland via Fastlandsfinland till Estland.

I övriga fall när unionsvaror befordras mellan ett särskilt skatteområde och det övriga unionsområdet, är det frivilligt att tillämpa intern unionstransitering (T2F).

När varor överskrider skattegränsen till ett annat medlemsland, följs i regel samma export- och importformaliteter som gäller varor som överskrider EU:s yttre gräns.  

Befordran av unionsvaror i vissa specialfall

När unionsvaror exporteras från ett särskilt skatteområde till ett land som omfattas av gemensam transitering (Norge, Schweiz, Island, Lichtenstein, Turkiet, Nordmakedonien, Serbien), eller via ett sådant land, ska extern unionstransitering T1 användas i följande fall:

  • unionsvarorna omfattas av bidrag inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken
  • unionsvarorna kommer från ett interventionslager
  • det krävs för återbäring eller eftergift av importtullarna på unionsvarorna.

Förflyttning av icke-unionsvaror

T1-transiteringsförfarandet är obligatoriskt när icke-unionsvaror förflyttas inom unionens tullområde eller när de återexporteras till ett land som omfattas av gemensam transitering. Till exempel när icke-unionsvaror förflyttas från Åland till Fastlandsfinland.


Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning