Varor som inte tullklarerats inom utsatt tid

Tillfälligt lagrade oförtullade varor ska hänföras till ett tullförfarande eller återexporteras inom 90 dagar från den dag då deras ankomst anmäldes till Tullen. Tidsfristen kan inte förlängas.

Om varor förvaras i lagret utöver denna tidsfrist ska innehavaren av det tillfälliga lagret föra en förteckning över de varor för vilka tidsfristen överskridits och skicka den till Tullen. 

Tidsfristen börjar löpa från anmälan av varors ankomst

Tidsfristen för tillfällig lagring börjar när en summarisk deklaration inlämnats för varorna och när deras ankomst har anmälts till Tullen.

 • Om varan anländer i sjö-, flyg- eller järnvägstrafik och om en summarisk införseldeklaration eller en deklaration för tillfällig lagring ingetts för varan vid ankomsten, börjar tidsfristen löpa när varans ankomst anmälts till Tullen vid landgränsen eller när en elektronisk anmälan lämnats in för varan. 
 • Om varan anländer under ett transiteringsförfarande, börjar tidsfristen löpa när Tullen har beviljat ett lossningstillstånd för varorna.

Exempel 1: Varorna anländer med fartyg från Norge till Uleåborgs hamn 15.2. Rederiets representant har lämnat in en summarisk införseldeklaration till Tullens system 14.2. När fartyget anländer till Uleåborgs hamn 15.2, lämnar dess representant in en anmälan om uppvisande för varorna. Anmälan som Tullen har godkänt fungerar samtidigt som fartygets lossningstillstånd. Operatorn lossar varorna till det tillfälliga lager vars lagerkod angetts i anmälan om uppvisande. Varan kan vänta i det tillfälliga lagret på hänförande till ett tullförfarande eller återexport i 90 dagar, dvs. till den 15.5.

Exempel 2: Varorna anländer med T1-transitering från Holland. Bilen anländer till en godkänd mottagares lager 15.2. Lagerhavaren skickar ett ankomstmeddelande till Tullens transiteringssystem, och Tullen svarar på meddelandet samma dag genom att skicka ett meddelande om lossningstillstånd. Lagerhavaren lossar varorna till sitt tillfälliga lager och gör anteckningarna i lagerbokföringen. Den godkända mottagaren har tre dagar på sig att skicka ett meddelande om lossningsresultat till Tullen. Tullklareringstiden, 90 dagar, börjar dock löpa redan 15.2, och varorna ska hänföras till ett tullförfarande senast 15.5.

Den som tullklarerar varor för sent kan påföras tullhöjning eller felavgift av Tullen.

Beakta följande

Varor som lagrats tillfälligt ska tullklareras på något av de följande sätten:

 • hänförande till ett tullförfarande
 • återexport till ett land utanför unionen
 • förstöring under tullens övervakning
 • överlåtelse till staten.

Innehavaren av ett tillfälligt lager ska, i mån av möjlighet, i tillräckligt god tid informera mottagaren av varorna om att varorna har anlänt, så att denne kan tullklarera varorna inom utsatt tid.


Innehavaren av ett tillfälligt lager ska föra en förteckning över alla varor som anmälts med en summarisk deklaration och som inte har hänförts till ett tullförfarande eller återexporterats inom utsatt tid. Ingen förteckning behöver dock göras för varor för vilka man ingett en deklaration för tillfällig lagring (TSD) till Tullen eller en summarisk införseldeklaration till EU-kommissionens system.

Förteckningen ska upprättas per kalendermånad och lämnas senast den 10:e dagen i påföljande månad till det tullkontor som övervakar lagrets operativa verksamhet. Tullen kan påföra en felavgift om lagerhavaren inte för någon förteckning eller inte lämnar den till Tullen.

Förteckningen ska innehålla följande uppgifter:

 • namn och FO-nummer för innehavaren av tillstånd till tillfälligt lager samt lagerkod
 • lagerhavarens kontaktuppgifter
 • datum
 • varornas avsändare och mottagare, om dessa är kända
 • varubeskrivning
 • den summariska deklarationens MRN- och varupostnummer
 • separat uppläggningsnummer, om det används
 • referensuppgifter och datum för tulldokumentet som avslutar den tillfälliga lagringen, om tidsfristen för tullklarering har överskridits under den period som förteckningen avser och om varorna därefter tullklarerats.

Om varorna inte har tullklarerats inom utsatt tid ska Tullen vidta åtgärder, inklusive försäljning av varorna, för att rätta till situationen. Innehavaren av det tillfälliga lagret lagrar varorna i sin egen anläggning och levererar de varor som är avsedda att säljas på tullauktion till Tullen först när man särskilt kommit överens om tidpunkten.

Om varorna inte kan säljas på tullauktion till exempel på grund av importrestriktioner, varornas skick, dokument som saknas eller av någon annan orsak, ska de förstöras under Tullens övervakning. Innehavaren av varorna, dvs. den som har anmält varorna för förstöring, står för kostnaderna för förstöring och flyttning av varorna. I sista hand är det innehavaren av det tillfälliga lagret som svarar för kostnaderna för förstöring och flyttning av varorna. Innehavaren av det tillfälliga lagret är, i egenskap av innehavare av varorna, ansvarig för varorna under transporten.


Tullen kan skicka en anmälan till lagerhavaren och till den som ingett deklarationen för tillfällig lagring, när utgången av tidsfristen för tullklarering närmar sig.

Tidsfristen för tullklarering är 90 dygn efter anmälan om varornas ankomst till Tullen. Anmälan om tidsfristens utgång skickas en vecka innan tidsfristen går ut.  

Du får anmälan med ett Tullens anmälan-meddelande eller i Tullklareringstjänsten. 

Gör så här:

 • Om varupartiet inte har tullklarerats, ska varorna tullklareras omedelbart.
 • Om varupartiet redan tullklarerats, skicka ett meddelande ”Fritt formulerad kontakt” till Tullen eller en kontaktbegäran i Tullklareringstjänsten.  Ange i kontakten uppgifter om det påföljande tullförfarandet, t.ex. importtulldeklarationens MRN-referensnummer.
 • Om varorna vars ankomst anmälts inte alls anlänt till lagret, se anvisningar på sidan Lossningsresultat vid tillfällig lagring.

Läs mer

 • Tullens föreskrift 14/2016 om skyldigheterna för innehavare av tillstånd till tillfälligt lager i fråga om varor som inte har hänförts till ett tullförfarande eller återexporterats inom utsatt tid
 • Tulldeklarering