Denna sida håller på att uppdateras

Vi uppdaterar sidan så fort som möjligt.

Inlämnande av anmälan om lossningsresultat vid tillfällig lagring

En anmälan om lossningsresultat ska inlämnas till Tullen för oförtullade varor som lossats i lagret. Lossningsresultat betyder att lagerhavaren i samband med lossningen kontrollerar om kvantiteten och kvaliteten av de varor som lossas motsvarar det som i förväg anmälts till Tullen antingen med en transiteringsdeklaration eller med införseldeklarationer. När varorna som visats upp för Tullen på basis av dessa deklarationer har lossats och registrerats i det tillfälliga lagrets bokföring, skickar lagerhavaren en anmälan om lossningsresultat till Tullen.

Om lagret tar emot fulla transportenheter, t.ex. containrar, som inte lossats, kan lossningsresultatet anmälas enligt det som angetts i den tidigare deklarationen. Om varorna lossas ur transportenheten, ska lossningsresultatet anges enligt den faktiska lossade mängden. Om lossningsresultatet har anmälts enligt den tidigare deklationen, ansvarar innehavaren av det tillfälliga lagret för de anmälda uppgifterna, även om man senare upptäcker skillnader i varornas kvantitet eller kvalitet jämfört med den tidigare deklarationen.

Om införseldeklarationerna för varorna har inlämnats till Tullens deklarationstjänst för säkerhetsuppgifter (AREX), ska lossningsresultatet inlämnas till denna tjänst antingen via nätet eller i form av meddelande (IE 044). Om varorna har anlänt under ett transiteringsförfarande, ska anmälan om lossningsresultat inlämnas till Tullens transiteringssystem. Läs mer: Avslutande av transitering

Lossningsresultat för införseldeklarationer

Om man vid lossningen märker att mer varor har anlänt till lagret och lossats än vad som angetts i deklarationerna vid införsel eller i den summariska deklarationen, ska överloppsvarorna anges som överlossade varor, och de införseldeklarationer som behövs ska inlämnas för dem. Om det saknas varor, dvs. att mindre varor har anlänt till lagret och lossats än vad som angetts i deklarationerna vid införsel eller i den summariska deklarationen eller att de angivna varorna inte alls har anlänt, ska dessa anges som varor som saknas. Sådana avvikelser gällande mängden varor eller t.ex. varubeskrivningen, liksom observationer om förseglingens skick, ska anges separat för varje varupost i anmälan om lossningsresultat.

Be Tullen skicka ett preliminärt lossningsresultat för deklarationen vid införsel om du inte vet vad försändelsen innehåller

Om den som ansvarar för transporten eller dennas ombud har inlämnat införseldeklarationerna för varorna till Tullens deklarationstjänst för säkerhetsuppgifter (AREX), kan lagerhavaren skicka en anmälan om mottagande till Tullen, när varorna har anlänt och är klara för lossning. I anmälan om mottagande anges MRN-numret för deklarationen vid införsel och varupostnummer. Anmälan ska skickas till Tullens deklarationstjänst för säkerhetsuppgifter via nätet eller i form av meddelande (IE007). Tullen svarar på anmälan genom att skicka ett preliminärt lossningsresultat, som innehåller de uppgifter som tidigare angetts till Tullen om de varor som anländer. De varor som anländer jämförs med det preliminära lossningsresultatet, och lossningsresultatet inlämnas på basis av det. Det preliminära lossningsresultatet kan användas särskilt när lagerhavaren inte har fått någon förhandsinformation t.ex. från rederiet om de varor som anländer och som angetts i den summariska deklarationen.

Om allt inte stämmer när varorna lossas, meddela avvikelserna i lossningsresultatet

I anmälan om lossningsresultat ska man ange observationerna om förseglingens skick, avvikelserna gällande mängden varor, varubeskrivningen eller de övriga uppgifterna separat för varje varupost. Försändelsen kan innehålla överloppsvaror, dvs. att mer varor det facto anlänt till lagret och lossats där än vad som angetts i deklarationerna för införsel. I överlossningssituationer får innehavaren av det tillfälliga lagret inte överlåta varorna från det tillfälliga lagret innan alla deklarationer som krävs har inlämnats. Om de varor som angetts i en summarisk införseldeklaration eller summarisk deklaration inte har anlänt till lagret ska de anges som varor som saknas.

Inga införseldeklarationer har inlämnats till Tullen för överloppsvarorna

Om inga deklarationer vid införsel har inlämnats, ska de inlämnas i efterhand. Transportfirman ansvarar för inlämnandet av en summarisk införseldeklaration eller en summarisk deklaration och anmälan om uppvisande. Den som upprättat anmälan om uppvisande ansvarar för inlämnandet av en summarisk införseldeklaration eller en summarisk deklaration och anmälan om uppvisande för de varor som inte deklarerats. Om den summariska införseldeklarationen eller den summariska deklarationen har inlämnats av någon annan än den som upprättat anmälan om uppvisande, ska den som upprättat anmälan om uppvisande be att den som inlämnat den summariska införseldeklarationen eller den summariska deklarationen att genast inlämna en ny summarisk införseldeklaration eller summarisk deklaration för de varor som inte deklarerats. Eftersom den summariska införseldeklarationen eller den summariska deklarationen och anmälan om uppvisande tillsammans bildar en deklaration för tillfällig lagring, ska båda två inlämnas.

Beakta följande

Exempel på rapportering av avvikelser

Under punkten ”Varubeskrivning/uppgifter om avvikelse” ska man för varje varupost ange varubeskrivning samt avvikande uppgifter, t.ex. saknas eller överlossad. Ange också eventuellt ändrad bruttovikt och de mängder som de facto avlossats under punkt ”Förpackningar”. I uppgifterna om varuposten anger man bara de uppgiftsfält där uppgifter har ändrats jämfört med uppgifterna i den ursprungliga summariska införseldeklarationens eller den summariska deklarationen.

Om andra varor än de som angetts i den summariska införseldeklarationen eller i den summariska deklarationen anländer till lagret, ange den nya varubeskrivningen i uppgifterna om varuposten i anmälan om lossningsresultat. Om det är fråga om helt olika varor ska den som är ansvarig för transporten eller dennes ombud inlämna införseldeklarationerna på nytt med de korrekta uppgifterna om varorna.

Om mer varor eller mindre varor har anlänt till lagret än vad som angetts i den summariska införseldeklarationen eller i den summariska deklarationen, ange i uppgifterna om varuposten i anmälan om lossningsresultat att varorna är över- eller underlossade. Som antalet förpackningar och/eller förpackningarnas vikt anges det korrigerade antalet och/eller den korrigerade vikten.

Om de angivna varorna inte anländer alls, ange i uppgifterna om varuposten i anmälan om lossningsresultat att varorna saknas och ange 0 som antalet förpackningar och/eller förpackningarnas vikt.

Mer varor anländer till lagret än vad som angetts i en viss varupost under ett MRN

 1. Lagerhavaren lämnar in en anmälan om lossningsresultat till Tullen via nätet eller i form av meddelande (IE044). För varje varupost under ett MRN-nummre anges separat om avvikelser har upptäckts i dem. De varuposter under MRN-numret som inte har avvikelser, kvitteras som OK.
 2. Tullen skickar en begäran om tilläggsutredning till den som är ansvarig för transporten.
 3. Den som är ansvarig för transporten eller dennas ombud inlämnar en summarisk införseldeklaration eller en summarisk deklaration och en anmälan om uppvisande genast för de varor som inte deklarerats.
 4. När de nya deklarationerna har inlämnats, ska de MRN- och varupostnummer som fåtts från Tullen system anmälas per e-post av den som upprättat anmälan om uppvisande som svar på Tullens begäran om tilläggsutredning.
 5. Den som upprättat anmälan om uppvisande tillställer lagerhavaren för kännedom MRN- och varupostnumren på varorna som angetts i den nya summariska införseldeklarationen eller summariska deklarationen.
 6. Lagerhavaren inlämnar till Tullen en anmälan om lossningsresultat för de överlossade varorna och hänvisar till den nya anmälan om uppvisande. Den nya anmälan om lossningsresultat inlämnas endast för de överlossade varorna.
 7. Efter att Tullen har utfört behövliga granskningar gjort registreringar i sina system, är anmälan om lossningsresultat gällande de överlossade varorna färdigbehandlad.

Överloppsvaror anländer till lagret och hör inte till någon varupost

 1. Till det tillfälliga lagret kan det anlända sådana överloppsvaror för vilka inga införseldeklarationer som lagstiftningen förutsätter har inlämnats.
 2. Lagerhavaren informerar Tullens elektroniska servicecentral per e-post om överloppsvarorna. Meddelandet ska innehålla tillräckliga uppgifter om varorna samt om transportfirman som transporterade varorna till införselstället.
 3. Tullen skickar en begäran om tilläggsutredning till den som är ansvarig för transporten.
 4. Den som är ansvarig för transporten eller den som denna befullmäktigat inlämnar en summarisk införseldeklaration eller en summarisk deklaration och en anmälan om uppvisande för de överlossade varorna.
 5. Den som inlämnar dessa deklarationer ska skicka MRN-numret på den summariska införseldeklarationen eller den summariska deklarationen för de överlossade varorna samt varupostnumret/-numren till lagerhavaren och till Tullens elektroniska servicecentral.
 6. Lagerhavaren inlämnar en elektronisk anmälan om lossningsresultat för överloppsvarorna.
 7. Tullen handlägger den anmälan som lagerhavaren inlämnat.

En del av de varor som enligt anmälan skulle lossas i lagret saknas

 1. Lagerhavaren inlämnar en anmälan om lossningsresultat (IE044) till Tullen, och i anmälan ska för varuposten i fråga anges vilken avvikelse det är fråga om: antingen saknas varorna helt eller en del av varorna saknas. Om en del av varorna saknas, ska man under avvikelserna ange mängden varor som saknas.
 2. Tullen begär en utredning om avvikelsen av den som upprättat anmälan om uppvisande. Den som upprättat anmälan om uppvisande ska klargöra för Tullen vad som har hänt, t.ex. om det har skett ett misstag i samband med lastningen av varorna.
 3. Den som upprättat anmälan om uppvisande skickar sin utredning till Tullen per e-post.
 4. Efter att Tullen har gjort de nödvändiga ändringarna i varupostens uppgifter i sina system, är anmälan om lossningsresultat gällande de saknade varorna färdigbehandlad.