Denna sida håller på att uppdateras

Vi uppdaterar sidan så fort som möjligt.

Inlämnande av anmälan om lossningsresultat vid tillfällig lagring

Lossningsresultat betyder att lagerhavaren i samband med lossningen kontrollerar om kvantiteten och kvaliteten av de varor som lossas motsvarar det som i förväg anmälts till Tullen antingen med en deklaration för tillfällig lagring, med en transiteringsdeklaration eller med en summarisk införseldeklaration. Varorna vars ankomst anmälts till Tullen på basis av dessa deklarationer lossas och registreras i det tillfälliga lagrets bokföring.

Ett lossningsresultat ska alltid skickas till Tullen om varorna har anlänt under ett transiteringsförfarande eller med en summarisk införseldeklaration (AREX). Om man har ingett en deklaration för tillfällig lagring för varorna eller en summarisk införseldeklaration till kommissionens ICS2-system, skickar lagerhavaren en anmälan om lossningsresultat till Tullen bara om lossningsresultatet innehåller avvikelser.

Fulla enheter i sjötrafik

Om lagret tar emot fulla, olossade transportenheter, t.ex. containrar, kan lossningsresultatet anmälas enligt det som angetts i den tidigare deklarationen. Om lossningsresultatet har anmälts enligt fulla enheter, ansvarar innehavaren av det tillfälliga lagret för de anmälda uppgifterna, även om man senare upptäcker skillnader i varornas kvantitet eller art jämfört med den tidigare deklarationen.

Beakta följande

Före 2.9.2023 kan man inte anmäla lossningsresultatet i fall där en summarisk införseldeklaration (ICS2) används som en deklaration för tillfällig lagring och varornas ankomst har anmälts för lossning i ett tillfälligt lager. Lagerhavaren ska beakta eventuella avvikelser i sin egen bokföring för det tillfälliga lagret tills det blir möjligt att använda anmälan om lossningsresultat. Avvikelserna behöver inte anmälas till Tullen. De korrekta uppgifterna om varorna ska anges i tulldeklarationen som följer efter tillfällig lagring.

Meddelandet ”Varor som anländer till tillfälligt lager” (FI319)

Tullen skickar för närvarande inte meddelandet ”Varor som anländer till tillfälligt lager” (FI319) till lagerhavaren, när den summariska införseldeklarationen (ICS2) används som deklaration för tillfällig lagring och varornas ankomst har anmälts för lossning i det tillfälliga lagret. 

Meddelandet FI319 ska skickas till lagerhavaren i fråga om den summariska införseldeklarationen (ICS2) från år 2024.

Varorna vars ankomst anmälts till Tullen anlände inte till lagret

Transportfirman ska korrigera anmälan av varornas ankomst eller begära att deklarationen ogiltigförklaras beträffande de varor vars ankomst anmälts till Tullen men som inte anlände. Innehavaren av det tillfälliga lagret kan också begära att deklarationen ogiltigförklaras.

Läs mer om korrigering och ogiltigförklaring av deklarationer.

Inga införseldeklarationer har inlämnats till Tullen för överlossade varor
Om ingen summarisk införseldeklaration har ingetts till kommissionens ICS2-system, kan en ny deklaration inte inges i efterhand till ICS2-systemet. Inge en deklaration för tillfällig lagring för helt odeklarerade varor i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering.


Lossningsresultat för summarisk införseldeklaration


Om man vid lossningen märker att mer varor har anlänt och lossats till lagret än vad som angetts i den summariska införseldeklarationen, ska överloppsvarorna anges som överlossade varor, och behövliga införseldeklarationer ska inlämnas för dem. Om det saknas varor, dvs. att mindre varor har anlänt och lossats till lagret än vad som angetts i den summariska deklarationen eller att de angivna varorna inte alls har anlänt, ska dessa anges som varor som saknas. Sådana här avvikelser gällande mängden varor eller t.ex. varubeskrivningen, likaså som observationer om förseglingens skick, ska anges separat för varje varupost i anmälan om lossningsresultat.
 

Be Tullen skicka ett preliminärt lossningsresultat för deklarationen vid införsel om du inte vet vad försändelsen innehåller

Om den som ansvarar för transporten eller dennas ombud har inlämnat införseldeklarationerna för varorna till Tullens deklarationstjänst för säkerhetsuppgifter (AREX), kan lagerhavaren skicka en anmälan om mottagande till Tullen, när varorna har anlänt och är klara för lossning. I anmälan om mottagande anges MRN-referensnumret för deklarationen vid införsel och varupostnummer. Anmälan ska skickas till Tullens deklarationstjänst för säkerhetsuppgifter via nätet eller i form av meddelande (IE007). Tullen svarar på anmälan genom att skicka ett preliminärt lossningsresultat, som innehåller de uppgifter som tidigare angetts till Tullen om de varor som anländer. De varor som anländer jämförs med det preliminära lossningsresultatet, och lossningsresultatet inlämnas på basis av det. Det preliminära lossningsresultatet kan användas särskilt när lagerhavaren inte har fått någon förhandsinformation t.ex. från rederiet om de varor som anländer och som angetts i den summariska deklarationen.

Om allt inte stämmer när varorna lossas, meddela avvikelserna i lossningsresultatet


I anmälan om lossningsresultat ska man ange observationerna om förseglingens skick, avvikelserna gällande mängden varor, varubeskrivningen eller de övriga uppgifterna separat för varje varupost. Försändelsen kan innehålla överloppsvaror, dvs. att mer varor det facto anlänt till lagret och lossats där än vad som angetts i deklarationerna för införsel. I överlossningssituationer får innehavaren av det tillfälliga lagret inte överlåta varorna från det tillfälliga lagret innan alla deklarationer som krävs har inlämnats. Om de varor som angetts i en summarisk införseldeklaration inte har anlänt till lagret ska de anges som varor som saknas.

Inga införseldeklarationer har inlämnats till Tullen för överloppsvarorna


Om inga deklarationer vid införsel har inlämnats, ska de inlämnas i efterhand. Transportfirman ansvarar för inlämnandet av en summarisk införseldeklaration och anmälan om uppvisande. Den som upprättat anmälan om uppvisande ansvarar för inlämnandet av en summarisk införseldeklaration och anmälan om uppvisande för de varor som inte deklarerats. Om den summariska införseldeklarationen har inlämnats av någon annan än den som upprättat anmälan om uppvisande, ska den som upprättat anmälan om uppvisande be att den som inlämnat den summariska införseldeklarationen att genast inlämna en ny summarisk införseldeklaration för de varor som inte deklarerats. Eftersom den summariska införseldeklarationen och anmälan om uppvisande tillsammans bildar en deklaration för tillfällig lagring, ska båda två inlämnas.

 


Lossningsresultat för deklaration för tillfällig lagring


Ett lossningsresultat lämnas för en deklaration för tillfällig lagring bara om det vid lossningen upptäcks avvikelser i t.ex. varans slag eller mängd. Det går inte att korrigera uppgifter om avsändare eller mottagare i anmälan om lossningsresultat.


Med anmälan om lossningsresultat anmäler innehavaren av tillfälligt lager avvikelser som hen upptäcker när hen jämför uppgifterna i deklarationen för tillfällig lagring med de uppgifter som konstateras i samband med lossning av varorna. Innehavaren av det tillfälliga lagret får från Tullen uppgifter om de varor vars ankomst har anmälts för lossning i det tillfälliga lagret Meddelandedeklaranterna får dessa uppgifter med meddelande FI319, och de som använder Tullens e-tjänst får dem i e-tjänsten. 


Anmälan om lossningsresultat lämnas per deklaration. En anmälan om lossningsresultat kan således inte innehålla lossningsresultat för flera deklarationer för tillfällig lagring. Med en anmälan om lossningsresultat kan man bara korrigera uppgifter som ingått i en och samma deklaration för tillfällig lagring. Ange i anmälan om lossningsresultat alla uppgifter i det transportdokument på undernivå och på den varupost där avvikelser upptäckts, inte bara de avvikande uppgifterna. 

Exempel: I deklarationen för tillfällig lagring anges tio transportdokument. Uppgifterna i två transportdokument på undernivå stämmer inte överens med de lossade varorna. Gör en anmälan om lossningsresultat där du anger alla uppgifter från dessa två transportdokument. Ange således utöver de korrigerade uppgifterna också de övriga uppgifterna som angetts i transportdokumentet på undernivå på nytt.

Anmälan om lossningsresultat kan inges under tiden mellan anmälan av varornas ankomst och tullklarering av varorna.
Exempel på avvikelser vid lossningen:

 1. Mer varor eller mindre varor anländer än vad som angetts i deklarationen för tillfällig lagring. Lagerhavaren inger en anmälan om lossningsresultat där hen uppger hur mycket varor som de facto anlände.
 2. Till lagret kommer varor som inte alls angetts i deklarationen för tillfällig lagring.  Lagerhavaren inger en ny deklaration för tillfällig lagring.
 3. Varor vars ankomst anmälts med en deklaration för tillfällig lagring saknas helt och hållet. Eftersom man i en anmälan om lossningsresultat inte kan ange varor som saknas begär lagerhavaren eller transportfirman att Tullen ogiltigförklarar den varupost i deklarationen för tillfällig lagring som inte alls anlänt eller hela transportdokumentets uppgifter. När den vara som saknats anländer ska den anmälas med en ny deklaration för tillfällig lagring och med en ny anmälan av varors ankomst. 
   

Exempel på rapportering av avvikelser

Under punkten ”Varubeskrivning/uppgifter om avvikelse” ska man för varje varupost ange varubeskrivning samt avvikande uppgifter, t.ex. saknas eller överlossad. Ange också eventuellt ändrad bruttovikt och de mängder som de facto avlossats under punkt ”Förpackningar”. I uppgifterna om varuposten anger man bara de uppgiftsfält där uppgifter har ändrats jämfört med uppgifterna i den ursprungliga summariska införseldeklarationens eller den summariska deklarationen.

Om andra varor än de som angetts i den summariska införseldeklarationen eller i den summariska deklarationen anländer till lagret, ange den nya varubeskrivningen i uppgifterna om varuposten i anmälan om lossningsresultat. Om det är fråga om helt olika varor ska den som är ansvarig för transporten eller dennes ombud inlämna införseldeklarationerna på nytt med de korrekta uppgifterna om varorna.

Om mer varor eller mindre varor har anlänt till lagret än vad som angetts i den summariska införseldeklarationen eller i den summariska deklarationen, ange i uppgifterna om varuposten i anmälan om lossningsresultat att varorna är över- eller underlossade. Som antalet förpackningar och/eller förpackningarnas vikt anges det korrigerade antalet och/eller den korrigerade vikten.

Om de angivna varorna inte anländer alls, ange i uppgifterna om varuposten i anmälan om lossningsresultat att varorna saknas och ange 0 som antalet förpackningar och/eller förpackningarnas vikt.

Mer varor anländer till lagret än vad som angetts i en viss varupost under ett MRN

 1. Lagerhavaren lämnar in en anmälan om lossningsresultat till Tullen via nätet eller i form av meddelande (IE044). För varje varupost under ett MRN-nummre anges separat om avvikelser har upptäckts i dem. De varuposter under MRN-numret som inte har avvikelser, kvitteras som OK.
 2. Tullen skickar en begäran om tilläggsutredning till den som är ansvarig för transporten.
 3. Den som är ansvarig för transporten eller dennas ombud inlämnar en summarisk införseldeklaration eller en summarisk deklaration och en anmälan om uppvisande genast för de varor som inte deklarerats.
 4. När de nya deklarationerna har inlämnats, ska de MRN- och varupostnummer som fåtts från Tullen system anmälas per e-post av den som upprättat anmälan om uppvisande som svar på Tullens begäran om tilläggsutredning.
 5. Den som upprättat anmälan om uppvisande tillställer lagerhavaren för kännedom MRN- och varupostnumren på varorna som angetts i den nya summariska införseldeklarationen eller summariska deklarationen.
 6. Lagerhavaren inlämnar till Tullen en anmälan om lossningsresultat för de överlossade varorna och hänvisar till den nya anmälan om uppvisande. Den nya anmälan om lossningsresultat inlämnas endast för de överlossade varorna.
 7. Efter att Tullen har utfört behövliga granskningar gjort registreringar i sina system, är anmälan om lossningsresultat gällande de överlossade varorna färdigbehandlad.

Överloppsvaror anländer till lagret och hör inte till någon varupost

 1. Till det tillfälliga lagret kan det anlända sådana överloppsvaror för vilka inga införseldeklarationer som lagstiftningen förutsätter har inlämnats.
 2. Lagerhavaren informerar Tullens elektroniska servicecentral per e-post om överloppsvarorna. Meddelandet ska innehålla tillräckliga uppgifter om varorna samt om transportfirman som transporterade varorna till införselstället.
 3. Tullen skickar en begäran om tilläggsutredning till den som är ansvarig för transporten.
 4. Den som är ansvarig för transporten eller den som denna befullmäktigat inlämnar en summarisk införseldeklaration eller en summarisk deklaration och en anmälan om uppvisande för de överlossade varorna.
 5. Den som inlämnar dessa deklarationer ska skicka MRN-numret på den summariska införseldeklarationen eller den summariska deklarationen för de överlossade varorna samt varupostnumret/-numren till lagerhavaren och till Tullens elektroniska servicecentral.
 6. Lagerhavaren inlämnar en elektronisk anmälan om lossningsresultat för överloppsvarorna.
 7. Tullen handlägger den anmälan som lagerhavaren inlämnat.

En del av de varor som enligt anmälan skulle lossas i lagret saknas

 1. Lagerhavaren inlämnar en anmälan om lossningsresultat (IE044) till Tullen, och i anmälan ska för varuposten i fråga anges vilken avvikelse det är fråga om: antingen saknas varorna helt eller en del av varorna saknas. Om en del av varorna saknas, ska man under avvikelserna ange mängden varor som saknas.
 2. Tullen begär en utredning om avvikelsen av den som upprättat anmälan om uppvisande. Den som upprättat anmälan om uppvisande ska klargöra för Tullen vad som har hänt, t.ex. om det har skett ett misstag i samband med lastningen av varorna.
 3. Den som upprättat anmälan om uppvisande skickar sin utredning till Tullen per e-post.
 4. Efter att Tullen har gjort de nödvändiga ändringarna i varupostens uppgifter i sina system, är anmälan om lossningsresultat gällande de saknade varorna färdigbehandlad.