Avslutande av tillfällig lagring

Tillfällig lagring avslutas när varorna hänförs till ett tullförfarande, när de återexporteras från unionens tullområde, förstörs utan att något avfall återstår eller överlåts till staten. Varorna kan utlämnas från lagret endast mot en deklaration som godkänts av Tullen. Uttaget ur lagret ska specificeras så att spårbarheten inte bryts.

Det påföljande tullförfarandet kan vara till exempel övergång till fri omsättning, transitering, tullagring eller aktiv förädling.

Ange den handling som föregått uttaget ur lager korrekt i tulldeklarationen

I tulldeklarationen för avslutande av lagring anges som föregående handling referensnumret för den deklaration med vilken varorna har tagits emot i lagret. Den föregående deklarationen förblir öppen i Tullens system, om MRN- eller varupostnumret saknas eller anges felaktigt.

Beakta följande

Tjänsten Importförtullning för privatpersoner genererar automatiskt en kod för förpackningsslag vid privatpersoners förtullningar. Denna kod är en bakgrundsuppgift som inte kan ändras av den som gör förtullningen. Tullen ändrar inte förpackningsslaget för förtullningen och gör inga korrigeringsanteckningar i besluten om frigörande. När en privatpersons beslut om frigörande vid import finns som verifikat i lagrets bokföring, räcker det med att förpackningsslaget anges rätt i bokföringen. Bokföringen ska innehålla en tillräcklig varubeskrivning, rätt kod för förpackningsslaget och varans kvantitet.


Observera att även om lagerhavaren gett en egen referens eller ett ankomstnummer för de varor som tagits emot i lagret kan denna uppgift inte användas som föregående förfarande i tulldeklarationen. Som föregående förfarande ska man använda rätt kod för handling, MRN-nummer och eventuellt varupostnummer.

Om någon av uppgifterna är felaktig, förblir deklarationen öppen i Tullens system, och hänförandet till förfarandet kan inte påvisas. Tullen ber innehavaren av tillståndet till tillfälligt lager om utredningar gällande de försändelser som enligt de uppgifter som Tullen erhållit inte har hänförts till något tullförfarande. När tillståndshavaren lämnar ut varor från lagret måste hen kontrollera att utlämningsdokumenten har rätt kod för föregående förfarande samt ett MRN och varupostnummer som motsvarar uppgifterna i bokföringen.


När den tillfälliga lagringen avslutas med övergång till fri omsättning eller med ett särskilt förfarande vid import, t.ex. aktiv förädling, ska referensnumret och datumet för överlåtelsebeslutet anges i bokföringen. En kopia av överlåtelsebeslutet bifogas till bokföringen.


Innehavaren av ett tillfälligt lager frigör varorna för övergång till fri omsättning mot ett överlåtelsebeslut (beslut om frigörande) som skrivits ut från Tullens system. Om det i samband med utlämning av varorna från lagret upptäcks avvikelser mellan beslutets uppgifter och registreringarna i det tillfälliga lagrets bokföring, kan lagerhavaren emellertid i vissa fall utlämna varorna.

Tillåtna avvikelser mellan lagerbokföringens och överlåtelsebeslutets uppgifter

Innehavaren av det tillfälliga lagret kan utlämna varorna fastän följande uppgifter i överlåtelsebeslutet (beslutet om frigörande) skiljer sig från lagerbokföringens uppgifter:

  • Containernummer
  • Varans märken och nummer:
  • Uppgifter om transportmedlet
  • Kolliantal (kvantitet) och bruttovikt, förutsatt att mängden i överlåtelsebeslutet är större än i bokföringen. Lagerhavaren kan utlämna varorna eftersom avvikelsen i sig inte leder till att en tullskuld uppstår.
  • Uppgifter om varans förvaringsplats, inkl. lagerkod
  • Kod för förpackningsslag genererad av importförtullningstjänsten för privatpersoner 

Om lagerhavaren utlämnar varorna inom ramen för de tillåtna avvikelserna ska hen anteckna avvikelserna i överlåtelsebeslutet. Anteckningarna ska bekräftas med underskrift och namnförtydligande eller med företagets stämpel.

Om lagerhavaren av någon annan anledning anser att hen inte kan utlämna varorna ska hen ange ”Utlämnas inte” och orsaken till varför varorna inte utlämnas i överlåtelsebeslutet.

Ändring av tulldeklaration eller korrigering av uppgifter

Om några andra än ovannämnda uppgifter avviker från varandra är det inte tillåtet att utlämna varorna från lagret. Deklaranten eller dennes ombud ska begära ändring av importdeklarationen.

Om man i importtulldeklarationen angett fel MRN för den summariska (införsel)deklarationen samt fel varupostnummer, görs ingen ändring utan Elektroniska servicecentralen korrigerar uppgiften på deklarantens begäran. Kunden handlar enligt anvisningarna för import och skickar begäran om korrigering per e-post till Elektroniska servicecentralen som kvitterar begäran mottagen. Den som hämtar varorna visar den korrigerade uppgiften för innehavaren av det tillfälliga lagret med en e-postutskrift.


När den tillfälliga lagringen avslutas med T1-transitering ska transiteringens MRN-nummer och datum anges i bokföringen. Tullen rekommenderar att en kopia av transiteringsföljedokumentet bifogas till bokföringen, eftersom referensen till den tidigare handlingen kan kontrolleras där.


När det inte är obligatoriskt att ange säkerhetsuppgifterna kan en summarisk utförseldeklaration också användas som en deklaration som avslutar tillfällig lagring. Sådana situationer är t.ex. tillfällig lagring i högst 14 dygn eller ett från Finland avgående transportmedel vars last lossas på EU:s område. Då använder man för deklarationen termen ”summarisk utförseldeklaration för avslutande av tillfällig lagring”.

Denna deklaration skiljs med hjälp av en tilläggskod från en summarisk utförseldeklaration i vilken det är obligatoriskt att ange säkerhetsuppgifterna. I fältet Varupostens bilagda handlingar anges då tilläggskoden 2YVP för varje varupost och som kodens värde anges innevarande dag (dd.mm.åååå).


När en tillfällig lagring i mer än 14 dygn avslutas med export av varorna sjövägen ut ur unionen ska en summarisk utförseldeklaration lämnas för varorna. Deklarationen ska avges även om lagringen varat i högst 14 dygn. Deklarationen kan inlämnas av vem som helst som kan uppvisa varorna för Tullen, t.ex. transportfirman eller innehavaren av det tillfälliga lagret. I sista hand är det dock tillståndshavaren som svarar för att den tillfälliga lagringen avslutas på rätt sätt. Deklarationen ska avges innan varorna lastas.

Exempel: Tillfälligt lagrade varor lastas från ett lager i en hamn på ett fartyg som går direkt till Ryssland. Transportfirman lämnar en summarisk utförseldeklaration samt en anmälan om uppvisande vid utförsel och anmälan om utförsel. Dessa avslutar den tillfälliga lagringen.


När varor lastas från ett tillfälligt lager beläget i en hamn direkt på ett fartyg som går i reguljär trafik, ska de oförtullade varorna transiteras. Transiteringsförfarandet avslutar den tillfälliga lagringen. Transiteringen kan vara en T-transitering eller en manifesttransitering. Transiteringsföljedokumentet eller ett separat lastningstillstånd bifogas till bokföringen.

Om varorna förs ut från Finland med ett fartyg som inte går i reguljär sjötrafik behandlas alla varor ombord på fartyget som oförtullade varor i destinationshamnen. I en sådan situation är det inte obligatoriskt att tillämpa unionens transiteringsförfarande. Den tillfälliga lagringen avslutas antingen

  • med ett manuellt lastningstillstånd av Tullen som försetts med uppgift om MRN och varupostnummer för den deklaration som använts före den tillfälliga lagringen
  • med en summarisk utförseldeklaration, som skiljs med en tilläggskod från den obligatoriska summariska utförseldeklarationen eller
  • med en transiteringsdeklaration.

Innehavaren av tillståndet till tillfällig lagring bifogar deklarationen, som godkänts av Tullen, till bokföringen.

Exempel: Varor lastas från en hamnoperatörs tillfälliga lager i Kotka hamn på ett fartyg som transporterar varorna till Hamburgs hamn. Innan varorna lastas på fartyget begär varuhavaren lastningstillstånd av Tullen. Operatören lastar varorna på fartyget och bifogar lastningstillståndet till sin bokföring.

 


Om varorna lagrats i ett tillfälligt lager mer än 14 dygn och de exporteras direkt till ett tredje land, ska transportfirman eller dennes ombud lämna in en summarisk utförseldeklaration för varorna. Deklarationen ska inges innan varorna lastas, och den fungerar som tillstånd till lastning från det tillfälliga lagret. Lagerhavaren antecknar den summariska utförseldeklarations MRN- och varupostnummer i sin lagerbokföring.

För varor som exporteras efter en tillfällig lagring i högst 14 dygn räcker det med att återexporten eller utförseln av varorna registreras i lagerbokföringen. Något separat lastningstillstånd behöver man alltså inte ansöka om.


Om den tillfälliga lagringen avslutas med att varorna skickas per post krävs ingen separat elektronisk transiteringsdeklaration för dem. För postpaket som skickas till ett område utanför gemenskapen ska en posttulldeklaration, Postens blankett CN 22/CN 23, upprättas för tullklareringen av varorna. När Posten åtar sig att transportera varorna från det lokala postkontoret till sorteringscentralen för utlandspost jämställs flyttningen av varorna på gemenskapens tullområde med extern transitering.

Postpaketet är på lagerhavarens ansvar tills det bevisligen har överlämnats för posttransport. Den tillfälliga lagringen upphör när paketet bevisligen överlämnats för posttransport. Innehavaren av det tillfälliga lagret ska till sin bokföring bifoga Postens verifikat över mottagandet av varorna och en kopia av posttulldeklarationen. Dessa dokument ska kopplas till uppgifterna om uppläggning på lager gällande ifrågavarande varor.


Varorna kan förstöras under Tullens övervakning om de till exempel blivit dåliga under lagringen. Tullen bestämmer från fall till fall om det räcker med förstöring under Tullens övervakning eller om varorna ska hänföras till aktiv förädling. Till det tillfälliga lagrets bokföring bifogas antingen ett förstöringsbevis bestyrkt av Tullen eller ett överlåtelsebeslut vid import efter aktiv förädling.


Ta kontakt

Tullförfarandespecifik företagsrådgivning
mån–fre 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gnnxxnvfn-nchy99Tglox1jZngabihraflgvel