Tillfällig lagring

Tillfälliga lager är av Tullen godkända lager eller platser där oförtullade varor väntar på tullklarering.

Tillfälliga lager är avsedda att användas av t.ex. hamn- eller flygplatsoperatörer, terminaloperatörer och importörer som lager dit varor kan lossas och där man kan förvara oförtullade varor under en begränsad tid. Innan varorna lossas till lagret, ska deras ankomst anmälas till tullen.

Varor kan läggas upp på lagret antingen med en transiteringsdeklaration, deklaration för tillfällig lagring eller med en summarisk införseldeklaration. 

Innehavaren av ett tillfälligt lager kan verka som godkänd mottagare vid transitering.

Varor i tillfällig lagring ska hänföras till ett tullförfarande eller återexporteras inom 90 dagar från den dag då de anmäldes till Tullen. Exempel på tullförfaranden är förtullning av varor till fri omsättning, transitering och lagring i tullager.

Vad förbinder du dig till som innehavare av ett tillfälligt lager?

Lagstiftningen fastställer de centrala ansvar och handlingssätt som du förbinder dig att iaktta som innehavare av Tullens lagertillstånd. Tullen följer tillståndshavares verksamhet och granskar lagerbokföringen och de varor som lagras. Om tillståndshavaren inte iakttar lagstiftningen eller Tullens föreskrifter och anvisningar kan Tullen ge en anmärkning, ta ut felavgift eller tullhöjning, avbryta tillståndets giltighet eller upphäva tillståndet.


Nyckelord Lagring