Tidigare handling ska anges i transiteringsdeklarationen

Föregående funktion anges utgående från tullklarerings- eller kontrolldokument som anknyter till varorna. Uppgiften är obligatorisk.

Koderna för tidigare handling finns angivna i kodförteckning 0012. Efter koden ska man ange referensnumret för den tidigare handlingen och eventuellt därtill hörande tilläggsuppgift. I transiteringsdeklarationen kan man i en varupost ange högst 99 uppgifter om tidigare handling.

Om den föregående funktionen är tillfälligt lager i hamn eller på flygplats, är den tidigare handlingen det dokument med vilket varorna anlänt till det tillfälliga lagret.

Summarisk införseldeklaration (ICS2)

Om den funktion som föregår transitering är en summarisk införseldeklaration som ingetts till kommissionens system, ska det tidigare dokumentet anges i transiteringsdeklarationen:

 • kod: 355
 • nummer: MRN-referensnumret för den summariska införseldeklarationen (har formen 23nnnnnnnnnnnnnATn)
 • tilläggsuppgift: varupostnummer
 • referens för transportdokument

Om ett MRN-referensnummer för en föregående summarisk deklaration omfattar flera transportdokument eller varuposter, ska varje transportdokument och varupost anges som en egen helhet. Det är alltså inte tillåtet att ange t.ex. MRN-varuposterna 1–100 i en varupost.

Om en summarisk införseldeklaration har inlämnats under reservförfarandet, ange som kod för föregående funktion 82 och som nummer referensnumret för reservförfarandedokumentet.

Summarisk införseldeklaration eller summarisk deklaration för tillfällig lagring (AREX)

Om en summarisk införseldeklaration eller en summarisk deklaration för tillfällig lagring är föregående funktion för transiteringen, ska man i transiteringsdeklarationen för tidigare handling ange:

 • kod: SUM
 • nummer: MRN-referensnumret för den summariska införseldeklarationen eller för den summariska deklarationen för tillfällig lagring (har formen 23FInnnnnnnnnnnnIn)
 • tilläggsuppgift: varupostnummer.

Om ett MRN-referensnummer för en föregående deklaration för tillfällig lagring omfattar flera transportdokument eller varuposter, ska varje transportdokument och varupost anges som en egen helhet. Det är alltså inte tillåtet att ange t.ex. MRN-varuposterna 1–100 i en varupost.

Om deklarationen för tillfällig lagring har ingetts under reservförfarandet, ska man som kod för föregående funktion ange 82 och som nummer referensnumret för reservförfarandedokumentet.

Deklaration för tillfällig lagring

Om en deklaration för tillfällig lagring är föregående funktion för transiteringen, ska man i transiteringsdeklarationen för tidigare handling ange:

 • kod: 337
 • nummer: MRN-referensnumret för deklarationen för tillfällig lagring  (har formen 23FIEnnnnnnnnnnnUn)
 • tilläggsuppgift: varupostnummer
 • referens för transportdokument

Om ett MRN-referensnummer för en föregående summarisk deklaration omfattar flera varuposter, ska varje varupost anges som en egen helhet, dvs. koden för föregående förfarande, MRN och varupostnummer. Det är alltså inte tillåtet att ange MRN-varuposterna 1-100 i en varupost.

Om deklarationen för tillfällig lagring har ingetts under reservförfarandet, ska man för föregående förfarande ange koden 82 och som nummer reservförfarandedokumentets referensnummer.

Tullagring

Om tullagring är föregående funktion för transiteringen, ska man i transiteringsdeklarationen för tidigare handling ange:

 • kod: 71, när tidigare handling är elektronisk deklaration för tullagring
 • nummer: MRN-referensnumret för deklarationen för tullagring (har formen 23FIUnnnnnnnnnnnRn)
 • kod: 45, när anmälan om uppläggning på lager har lämnats in med en SAD-blankett eller under reservförfarande
 • nummer: referensnummer som aktören tilldelat deklarationen, t.ex. uppläggningsnummer

Om en deklaration för återexport från tullager (3171) är tidigare handling för transiteringen, ska man för tidigare handling ange:

 • kod: 31
 • nummer: MRN-referensnummer för exportdeklarationen som upprättats angående återexporten
 • tilläggsuppgift: återexportdeklarationens varupostnummer anges inte

I webbdeklareringstjänsten ska man därtill i fältet ”Exportförfarande” ange delningskoden vid export, dvs. 0 (delning, annat än det sista delningspartiet), 1 (delning, sista delningspartiet) eller 2 (ingen delning).

Export

Om exportförfarandet är föregående funktion för transiteringen, ska man i transiteringsdeklarationen för tidigare handling ange:

 • nummer: MRN-referensnumret för exportdeklarationen (har formen 23FInnnnnnnnnnnnEn)
 • nummer: exportdeklarationens referensnummer MRN

Därtill ska man i punkten för särskilda upplysningar ange: DG2 (export från EU). I webbdeklareringstjänsten ska man därtill i fältet ”Exportförfarande” ange delningskoden vid export, dvs. 0 (delning, annat än det sista delningspartiet), 1 (delning, sista delningspartiet) eller 2 (ingen delning).

Om exportdeklarationen har inlämnats under reservförfarandet, ska man i transiteringsdeklarationen för tidigare handling ange koden 25 och som nummer reservförfarandedokumentets referensnummer.