Termer gällande lagring

Vem som helst kan lägga upp varor i ett allmänt tullager, dvs. det kan finnas flera ansvariga för förfarandet. Allmänna tullager är av typ I eller II. Skillnaden mellan dessa typer är hur ansvaret fördelas. Vid tullager av typ I fördelas ansvaret mellan tillståndshavaren (lagerhavaren) och den person som är ansvarig för förfarandet (uppläggaren). Vid tullager av typ II har den som svarar för förfarandet större ansvar. I praktiken kallas den ansvariga för förfarandet ofta för uppläggare.

 


I ett privat tullager är tillståndshavaren samtidigt den ansvarige för förfarandet och svarar för att varorna kvarstår under tullövervakning och att de skyldigheter som följer av lagringen fullgörs. Lagerhavaren behöver inte vara ägare till de lagrade varorna. Uppläggningen, dvs. tulldeklarationen för lagring i tullager, görs i tillståndshavarens namn.


Vid lagring är tillståndshavaren det företag som Tullen beviljat tillstånd till samlad garanti och lagertillstånd. I praktiken kallas tillståndshavaren ofta för lagerhavare.


Vid tullagring är den ansvarige för förfarandet det företag som lämnar in tulldeklarationen för de varor som ska lagras. Den ansvarige för förfarandet svarar alltid för tulldeklarationen och dess innehåll. Beroende på lagertyp kan ansvaret också gälla bokföring.


Ankomsten av alla varor som importeras till landet ska anmälas till Tullen. Varor som transporteras landvägen anmäls till Tullen vid gränsen, i andra trafikformer lämnar transportfirman en elektronisk anmälan om varors ankomst till Tullen. Om de oförtullade varorna därefter lossats till ett tillfälligt lager har du 90 dagar, dvs. cirka tre månader, från datumet på anmälan av varors ankomst att bestämma vad du ska göra med varorna. Du kan till exempel återexportera varorna ut ur EU eller förtulla dem in i Finland.

Observera att dessa 90 dagar är en maximitid enligt lag och att tiden inte kan förlängas. En del av lagerhavarna tillämpar en kortare tidsfrist.


Varor som hänförts till tullagerförfarandet kan i vissa fall befordras under förfarandet och då behöver de inte transiteras. Befordran av varor under tullagerförfarandet kräver inget separat tillstånd. Lagstiftningen kräver dock att varornas placering och befordran av dem antecknas i lagerbokföringen.

Befordran är möjlig i följande fall :

  • Befordran från hänförandetullkontoret till ett tullager innebär att varor som anlänt till Finland sjövägen kan hänföras till tullagerförfarandet redan i hamnen. Därefter kan de befordras från hänförandetullkontoret till tullagret med en tulldeklaration (uppläggning på lager).
  • Befordran mellan lager som nämns i ett tullagertillstånd betyder att varor kan befordras mellan dessa lager utan tullformaliteter.
  • Befordran från tullagret till utförseltullkontoret innebär att en återexportdeklaration avges för varor som kommer att exporteras från EU och att varorna därefter befordras under tullagerförfarandet från tullagret till utförseltullkontoret för återexport. Lagerhavaren svarar för varorna under befordran.
  • Befordran av varor från lagret till ett tullkontor där varorna hänförs till ett påföljande tullförfarande.

Varor i tillfälligt lager kan befordras i två olika situationer.

  • Innehavaren av tillfälligt lager har ansökt tillstånd av Tullen att befordra försändelser till vissa samarbetspartners lager under tillfällig lagring. Befordran sker på tillståndshavarens ansvar.
  • För varorna har en importtulldeklaration lämnats in och en garanti har reserverats för förtullningen. Tullen har beslutat granska varorna och kanske också ta prover på dem. Deklaranten konstaterar att det är besvärligt eller omöjligt att granska varorna i det tillfälliga lagret och begär att få befordra varorna under tillfällig lagring. Tullen ger tillstånd att befordra varorna under tillfällig lagring. Med detta dokument befordras varorna t.ex. till importörens eget lager. Ett exemplar av dokumentet blir kvar i det tillfälliga lagrets bokföring. När granskningen och de eventuella laboratorieundersökningarna är genomförda slutförs förtullningsprocessen. Deklaranten svarar för eventuella fortsatta åtgärder och kontakterna med Tullen. Innehavaren av det tillfälliga lagret behöver för sin bokföring bara det tillstånd med vilket varorna befordrades under tillfällig lagring.