Sjötrafik

Reguljär fartygslinje

Varor som befordras på en reguljär fartygslinje som godkänts av Tullen anses vara unionsvaror, om inte något annat visas. Unionsvarorna är befriade från tullformaliteter i destinationshamnen.

Rederier kan hos Tullen ansöka om tillstånd till reguljär fartygslinje, om de regelbundet transporterar varor bara mellan hamnar inom unionens tullområde. Avgångs- eller destinationshamnen eller mellanhamnen för varorna får således inte vara belägen utanför unionen eller i en frizon inom unionens tullområde.

Exportförfarandet för varor som hänförts till exportförfarandet och transporteras på en reguljär fartygslinje avslutas inte när varorna lastas på fartyget. Undantagsvis avslutas exporten när regeln om ett enda transportavtal åberopas eller när ett elektroniskt manifest eller transportdokument används som transiteringsdeklaration.

Annan än reguljär fartygslinje

Varor som transporteras på en annan än reguljär fartygslinje anses vara icke-unionsvaror, om inte något annat visas, och de ska genomgå normala tullformaliteter i destinationshamnen.

Det finns separata anvisningar om att bevisa tullstatus för unionsvaror som transporteras på en annan fartygslinje: Att bevisa unionsstatus för varor som förs in.

När varor under exportförfarandet lastas på ett fartyg som går på en annan än reguljär fartygslinje, avslutas exportförfarandet på basis av de deklarationer som lämnas i samband med utförseln. Läs mer: Varor som förs ut ur EU.

Beakta följande

Bunkring, dvs. påfyllning av ett fartygs bränsleförråd för eget bruk i en hamn, kräver alltid tillstånd av Tullen. Bunkring från ett fartyg till ett annat fartyg (Ship to ship) ska alltid meddelas till Tullens sjötrafikcentral (MEKE) per e-post: meke@tulli.fi.

Elektroniska servicecentralens sjötrafikgrupp är öppen under tjänstetid vardagar kl. 8.00–16.15. I brådskande ärenden kan man kontakta jourhavanden vid Elektroniska servicecentralen per e-post: spake.arex@tulli.fi.

Innan ett fartyg anländer ska också en anmälan lämnas till PortNets-systemet.

För ett fartyg som anländer ska också farledsavgift betalas.

För det bränsle som bunkras ska införsel- och utförseldeklarationer lämnas in

Transportfirman ansvarar för inlämnandet av summariska deklarationer / införseldeklarationer och av utförseldekarationer till Tullen. Transportfirman kan, om den så önskar, också låta ett ombud inlämna deklarationen.

  • För oförtullat gods som direkt anländer från ett land utanför unionen ska en summarisk införseldeklaration (IE315) och därefter en anmälan om uppvisande vid införsel (IE347) lämnas till den finska tullen.
  • Om fartyget anländer från en annan EU-hamn och lossar varor på finskt territorialvatten eller i hamnen ska en summarisk deklaration (IE344) och en anmälan om uppvisande vid införsel (IE347) inlämnas för de varor som lossas.
  • För ett fartyg som lämnar EU ska också utförseldeklarationer (IE547 och IE590) lämnas in.
  • Om bunkringen sker från ett finländskt fartyg i kommersiell trafik till ett annat finländskt fartyg, behöver inga införsel- och utförseldeklarationer lämnas in.

Bunkring till ett fartyg i internationell trafik

Tilläggsuppgifter som ska anges i deklarationen om bunkring

I summariska deklarationer / införseldeklarationer ska fältet Lossningsplats förses med namnet på den hamn där bunkringen sker samt med texten ”lossning till fartyget X”, där X står för det fartygs IMO-nummer som bunkras.

Genast när bunkringen till ett annat fartygs bränsletank skett i hamnen ska fartyget eller dess representant till finska tullen inlämna en anmälan om uppvisande vid utförsel (IE547) i vilken den summariska deklarationens MRN och varupostnummer angetts. Efter anmälan om uppvisande vid utförsel ska ännu en anmälan om utförsel (IE590) lämnas in.

Tullens föreskrift om deklarationsförfarande för fartyg som anländer till och avgår från finska hamnar (3/2018)

Införsel och utförsel


Det är också möjligt att transportera varor under transiteringsförfarande på fartyg som inte går på en reguljär fartygslinje. Då avbryts transiteringsförfarandet för den tid sjötransporten tar. För alla varor som lossas i destinationshamnen i Finland ska ändå en summarisk deklaration (IE315 eller IE344) lämnas in. Därför ska också varor som hänförts till transiteringsförfarande visas upp för Tullen i fartygets destinationshamn. Transiteringsdeklarationen ska visas upp innan transporten kan fortsätta till destinationstullkontoret för transiteringen. I samband med att transiteringsdeklarationen visas upp registrerar Tullen varorna som tullklarerade i AREX-systemet.