Sjötrafik

Reguljär fartygslinje

Varor som befordras på en reguljär fartygslinje som godkänts av Tullen anses vara unionsvaror, om inte något annat visas. Unionsvarorna är befriade från tullformaliteter i destinationshamnen.

Rederier kan hos Tullen ansöka om tillstånd till reguljär fartygslinje, om de regelbundet transporterar varor bara mellan hamnar inom unionens tullområde. Avgångs- eller destinationshamnen eller mellanhamnen för varorna får således inte vara belägen utanför unionen eller i en frizon inom unionens tullområde.

Exportförfarandet för varor som hänförts till exportförfarandet och transporteras på en reguljär fartygslinje avslutas inte när varorna lastas på fartyget. Undantagsvis avslutas exporten när regeln om ett enda transportavtal åberopas eller när ett elektroniskt manifest eller transportdokument används som transiteringsdeklaration.

Annan än reguljär fartygslinje

Varor som transporteras på en annan än reguljär fartygslinje anses vara icke-unionsvaror, om inte något annat visas, och de ska genomgå normala tullformaliteter i destinationshamnen.

Det finns separata anvisningar om att bevisa tullstatus för unionsvaror som transporteras på en annan fartygslinje: Att bevisa unionsstatus för varor som förs in.

När varor under exportförfarandet lastas på ett fartyg som går på en annan än reguljär fartygslinje, avslutas exportförfarandet på basis av de deklarationer som lämnas i samband med utförseln. Läs mer: Varor som förs ut ur EU.

Beakta följande

Bunkring, dvs. påfyllning av ett fartygs bränsleförråd för eget bruk i en hamn, kräver alltid tillstånd av Tullen. Bunkring från ett fartyg till ett annat fartyg (Ship to ship) ska alltid meddelas till Tullens sjötrafikcentral (MEKE) per e-post: meke@tulli.fi.

Elektroniska servicecentralens sjötrafikgrupp är öppen under tjänstetid vardagar kl. 8.00–16.15. I brådskande ärenden kan man kontakta jourhavanden vid Elektroniska servicecentralen per e-post: spake.arex@tulli.fi.

Innan ett fartyg anländer ska också en anmälan lämnas till PortNets-systemet.

För ett fartyg som anländer ska också farledsavgift betalas.

För det bränsle som bunkras ska införsel- och utförseldeklarationer lämnas in

Transportfirman ansvarar för inlämnandet av summariska deklarationer / införseldeklarationer och av utförseldekarationer till Tullen. Transportfirman kan, om den så önskar, också låta ett ombud inlämna deklarationen.

 • För oförtullat gods som direkt anländer från ett land utanför unionen ska en summarisk införseldeklaration (IE315) och därefter en anmälan om uppvisande vid införsel (IE347) lämnas till den finska tullen.
 • Om fartyget anländer från en annan EU-hamn och lossar varor på finskt territorialvatten eller i hamnen, ska en deklaration för tillfällig lagring (FI337) och en anmälan av varors ankomst (FI332) inges till Tullen för de varor som lossas.
 • För ett fartyg som lämnar EU ska också utförseldeklarationer (IE547 och IE590) lämnas in.
 • Om bunkringen sker från ett finländskt fartyg i kommersiell trafik till ett annat finländskt fartyg, behöver inga införsel- och utförseldeklarationer lämnas in.

Bunkring till ett fartyg i internationell trafik

Tilläggsuppgifter som ska anges i deklarationen om bunkring

I summariska införseldeklarationer ska fältet Lossningsplats förses med namnet på den hamn där bunkringen sker samt med texten ”lossning till fartyget X”, där X står för det fartygs IMO-nummer som bunkras.

I deklarationen för tillfällig lagring ska man som varornas förvaringsplats ange A - Plats som anvisats av Tullen, V - tullkontorets kod och identifieraren för det tullkontor vid vilket bunkringen sker. Ange koden för ytterligare uppgifter FISSL - direkt omlastning och som beskrivning ”bunkring och namnet på den hamn där bunkringen sker”. Ange koden för ytterligare uppgifter FIXXX - annan ytterligare uppgift och som beskrivning ”lossning till fartyget X”, där X står för det fartygs IMO-nummer som bunkras.

Genast när bunkringen till ett annat fartygs bränsletank skett i hamnen ska fartyget eller dess representant till finska tullen inlämna en anmälan om uppvisande vid utförsel (IE547) i vilken den summariska deklarationens MRN och varupostnummer angetts. Efter anmälan om uppvisande vid utförsel ska ännu en anmälan om utförsel (IE590) lämnas in.

Tullens föreskrift om deklarationsförfarande för fartyg som anländer till och avgår från finska hamnar (3/2018)

Införsel och utförsel


Det är också möjligt att transportera varor under transiteringsförfarande på fartyg som inte går på en reguljär fartygslinje. Då avbryts transiteringsförfarandet för den tid sjötransporten tar. För alla varor som lossas i destinationshamnen i Finland ska man dock inge en summarisk införseldeklaration (IE315) eller en deklaration för tillfällig lagring (FI337).. Därför ska också varor som hänförts till transiteringsförfarande visas upp för Tullen i fartygets destinationshamn. Transiteringsdeklarationen ska visas upp innan transporten kan fortsätta till destinationstullkontoret för transiteringen. I samband med att transiteringsdeklarationen visas upp registrerar Tullen varorna som tullklarerade i sitt system. 


En transport som anländer till en finsk hamn på annan än reguljär fartygslinje under en T-transitering som påbörjats vid avgångsplatsen, kan fortsätta vidare från hamnen direkt till destinationstullkontoret eller till en godkänd mottagare.

I anmälan av varors ankomst anges inte en lagerkod för lossningen, utan partiet anmäls genast för tullklarering. Dylika partier kvitteras hos Tullen manuellt som tullklarerade i AREX-systemet mot ifrågavarande T-transitering.

Kunden ska skicka per e-post till Tullen en förteckning över de för tullklarering anmälda partierna som omfattas av en egen T-transitering. Förteckningen kan skickas varje vecka t.ex. som en Excel-tabell till ifrågavarande hamns tull.

Förteckningen ska innehålla följande uppgifter:

 • summariska införseldeklarationens MRN- och varupostnummer
 • T-transiteringens MRN-referensnummer
 • uppgifter om deklaranten/kontaktpersonen.

Ange som ämne för e-postmeddelandet Tullklarering av AREX-partier vid T-transitering.

E-postadresser till hamnarnas tullar:
Hangö: hanko.valvonta(at)tulli.fi
Kotka: kotka.tulliselvitys(at)tulli.fi 
Nordsjö: helsinki.tavaravalvonta(at)tulli.fi

Transiteringen avslutas på normalt sätt vid destinationstullkontoret eller hos den godkända mottagaren.

Läs mer om avslutande av transitering.

 


Ett elektroniskt transportdokument (ETD) kan användas som en tillståndspliktig förenkling vid hänförande av varor till transiteringsförfarande i sjö- och lufttrafik. Tillståndet kan beviljas på ett flygbolags eller rederis ansökan av Tullens tillståndscentral.

Elektroniskt transportdokument är ett dokument som upprättas av transportbolaget när fartyget eller luftfartyget avgår från flygfältet eller hamnen och där de varor som lastats på fartyget finns angivna. Elektroniskt transportdokument kan användas som transiteringsdeklaration, om det innehåller de uppgifter (kolumn D3) som krävs i bilaga B till den delegerade förordningen (TA) och genomförandeförordningen (GA) och uppgifterna lämnas in i Tullens system eller Tullen har tillträde till kundens system.

Koder som ska användas

Ett elektroniskt transportdokument (ETD) får användas som transiteringsdeklaration bara om någon av följande koder finns angiven varupostvis i dokumentet.

 • T1 - varor som hänförts till förfarandet för extern unionstransitering
 • T2 - varor som hänförts till förfarandet för intern unionstransitering
 • T2F - varor som hänförts till förfarandet för intern unionstransitering och överskrider gränsen till ett särskilt skatteområde (art. 188 DA)

I ett och samma transportdokument kan man också med koder ange tullstatus för andra varor som transporteras:

 • Kod TD används för varor för vilka en separat tulldeklaration avgetts.
 • Kod C används för varor i fråga om vilka aktörerna på avgångsflygplatsen har tillräckliga bevis på deras unionsstatus.
 • Kod X används för varor som hänförts till exportförfarande eller vars utförsel har blivit bekräftad.

Tullkontoret på destinationsflygplatsen eller -hamnen har möjlighet att kontrollera varornas tullstatus hos avgångsplatsen, t.ex. med blanketten TC21-Begäran om efterkontroll som används vid efterkontroller.

På varje varupost ska också avgångstullkontoret och det planerade destinationstullkontoret vara angivna.

Vid avgångstullkontoret

Varje ETD ska vara försett med ett referensnummer som specificerar dokumentet och som tilldelas av flygbolaget eller rederiet. Det kan vara ett färdnummer eller vilket som helst annat nummer som är unikt för aktören i fråga och med vars hjälp deklarationen går att hitta i efterhand också.

Tullen godtar ETD-transiteringsdeklarationen om varorna i den har visats upp för Tullen. Uppvisande betyder inte att varorna fysiskt finns på flygplatsen eller i hamnen, men Tullen ska veta att varorna förvaras på en plats som överenskommits med aktören (t.ex. i ett lager eller fartygets lastutrymme).

Deklaranten kan korrigera en eller flera uppgifter i deklarationen. Tullen ska ha tillgång till uppgifter om de korrigerade uppgifterna om man behöver göra efterkontroller eller reda ut destinationstullkontorets iakttagelser, t.ex. avvikelser. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid korrigeringar där transiteringsvarorna ändrats till unionsvaror eller tvärtom. Då ska man kontrollera t.ex. det föregående förfarandet och vid behov också korrigera det.

Vid ETD-transiteringar har det elektroniska transportdokumentet godtagits och varorna har frigjorts för transiteringsförfarandet när fartyget och varorna avgår från flygplatsen eller hamnen och EDT innehåller alla koder som behövs för att transiteringsförfarandet ska kunna påbörjas. Deklarationen kan också avvisas om Tullen anser att uppgifterna i ETD är bristfälliga eller felaktiga. Då ska Tullen underrätta flygbolaget eller rederiet om avslaget.

Om transporten av icke-unionsvaror har börjat utan att någon transiteringsdeklaration lämnats in eller godtagits, uppkommer en tullskuld till följd av bristande efterlevnad av bestämmelser i enlighet med artikel 79.1 i unionstullkodexen.

Vid destinationstullkontoret

Uppgifterna vid en EDT-transitering ska vara identiska vid avgångs- och destinationstullkontoret. Uppgifterna ska vara destinationstullkontoret tillhanda senast när varorna anländer till hamnen eller flygplatsen. När aktörens system används är uppgifterna i praktiken tillgängliga redan när varorna frigörs för transiteringsförfarandet på avgångsplatsen.

I lagstiftningen föreskrivs inte om en tidsfrist för avslutande av ETD-transitering. Transiteringen avslutas när varorna på destinationsflygplatsen placerats på ett tillfälligt lager eller på en annan av Tullen godkänd plats, eller när varorna hänförts till ett påföljande tullförfarande. Referensnumret som specificerar transiteringsdeklarationen (LRN) ska anges i det tillfälliga lagrets eller den av Tullen godkända platsens bokföring eller som föregående förfarande i deklarationen för det påföljande tullförfarandet.

Transiteringen anses som avslutad genast när den har slutförts, om inte destinationstullkontoret fått kännedom om eller konstaterat att förfarandet inte slutförts på ett korrekt sätt (t.ex. flygbolagets eller rederiets anmälan eller granskning av varorna). Flygbolaget eller rederiet har skyldighet att anmäla Tullen alla lagstridigheter, överträdelser eller avvikelser som upptäcks. En sådan anmälan ska ha en hänvisning (LRN-nummer) till det dokument som gäller varorna.