Varor som anländer till EU-området får lagras i ett tillfälligt lager eller på någon annan av Tullen godkänd plats

Tillfällig lagring är lagring av oförtullade varor under tullövervakning under perioden från det att varornas ankomst har anmälts till tullen till dess att varorna har hänförts till ett tullförfarande eller återexport. Längden för tillfällig lagring kan variera, men kan vara högst 90 dagar från att varorna anmälts till tullen.

Varor i tillfällig lagring får lagras i ett tillfälligt lager eller på någon annan plats som godkänts av Tullen. Båda kräver ett tillstånd som beviljas av Tullens tillståndscentral. I vissa situationer anses varorna vara i tillfällig lagring även då de lagras på en plats som anvisats av Tullen.

Lagring i tillfälligt lager

För drift av anläggningar för tillfällig lagring av varor krävs ett tillstånd som beviljas av Tillståndscentralen. Tillståndshavare ska ställa en garanti och ha en sådan bokföring över de tillfälligt lagrade varorna som uppfyller kraven i lagstiftningen. Varorna får lagras i 90 dagar, och inom denna period ska de hänföras till ett tullförfarande eller återexporteras. Tillståndscentralen ger varje lageradress en lagerkod, som sedan används då man anger lagrets plats i tulldeklarationen.

Även lagring på en av Tullen godkänd plats kräver tillstånd från Tillståndscentralen

Tullen kan bevilja till exempel godkända mottagare vid transitering tillstånd att kortvarigt lagra oförtullade varor på en annan plats än i det egentliga tillfälliga lagret. Att använda en annan plats för tillfällig lagring kräver tillstånd till lagring på en av Tullen godkänd plats. Tillståndet beviljas av Tillståndscentralen, som ger platsen en separat lagerkod.

Varorna ska hänföras till ett tullförfarande eller återexporteras inom tre dagar från det att deras ankomst anmälts till Tullen. Om tillståndshavaren har tillstånd att verka som godkänd mottagare vid transitering, är tidsfristen sex dagar. Om varor i tillfällig lagring flyttas mellan den av tullen godkända platsen som anges i tillståndet eller utlämnas från lagret utan Tullens tillstånd kan en tullskuld uppkomma.

Om sökanden inte har ställt en samlad garanti, ska en garanti ställas för lagringen. Tillståndshavaren ska föra bokföring över varorna i tillfällig lagring, och av den ska följande framgå: varornas ankomstdag (dagen då varornas ankomst anmälts), referens till tidigare deklaration (t.ex. MRN-referensnummer för transitering), referens för tullförfarandet som avslutar den tillfälliga lagringen (t.ex. numret på överlåtelsebeslutet) och datum.

Exempel: Import Ab har tillstånd att verka som godkänd mottagare vid transitering samt tillstånd att som en av Tullen godkänd plats använda sina egna lokaler för tillfällig lagring. Varorna anländer till företagets lokaler på en fredag, varmed företaget begär lossningstillstånd för T1-transiteringen, lossar varorna och anger de uppgifter som krävs i bokföringen. Företaget hänför varorna till tullförfarandet följande torsdag genom att lämna en importdeklaration till Tullen. Företaget anger varans förvaringsplats i tulldeklarationen med den lagerkod som anges i tillståndet till lagring på en av Tullen godkänd plats. När företaget har fått överlåtelsebeslutet från Tullen, kan det överlåta varorna vidare.

Exempel: Tukkuri Oy har tillstånd till lagring på en av Tullen godkänd plats för sitt gårdsområde. Varorna anländer på en fredag, varmed företaget begär lossningstillstånd från Tullens elektroniska servicecentral för T1-transiteringen. Företaget lossar inte varorna från bilen, men anger de uppgifter som krävs i bokföringen. Följande måndag inger företaget en importdeklaration till Tullen och anger i deklarationen varans förvaringsplats med lagerkoden för gårdsområdet. När företaget har fått överlåtelsebeslutet från Tullen, kan det överlåta varorna vidare.

I undantagsfall kan Tullen anvisa en plats för tillfällig lagring av varor

Tillfällig lagring av varor på en av Tullen anvisad plats är alltid en exceptionell situation som kräver motivering. Av Tullen anvisade platser kan vara till exempel av Trafi godkända hamnar, s.k. fabrikshamnar, som tar emot kommersiell utrikestrafik. I praktiken har en tulldeklaration ingetts på förhand för varorna eller så anmäls varorna vid ankomsten som unionsvaror. Lagring på en av Tullen anvisad plats förutsätter därför inget tillstånd från Tillståndscentralen. Tillfällig lagring av varor på en sådan plats är tillåten bara i tre dagar från det att deras ankomst anmälts till Tullen. Tullen övervakar att tidsgränserna följs.