Plats för lagring

Varor som anländer till EU-området anses vara varor i tillfällig lagring

Tillfällig lagring är lagring av oförtullade varor under tullövervakning under perioden från det att varornas ankomst har anmälts till tullen till dess att varorna har hänförts till ett tullförfarande eller återexporterats. Längden för tillfällig lagring kan variera, men kan vara högst 90 dagar från att varorna anmälts till tullen.

Varor får lagras i ett tillfälligt lager eller på någon annan av Tullen godkänd plats

Varor i tillfällig lagring får lagras i ett tillfälligt lager eller på någon annan av Tullen godkänd plats. Båda kräver ett tillstånd som beviljas av Tullens tillståndscentral. I vissa situationer anses varorna vara i tillfällig lagring även då de lagras på en av Tullen anvisad plats.

Lagring i tillfälligt lager

För drift av anläggningar för tillfällig lagring av varor krävs ett tillstånd som beviljas av Tillståndscentralen. Tillståndshavare ska ställa en garanti och ha en sådan bokföring över varorna i tillfällig lagring som uppfyller kraven i lagstiftningen. Varorna får lagras i 90 dagar, och inom denna period ska de hänföras till ett tullförfarande eller återexporteras. Tillståndscentralen ger varje lageradress en lagerkod, som ska användas då man anger lagrets plats i tulldeklarationen.

Även lagring på en av Tullen godkänd plats kräver tillstånd från Tillståndscentralen

Tullen kan bevilja till exempel godkända mottagare vid transitering tillstånd att lagra oförtullade varor på en annan plats än i det egentliga tillfälliga lagret. Godkännandet av en annan plats för tillfällig lagring kräver tillstånd från Tillståndscentralen. Tillståndet ger inte rätt till längre förvaring, utan varorna ska hänföras till ett tullförfarande följande arbetsdag efter att de har anmälts till tullen. Tillståndcentralen ger tillståndet en separat lagerkod.

En garanti ska ställas för lagringen om sökanden inte har ställt en samlad garanti. Tillståndshavaren ska föra bok över varorna i tillfällig lagring, och av bokföringen ska följande framgå: varornas ankomstdag, referens till tidigare deklaration (MRN för transitering), referens för tullförfarandet som avslutar den tillfälliga lagringen (numret på överlåtelsebeslutet) och datum.

Exempel: Import Ab har tillstånd att verka som godkänd mottagare vid transitering samt tillstånd att som en av Tullen godkänd plats använda sina egna lokaler för tillfällig lagring. Varorna anländer till företagets lokaler på en måndag, varmed företaget avslutar T1-transiteringen och anger uppgifterna som krävs i bokföringen. Företaget hänför varorna till tullförfarandet följande dag, tisdag, genom att lämna en importtulldeklaration till Tullen. Varans förvaringsplats anges i tulldeklarationen med den lagerkod som anges i tillståndet.

I undantagsfall kan Tullen anvisa en plats för tillfällig lagring av varor

Tillfällig lagring av varor på en av Tullen anvisad plats är alltid en exceptionell situation som kräver motivering. Sådana platser kan vara till exempel av Trafi godkända hamnar, s.k. fabrikshamnar, som tar emot kommersiell utrikestrafik. Varorna anmäls vid ankomsten antingen som unionsvaror eller så har en tulldeklaration ingetts på förhand för dem. Lagring på en av Tullen anvisad plats förutsätter därför inget tillstånd från Tillståndscentralen eller någon garanti. Tillfällig lagring av varor på en sådan plats är tillåten bara en kort tid, högst ett dygn. Tullen övervakar att tidsgränserna följs.

Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag