Befordran under tullagerförfarandet

Varor som hänförts till tullagerförfarandet får på vissa villkor flyttas (befordras) mellan olika lagringsplatser som anges i tillståndet, från hänförandetullkontoret till lagret eller från lagret till utförseltullkontoret eller till sådant tullkontor där det är möjligt att hänföra varorna till påföljande tullförfarande.

Befordran av varor under tullagerförfarandet kräver inget separat tillstånd. Lagstiftningen kräver dock att varornas placering och befordran av dem antecknas i lagerbokföringen.

Beakta följande

Varor kan befordras utan tullformaliteter mellan olika lagerlokaler som ingår i ett och samma tullagertillstånd om lagren har gemensam bokföring. I praktiken innebär detta att befordran sker mellan en och samma tillståndshavares olika lagringsplatser (som har olika lagerkoder). Då räcker det att varornas förvaringsplats framgår av företagets bokföring. Lagrens adresser finns angivna i tullagertillståndet. Beroende på lagertyp svarar lagerhavaren eller den ansvariga för förfarandet för att varorna inte övergår till fri omsättning utan Tullens tillstånd.

Om de lager som omfattas av ett och samma tillstånd har separata bokföringar ska befordran ske antingen genom transitering eller genom att varorna hänförs till tullagerförfarandet på nytt.


Varorna kan befordras med en tulldeklaration för tullagring till tillståndshavarens lokaler från det tullkontor där de hänförs till tullagerförfarandet (hänförandetullkontoret). Om man vid lossningen av varorna till lagret märker att varorna inte motsvarar uppgifterna i tulldeklarationen ska man lämna ett lossningsresultat till Tullen.

  • I ett privat tullager är tillståndshavaren samtidigt också den ansvariga för förfarandet. Tillståndshavarens ansvar för varorna börjar redan vid den tidpunkt då varorna hänförs till förfarandet, dvs. före befordran.
  • I ett allmänt tullager kan det finnas flera ansvariga för förfarandet som kan vara andra aktörer än tillståndshavaren. Den ansvariga för förfarandet och tillståndshavaren svarar tillsammans för befordran.

När avsikten är att befordra varor under tullagerförfarandet från hänförandekontoret till tillståndshavarens lokaler, ska den ansvariga för förfarandet uppvisa tulldeklarationen vid hänförandekontoret. Tullen granskar förutsättningarna för överlåtelsen, avslutar det föregående förfarandet och bekräftar med en stämpel på tulldeklarationen att varorna har hänförts till tullförfarandet. Ett exemplar av tulldeklarationen blir kvar vid hänförandetullkontoret, de övriga exemplaren ges till kunden.

Om varorna har varit i ett tillfälligt lager före överlåtelsen till tullagerförfarandet, lämnas ett exemplar av tulldeklarationen som bokföringsverifikat till det tillfälliga lagret. Ett exemplar åtföljer varorna.

Efter att varorna har anlänt till tullagret gör tillståndshavaren en lossningsberäkning för varorna genom att jämföra de uppgifter som angetts i tulldeklarationen med de varor som anlänt. Om lossningsresultatet avviker från det som angetts i tulldeklarationen måste den ansvariga för förfarandet korrigera uppgifterna som angetts i tulldeklarationen genom att inge en separat anmälan om lossningsresultat till det tullkontor som övervakar lagrets operativa verksamhet. Den som svarar för förfarandet bifogar SAD-blanketten och eventuella verifikat gällande det avvikande lossningsresultatet till sin bokföring.


När varor återexporteras från ett tullager till ett område utanför unionen, ska en elektronisk återexportdeklaration inges för dem. Varorna kan under tullagerförfarandet befordras till ett utförseltullkontor som kan vara beläget i Finland eller i ett annat unionsland. Varorna förblir under tullagerförfarandet tills de förts ut ur unionens tullområde.

Varorna utlämnas från tullagret mot ett från exportsystemet utskrivet beslut om överlåtelse till förfarandet för återexport. Överlåtelsebeslutet fungerar samtidigt som lastningstillstånd.

Befordran ska slutföras inom 30 dagar efter det att varorna har förts bort från tullagret. Bokföringsanteckningen om den slutliga utförseln av varorna från unionen ska göras inom 100 dagar efter utförseln. Den ansvariga för förfarandet ska kunna påvisa både att varorna förts bort från tullagret och att varorna förts ut ur unionen. Om varorna befordrats till unionens gräns under tullagerförfarandet ska bokföringen förses med två separata anteckningar: en om bortförande från lagret och en om utförseln ur unionen. Verifikaten över utförseln ska bifogas till bokföringen.

Exempel: Avsikten är att varor som exporteras till Ryssland ska befordras under tullagerförfarandet från ett tullager i Kouvola till utförseltullkontoret i Vaalimaa. Tillståndshavaren inger en återexportdeklaration för varorna för vilken Tullen fattar ett beslut om överlåtelse till förfarandet. Överlåtelsebeslutet fungerar som lastningstillstånd för de varor som tas ut från lagret. Varorna lastas på exportfordonet. Tillståndshavaren gör de nödvändiga bokföringsanteckningarna om bortförandet av varorna från lagret. Vid Vaalimaa tull uppvisar föraren ett följedokument (EAD) på basis av vilket Tullen avslutar återexportförfarandet. Deklaranten får ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut till sitt system. Tillståndshavaren bifogar beslutet till sin bokföring och gör de nödvändiga bokföringsanteckningarna om utförseln av varorna.


Efter att återexportdeklarationen har ingetts kan varorna hänföras till ett transiteringsförfarande (T1 eller TIR-carnet). Då befordras varorna under tullagerförfarandet till det tullkontor där transiteringen påbörjas. När varorna hänförts till transiteringsförfarandet avslutas tullagerförfarandet och ansvaret för varorna övergår till den som svarar för transiteringen. Återexportdeklarationens MRN antecknas i lagrets bokföring när varorna tas ut från lagret.

Exempel: Varorna avgår från ett tullager i Kouvola till Kotka tull där en TIR-carnet öppnas för varorna. Varorna ska levereras till Ryssland. Efter att återexportdeklarationen har ingetts lastas varorna på exportfordonet. Tillståndshavaren bifogar beslutet om överlåtelse till förfarandet till sin bokföring och gör en bokföringsanteckning om bortförandet av varorna från lagret. Den som svarar för transiteringen har ingett en elektronisk transiteringsdeklaration (TIR-NCTS). I transiteringsdeklarationen anges återexport (31) och återexportdeklarationens MRN-nummer som föregående förfarande. Kotka tull avslutar återexporten och bestyrker TIR-carneten. Tullens system bekräftar varornas utförsel dock först när TIR-carneten har uppvisats vid gränsen. Den ansvariga för tullagerförfarandet bifogar en kopia av Volet 1 till sin lagerbokföring och gör de nödvändiga bokföringsanteckningarna om utförseln av varorna. Inget utförselbekräftat överlåtelsebeslut behövs i detta fall eftersom tullagerförfarandet avslutats i och med att transiteringen påbörjats och en anteckning om det gjorts i bokföringen


Varorna kan befordras till det tullkontor som enligt tullagertillståndet är avslutningstullkontoret när tullagerförfarandet avslutas med ett annat tullförfarande. Tullagring kan också avslutas så att en annan innehavare av tullagertillstånd hänför varorna till ett nytt tullagerförfarande. I tillståndet för det lager som tar emot varorna ska avslutningstullkontoret för det lager varifrån varorna avsänds vara angivet som hänförandetullkontor.

Innan varorna befordras från det ena tullagret till det andra ska den som tar emot befordran hänföra varorna till 7171-förfarandet. När Tullen godtagit tulldeklarationen upphör det avsändande lagrets ansvar för tullagerförfarandet och det mottagande lagrets dito börjar. Det mottagande lagret lämnar vid behov ett lossningsresultat till Tullen.

Exempel: Företag A har ett tullagertillstånd där Kotka tull angetts som det tullkontor som avslutar förfarandet. Avsikten är att befordra varorna till företag B i vars tullagertillstånd Kotka har angetts som hänförandetullkontor. Företag B lämnar in en tulldeklaration för 7171-förfarandet till Kotka tull på en SAD-blankett där de uppläggningsnummer som getts av företag A angetts som föregående förfarande. När tullen godtagit tulldeklarationen skickar företag B en kopia av deklarationen till företag A. Företag A lämnar ut varorna mot deklarationen och gör en bokföringsanteckning med de uppläggningsnummer som B deklarerat och med datum (dagen då tullen godtagit deklarationen). När Tullen godtar 7171-deklarationen övergår ansvaret för förfarandet till B. Företag B inlämnar vid behov en anmälan om lossningsresultat till Tullen.


Ta kontakt
Tullförfarandespecifik företagsrådgivning
må–fr 8–16
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat@tulli.fi
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag