Lossning och lossningsresultat vid uppläggning på tullager

Efter att varorna har anlänt till tullagret gör lagerhavaren en lossningsberäkning av varorna genom att jämföra de uppgifter som angetts i tulldeklarationen med de varor som fysiskt anlänt till lagret.

För de varor som transiteras till lagret ska ett lossningsresultat alltid lämnas till det tullkontor som avslutar transiteringen. Om varorna befordras under tullagerförfarandet och om de varor som lossats till tullagret avviker på något sätt från det som angetts i tulldeklarationen ska den som svarar för förfarandet ändra dessa uppgifter. Tulldeklarationer som lämnats in i Tullens e-tjänst ändras via e-tjänsten och meddelandedeklarationerna med ett meddelande

Varorna antecknas i bokföringen enligt lossningsresultatet. Vid behov bifogas de handlingar som bevisar det avvikande lossningsreultattet och ett eventuellt ändringsbeslut till bokföringen.

Begär ändring av tulldeklarationen genast då du märker felet

Tillståndshavaren (den ansvariga för förfarandet) bifogar tulldeklarationen och eventuella utredningar över det avvikande lossningsresultatet till lagrets bokföring.

I samband med begäran om ändring behöver inga separata handlingar lämnas till Tullen för att verifiera den ändrade uppgiften. Lagrets bokföring ska innehålla en utredning över hur den ändrade uppgiften konstaterats eller en handling som ändringen baserar sig på. Ange i bokföringen alltid mängden och arten av de varor som verkligen har tagits emot.

Gör en begäran om ändring eller en ny tulldeklaration, om avvikelser upptäcks vid lossningen

Avvikelser som konstaterats vid lossningen åtgärdas med en begäran om ändring. För de avvikande varorna ska en utredning eller en ny tulldeklaration vid behov lämnas in.

Exempel: I tulldeklarationen har 1 000 dammsugare deklarerats, men till lagret lossas 900 dammsugare och 100 kartonger dammsugarpåsar. Den ansvariga för förfarandet gör en begäran ändring för de varor som fattas och en ny tulldeklaration för de varor som inte deklarerats.

Gör en begäran om ändring om varor fattas

Om varor fattas, dvs. de har deklarerats men inte tagits emot i lagret, ska en begäran om ändring göras för dessa varor. Dessa varor kallas för underlossade varor. Varorna som fattas ska anges i begäran om ändring.

Exempel: I tulldeklarationen har 1 000 dammsugare deklarerats, men till lagret lossas endast 900 dammsugare. Den ansvariga för förfarandet gör en begäran om ändring för de 100 dammsugare som fattas och Tullen fattar beslut om eventuella fortsatta åtgärder på basis av begäran.

Gör en tulldeklaration för varor som inte deklarerats

Om det till ett tullager lossas varor som inte alls har angetts i tulldeklarationen, ska en ny tulldeklaration inges för dessa varor.

I den nya deklarationen ska man hänvisa till den summariska deklarationens MRN-nummer och varupostnummer som angetts i den ursprungliga tulldeklarationen eller till numret på en annan tidigare handling. Om varorna har lossats till ett allmänt tullager ska tillståndshavaren påminna den ansvariga för förfarandet om upprättandet av den nya tulldeklarationen och se till att få deklarationen bifogad till sin bokföring.

Exempel: I tulldeklarationen har 1 000 dammsugare deklarerats, men till lagret lossas 1 100 dammsugare. Den ansvariga för förfarandet inger en ny tulldeklaration för de 100 dammsugare som inte angetts i den ursprungliga tulldeklarationen.