Lossning och lossningsresultat vid uppläggning på tullager

Efter att varorna har anlänt till tullagret gör lagerhavaren en lossningsberäkning av varorna genom att jämföra de uppgifter som angetts i tulldeklarationen med de varor som fysiskt anlänt till lagret.

För de varor som transiteras till lagret ska ett lossningsresultat alltid lämnas till det tullkontor som avslutar transiteringen. Om varorna befordras under tullagerförfarandet och om de varor som lossats till tullagret avviker på något sätt från det som angetts i tulldeklarationen ska den som svarar för förfarandet ändra dessa uppgifter. I fråga om deklarationer på SAD-blankett ändras uppgifterna med ett lossningsresultat som lämnas till det tullkontor som övervakar lagrets operativa verksamhet. I fråga om elektroniska deklarationer ska deklarationen ändras eller en ny deklaration lämnas in.  Tulldeklarationer som lämnats in i Tullens e-tjänst ändras via e-tjänsten och meddelandedeklarationerna med ett meddelande

Varorna antecknas i bokföringen enligt lossningsresultatet. Vid behov bifogas de handlingar som bevisar det avvikande lossningsreultattet och ett eventuellt ändringsbeslut till bokföringen.

Beakta följande

För varor som anlänt till tullagret ska ett lossningsresultat inlämnas senast följande arbetsdag efter att varorna tagits emot och resultatet ska kunna kopplas samman med den ursprungliga tulldeklarationen för tullagring.

Tillståndshavaren (den ansvariga för förfarandet) bifogar tulldeklarationen samt eventuella utredningar över det avvikande lossningsresultatet till lagrets bokföring. I samband med lossningsresultatet behöver inga separata handlingar lämnas till Tullen för att verifiera den ändrade uppgiften. Lagrets bokföring ska innehålla en utredning över hur den ändrade uppgiften konstaterats eller en handling som ändringen baserar sig på. Ange i bokföringen alltid mängden och arten av de varor som verkligen har tagits emot.


Avvikelser som konstaterats vid lossningen meddelas med en anmälan om lossningsresultat. För de avvikande varorna ska en utredning eller en ny tulldeklaration vid behov lämnas in.

Exempel: I tulldeklarationen har 1000 dammsugare deklarerats, men till lagret lossas 900 dammsugare och 100 kartonger dammsugarpåsar. Den ansvariga för förfarandet meddelar avvikelserna med ett lossningsresultat, lämnar en utredning över de varor som saknas och inger en ny tulldeklaration för de varor som inte deklarerats.


Med underlossade varor (manko) avses sådana varor som har angetts i tulldeklarationen men som inte har tagits emot. För varor som saknas ska utöver en anmälan om lossningsresultat också en utredning över varorna inlämnas till det tullkontor som övervakar lagrets operativa verksamhet.

Exempel: I tulldeklarationen har 1000 dammsugare deklarerats, men till lagret lossas endast 900 dammsugare. Den ansvariga för förfarandet lämnar ett lossningsresultat och en separat utredning för de 100 dammsugare som saknas. Tullen fattar beslut om eventuella fortsatta åtgärder på basis av utredningen.


Med överlossade varor avses sådana varor som har lossats till lagret men som inte angetts i tulldeklarationen. För överlossade varor ska utöver en anmälan om lossningsresultat också en ny tulldeklaration inlämnas till det tullkontor som övervakar lagrets operativa verksamhet.

I denna nya deklaration ska man hänvisa till den summariska deklarationens MRN-nummer och varupostnummer som angetts i den ursprungliga tulldeklarationen eller till numret på en annan tidigare handling. Om varorna har lossats till ett allmänt tullager ska tillståndshavaren påminna den ansvariga för förfarandet om upprättandet av en ny tulldeklaration och se till att få deklarationen bifogad till sin bokföring.

Exempel: I tulldeklarationen har 1000 dammsugare deklarerats, men till lagret lossas 1100 dammsugare. Den ansvariga för förfarandet inger ett lossningsresultat för försändelsen som lossats i lagret och en ny tulldeklaration för de 100 dammsugare som inte angetts i den ursprungliga tulldeklarationen.


Om du avgett tulldeklarationen för tullagerförfarandet till Elektroniska servicecentralen (Spake) eller till närmaste öppna tullkontor (som inte är det tullkontor som övervakar lagret), skicka lossningsresultatet och tulldeklarationen för de överlossade varorna till spake.varastointi(at)tulli.fi.

Om du avgett tulldeklarationen gällande tullagerförfarandet till det tullkontor som övervakar lagrets operativa verksamhet skicka lossningsresultatet och tulldeklarationen för de överlossade varorna till samma tullkontor (dvs. till samma plats som det ursprungliga SAD).


Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder
måndag–fredag 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag