Deklarationer och bokföring vid lagring

Eftersom du svarar för varorna under lagringen förvissa dig om att du har tillräckliga uppgifter om varorna. Det är särskilt varubeskrivningen och kvantiteten som är viktiga uppgifter för lagerhavaren.

Du ska ha varubeskrivningen på finska, svenska eller engelska. Du måste ange varorna i bokföringen och vid behov lämna in en tulldeklaration på något av dessa språk, fastän varorna skulle komma med en transiteringsdeklaration som godkänts i avgångslandet och ifyllts där på t.ex. flamländska eller bulgariska. Som lagerhavare lämnar du också olika deklarationer och anmälningar gällande lagringen till Tullen. Kontrollera vilka uppgifter som ska anges i dessa.

Hur inlämna en tulldeklaration för lagring i tullager?

Om du  tänker lagra varor i ett tullager måste du lämna in en tulldeklaration för varorna innan de läggs upp på lagret. Tulldeklarationen för tullagring är antingen en standardtulldeklaration eller en registrering i deklarantens bokföring och en därtill hörande anmälan av varors ankomst. Standardtulldeklarationen kan inges antingen innan varornas ankomst anmäls till tullen eller i samband med denna anmälan. Registreringen i deklarantens bokföring och anmälan av varors ankomst kan bara användas om innehavaren av tullagertillståndet fått tillstånd att använda sig av förfarandet registrering i deklarantens bokföring.

Om varorna kommer till tullagret från ett tillfälligt lager behövs tulldeklarationen för tullagring också för att det tillfälliga lagret ska kunna utlämna varorna. Om varorna kommer till tullagret under ett transiteringsförfarande ska deklarationen inges innan varorna registreras i lagerbokföringen. Du kan inge deklarationen när varorna anlänt (IM A) eller på förhand (IM D). För att kunna upprätta deklarationen behöver du referensuppgiften för den handling som användes vid det föregående förfarandet, t.ex. MRN för transitering. Du kan inge tulldeklarationen i Tullens e-tjänst eller med ett meddelande. 

Varan utlämnas från lagret i regel med elektroniska deklarationer.

Med vilken deklaration kan jag ta emot varor för lagring i tillfälligt lager?

Som deklaration för tillfällig lagring används den handling eller deklaration med vilken varan kommit till Finland. Den kan vara en summarisk införseldeklaration, en deklaration för tillfällig lagring eller en transiteringsdeklaration. På basis av denna deklaration kan varorna placeras i tillfälligt lager. 

Det är transportfirman som ansvarar för ingivande av den summariska införseldeklarationen och deklarationen för tillfällig lagring (TSD) till Tullen. Deklarationen inges elektroniskt på basis av uppgifterna i flygmanifestet, sjömanifestet eller järnvägsfraktsedeln. När varorna anlänt till Finland anmäler fraktföraren varornas ankomst till Tullen. Transportfirman kan anlita ett ombud vid ingivande av deklarationer.

En transiteringsdeklaration, t.ex. T1-deklaration eller TIR-carnet, kan också användas som en deklaration för tillfällig lagring. Se då till att varornas ankomst har anmälts till Tullen innan de lossas till lagret och att ett lossningstillstånd sökts för transiteringen.

I egenskap av lagerhavare behöver du uppgifterna, referensnumren och transportdokuments nummer från deklarationerna för de ankommande varorna. För vissa försändelser ska ett lossningsresultat lämnas in till Tullen. Om ankomsten till lagret föregås av en transiteringsdeklaration eller en summarisk införseldeklaration, ska lossningsresultatet alltid lämnas in. Om ankomsten till lagret föregås av en deklaration för tillfällig lagring lämnas lossningsresultatet endast om avvikelser påträffats.

Beakta följande

Deklaranten är skyldig att arkivera dokument som hänför sig till tulldeklarationen. Om deklaranten trots detta inte har arkiverat förtullningsbeslutet eller beslutet om frigörande som hänför sig till deklarationen, kan Tullen på begäran skicka det till deklaranten i efterhand.

Du kan begära att få beslutet genom att skicka e-post till adressen arkisto(at)tulli.fi. För beslut som skickas separat uppbär Tullen en avgift enligt lagen om grunderna för avgifter till staten.

Tullen förvarar besluten om frigörande och förtullningsbesluten i sex år i sina egna arkiv. Tiden börjar räknas från utgången av det kalenderår då beslutet har fattats.


Du kan inte lämna ut varor från ditt lager utan tillstånd av Tullen. För lagerbokföringen behöver du ett verifikat bekräftat av Tullen på att varorna har tullklarerats. Verifikatet kan vara elektroniskt eller i pappersform. Det kan t.ex. vara ett pdf-dokument från Tullens system eller ett dokument som stämplats av Tullen. Den som avhämtar varorna ska visa upp dokumentet. Det kan också vara ett elektroniskt meddelande om överlåtelse som Tullen skickar till lagerhavaren.

Lagerhavaren kan förutsätta att ett pdf-dokument används vid överlåtelsen av varorna utöver meddelandet om överlåtelse. I vissa fall räcker det med ett identifierings- eller referensnummer som tilldelats av Tullen (t.ex. MRN).

På basis av uppgifterna i verifikatet ska det gå att koppla den vara som utlämnas från lagret till en försändelse och vara som tidigare lagts upp på lagret.


Oförtullade varor ska alltid tullklareras på ett eller annat sätt. Varorna kan tullklareras så att de till exempel förtullas eller att de återexporteras ut ur Europeiska unionen. När varor exporteras från ett tullager till ett område utanför unionen ska man inge en återexportdeklaration för varorna. Därefter kan varorna transiteras. När oförtullade varor befordras inom EU, används T1-transitering.

I vissa fall kan varorna också överlåtas till staten eller förstöras under Tullens övervakning.

Innehavaren av tullagertillståndet lämnar också en anmälan om avslutande till Tullen när tullagringen avslutats.