Deklarationer gällande lagring samt bokföring

Eftersom du svarar för varorna under lagringen förvissa dig om att du har tillräckliga uppgifter om varorna. Det är särskilt varubeskrivningen och kvantiteten som är viktiga uppgifter för lagerhavaren.

Du ska ha varubeskrivningen på finska, svenska eller engelska. Du måste ange varorna i bokföringen och vid behov lämna in en tulldeklaration på något av dessa språk, fastän varorna skulle komma med en transiteringsdeklaration som godkänts i avgångslandet och ifyllts där på t.ex. flamländska eller bulgariska. Kom ihåg detta när du ingår avtal om lagringen. Som lagerhavare lämnar du också olika deklarationer och anmälningar gällande lagringen till Tullen. Kontrollera vilka uppgifter som ska anges i dessa.

Hur inlämna en tulldeklaration för lagring i tullager?

Tulldeklarationen för lagring i tullager ska avges med en SAD-blankett som lämnas till ett tullkontor för handläggning. Om det inte finns något tullkontor på den ort där lagret är beläget kan pappersdeklarationen skickas i skannad form per e-post till Tullen.

Om du behöver blanketter bara sporadiskt kan du skriva ut dem från Tullens webbplats: Blanketter. Om du använder en standarddeklaration anger du genast alla uppgifter som krävs. Tulldeklaration och ifyllningsanvisningar.

Tulldeklarationen för lagring i tullager kan också avges på ett annat sätt, men det kräver tillstånd från Tullens tillståndscentral.

  • Om du vill använda något annat dokument än SAD-blankett som tulldeklaration, t.ex. en fraktsedel, ska denna innehålla samma uppgifter som SAD-blanketten.
  • Med tillståndet att upprätta en tulldeklaration genom registrering i deklarantens bokföring kan varorna hänföras till förfarandet med en registrering i bokföringen. Registreringen ersätter tulldeklarationen i dokumentform. Detta kallades tidigare för hemförtullning.

Varan utlämnas från lagret i regel med elektroniska deklarationer.

Med vilken deklaration kan jag ta emot och lagra varor i tillfälligt lager?

Som deklaration för tillfällig lagring används den handling eller deklaration med vilken varan kommit till Finland, dvs. en summarisk deklaration eller en tulldeklaration.

Transportfirman lämnar den summariska deklarationen till Tullen elektroniskt på basis av uppgifterna i flygmanifestet, sjömanifestet eller järnvägsfraktsedeln. Efter den summariska deklarationen anmäler fraktföraren varornas ankomst till Tullen med en anmälan om uppvisande. Den summariska deklarationen och anmälan om uppvisande kan också lämnas av representanten för transportfirman.

Som lagerhavare behöver du uppgifter från för den summariska deklarationen och anmälan om uppvisande samt deras referensnummer för att du ska kunna lämna in lossningsresultatet till Tullen för de varor som du tagit emot i lagret. Om du vill kan du be Tullen om ett preliminärt lossningsresultat genom att skicka en anmäla om mottagande till Tullen.

Varor kan också mottas i lagret med den tulldeklaration med vilken varorna kommer. Deklarationen kan vara till exempel en T1-transiteringsdeklaration eller en TIR-carnet. Se då till att varornas ankomst har anmälts till Tullen innan de lossas till lagret och att ett lossningstillstånd sökts för transiteringen.

Beakta följande

Du kan inte lämna ut varor från ditt lager utan tillstånd av Tullen. För lagerbokföringen behöver du ett verifikat bekräftat av Tullen på att varorna har tullklarerats. Verifikatet kan vara ett pdf-dokument från Tullens system eller ett dokument som stämplats av Tullen. Den som avhämtar varorna ska visa upp dokumentet. I vissa fall räcker det med ett identifierings- eller referensnummer som tilldelats av Tullen (t.ex. MRN).

På basis av uppgifterna i verifikatet ska det gå att koppla den vara som utlämnas från lagret till en försändelse och vara som tidigare lagts upp på lagret.


Oförtullade varor ska alltid tullklareras på ett eller annat sätt. Varorna kan tullklareras så att de till exempel förtullas eller att de återexporteras ut ur Europeiska unionen. När varor exporteras från ett tullager till ett område utanför unionen ska man inge en återexportdeklaration för varorna. Därefter kan varorna transiteras. När oförtullade varor befordras inom EU, används T1-transitering.

I vissa fall kan varorna också överlåtas till staten eller förstöras under Tullens övervakning.


Försändelser av ringa värde (lågvärdeförsändelser) som anländer som expressfrakt ska inte anges i lagerbokföringen vare sig i ett tillfälligt lager eller i ett tullager. De har hänförts till ett tullförfarande där de kommit in i EU.

Eftersom varorna tullklarerats är de unionsvaror och då behövs endast en fraktsedel för att befordra dem mellan olika lager. Varorna kan inte föras in i det mottagande tillfälliga lagrets bokföring och inte heller hänföras till tullagerförfarandet, utan de ska anges i en bokföring som gäller unionsvaror. Om varorna exporteras efter lagringen till tredje land, ska en exportdeklaration inlämnas för dem i enlighet med exportbestämmelserna.

Försändelser av ringa värde är expressförsändelser värda under 22 euro som förs in i landet av expressfraktföretag. De överlåts till fri omsättning vid införseltullkontoret (t.ex. Flygtullen) genom deklarationer som lämnas in i Tullens system för säkerhetsuppgifter (AREX). Försändelserna har också kunnat förtullas redan vid det första införseltullkontoret i unionen.

I den summariska deklarationen för tillfällig lagring av varor har det angetts att det är fråga om en försändelse av ringa värde. Ingen lagerkod har angetts i anmälan om uppvisande, eftersom försändelserna tullklarerats genast, och de har inte upptagits i bokföringen över expressfraktföretagets tillfälliga lager.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi


Ta kontakt

Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag