Hoppa till innehåll

Reservförfarande vid tullagring

Deklarationerna för tullagring inges elektroniskt antingen via Tullens e-tjänst eller genom meddelandedeklarering. Reservförfarande används när antingen kundens eller Tullens system, eller förbindelsen mellan dem, inte fungerar.

 • I Tullens e-tjänst används en tulldeklaration i dokumentform som reservförfarande.
 • Som reservförfarande vid meddelandedeklarering används antingen en tulldeklaration i dokumentform eller en deklaration som ingetts till Tullens e-tjänst.

Deklarationer som ingetts under reservförfarandet ska i vissa situationer även inges elektroniskt efter att reservförfarandet har avslutats. När tulldeklaration i dokumentform används som reservförfarande, krävs tillstånd från Tullen för att använda reservförfarandet.

Planerade driftavbrott

Tullens meddelande om ett planerat driftavbrott fungerar samtidigt som tillstånd att använda reservförfarandet under driftavbrottet. Prenumerera på Tullens meddelanden om driftavbrott och störningar så informeras du om dessa per e-post. Tullen informerar om planerade driftavbrott med ett förhandsmeddelande minst två dagar i förväg. När Tullen meddelar att driftavbrottet är över, är det inte längre tillåtet att använda reservförfarandet.

Övriga driftavbrott

Tullens per e-post skickade meddelande om störningar fungerar samtidigt som tillstånd att använda reservförfarandet. Tullen meddelar när störningen är över. Då är det inte längre tillåtet att använda reservförfarandet.

Reservförfarande i Tullens e-tjänst

Om Tullens e-tjänst inte fungerar, ska du inge deklarationen med en SAD-blankett antingen till Elektroniska servicecentralen eller till närmaste tullkontor. SAD-blankettens fält 44 (Särskilda upplysningar) ska förses med texten ”Reservförfarande”.

Inge deklarationen i e-tjänsten efter att driftavbrottet är över.

Be om tillstånd från Tullen att använda reservförfarandet med en reservförfarandeblankett. Skicka blanketten per e-post till adressen spake.varastointi(at)tulli.fi. Efter att du beviljats tillstånd, kan du inge tulldeklarationen i dokumentform med en SAD-blankett till närmaste tullkontor som erbjuder kundservice eller till Tullens elektroniska servicecentral per e-post till adressen spake.varastointi(at)tulli.fi. SAD-blankettens fält 44 (Särskilda upplysningar) ska förses med texten ”Reservförfarande”. Efter att driftavbrottet är över ska du inge deklarationen som ett meddelande och använda referensen som du angett i SAD-blanketten.

Reservförfarande vid meddelandedeklarering

 • Problem i Tullens system: deklaration i dokumentform som reservförfarande

Efter att du fått Tullens meddelande om störningar, kan du inge tulldeklarationen i dokumentform med en SAD-blankett till närmaste tullkontor som erbjuder kundservice eller till Tullens elektroniska servicecentral. SAD-blankettens fält 44 (Särskilda upplysningar) ska förses med texten ”Reservförfarande”. Efter att driftavbrottet är över ska du inge deklarationen som ett meddelande och använda referensen som du angett i SAD-blanketten.

 • Problem i kundens system: deklaration i dokumentform som reservförfarande

Be om tillstånd från Tullen att använda reservförfarandet med en reservförfarandeblankett. Skicka blanketten per e-post till adressen spake.varastointi(at)tulli.fi.

Efter att du beviljats tillstånd, kan du inge tulldeklarationen i dokumentform med en SAD-blankett till närmaste tullkontor som erbjuder kundservice eller till Tullens elektroniska servicecentral per e-post till adressen spake.varastointi(at)tulli.fi. SAD-blankettens fält 44 (Särskilda upplysningar) ska förses med texten ”Reservförfarande”. Efter att driftavbrottet är över ska du inge deklarationen som ett meddelande och använda referensen som du angett i SAD-blanketten.

 • Problem i kundens system: deklaration som ingetts till Tullens e-tjänst som reservförfarande

Om du inger deklarationen via Tullens e-tjänst, behöver du inte ett separat tillstånd för att använda reservförfarandet. När du har ingett deklarationen via Tullens e-tjänst under reservförfarandet, behöver du inte inge deklarationen som ett meddelande efter att driftavbrottet är över.


Ifyllande av reservförfarandedeklaration vid tullagring

A (Avsändnings-/Utförsel-/Bestämmelsetullanstalt). Ange här det uppläggningsnummer eller ankomstnummer med vilket varorna registreras i tullagrets bokföring. Du kan också ange numret i fält 7 eller 44. Om du anger numret i fält 7 eller 44, ange också tydligt att numret är ett uppläggningsnummer och inte ett referensnummer eller annan tilläggsuppgift.

1 (1) Deklaration IM, oförtullat gods hänförs till tullagerförfarandet

1 (2) Deklaration 

A = Fullständig deklaration

D = Fullständig tulldeklaration som lämnats in innan varornas ankomst anmälts till Tullen.

2 Avsändare/ Exportör: den sista säljaren av varorna innan de importerades till EU-området. Frivillig uppgift.

3 Blankett nr (bara, om flera blanketter), t.ex. 1/2

5 Antalet varuposter, dvs. antalet av de fält 31 som ska fyllas i för varuposterna

7 Referensnummer, deklarantens referens som specificerar tulldeklarationen. Samma referens ska anges i den elektroniska deklarationen som inges efter att driftavbrottet är över.

8 Mottagare: ange namnet på den eventuella importören i detta fält.

8 (Nr) Mottagarens EORI-nummer: ange den eventuella importörens EORI-nummer i detta fält.

14 Deklarant/ombud: Ange i detta fält uppgifter om deklaranten och det eventuella ombudet (uppgifter om importören endast om denne även är deklarant).

 • företagets namn
 • EORI-nummer
 • roll vid ingivande av deklarationen med följande koder: 1 = deklarant (den ansvariga för förfarandet agerar själv som deklarant), 2 = direkt ombud eller 3 = indirekt ombud.

17 (a) Bestämmelselandets kod: Medlemsstaten där varorna befinner sig när de hänförs till tullagerförfarandet. Ange FI.

19 Container: Om varorna har importerats i en container ange 1, i annat fall 0.

30 Kod för godsets förvaringsplats: Plats där deklaranten vill att varan granskas. Kvalificeraren för platsen finns i kodförteckningen. Ange också till exempel lagerkod vid behov.


31) Kollin och varubeskrivning

Läs mera om angivande av varubeskrivning i följande Beakta följande-punkt ”Ange varornas normala handelsbenämning som varubeskrivning”. Ange i fält 31 också:

Containernummer, om varorna transporteras i container:

 • fyra bokstäver + sex siffror + bindestreck + kontrollnummer, t.ex. ABCU123456-5.

Märken och nummer för identifiering av varan.

 • För bulkvaror och oförpackat gods är det frivilligt att ange uppgiften.

Antal och slag av förpackningar för varuposten; för oförpackade varor NF=1 enhet, NG=flera enheter och NE=oförpackat

 • Koder för förpackningsslag (kodförteckning)

32) Varupostens ordningsnummer (det totala antalet ska motsvara det som angetts i fält 5)

33) Varukod. Ange varukoden med minst sex siffrors noggrannhet i form av KN-nummer eller Taric-nummer. Kontrollera att koden är den rätta.

34a) Ursprungslandets kod (kodförteckning)

37) Förfarandekod

I första delfältet anges det förfarande till vilket varorna hänförs. Den senare delen av koden visar det föregående förfarandet (kodförteckning). Fastän koden anges på varupostnivå, kan man i tulldeklarationen för tullagring bara anmäla varor till tullagerförfarandet.

Förfarandekoden för tullagring är 71. De vanligaste förfarandekoderna är

 • 7100, som används när inget föregående tullförfarande tillämpats, dvs. när varan har varit i ett tillfälligt lager eller hänförts till tullagerförfarandet direkt vid ett gränstullkontor eller efter transitering.
 • 7171, som används när varorna befordras från ett tullager till ett annat.
 • 7151, som används när det föregående förfarandet är aktiv förädling.
 • 7153, som används när det föregående förfarandet är tillfällig införsel.

31) Kollin och varubeskrivning

Varubeskrivning för varupost

 • Normal handelsbenämning med hjälp av vilken varorna kan identifieras. Det räcker inte att som varubeskrivning ange en allmän benämning som beskriver varorna, till exempel ”elektroniska apparater”, ”datordelar”, ”bildelar”, ”elektronik”, ”maskiner”, ”kläder”, ”skodon”, ”reservdelar” eller ”verktyg”, utan varorna ska specificeras.
 • Exempel: Kringutrustningen till datorer anges med exakta benämningar som ”skrivare”, ”tangentbord”, ”skärm”. Det räcker inte att som benämning ange ”reservdelar” utan man ska ange vilka reservdelar som avses, t.ex. ”vindruta till bil”, ”fläktrem”. Kläder ska anges med benämningar som ”T-tröja”, ”byxor”, ”handskar” osv. Skodon ska anges med ”stövlar”, ”damskor”, ”joggingskor”.

Varubeskrivningen får inte ändras till en mer allmän nivå vid uppläggningen på lager, under lagringen eller vid lageruttaget. Varubeskrivningen kan dock bli mera precis. De preciserade uppgifterna ska antecknas i lagerbokföringen och ändringarna i bokföringen till följd av detta ska godkännas av det tullkontor som övervakar lagret.

Om varubeskrivningen i tulldeklarationen inte uppfyller de uppsatta kraven, kan Tullen vägra att ta emot deklarationen.


Det är viktigt att ange kvantiteten i en tulldeklaration, eftersom eventuella skatter uppbärs utifrån bl.a. den uppgiften. Attribut som hänför sig till kvantitet är antal förpackningar och förpackningsslag, netto- och bruttovikt samt i vissa fall extra mängdenheter (annan kvantitet).

35) Bruttovikt

Om en deklaration omfattar flera varuposter anger man bruttovikten för varje deklarationsparti i samband med respektive varupost. Bruttovikten omfattar varans vikt (kg) med emballage, utan containerns vikt.

41) Annan kvantitet

Om en extra mängdenhet finns angiven i samband med varans Taric-nummer i Taric ska den anges i tulldeklarationen. Extra mängdenheter är till exempel liter, stycke eller par.   För att undvika oklarheter rekommenderar Tullen att antalet alltid anges för styckegods. Ange således för t.ex. datorer, kläder eller kärl utöver antalet häck (CR) alltid också styckeantalet (NAR).  Extra mängdenheter ska anges med officiella mängdenheter (kodförteckning).


40) Summarisk deklaration/Tidigare handling

Tullagringen föregås vanligtvis av en summarisk införseldeklaration, summarisk deklaration eller T1-transitering. I deklarationen avses med ”föregående förfarande” uppgiften om tidigare handling eller förfarande. Det är mycket viktigt att ange en korrekt uppgift om tidigare handling så att revisionsspåret inte avbryts mellan deklarationerna. Referensnumret för den tidigare deklarationen består i regel av ett MRN-nummer och eventuellt varupostnummer. Det lönar sig att vara noggrann med varupostnumret. Numret är inte alltid 1 utan det kan finnas tiotals varuposter.

Den som upprättar tulldeklarationen ska säkerställa att MRN-numret och varupostnumret anges rätt. Transportfirman (t.ex. rederi eller flygbolag) eller dennes ombud ska ge dessa nummer till den aktör som svarar för tullklareringen.

Ett och samma MRN-nummer kan omfatta flera varuposter. Genom att ange rätt varupostnummer kan man på rätt sätt avsluta förfarandet för tillfällig lagring som föregått tullagerförfarandet. Därtill kan deklarationen handläggas snabbare vid Tullen och behovet av att reda ut oklarheter efteråt minskar.


46 Statistiskt värde Varupostens statistiska värde enligt vad som är känt. Observera att innehavare av tillstånd till samlad garanti ska följa de lagrade varornas värde.

49 Lagerart: Ange med en bokstav typen av det lager som varorna håller på att läggas upp på.

 • U= privat tullager (i tillståndet CWP)
 • R=allmänt tullager av typ I (i tillståndet CWI)
 • S=allmänt tullager av typ II (i tillståndet CW2)
 • Lagerkod, tilldelad av Tullen (t.ex. FI1234567-8R0001)
 • Exempel: U FI1234567-8R0001

44 Särskilda upplysningar/Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd

Förse detta fält med texten ”Reservförfarande”. Ange här också uppgifter om eventuella bilagda handlingar. Handlingens kod (kodförteckning), handlingens nummer och datum.  Observera att uppgiften om bilagda handlingar inte är obligatorisk i tulldeklarationen för tullagring, utom i fråga om restriktionsbelagda produkter.


44 Särskilda upplysningar/ Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd

När varor hänförs till tullagerförfarandet efter aktiv förädling (förfarande 7151), anges följande uppgifter i detta fält:

 • ”IP” och vid behov numret på tillståndet till aktiv förädling (sedvanligt tillståndsförfarande) och INF-nummer
 • Om de varor som hänförts till förfarandet för aktiv förädling omfattas av handelspolitiska åtgärder (t.ex. antidumpningstull), ange utöver ”IP” också ”C P M”.

När varor hänförs till tullagerförfarandet efter tillfällig införsel (förfarande 7153), anges följande uppgifter i detta fält:

 • ”TA” och vid behov numret på tillståndet till tillfällig införsel (sedvanligt tillståndsförfarande)
 • Ange ”TA” också när en fritidsbåt som är registrerad utanför EU:s tull- och skatteområde hänförs till tullagerförfarandet för vinterförvaring.

54 Ort och datum

Beroende på typ av lager undertecknas deklarationen antingen av den som svarar för förfarandet eller av tillståndshavaren. Om man i fält 14 har angett en befullmäktigad representant /ett befullmäktigat ombud ska denna person underteckna deklarationen.

 • Ort och datum
 • Underskrift
 • För- och efternamn, position i företaget
 • Telefonnummer och e-postadress