Hoppa till innehåll

Lagring i tullager

I tullager lagras oförtullade varor. Tullager är avsedda för lagerhavare som behöver lagra varor längre än de 90 dagar som tillfällig lagring möjliggör eller som hanterar varorna på något sätt, t.ex. sorterar eller ompackar dem.

Till exempel en speditionsfirma eller en importör kan inrätta ett tullager. Förtullningen av varan kan skjutas upp, och t.ex. inga licenser krävs vid uppläggningen på lagret. Importkvoterna tillämpas först i samband med förtullningen. Lagringstiden har inte begränsats. Lagring i tullager är ett tullförfarande som kräver tillstånd av Tullen. Varorna får endast lagras i de lokaler eller på den adress som anges i tillståndet.

Tullagren kan vara allmänna eller privata. Om du äger varorna eller om du själv har hand om lagringsprocessen, bokföringen och tulldeklarationerna för lagringen, kan ett privat tullager passa dig. Om du bara erbjuder lokaler för lagring kan ett allmänt tullager passa bättre med din verksamhet.

Vad förbinder du dig till som innehavare av tullager?

Lagstiftningen fastställer de centrala ansvar och handlingssätt som du förbinder dig att iaktta som innehavare av Tullens lagertillstånd. Tullen följer tillståndshavares verksamhet och granskar lagerbokföringen och de varor som lagras. Om tillståndshavaren eller den ansvariga för förfarandet inte iakttar lagstiftningen eller Tullens föreskrifter och anvisningar kan Tullen ge en anmärkning, ta ut felavgift eller tullhöjning, avbryta tillståndets giltighet eller upphäva tillståndet.


Nyckelord Lagring